X סגירה
 

מחלות פנימיות פציעות

מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים

1. בלוטות הלימפה

(1) שחפת של בלוטות הלימפה

א. I. שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות 1%

II . נשארו צלקות נרחבות או מכערות, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לגבי צלקות.

ב. שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים סימני פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים) 30%

ג. שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית-השחי, מפשעות) הדורשות אשפוז או שכיבה 100%

(2)opathia (תפיחות הבלוטות) בלתי פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין 1%

(3) למפומה ממאירה Malignant Lymphoma (כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו')

א. במצב של רמיסיה ((remissio עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית 50%

ב. במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית אנמיה וכו') 100%

2. מחלות הדם (אנמיה (מחוסר דם ממאיר, מחוסר ברזל, המוליטית, אפלסטית).ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם

א. מצבים שחלפו אך דורשים המשך מעקב רפואי 1%

ב. מצב כרוני עם תגובה לא מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים 20%

ג. מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת 50%

ד. מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד 75%

ה. מצב חמור, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%

3. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס,מצד התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה)

הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) -

א. בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני מחלה 1%

ב. מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה 10%

ג. המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בינוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול 20%

ד. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת 40%

ה. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת 50%

ו. המצב חמור, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד 75%

ז. המצב חמור מאוד, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%

4. סוכרת

(1) הפרעה בסבילות לפחמימות Impaired Glucose Tolerance 1%

(2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד 5%

(3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים 10%

(4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין 20%

(5) א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי

ב. סוכרת "שבירה" ((Brittleאו סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין

ג. סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד 40%

(6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):

א. נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית);

ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR, או משגשגת - (PDR;

ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;

ד. מחלת כלי דם הקפיים;

ה. מחלת כלי דם כלילים 65%

לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עודהחומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה מעל 30% -יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים.

(7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה 100%

5. מחלות מערכת הנשימה

א. מחלות חסימתיות כרוניות (להלן - מח"כ) כולל Chronic Bronchitis, Bronchiectasis, Emphysema

(1) מח"כ עם תיפקודי ריאות תקינים או עם הפרעה איוורורית חסימתית בדרכי נשימה קטנים 1%

(2) מח"כ עם הפרעה איוורורית חסימתית קלה עד בינונית, ללא היפוקסמיה (Fev1 = 70%-90%) 20%

(3) מח"כ עם הפרעה איוורורית חסימתית בחומרה בינונית, ללא היפוקסמיה (Fev1 = 50%-69%) 40%

(4) מח"כ עם הפרעה איוורורית חסימתית בחומרה קשה, אמפיזמה, עם או בלי היפוקסמיה, ללא היפרקפניה (Fev1 = 30%-49%) 60%

(5) כמו האמור בפסקה (4), עם היפרקפניה 80%

(6) סימנים קליניים, רנטגניים ומעבדתיים של אי ספיקה ריאתית קשה עם היפרקפניה, היפוקסמיה בולטת,

לב ריאתי (30%

(7) במקרה שהמצב הקליני חמור יותר ולא תואם את מצב תפקודי הריאות ייקבעו אחוזי הנכות זמניים בדרגה אחת גבוהה מהמוגדר בפסקאות (1) עד (4), לפי המתאים.

ב. נצור בין הסימפונות וקיר בית החזהBronchopleural FistulaorBronchocutaneous אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ו'.

ג. ציסטות בריאה (אכינוקוקוס, פציעה, גידול שפיר וכד')

(1) ציסטה קטנה מסוידת 1%

(2) ציסטות קטנות מסוידות או ציסטה בודדת לא מסוידת 5%

(3) ציסטות לא מסוידות 10%

בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (3), ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לליקוי תפקודי אם ישנו.

ד. מצב אחרי פציעה או ניתוח ריאה- אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי תיפקודי והפרעות לפי סעיף קטן ו'.

ה. מחלות ריאה שונות אחרות- אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי תפקודי והפרעות לפי סעיף קטן א' או ו'.

ו. מחלות רסטריקטיביות של הריאה ובית החזה כולל: מחלות של דופן החזה (ליקוי צורה), מחלות נוירו-מוסקולריות, מחלות של קרום הריאה (Pleura),Fibrosis Interstitial Diseases, הסננה (Infiltration)

(1) ממצאים רנטגניים משמעותיים ללא הפרעה איורורית רסטריקטיבית בתפקודי הריאה 1%

(2) ממצאים רנטגניים משמעותיים ללא הפרעה איורורית קלה ללא היפוקסמיה (VCיותר מ- 70% מהנורמה) 10%

(3) ממצאים רנטגניים משמעותיים עם הפרעה איורורית קלה והיפוקסמיה קלה (VCיותר מ- 70% מהנורמה) 20%

(4) ממצאים רנטגניים בולטים, הפרעה איורורית בינונית, היפוקסמיה קלה (VC - 50%-70%) 40%

(5) ממצאים רנטגניים ניכרים, היפוקסמיה במנוחה, גוברת במאמץ, הפרעה איורורית מעל בינונית (VC<50%) 60%

(6) כמו האמור בפסקה (5), עם מצב קליני ותיפקודי שלא מאפשר מאמץ גופני קל 80%

(7) מצב קליני ותיפקודי קשה, ריתוק למיטה, זקוק לחמצן ביום ובלילה, לב ריאתי 100%

ז. גוף זר בריאה או חלל הפלאורה 1%

(1) גוף זר זעיר ללא סימפטומים 1%

(2) גופים זרים זעירים ללא סימפטומים 5%

(3) גוף או גופים זרים הגורמים לסימפטומים כגון שיעול, כאבים, זיהום 10%

בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (3), אם קיים ליקוי תיפקודי, ייקבעו אחוזי נכות לפי סעיף קטן ו'.

ח. גנחת הסימפונות (Bronchial asthma).

(1) התקפים נדירים, תיפקודי ריאות תקינים במנוחה ובמאמץ, ללא צורך בטיפול 1%

(2) התקפים נדירים, ליקוי קל בתיפקודי הריאות במאמץ בלבד, ללא צורך בטיפול 10%

(3) התקפים קלים, בהפסקות ארוכות. בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חסימתית קלה במנוחה עם החמרה משמעותית במאמץ גופני, טיפול במשאפים בלבד 20%

(4) התקפים בכל עונות השנה המחייבים טיפול קבוע. בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חסימתית בינונית

עם החמרה בולטת לאחר מאמץ גופני 40%

במצבים קשים יותר תיקבע דרגת נכות לפי סעיף קטן א'.

ט. שחפת ריאות פעילה -

(1) בתקופת טיפול שבה משטח ישיר או תרבית חיוביים או קיימים סימנים קליניים רנטגניים המעידים על מחלה פעילה 100%

(2) בתקופה החל בששה חודשים ראשונים לאחר שהמשטחים הישירים והתרביות שליליים ועד ששה חודשים אחרי גמר הטיפול הספציפי 50%

(3) שחפת כרונית עם הפרשת חיידקים רזיסטנטיים 100%

י. שחפת ריאות בלתי פעילה -

(1) החל בששה חודשים מגמר הטיפול הספציפי ללא סימנים קליניים ומעבדתיים לפעילות

(א) ללא הפרעות, תיפקודי ריאות תקינים 1%

(ב) קיימות הפרעות רסטריקטיביות או חסימתיות תיקבע

דרגת הנכות לפי סעיף קטן א' או ו' בהתאם לליקוי התיפקודי.

6-8. (בוטלו)

9. מחלות הלב

הקדמה: קביעת דרגת הנכות בפרט זה תתבסס על הגורמים האלה:

(1) עדות קלינית או מעבדתית לקיום האבחנה;

(2) הערכה תפקודית מעבדתית בשיטות של אסכולה רפואית עדכנית;

(3) הערכה קלינית לפי ארבעת השלבים התפקודיים לפי NYHA, לפי הקריטריונים האלה:

(א) שלב תפקודי I-

אין הגבלה בפעילות גופנית, פעילות גופנית שגרתית לא גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב. במבחן מאמץ: לא פחות מMETS-7 או שלב שני לפי פרוטוקול BRUCEאו WATT100.

(ב) שלב תפקודי II-

הגבלה קלה בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה ובביצוע פעילות יום-יומית שגרתית קלה, פעילות גופנית יותר משגרתית גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב. במבחן מאמץ: לא פחות מMETS-5 או שלב ראשון לפי פרוטוקול BRUCEאו WATT75.

(ג) שלב תפקודי III-

הגבלה ניכרת בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה, פעילות יום-יומית שגרתית גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב. במבחן מאמץ: לא פחות מMETS-2 או שלב ראשון לפי פרוטוקול BRUCEאו WATT25.

(ד) שלב תפקודי IV-

אי יכולת לבצע פעילות גופנית כלשהי בלא הרגשה לא נוחה, סימני אי ספיקת לב, גודש ריאתי או סיסטמי, קוצר נשימה ותעוקת לב מופיעים במנוחה וגוברים במאמץ. במבחן מאמץ: תוצאות מתחת לערכים המוגדרים בשלב תפקודי III.

(4) במקרה של שתי מחלות לב או יותר תקבע דרגת הנכות לפי השלב התיפקודי הגבוה ביניהן.

א. מחלות לב מסתמיות כולל מצב אחרי ניתוח:

(1) שלב תפקודי I, אין צורך בטיפול תרופתי ספציפי סדיר, אין סימנים של אי ספיקת לב, אין התעבות של שריר הלב, אין הרחבה של חללי הלב, היצרות או אי ספיקה של המסתם במידה קלה 10%

(2) כאמור בפסקה (1), אך קיימת אנמנזה של אי ספיקת לב בעבר 25%

(3) שלב תפקודי II, קיים צורך בטיפול סדיר למניעת אי

ספיקת לב, יש התעבות של שריר הלב או התרחבות חללי הלב, היצרות או אי ספיקה של המסתם במידה מתונה 40%

(4) כאמור בפסקה (3), אך קיימת בועדה חוזרת עדות מעבדתית להחמרה 50%

(5) שלב תפקודי III, לא ניתן למנוע אי ספיקת לב באמצעות טיפול סדיר, קיימת התעבות שריר הלב או התרחבות חללי הלב, היצרות או אי ספיקה של המסתם במידה מתונה עד ניכרת או אין אפשרות לתיקון ניתוחי 75%

(6) שלב תפקודי , IV - 100%

ב. מחלת לב כללית (CORONARY HEART DISEASE)

דרגת הנכות תיקבע בהתאם לשלב התפקודי לפי סימפטומים וממצאי המעבדה -

(1) שלב תפקודי I, אין תוצאת אנגיוגרפיה או שהיא מראה היצרות מעל 50% בשטח החיתוך של עורק כלילי 25%

(2) שלב תפקודי II 50%

(3) שלב תפקודי III 75%

(4) שלב תפקודי IV 100%

ג. מצב אחרי אוטם שריר הלב (INFARCTIONST. POST MYOCARDIAL)דרגת נכות תיקבע על פי השלב התפקודי, חודש לפחות אחרי האוטם -

(1) חולה אי תסמיני, כושר גופני תקין או גבוה במבחן מאמץ 10%

(2) שלב תפקודי I 25%

(3) שלב תפקודי II 40%

(4) שלב תפקודי III 75%

(5) שלב תפקודי IV 100%

(6) תעוקה אחרי אוטם (ANGINAPOSTINFRACTION) נכות זמנית נוסף לליקוי התפקודי 10%

ד. מחלת שריר הלב (CARDIOMYOPATHIES)

(1) שלב תפקודי I, קיימת התרחבות של חללי הלב או התעבות של שריר הלב 25%

(2) שלב תפקודי II 40%

(3) שלב תפקודי III 75%

(4) שלב תפקודי IV 100%

ה. דלקת פנים הלב, שריר הלב, קרום הלב (ENDOCARDITIS, MYOCARDITIS, PERICARDITIS)

(1) דלקת פעילה ראשונה או חוזרת (RELAPSE) 100%

(2) אחרי ריפוי, אין צורך בטיפול תרופתי קבוע, החולה אי תסמיני 10%

(3) אחרי ריפוי, דרוש טיפול תרופתי קבוע, החולה אי תסמיני 25%

(4) לאחר ריפוי, החולה תסמיני, דרגת הנכות תיקבע לפי סעיף ד.

ו. יתר לחץ דם

הערות: דרגת הנכות תיקבע על סמך הממוצע של 10 מדידות רשומות או ניטור (HOLTER) לחץ דם של 24 שעות. ביצוע הבדיקות תחת השפעת טיפול תרופתי קבוע (בלא הפסקת טיפול). לסיבוכים של יתר לחץ דם כגון פגיעה כליתית, רטינופתיה, נזק מוחי, תיקבע נכות נפרדת.

(1) יתר לחץ דם תחת השפעת תרופות ערכים תקינים (לא יותר מ- 140/90) 1%

(2) כאמור בפסקה (1) עם התעבות חדר שמאל 5%

(3) לחץ דם סיסטולי מ- 141 עד 160, לחץ דם דיאסטולי מ- 91 עד 100 5%

(4) כאמור בפסקה (3) עם התעבות חדר שמאל 10%

(5) לחץ דם סיסטולי מעל 160, לחץ דם דיסטולי מעל 100 10%

(6) כאמור בפסקה (5) עם התעבות חדר שמאל 15%

ז. הפרעות קצב

הערה: דרגת הנכות תיקבע רק להפרעות קצב מתועדות כולל טכיאריתמיות וברדיאריתמיות ובתנאי שהן מחייבות טיפול.

(1) הפרעת קצב שחלפה תוך טיפול אופטימלי ומתחדשת בלא טיפול 5%

(2) הפרעת קצב שקיימת למרות טיפול אופטימלי:

(א) שלב תפקודי I 10%

(ב) שלב תפקודי II 25%

(ג) שלב תפקודי III 75%

(ד) שלב תפקודי IVאו שהיה צורך בטיפול החייאה 100%

(3) קוצב קבוע (תוספת) 10%

(4) דפיברילטור אוטומטי (A.I.C.D) 100%

10. (בוטל)

11. כלי הדם

(1)דליות Varicescruris

א. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות 1%

ב. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים 10%

ג. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות חד או דו-צדדי, ישנם סימני Eczemaוצלקות לאחר כיבים שנתרפאו 20%

ד. ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת לדלקת עור וליצירת כיבים (צורה קשה של Eczema) (cruris)) או (Ulcus varicosum), ללא הפרעות במחזור הוורידי העמוק 30%

ה. המצב כמתואר בסעיף קטן (1)(ד) בשתי הרגליים 40%

ו. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הוורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות על שטח נרחב 50%

(2) מצב לאחר נזק בכלי-הדם הפריפריים כגון Phlebitisאו Thrombophlebitisאו נזק בוורידים

א. קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת 1%

ב. המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(א) - בשתי הרגליים 10%

ג. קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם Pigmentatio וכחלון ברגל אחת 20%

ד. המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(ב) בשתי הרגליים 30%

ה. קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון Eczemaאו כיבים ברגל אחת 30%

ו. המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(ה) בשתי הרגליים 40%

ז. בשתי הרגליים, בצורה קשה מאוד 50%

(3) מפרצת - Aneurysma

א. של עורק קטן, בלי הפרעות 10%

ב. של עורק קטן עם הפרעות קלות 20%

ג. של עורק קטן עם הפרעות קשות 30%

ד. של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם 40%

ה. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם 50%

ו. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם 60%

ז. של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של Aneurysmaכנ"ל 60%

ח. של אב העורקים, בית החזה או בבטן עם הפרעות קשות 100%

(4) Arterio - Venous Fistula אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (3).

(5) (M. Raynaud Endarteritis obliterans (M. Buerger

א. בצורה קלה ברגל אחת 20%

ב. בצורה קלה בשתי הרגליים 30%

ג. בצורה בינונית ברגל אחת 40%

ד. בצורה בינונית בשתי הרגליים 50%

ה. בצורה קשה 60%

ו. בצורה קשה מאוד 100%

(6) נזקי כפור ברגליים

א. קיימים סימנים קלים בלבד - בועות כפור (Chillblains) 1%

ב. קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים, אודם וכדומה:

I. בגף אחד 5%

II. בשני הגפיים 10%

ג. עם איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעת האצבעות.

12. מערכת העיכול

(1) לשון

א. איבוד פחות ממחצית הלשון -

I. ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 10%

II. עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 20%

ב. איבוד מחצית הלשון או יותר מכן -

I. ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה 40%

II. עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה 60%

(2) ושט

א. מיצר Stricturaשל הושט -

I. בצורה בינונית 30%

II. בצורה קשה 50%

III. בצורה קשה מאוד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאוד 80%

ב. סעיפי הושט (Diverticulum) -

I. ללא הפרעות או עם הפרעות קלות 1%

II. הפרעות בינוניות 10%

III. הפרעות קשות 30%

ג. אזופגיטיס (Esophagitis) -

I. בצורה קלה 10%

II. בצורה בינונית 30%

III. בצורה קשה עם שטפי-דם חוזרים, אנמיה בולטת 50%

ד. קרדיוספזמוס (Cardeospasm) -

I. אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט

II. לאחר ניתוח, הפרעות מזעריות 1%

III. לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.

ה. בקע סרעפתי (Hernia diaphragmatica) -

א. אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.

ב. בקע סרעפתי לאחר ניתוח

I. אין הפרעות 1%

II. קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.

(3) קיבה

א. דלקת כרונית של הקיבה -

I. בצורה קלה, ללא הפרעות 1%

II. בצורה בינונית: המצב הכללי והתזונתי משביע רצון

III. בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי 30%

ב. כיב הקיבה או כיב התריסריון

I. כיב שהתרפא, אין הפרעות 1%

II. בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים

III. בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר) 30%

IV. בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי-דם,

היצרות השוער, השפעה ניכרת על המצב הכללי 60%

ג. כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14.


13. מעיים

(1) Entero-colitis chronica including Spastic amebic colitis

א. הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי 1%

ב. בצורה בינונית 10%

(2) דלקת כיבית של המעי הגס

א. בצורה קלה עם 4-3 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי 10%

ב. בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות 30%

ג. בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד 50%

ד. בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה, המצב הכללי ירוד מאוד 70%

ה. בצורה חמורה, זקוק לאשפוז 100%

(3) Diverticulitis-Diverticulosis

א. הפרעות מזעריות 1%

ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1) 1

(4) Malabsorption syndrome including

Coeliac disease, Sprue

א. בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא

השפעה על המצב הכללי, בלי אנמיה 20%

ב. בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל 40%

ג. בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם (Hypoproteinemia),

בצקת ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו' 70%

(5) מחלות כגון: Crohn's Disease, מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים- אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2).

14. פציעות וניתוחי קיבה ומעיים

(1) מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים

א. הפרעות מזעריות, מצב התזונה הכללי טוב 1%

ב. ישנן הפרעות קלות של מערכת העיכול, המצב הכללי טוב 10%

ג. ישנן הפרעות בלתי ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד 20%

ד. ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד 40%

ה. מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת מרפא 60%

ו. ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד 80%

ז. ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%

(2) נצור קבוע של המעיים

א. ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה 20%

ב. ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה 30%

ג. Anus praeter naturalis 80%

15. פי הטבעת

(1) Fissura ane

א. הפרעות מזעריות 1%

ב. ישנן הפרעות ניכרות 10%

(2) Fistula ani

א. המפרישה לסירוגין ללא הפרעות ניכרות 10%

ב. עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת(recidivans) לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות 20%

(3) מ צ ר - (Strictura)

א. בצורה בינונית 30%

ב. בצורה קשה 50%

(4) Prolapsus mucosae recti

א. ללא הפרעות 1%

ב. קיימות הפרעות 10%

(5) Prolapsus recti totalis

א. ניתן להחזרה 20%

ב. קבוע, ישנן הפרעות ניכרות 40%

(6) איבוד מוחלט של השליטה על השוער(Sphincter) 80%

(7) טחורים Varices Haemorrhoidales

חיצוניים או פנימיים

א. בולטים ישנן הפרעות בלתי ניכרות 1%

ב. בולטים, עם דימומים שכיחים 10%

ג. בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים אחרים כגון Fissura aniאו Fistula ani בצורה קלה 20%

16. מחלות הכבד

(1) שחמת הכבד

א. בצורה קלה, הגדל כבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד 20%

ב. בצורה בינונית, עם הפרעות בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי 40%

ג. בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (Ascites), עם או בלי שטפי-דם, עם או בלי הפרעות חולפו במערכת העצבים 70%

ד. בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד 100%

(2) מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער

א. המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים 40%

ב. קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים(systemicencephalopathiaPortal) 70%

ג. המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%

(3) מצב לאחר דלקת כבד זיהומית (hepatitisInfectious)

א. לא נשארו הפרעות 1%

ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1)

(4) hinococcus of Liver

א. מסוייד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד 1%

ב. לאחר ניתוח, הפרעות מזעריות 1%

ג. נשארו הפרעות לאחר הניתוח, - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק.

ד. פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף קטן (1)

(5) מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד Abscess of Liver

א. אין הפרעות 1%

ב. נשארו הפרעות, - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק.

(6) דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה

א. ללא הפרעות 1%

ב. בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת עם הפרעות בעיכול 10%

ג. בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות עיכול בולטות 20%

ד. בצורה קשה עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת עם הפרעה ניכרת במצב הכללי 40%

(7) מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה

א. ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד 1%

ב קיימות הפרעות בינוניות 10%

ג. Post cholecystectomy syndromeבצורה בולטת 20%

ד. הופעות חוזרות של Cholangitisעם התקפי חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת 40%

17. טחול

א. הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי 1%

ב. מצב לאחר כריתת הטחול 10%

ג. הגדלה ניכרת של הטחול Hypersplenismעם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה, לבקופניה או טרומבופניה עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות 30%

18. צפק

(1) התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הבטן

א. ישנן הפרעות נדירות וקלות 1%

ב. ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס 10%

ג. ישנן הפרעות כנ"ל והן קבועות 20%

ד. ישנן הפרעות קשות 30%

(2) שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית(Sub-ileus)

א. בשלב הפעיל 100%

ב. במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק סעיף קטן (1).

19. בקע

א. בקע המפשעה הניתן להחזרה (Reponibilis) חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי מוכרות 1%

ב. מצב אחרי ניתוח בקע המשפעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות 1%

ג. בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה (Reponibilis) עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה 10%

ד. מצב כמתואר בסעיף קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%

ה. בקע חוזר (Recidivans) חד-צדדי עם הפרעות בלתי ניכרות הדורש החזקה ע"י חגורה 10%

ו. מצב כמתואר בסעיף קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%

ז. בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (Irreponibilis) או בלתי ניתן להחזקה ע"י חגורה - עם הפרעות בלתי ניכרות, חד או דו-צדדי 20%

ח. מצב כמתואר בסעיף קטן (ז), עם הפרעות ניכרות 30%

ט. בקע פמורלי (Hernia femoralis) - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה (Hernia inguinalis)

20. פציעות ובקעים של קיר הבטן

א. מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן 1%

ב. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית 10%

ג. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים

שימוש בחגורה אורטופדית 20%

ד. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם Eventratioגדולה 40%

ה. Hernia linae albaeאו umbilicalisHernia קטנות וללא הפרעות 1%

ו. Hernia lineae albaeאו umbilicalisHerniaיותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן עם הפרעות בלתי ניכרות 10%

21. גידולים, גידולים שפירים ומחלות ממאירות

א. גידולים שפירים:

(1) מצב אחרי כריתה - דרגת הנכות תיקבע לפי סעיף 75.

(2) הפרעות הנובעות ממיקום הגידול - דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות באברים ובמערכות הפגומות.

ב. גידולים ומחלות ממאירות*:

(1) בשלב טיפול ספציפי עד גמר הטיפול 50%

(2) אין הצלחה בטיפול או קיימת עדות לגרורות 100%

(3) רמיסיה (הפוגה) עד 5 שנים מגמר הטיפול הספציפי בלא טיפול או טיפול מניעתי בלבד 10%

(4) יותר מחמש שנים מגמר הטיפול בלא התחדשות המחלה 1%

* למעט גידולי עור.

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך