אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

השתתפות בהוצאות קייטנה וצהרון לילדי נכים

הוראת אגף השיקום מספר 84.22

מדינת  ישראל -  משרד הביטחון 

הנושא : השתתפות בהוצאות קייטנה וצהרון לילדי נכים P.T.S.D  - מהקרן לטיפול סוציאלי

תאריך : 1.10.2013

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 84.22 מתאריך 1.10.2010 ובאה במקומה. ההוראה באה לקבוע את הזכאות ואת אופן מתן השתתפות בקייטנות ובצהרונים של ילדי נכים המוכרים על P.T.S.D

2. הזכאות המוענקת על פי הוראה זו מהווה הטבה הניתנת בנוסף לקבוע בחוק.

3. סגן ראש האגף ור' היחידה לשירותי שיקום נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון  וביצוע תקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 84.22 עוסקת בנושא : השתתפות בהוצאות קייטנה וצהרון לילדי נכים אשר נכותם המוכרת הינה הלם קרב PTSD, נכים אלו יהיו זכאים לעזרה כספית על פי האמור בהוראה

עקרונות

4. השתתפות בהוצאות קייטנה

א. תינתן כל שנה לזכאים על פי הוראה זו עבור כל ילד עד כיתה יב' בגין קייטנה שנערכת במהלך  החופשות שבמסגרת שנת לימודים ( ספטמבר – אוגוסט).

ב. השתתפות בהוצאות קייטנה מהווה הטבה הנובעת מהחזר על הוצאה שבוצעה בפועל (בהתאם להוראה 80.23)  והיא תשולם בגין בקשה שהוגשה תוך שנה מיום ההוצאה בפועל כנגד הצגת קבלה על התשלום.

ג. לא תינתן השתתפות בקייטנה למי שמקבל סיוע למעון לפי הוראה 84.01 עבור אותה התקופה.

5. השתתפות במימון צהרון :

א. עזרה במימון הוצאות לצהרון לזכאי ע"פ הוראה זו תינתן עבור ילדי הנכה הלומדים בכיתות א'-ד' כאשר קיים צורך בשהיית הילדים מחוץ לבית בגלל מצבו הנפשי של הנכה.

ב. הסיוע יינתן עבור חודשי  הלימודים ספטמבר – יוני כנגד הצגת קבלה על התשלום לצהרון. סיוע זה מהווה הטבה הנובעת מהחזר על הוצאה שבוצעה בפועל ( בהתאם להוראה 80.23) והוא ישולם במסגרת אותה שנת לימודים בה בוצעה ההוצאה כנגד הצגת הוכחה על התשלום.

ג. סיוע בהוצאות צהרון לא יינתן למי שמקבל עבור הילד סיוע לפנימייה לפי הוראה 84.01.

6. מימוש הזכאויות  שבהוראה זו מותנה בפניית הזכאי.

7. המועד הקובע לקבלת סוגי הסיוע המוגדרים בהוראה זו הינו מיום הוועדה הרפואית הראשונה בפניה עמד הנכה, ובה נקבעה הנכות ( סוג פגיעה ואחוזי הנכות) המקנה לו את הזכאות לתשלום ההטבה.

8. הסיוע המוגדר בהוראה זו יינתן גם לנכה מאושפז.

הגדרות :

9. קייטנה (לעניין הוראה זו)–  פעילות המיועדת לילדים ונוער בתקופת חופשות מבית ספר.

10. נכה P.T.S.D ( לעניין הוראה זו) -  מי שמוכר לפי סעיף מבחן 34. א., ד. – ז.

תחולה :

11. סיוע בהשתתפות בהוצאות קייטנה המוגדר בהוראה זו ישולם החל מ- 1.1.2002.

12. סיוע בהוצאות לצהרון המוגדר בהוראה זו ישולם החל משנת הלימודים תשס"ג – .1.9.2002

‏זכאות :

13. נכה שדרגת נכותו המוכרת הינה בגובה 30% ומעלה בגין  P.T.S.D זכאי בכל שנה ל:

א. השתתפות בקייטנות לילדיו עד סיומם כיתה יב' (כולל).

ב. השתתפות במימון צהרון לילדיו הלומדים בכיתות א'-ד',  כאשר  על פי אישור של פסיכיאטר/ פסיכולוג יש צורך בשהיית הילדים במסגרת מחוץ לבית עקב מצבו הנפשי של הנכה.

גובה המענקים :

14. השתתפות בהוצאות קייטנה תשולם עבור כל ילד בגובה התשלום ששולם בפועל ועד לסכום המירבי המפורט בנספח א'.

ניתן לפצל את ההשתתפות באותה שנה ליותר מפעילות קייטנה אחת בתנאי שסך  ההשתתפות הכולל באותה שנה יהיה עד לסכום המירבי הנ"ל. 

15. . ס' ראש האגף ור' היח' הארצית לשירותי שיקום אחראי לעדכן אחת לשנה את גובה הסיוע המירבי.
העדכון לגבי תעריף הקייטנות יבוצע בחודש אפריל, בתאום עם היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות לפי עליית מדד המחירים לצרכן השנתי (המדד הקובע – מדד מרץ), ויועבר ליחידה לחשבונאות שיקום באכ"ס לעדכון טבלאות התשלום. השתתפות במימון צהרון תינתן עבור כל ילד עד לסכום החודשי המירבי המפורט בנספח א.

16. ס' ראש האגף ור' היח' הארצית לשירותי שיקום אחראי לעדכן אחת לשנה את גובה הסיוע המירבי.
העדכון יבוצע בחודש ספטמבר לגבי צהרונים, בתאום עם היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות לפי עליית מדד המחירים לצרכן השנתי (המדד הקובע – מדד אוגוסט), ויועבר ליחידה לחשבונאות שיקום באכ"ס לעדכון טבלאות התשלום.

אופן הטיפול

17. זכאי המבקש לקבל  סיוע המפורט בהוראה זו  יפנה לעובד הרווחה בלשכה המחוזית המטפלת ויצרף:

א. בבקשה לסיוע בהוצאות קייטנה –קבלה מקורית על התשלום לקייטנה בה יצויינו פרטי הילד. בבקשה יצוינו פרטי הנכה והמסגרת בה לומד הילד. במקרה של קבלה שמועדה אינו סמוך למועד הפעילות עבורה מבוקש הסיוע (כדוגמת מחנות קיץ בתנועות המשולמים בתחילת שנת הפעילות בתנועה) יש לצרף לקבלה אישור על הפעילות  ועלותה .

ב. בבקשה לסיוע במימון צהרון –

1) חוות דעת של פסיכיאטר/ פסיכולוג  שעקב מצבו הנפשי  של הנכה יש צורך בשהיית הילדים מחוץ לבית.
2) אישור מהצהרון על הרישום והעלות בו תפורט הכיתה בה לומד הילד.
3) קבלה מקורית/ אישור על התשלום בהוראת קבע.

18. עובד הרווחה יבצע את הפעולות הבאות:

א. יבדוק את הזכאות.
ב. יכין הוראת התשלום  על גבי אסמכתא  ש326/1/, ויחתים את מנהל המחוז או  מי שהוסמך על ידו.
ג. יזין הוראת תשלום במערכת הממוחשבת כמפורט:

1) להשתתפות בהוצאות קייטנה  –  הטבה חד פעמית בקוד 340.
2) להשתתפות במימון צהרון – תשלום שוטף לחודשי הזכאות (ספטמבר עד יוני) בקוד 341 .

ד. יעביר האסמכתא החתומה בצרוף האישורים הנדרשים ליחידה לחשבונאות שיקום לאישרור וביצוע התשלום.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


נספח להוראה מס' 84.22

גובה מענק השתתפות בקייטנה לילדי P.T.S.D

מעודכן לפי מדד כללי מרץ 2013

גובה ההשתתפות המירבי בשנה עבור כל ילד ( עד כיתה יב') -   1,423 ש"ח

גובה מענק השתתפות בצהרון לילדי P.T.S.D

מעודכן לפי מדד כללי אוגוסט 2013


גובה ההשתתפות המירבי לחודש עבור כל ילד ( בכיתות א'- ד')  - 338 ש"ח.


 

נותני חסות: