X סגירה
 

תביעה להכרת זכות נכה

האמת מאחורי : "תביעה להכרת זכות נכה"

מאת: עורך הדין שחר המאירי

חיילים רבים אשר נפצעו ו/או לקו במחלה במהלך שרותם הצבאי מצאו עצמם לא פעם "מטורטרים" ממרפאה צבאית אחת לאחרת וממתקני אשפוז צבאיים שונים לבתי חולים אזרחיים וכל זאת במטרה לאבחן את מהותה וחומרתה של מחלתם ו/או פציעתם ולקבל טיפול רפואי בגינה.

לא פעם קרה שאותם החיילים אשר נמצאו כסובלים ממחלה קשה ו/או מפציעה בגינן הצבא לא היה מעוניין להשיבם לשירות פעיל לתקופה מסוימת ובכלל, נדרשו ע"י הצבא, לעיתים אף בעודם מאושפזים, למלא טופס שכותרתו: "תביעה להכרת זכות נכה", לערוך תצהיר בשבועה בפני עו"ד היושב במשרדי קצין העיר במקום מגוריהם ולהמשיך בטיפול הרפואי לו נזקקו בחסות משרד הביטחון.

בחלק גדול מהמקרים אף הופעל לחץ רב על אותם החיילים כמו גם על הוריהם לחתום על הטפסים לאלתר בטענה כי במידה ולא יחתמו על הטופס הצבא ישחרר אותם מהשירות ולא יהיה מי שיטפל בהם ויהיה אחראי לגורלם ולשלומם.

למצער קומץ קטן מהחיילים וההורים אשר פעלו כדרישת קציני הנפגעים היו מודעים לכך שמשמעות מילוי הטופס הנ"ל והגשתו למשרד הביטחון הינה בפועל הגשת תביעה למשרד הביטחון שעניינה הוכחת קשר סיבתי בין פריצת/החמרת מחלתם או פציעתם של החיילים לבין תנאי שירותם בצבא וכי התצהיר בשבועה עליו נדרשו לחתום מול עו"ד פלוני היה בעל חשיבות עליונה ומכרעת להצלחת תביעתם ולהמשך ההליכים מול משרד הביטחון.

רבים מהחיילים אשר לא היו מודעים למשמעותה האמיתית של התביעה להכרת זכות נכה וכיצד לנהלה כראוי ובעיקר אלו מהם שסבלו מעבר רפואי קודם ו/או לקו במהלך השירות במחלות קשות כגון: סוכרת, לופוס, אפילפסיה, סכיזופרניה, אסטמה ופסוריאזיס, נוכחו לגלות כעבור מספר חודשים כי משרד הביטחון דחה את תביעתם, הפסיק לתת להם טיפול רפואי והפנה אותם לקבל טיפול רפואי במסגרת קופת החולים בה הינם חברים.

החיילים הנ"ל נדרשו עתה לעמוד בפרשת דרכים נוספת במסגרתה היה עליהם להחליט תוך 45 ימים בלבד האם לוותר על תביעתם כנגד משרד הביטחון או לחילופין להגיש ערעור לבית המשפט, הליך ארוך ומורכב כשלעצמו ותוך כדי כך לקבל המשך טיפול רפואי ממשרד הביטחון עד לבירור סופי של עניינם על ידי בית המשפט.

אולם גם בשלב זה חיילים אשר החליטו להגיש ערעור לבית המשפט נוכחו לגלות, לא פעם, כי האופן בו הגישו את התביעה להכרת זכות בעבר והעובדות אותן פרטו בתצהיר בשבועה אותו ערכו בפני עוה"ד בקצין העיר עומדים עתה בעוכריהם ומקשים עליהם להוכיח לבית המשפט כי משרד הביטחון טעה בעניינם שעה שהחליט לדחות את תביעתם.

הנה כי כן רואים אתם כי מאחורי התביעה להכרה בזכות נכה עומד יותר מאשר מילוי טופס התביעה על ידי הצבא ועריכת תצהיר בשבועה על-ידי עו"ד פלוני בקצין העיר ועל כן כל מי שחפץ לזכות בתביעתו ולהצליח להוכיח למשרד הביטחון כי קיים קשר סיבתי בין מחלתו ו/או פציעתו לבין שירותו הצבאי ובאופן זה לדאוג לעתידו מומלץ כי יתייעץ עם עו"ד הבקיא בניהול הליכים מסוג זה בטרם ימצא עצמו מול שוקת שבורה.

ועוד מילה להורי החיילים ובני משפחותיהם - מאמר זה נכתב מתוך רצון למנוע מכם, הורי החיילים מצב בו תעמדו חסרי ישע מול מערכת בירוקרטית והליכים משפטיים מורכבים בעוד הנכם חסרים את הידע הבסיסי הדרוש לכם בכדי לדאוג שיקיריכם יזכו לכך שמשרד הביטחון יקבל את תביעתם ובזאת ייקח אחריות מלאה למצבם וידאג לעתידם.

כולי תקווה כי סייעתי ולו במעט לאלו ההולכים במעטה החשיכה ואין מי שיאיר את דרכם. שחר המאירי, עו"ד.


 

נותני חסות: