X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

הודעת ועדת הבחירות המרכזית של ארגון נכי צה"ל

חבר/ה יקר/ה,

ביום שני, 3.6.2019 ,כ"ט באייר תשע"ט, יתקיימו הבחירות למועצות המחוזות בארגון נכי צה"ל, בהתאם להוראות תקנון הבחירות. להלן עיקר סדרי הבחירות ונוהליהן. אני קורא לחברים לממש את זכותם להצביע ולהשפיע.

בברכה,

צבי סגל, סגן נשיא בית המשפט המחוזי (בדימ')
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
 

עיקר סדרי הבחירות של ארגון נכי צה"ל ונוהליהן - מומלץ לעיין היטב בכל הנתונים הרשומים מטה

א. הבחירות

במועד הבחירות זכאים חברי הארגון לבחור את נציגי מועצת המחוז אליו הם שייכים. חברי מועצות המחוזות מרכיבים יחד את הוועידה הארצית של ארגון נכי צה"ל.
הוועידה הארצית הראשונה שלאחר מועד הבחירות תבחר את יו"ר הארגון, ואת יתר מוסדות הארגון, כמפורט בתקנון. חברי כל מועצת מחוז יבחרו בישיבתם הראשונה את יו"ר המחוז ואת יו"ר מועצת המחוז.

ב. מועד הבחירות

1. הבחירות למועצות המחוזות של העמותה ייערכו ביום שני 3.6.2019 ,כ"ט באייר תשע"ט.

2. שעות ההצבעה בקלפיות נקבעו על ידי ועדת הבחירות המרכזית ורשומות במסגרת ההודעה לבוחר.

ג. פרסום והודעות לציבור הבוחרים

1. ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את עיקר סדרי הבחירות ונוהליהן בביטאון "הלוחם", בלוחות המודעות שבמשרדי המחוזות, במתקני העמותה ובאמצעי תקשורת אחרים על פי שיקול דעתה.

2. ועדת הבחירות המרכזית תשלח בדואר רגיל, לכל חבר המופיע בספר הבוחרים, את עיקר סדרי הבחירות ונוהליהן, בציון מספר הקלפי ומקום הקלפי שבו החבר בוחר. ההודעה תישלח לכתובת החבר כפי שהתקבלה בארגון ממשרד הביטחון.

3. רשימת המועמדים המאושרת תוצג במשרדי כל מחוז, מודפסת על נייר לבן וחתומה בחותמת ועדת הבחירות המרכזית.

ד. אזור קלפי ומיקום קלפיות

1. כל מחוז יחולק לאזורי קלפי על ידי ועדת הבחירות המחוזית של אותו מחוז, באישור ועדת הבחירות המרכזית. כל אזור קלפי יסומן במספר.

2. כל בוחר יהיה רשאי לבחור רק באותה קלפי שיועדה לו על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

ה. ועדת הקלפי

לכל קלפי תמונה ועדת קלפי שתמנה שלושה חברים וממלאי מקום. לכל ועדת קלפי ימונה יו"ר מבין חברי הוועדה וכן ימונה ממלא מקום ליו"ר מבין ממלאי המקום. ביום הבחירות לא יפחת מספר חברי ועדת הקלפי הנוכחים בקלפי בכל עת משניים.

ו. משקיפים

1. מועמד יהיה רשאי למנות משקיף אחד מטעמו וכן חליף לכל אתר קלפי. משקיף יוכל להיות אך ורק חבר ארגון מאותו מחוז בו חבר המועמד אשר מטעמו הוא משמש. שמותיהם של המשקיף וחליפו יימסרו לוועדת הבחירות המחוזית של אותו מחוז מראש.

2. המשקיף לא יהיה רשאי להתערב בעבודת ועדת הקלפי. המשקיף ישב בנפרד ולא ידבר עם חברי העמותה הבאים להצבעה. אם יש למשקיף הערות או תלונות, יירשם הדבר בפרוטוקול.

ז. אתר הקלפי ותעמולת בחירות

1. במקום הקלפי לא יימצאו אלא חברי ועדת הקלפי, חברי ועדות הבחירות המחוזית והמרכזית, המשקיפים, היועמ"ש או נציגיו ועובדים שאושרו.

2. במקום הקלפי לא תנוהל תעמולת בחירות.

3. הסברה או תעמולה תיעשה אך ורק במרחק של 25 מטר ויותר ממקום הקלפי.

4. בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה, תינעל הדלת החיצונית של מקום הקלפי, וימשיכו להצביע רק החברים שהגיעו למקום הקלפי קודם לשעת נעילת הקלפי.

ח. זיהוי בוחרים

1. בוחר יתייצב בפני ועדת הקלפי, באתר הקלפי שם הוא מיועד להצביע, ויוכיח את זכותו לבחור לפי רשימת הבוחרים, באמצעות הצגת תעודת נכה של משרד הביטחון, או הצגת תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה תקף עם תמונה מזהה.

2. הבוחר ישאיר את אמצעי הזיהוי, אשר באמצעותו הזדהה, בידי ועדת הקלפי עד לסיום הליך ההצבעה ושמו יימחק מרשימת הבוחרים.

3. הבוחר יקבל מיו"ר ועדת הקלפי, או מחבר שנקבע לשם כך, את פתק ההצבעה עם מעטפה אטומה הנושאת את חותמת ועדת הבחירות המרכזית ואת חתימות 2 מחברי ועדת הקלפי.

4. עם סיום ההצבעה ולאחר הכנסת המעטפה לתיבת הקלפי יחתום הבוחר לצד שמו, שנמחק מרשימת הבוחרים, ויקבל את אמצעי הזיהוי שהפקיד בידי ועדת הקלפי.

ט. הליך ההצבעה

1. לאחר קבלת פתק ההצבעה והמעטפה, ייכנס הבוחר לבדו אל מאחורי הפרגוד (למעט בוחר עיוור או בוחר שאינו יכול להצביע בעצמו, כמפורט להלן) ויסמן את המועמדים שבהם הוא בוחר על ידי סימון X בריבוע שליד שמות המועמדים שנבחרו על ידו בעט שחור.

2. חל איסור לעשות שימוש בטלפונים ניידים מאחורי הפרגוד.

3. לא יימצא מאחורי הפרגוד או במקום שנקבע להצבעה כל אדם לבד מהחבר הבוחר.

4. בוחר עיוור או בוחר שאינו יכול להצביע בעצמו בהתאם לקביעת ועדת הבחירות המרכזית, יורשה להיכנס אל מאחורי הפרגוד עם מלווה אחד שבא עמו, שלא יהיה אחד מחברי ועדת הקלפי או משקיף או מועמד בבחירות.

5. לאחר סימון המועמדים בפתק ההצבעה, יקפל הבוחר את פתק ההצבעה כלפי פנים, יכניס את פתק ההצבעה לתוך המעטפה, יסגור את המעטפה כך שלא ניתן יהיה לראות את פתק ההצבעה, יחזור לוועדת הקלפי ויכניס את המעטפה לתוך תיבת הקלפי.

י. מספר המועמדים שכל בוחר רשאי לבחור בהם מתוך רשימת המועמדים הוא:

במחוז תל אביב-יפו והמרכז 35 מועמדים

במחוז חיפה והצפון 28 מועמדים

במחוז ירושלים 9 מועמדים

במחוז השפלה 13 מועמדים

במחוז באר שבע והנגב 6 מועמדים

י"א. מניין הקולות

1. מניין הקולות בבחירות ייערך על ידי חברה חיצונית אשר מונתה לצורך כך על ידי ועדת הבחירות המרכזית, באמצעות קריאה אופטית של טופסי ההצבעה.

2. מניין הקולות של כל מחוז ומחוז ייערך במרכז הספירה של אותו מחוז, אשר אליו יועברו כל הקלפיות של אותו מחוז.

3. בשעת ספירת הקולות, רשאים להימצא במקום הספירה הגורמים המקצועיים מטעם החברה שנקבעה לניהול הבחירות, חברי ועדות הבחירות המחוזית והמרכזית, היועצים המשפטיים של הארגון או נציגיהם ומבקר הארגון. חברים אשר שמותיהם מופיעים ברשימת המועמדים של אותו מחוז או משקיפים מטעמם יוכלו לצפות בספירה ממקום שתקבע ועדת הבחירות המרכזית, תוך שמירה על הסדר.

י"ב. קולות פסולים

קולות שנפל בהם פגם אחד או יותר מהפגמים הבאים יפסלו:

1. בחירה באמצעות מעטפות שאינן מתאימות ואינן חתומות בחותמת ועדת הבחירות המרכזית ובשתי חתימות של חברי ועדת הקלפי.

2. בחירה באמצעות מעטפות ו/או טופסי הצבעה שונים מאלה שניתנו לכל בוחר על ידי ועדת הקלפי.

3. בחירת מספר מועמדים העולה על המספר הקבוע בסעיף י' לעיל.

4. בחירה באמצעות יותר מפתק אחד כשבכל פתק הצבעה מופיעים סימונים.

5. בחירה באמצעות פתק הצבעה העלול לזהות את המצביע.

6. כל פגם אחר אשר ועדת הבחירות המחוזית סבורה שיש בו כדי לפסול פתק הצבעה וזאת מנימוקים סבירים שיירשמו. ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית הסמכות לאשר פתקים ו/או מעטפות שאמורים להיפסל מתוך נימוקים מיוחדים שיירשמו.

י"ג. הנבחרים

1. הנבחרים - חברי המועצה המחוזית של אותו המחוז, יהיו אותם חברים אשר קיבלו את המספר הרב ביותר של הקולות בבחירות, ובלבד שמספרם הכולל לא יעלה על המספר המיועד לאותו מחוז, כאמור בסעיף י' לעיל.

2. אם מספר הקולות שבו זכו נציגים מסוימים של המחוז יהיה שווה, ייקבע מקומם של הנציגים האמורים על ידי ועדת הבחירות המרכזית באמצעות הגרלה.

3. חברי המועצה המחוזית של כל מחוז יהיו גם נציגי המחוז לוועידה הארצית של הארגון.

י"ד. פרסום תוצאות הבחירות

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות על לוחות המודעות במשרדי המחוזות ובמתקני העמותה בתוך 48 שעות מגמר הבחירות.

תוצאות הבחירות יפורסמו גם בביטאון "הלוחם" שמועד פרסומו הוא הקרוב ביותר לאחר מועד הבחירות.

ט"ו. הגשת ערעור

1. בעלי זכות הבחירה יהיו רשאים לערער על תוצאות הבחירות או על כל החלטה אחרת הנוגעת לבחירות בארגון.

2. ערעור על תוצאות הבחירות יש להגיש לוועדת הבחירות המרכזית, לא יאוחר מ-30 יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות.

3. ערעור על תוצאות הבחירות יוגש בכתב, בצורה מסודרת ומובנת.

4. ערעורים שיוגשו לאחר תום המועד האמור לא יתקבלו ותוצאות הבחירות תהיינה שרירות וקיימות.

5. הדיון בערעור בערכאה הראשונה (ובמקרה הצורך בערכאה השנייה) יתקיים בהתאם לנהלים הקבועים בתקנון הבחירות של הארגון.

6. החלטת הערכאה השנייה, בהשגה על החלטת הערכאה הראשונה, תהיה סופית.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


המלצות ותגובות
5
2 ביקורות
כותרת:
שם:
תוכן:
דירוג:
אנא הזן את המספר מאתיים חמישים ושתיים:
ארמנד
תאריך: 06/05/2019
כותרת: רשימת המועמדים בכל מחוז

תוכן: חושבני שרוב הבוחרים אינם מכירים את המועמדים במחוז שלהם ואת פועלם למען הנכים ואינם יכולים להגיע למשרדי המחוז. מומלץ לצרף לכל בוחר דף מידע על המועמדים במחוזו בלבד יחד עם ההודעה לבוחר.

Rating: 5 out of 5

אנונימי
תאריך: 05/05/2019
כותרת: אני אתך

תוכן: אצביע בעדך תמיד

Rating: 5 out of 5

יצירת קשר
לשרותך, נכה צה"ל