X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

סיוע לכיסוי חובות

הוראת אגף השיקום מספר 60.05

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא :  סיוע לכיסוי חובות

תאריך :  1.5.2013

כללי

1. הוראה זו באה להחליף הוראה מס' 60.05 מיום 1.12.2012

2. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול במתן סיוע לכיסוי חובות .

3. מנהל מחוז שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

4. סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

זכאות

5. נכה המוכר ע"י משהב"ט, שדרגת נכותו מ- 20% ומעלה (מ- 10% אם הוכר לפני 1.1.1996).

כללים מנחים

6. סיוע למטרת כיסוי חובות יינתן בתקופה של עד שנתיים מיום הפציעה או ההכרה.

7. סיוע למטרת כיסוי חובות יינתן בתנאי שקיימת זיקה ישירה לפציעה וכן חוב הנובע או נוצר מהתחייבויות שקדמו לאירוע .

8. סיוע יינתן לזכאים אף במקרים בהם קיים כשלון בשיקום וקיימים חובות בגין זאת למוסדות הקשורים בעניין העסקי, כמו : מס הכנסה, ביטוח לאומי, ספקים, הוצאה לפועל וכיו"ב.

.9 במקרים אחרים ובנסיבות מיוחדות יאושר סיוע כאמור בועדה מחוזית ובלבד שהועדה תנמק הסיבה למתן הסיוע .

שיעורי הסיוע

10. הסיוע לכיסוי חובות יינתן עפ"י המפורט בנספח א'.

11. סכומי הסיוע יינתנו באופן חד פעמי .

12. בנסיבות מיוחדות ומנומקות, עפ"י המלצת הועדה המחוזית והחלטת סמנכ"ל וראש אגף שיקום, עד 50% משיעורי הסיוע הנ"ל יינתנו במענק .

13.  סכומי הסיוע יעודכנו אחת לשנה עפ"י מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר. העדכון יבוצע ע"י סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות בתאום עם היחידה לחשבונאות שיקום.

רשות מחליטה

14. ליד כל מחוז תפעל וועדה בהרכב הבא :

א. מנ הל מחוז - יו"ר
ב. אח ראי על הנושא במחוז - חבר
ג. נצי ג ארגון הנכים - חבר

סיוע חריג

15. המלצה על מתן סיוע שמעבר לרמות הסיוע שפורטו, תועבר ע"י מנהל המחוז, לוועדה המייעצת שליד סמנכ"ל וראש אגף השיקום . זאת, לאחר איסוף המסמכים הרלוונטיים ובמידת הצורך לאחר קבלת דו"ח מפורט מגוף חיצוני (עו"ד, רואה חשבון, כלכלן וכיו"ב), שימונה בהתאם לצורך, ע"י מנהל המחוז. תפקידו של הגוף החיצוני יהיה לבדוק מקורות החוב ומהותו ולנסות להגיע להסדר לפריסת החובות, לביטול ריביות והצמדות, ולהקטנת החוב, ולהעביר דו"ח מפורט ובו המלצותיו, הכל לפי העניין והאפשרויות .

הטיפול במתן הסיוע

17. הזכאי יפנה בכתב למחוז .

18. הבקשה תועבר ע"י אחראי תחום רווחה במחוז המטפל בזכאי, לוועדת השיקום המחוזית, לאחר אימות הפרטים המהווים בסיס לבקשה, בצירוף דו"ח סוציאלי של עובד השיקום המטפל בזכאי .

19. העובד יצרף לבקשה טופס ש 178/1/ במקור ושני העתקים, לאחר מילוי כל הנתונים הנדרשים בתרפים 5 - 1 כשהם חתומים על ידו .

20. הוועדה תבחן את הבקשה שהוגשה ע"י המבקש ותסכם המלצותיה והחלטתה בתורף 6 או 7 של הטופס .

21. המקור יתויק בתיק האישי במחוז )סריקה( ושני העתקים נוספים יועברו ויתויקו במטה . האחד - בתיק האישי במטה והשני בתיק ריכוז החלטות אצל סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות .

22. הלשכה המחוזית תודיע לזכאי על החלטת הוועדה בטופס ש/28/1 המקור יישלח לזכאי, וההעתק יתויק בתיק האישי במחוז .

23. החליטה הוועדה לאשר הלוואה, יירשם סכום ההלוואה בטופס ש 27/1/ בחתימת האחראי לשיקום עצמאי במחוז, והעתק יועבר למטה להוצאת הפנייה לבנק, ולתיוק בתיק הלוואות .

24. מנהל מחוז יוציא הפנייה בחתימתו ובחתימת ראש מערכת חשבונאות שיקום בטופס ש .26/1/ המקור יועבר לבנק, ושני העתקים ישארו במחוז, כאשר העתק אחד יימסר לנכה לשם הצגתו בבנק, והעתק שני יתויק בתיק האישי במחוז .

25. הוחלט לאשר מענק, יוציא מנהל המחוז אסמכתא לתשלום בחתימתו, שתועבר לביצוע למערכת חשבונאות שיקום .

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


נספח א' להוראה 50.06

סכומי הסיוע לכיסוי חובות

מעודכן לפי מדד המחירים לצרכן חודש דצמבר 2012
 

קבוצת זכאים גובה הסיוע
10% - 49% עד 36,760 ש"ח
50% - 100% עד 55,770 ש"ח

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל