X סגירה
 

תקנות הנכים - טיפול רפואי

תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד–1954

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 27 ו-29 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט–1949, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הוראות כלליות

1. בתקנות אלה -

"קצין תגמולים" - לרבות כל פקיד שנתמנה על ידי קצין תגמולים כפקיד רישום ראשי;

"מוסד" - בית חולים, בית הבראה, מרפאה, בית מרקחת, מעבדה או שירות למתן עזרה רפואית;

"מוסד מוסמך" - מוסד או רופא שראש אגף השיקום במשרד הבטחון (להלן - ראש האגף) קבעם כמוסד לענין תקנות אלה;

"תותבת" - כל אבר מלאכותי של גוף אנוש וכל חלק מאבר כזה;

"מכשיר עזר רפואי" - נעליים אורתופדיות, קביים, מקלות, רצועות, גרביים או חגורות אלסטיות, חגורות שבר, משקפיים, מכשירים להגברת השמיעה, לרבות הסוללות המפעילות אותם, גרביים לגדמים, ולרבות כל מלבוש מיוחד הדרוש עקב השימוש באחד המכשירים האלה;

"מכשיר תנועה" - כסא על גלגלים;

"נכה המקבל גימלה" - נכה המקבל תמורה כספית לתקופה מסויימת לפי אחד או יותר מן החוקים הבאים (להלן - חוקי הגימלאות):

(1) חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח–1968;

(2) חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד–1954;

(3) חוק שירות הקבע בצבא- הגנה לישראל (גימלאות),  תשי"ד–1954;

(4) חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו–1955;

(5) חוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי"ז–1956;

(6) חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז–1957;

"גימלה יומית" - סכום התמיכה הכספית שנכה המקבל גימלה מקבל לפי חוקי הגימלאות כאשר סכום זה מחולק במספר ימי התקופה שבעדה ניתנת התמיכה;

"תגמול יומי של נכה" -

(1) לגבי נכה המקבל גימלה - סכום המצטרף מהגימלה היומית והחלק השלושים מהתגמול החדשי המגיע לנכה האמור לפי החוק;

(2) לגבי נכה אחר - החלק השלושים של התגמול החדשי המגיע לו לפי החוק;

"תגמול יומי בעד טיפול רפואי" -

(1) אם הנכה אינו מקבל תגמול חדשי על פי החוק - סכום השווה לתגמולו היומי המלא של טיפול רפואי;

(2) אם הנכה מקבל תגמול חדשי על פי החוק או אם הוא מקבל גימלה - סכום השווה להפרש בין תגמולו היומי המלא בעד טיפול רפואי לבין תגמולו היומי;

"תגמול חדשי בעד טיפול רפואי" - כפי שנקבע לגבי הנכה בפרק החמישי, סימן א';

"תגמול יומי מלא בעד טיפול רפואי" - החלק השלושים של התגמול החדשי בעד טיפול רפואי;

"עובד חדשי" - נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר חדשי או התעסקות עצמאית;

"עובד יומי" - נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר יומי;

"עבודה רגילה של נכה" - עבודה או התעסקות עצמאית של נכה המשמשת לו כרגיל מקור להפקת הכנסה עיקרית למחייתו ולמחיית בני משפחתו;

"ביטול מעבודה של נכה" - ביטול מעבודה רגילה של נכה, בין אם ביטול מלא ובין אם ביטול חלקי, בגלל הצורך בטיפול רפואי או בגלל מצב רפואי המונע בעד השמתו בעבודה, שאושר לנכה על ידי רופא מוסמך ראשי או מקומי, ו"נכה מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;

"יום ביטול מלא" - יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה מעל לחמש שעות;

"יום ביטול חלקי" - יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה משלוש עד חמש שעות;

"נכה במוסד" - נכה השוהה לרגל טיפולו הרפואי במוסד המספק לו כלכלה על חשבון המדינה;

"נכה משוקם" - נכה שהיה בטיפול רפואי ובתוך הטיפול הרפואי סודר או הסתדר בכוחות עצמו בעבודה רגילה ועסק בה במשך שלושה חדשים לפחות לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14.

פרק שני: רופאים מוסמכים לטיפול בנכים

2. (א) לשם טיפול בנכים ימנה שר הבטחון -

(1) רופא מוסמך ראשי וסגן רופא מוסמך ראשי שתחום פעולתם הוא כל שטח המדינה;

(2) רופאים מוסמכים נפתיים שתחום פעולתו של כל אחד מהם ייקבע בהודעה שתפורסם ברשומות;

(3) רופאים מוסמכים מקומיים שתחום פעולתו של כל אחד מהם ייקבע בהודעה שתפורסם ברשומות.

(ב) הודעה על כל מינוי לפי תקנה זו תפורסם ברשומות.

3 (א) כל נכה הטוען שהוא זקוק לטיפול וזכאי לקבלו לפי סעיף 43 לחוק, רשאי לפנות לרופא מוסמך מקומי שיחליט אם הנכה זקוק לטיפול ומה הטיפול; טיפול רפואי לנכה בחוץ- לארץ לפי הסעיף האמור, לא ייקבע על- ידי רופא מוסמך מקומי או הרופא המוסמך הראשי אלא באישורו המוקדם של מנהל שירותי שיקום והנצחה במשרד הבטחון.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), על נכה שדרגת נכותו פחותה מ- 10% וכן על נכה שזכאי למענק לפי החוק, יחול חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד–1994, והטיפול הרפואי יינתן לו באמצעות קופות החולים.

4. נכה החולק על החלטתו של רופא מוסמך מקומי, רשאי לערער לפני הרופא המוסמך הראשי והחלטתו תהא סופית.

5. נכה שנקבע לו טיפול על ידי רופא מוסמך מקומי, או על ידי רופא מוסמך ראשי, יפנה למוסד המוסמך שקבע הרופא למתן הטיפול ויקבל את הטיפול שנקבע.

6. באין מוסד מוסמך שיכול ליתן לנכה טיפול שנקבע לו כאמור, רשאי הרופא המוסמך הראשי לאשר לנכה, על חשבון המדינה, טיפול רפואי במוסד או אצל רופא שאינם מוסד מוסמך.

פרק שלישי: כרטיס נכה

7. נכה שהוחלט עליו לפי החוק שהוא זכאי לתגמול או להענקה, ואשר דרגת נכותו נקבעה ל- 10% או למעלה מזה, יתן לו קצין התגמולים כרטיס שבו תיקבע תמונת הנכה ושייקרא "כרטיס נכה".

8. בכרטיס הנכה יירשמו פרטים אלה:

(1) המבחן לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות  הנכות), תשי"א–1951, המתייחס לנכות שלקה בה הנכה, או הנכות שנקבעה לו על ידי הועדה הרפואית העליונה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תש"י–1950, הכל לפי הענין;

(2) דרגת נכותו של הנכה;

(3) הרשות שקבעה לאחרונה את דרגת הנכות והתאריך שבו נקבעה הדרגה;

(4) שמו של הרופא המוסמך המקומי שאליו יפנה הנכה לשם קבלת טיפול;

(5) מספרה הסידורי של התביעה שהגיש הנכה לשם קבלת תגמול או הענקה.

9. כל כרטיס יהא חתום בידי קצין התגמולים, וכל שינוי שייעשה בו לא יהיה לו תוקף אלא אם יש בצדו חתימתו של קצין התגמולים.

10. (א) תקפו של כרטיס נכה הוא לששה חדשים מיום שהוצא, או לתקופה קצרה מזו, כפי שיקבע קצין התגמולים.

(ב) רשאי קצין התגמולים להאריך מזמן לזמן את תוקפו של כרטיס נכה לתקופה שלא תעלה בכל פעם על ששה חדשים.

11. כרטיס הנכה הוא רכוש המדינה ועל הנכה להחזירו לקצין תגמולים בכל עת שפקעה זכותו לתגמול או להענקה או כשדרגת נכותו נקבעה לפחות מ- 10%.

פרק רביעי: טיפול רפואי ללא אישור

12. קיבל נכה טיפול שהוא זכאי לו לפי תקנות אלה, ולא קיבל על כך תחילה אישורו של רופא מוסמך ראשי, רשאי הרופא לאשר לו את ההוצאות שהוציא בעד אותו טיפול, אם נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) הנכה לא קיבל אישור מוקדם כאמור מסיבה שיש בה צידוק;

(2) השהיית הטיפול היתה עלולה לסכן את חייו של הנכה, להגדיל את נכותו או לסבך את ריפויו;

(3) הנכה קיבל את הטיפול במוסד מוסמך שהיה סמוך למקום הימצאו, או שקיבל את הטיפול במוסד או אצל רופא מתאימים שאינם מוסד מוסמך והם הסמוכים ביותר למקום הימצאו, משום שלא היתה לו אפשרות לפנות למוסד מוסמך;

(4) הנכה בא במגע עם הרופא המוסמך המקומי מיד לאחר שניתנה לו אפשרות לכך ומילא אחר הוראת אותו רופא בקשר לטיפול;

(5) הנכה הגיש לרופא מוסמך ראשי תוך שבועיים מגמר הטיפול, ואם נמנע ממנו, בגלל סיבה שיש בה צידוק, מלמלא אחר הוראה זו במועד האמור - תוך שבועיים מיום שחלפה המניעה חשבון וקבלות על ההוצאות שהוציא, כשהם מאושרים בידי הרופא המוסמך המקומי.

13. הוציא נכה הוצאות נסיעה, כלכלה או לינה לצורך עצמו או לצורך מלוויו בקשר לטיפול שהוצאותיו שולמו לו כאמור בתקנה 12, רשאי רופא מוסמך ראשי לאשר תשלום ההוצאות, כולן או מקצתן.

פרק חמישי: ביטול בעבודה ושהייה במוסד

סימן א': תגמולים עבור טיפול רפואי לנכה מובטל

14. נכה שנתמלאו בו התנאים שלהלן יהיה זכאי לכל יום של ביטול לתגמול יומי עבור טיפול רפואי כאמור בתקנה 14א:

(1) הוא מובטל יום ביטול אחד, מלא או חלקי;

(2) הוכיח, להנחת דעתו של קצין התגמולים, כי בעד אותו יום הביטול לא קיבל שכר או פיצוי עבור אבטלה ממקום עבודתו או ממקור אחר;

(3) אם הוא נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, הוכיח, להנחת דעתו של קצין התגמולים, כי ביום הביטול לא הפיק מעסקו העצמאי הכנסה העולה כדי החלק השלושים של הכנסתו הרגילה.

14א. (א) התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה 14 חלות לגביו יהיה שווה -

(1) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 לא עבד עבודה רגילה, ל- 97% מהדרגה הקובעת ואם הנכה הוא אב לילד - ל-125.8% מהדרגה הקובעת; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי  המגיע לו על פי החוק;

(2) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 עבד עבודה רגילה - לסכום הכנסתו הרגילה, אולם לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח–1968; לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא ישתלם התגמול החדשי המגיע לו על פי החוק;

(3) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה משוקם - לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה ומתגמולו החודשי המגיע לו לפי החוק; אולם, לא יפחת מהסכום שנקבע בפסקה (1), ולא יעלה על סכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח–1968;

(4) לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי - למחצית הסכום שנקבע בפיסקה (1), בנוסף לתגמול החודשי לו הוא זכאי על פי החוק; היה הנכה זכאי לתגמול על פי פסקה זו וגם לתגמול מלא או חלקי לפי סעיף 6 לחוק - לא יעלה סך כל תגמוליו על סכום התגמול המגיע לו לפי סעיף 6 לחוק.

(5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית - לשיעור התגמול האמור בפסקה (1); אולם, אם עקב הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה - לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו לבין הכנסתו הרגילה; לענין תקנה זו לא יובא בחישוב ההכנסה הרגילה, סכום העולה על הסכום השווה למכסימום התגמול הקבוע בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח  משולב], תשכ"ח–1968.

(ב) בתקנה זו, "הכנסה רגילה" - לגבי נכה שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית, סכום החלק השנים- עשר מהכנסתו השנתית האחרונה כפי שהצהיר עליה בפני פקיד השומה לענין מס הכנסה; ולגבי נכה אחר, סכום ההכנסה החדשית הממוצעת של תקופת שלושת החדשים שקדמו ליום היות הנכה זכאי לתגמולים לפי תקנה 14, בניכוי סכום המס לפי פקודת מס הכנסה.

(ג) בתקנה זו, "הדרגה הקובעת" - סך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה.

14ב. (א) אם הוכח שמעביד ממשיך לשלם שכר עבודה לנכה מובטל הזכאי לתגמולים בעד טיפול רפואי לפי תקנה 14, יהיה קצין התגמולים רשאי להורות על החזרה למעביד של השכר ששולם לנכה עד לגובה סכום התגמולים המגיעים לנכה בעד טיפול רפואי, ללא ניכוי התשלומים שהמעביד חייב להמשיך לשלם בעד הנכה מכוח חוק או הסכם.

(ב) קצין התגמולים יהיה רשאי להורות על החזרת השכר למעביד בעד פרק זמן רצוף שהוא עד שנים עשר חדשים.

14ג. (בוטלה).

14ד. לענין סימן זה - חלק משעה שהוא פחות מ- 30 רגעים לא יובא במנין; חלק משעה שהוא 30 רגעים או יותר ייחשב כשעה שלמה.

סימן ב': טיפול במוסד

15. (א) נכה במוסד שהוא רווק, יופחת סך תגמוליו לכל יום של שהותו במוסד ויועמד על 75% מהתגמול היומי בעד טיפול רפואי.

(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על נכה שתקופת שהותו במוסד אינה עולה על 14 ימים רצופים.

16. לא קיים נכה הוראותיהם של הרופא המוסמך הראשי או של הרופא המוסמך המקומי או של מנהל המוסד שאליו הופנה הנכה לשם קבלת טיפול, ולא הוכיח כל סיבה מספקת לאי קיום הוראות אלה, יהא הרופא המוסמך הראשי רשאי, לאחר התיעצות עם קצין התגמולים להורות על הוצאתו של הנכה מהמוסד שבו הוא נמצא, או להפסיק את הטיפול בנכה, כולו או מקצתו, לחלוטין או לתקופה מסויימת.

פרק ששי: תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה

17. (א) תותבות, מכשירי עזר רפואיים ומכשירי תנועה (להלן - מכשירים) יינתנו לנכה אך ורק אם הוא זכאי להם כחלק מהטיפול המגיע לו על פי החוק.

(ב) רופא מוסמך ראשי יקבע מי הוא הנכה הזכאי לקבל מכשירים ואיזה מהם.

(ג) מכשיר שנכה קיבל מהמדינה הוא רכוש המדינה, ואסור לנכה להעבירו לאחר בכל דרך שהיא או להשתמש בו שלא למטרה אשר לה ניתן המכשיר.

18. (א) נכה הזכאי למכשיר לפי תקנה 17, זכאי גם שהמכשיר יותאם לגופו ושיינתן לו האימון הדרוש לשימוש במכשיר.

(ב) הרופא המוסמך הראשי יקבע את הצורך בהתאמה ובאימון כאמור ואת האופן, הזמן והמקום בשטח המדינה שבהם יבוצעו.

19. (א) נכה שקיבל מכשיר זכאי גם שהמכשיר יתוקן או יוחלף, במידה שהדבר נדרש מחמת בלאי או קלקול שלא נגרמו על ידי הנכה בצדיה או ברשלנות.

(ב) הרופא המוסמך הראשי יקבע אם קיימים התנאים לזכות האמורה ואת האופן, הזמן והמקום שבהם יבוצעו.

(ג) מכשיר שהוחלף, חייב הנכה להחזירו מיד לרופא המוסמך הראשי, אלא אם כן התיר הרופא להשאירו ברשות הנכה.

20. רופא מוסמך ראשי רשאי לאשר לשלם לנכה הוצאות שהוציא לתיקון מכשיר, אם נוכח שבלי אותו תיקון לא היה הנכה יכול להשתמש במכשיר, ובלבד:

(1) שמחיר התיקון לא יעלה על 25 ל"י;

(2) שהנכה הגיש לרופא המוסמך הראשי תוך חודש מיום התיקון, ואם נמנע בגלל סיבה שיש בה צידוק להגיש במועד האמור - תוך חודש מיום שחלפה המניעה, חשבון והקבלות על אותה הוצאה כשהם מאושרים בידי הרופא המוסמך המקומי.

פרק שביעי: נסיעה, כלכלה ולינה

21. (א) נכה שאושר לו טיפול בו, או תיקון מכשיר שניתן לו או התאמתו או האימון בו (לכל אחד מאלה ייקרא להלן - טיפול), זכאי להיות מוסע ממקום הימצאו למקום שנקבע לו לקבלת הטיפול וחזרה משם, ובלבד שהמרחק בין מקום הימצאו של אותו נכה ובין המקום האמור הוא 5 ק"מ לפחות.

(ב) נכה שרופא מוסמך מקומי אישר כי מחמת מצב בריאותו או נכותו אין הוא מסוגל להגיע ממקום הימצאו למקום שנקבע לו לקבלת טיפול, זכאי להיות מוסע ממקום הימצאו למקום האמור וחזרה משם, גם אם המרחק הוא פחות מ- 5 ק"מ.

22. (א) נכה זכאי לקבל כלכלה ולינה כל זמן אותם נסיעה וטיפול, במידה שאין הוא מקבל אותם מהמוסד המטפל בו.

(ב) רופא מוסמך ראשי יקבע את אופן מתן הכלכלה והלינה האמורים ואת שיעורן.

23. (א) רשאי רופא מוסמך ראשי להתיר בכתב לנכה להוציא הוצאות לצורך הנסיעה, הכלכלה והלינה האמורים בתקנות 21 ו- 22 לפי התנאים שייקבעו בהיתר.

(ב) רופא מוסמך ראשי לא יאשר לנכה הוצאות לפי תקנה זו, אלא אם המציא הנכה חשבון וקבלות תוך שבועיים מזמן ההוצאה ואם נמנע בגלל סיבה שיש בה צידוק להמציא במועד האמור, תוך שבועיים מיום שחלפה המניעה.

(ג) ראה רופא מוסמך מקומי או מנהל מוסד מוסמך שהפניית נכה אל רופא מוסמך ראשי לשם קבלת היתר הסעה, לינה או כלכלה עלולה לסכן את בריאותו, להגדיל את נכותו או לסבך את ריפויו, רשאי הוא להתיר בכתב לנכה להוציא הוצאות כאמור בתקנת משנה (א) בתנאים שייקבעו בהיתר. דין ההוצאות האמורות כדין הוצאות שהוצאו לפי תקנת משנה (א).

פרק שמיני: הוראות שונות

24. (א) רופא מוסמך ראשי רשאי לקבוע בהתאם להנחיות מנהל שירותי שיקום והנצחה שנכה זקוק למלווה או למלווים בזמן נסיעתו לצרכי הטיפול.

(ב) נקבע הצורך במלווה או במלווים כאמור, ולא נאותו בני משפחתו של הנכה לשמש לו מלווים, יעמיד לו רופא מוסמך ראשי מלווה או מלווים.

(ג) דין מלווה לפי תקנה זו בכל הנוגע לנסיעה, כלכלה, או לינה הוא כדין נכה לפי הוראות פרק שביעי.

25. העובר על הוראת תקנה 11, דינו - מאסר ששה חדשים, או קנס חמישים ל"י או שני הענשים כאחד.

26. כל המסמכים והידיעות הקשורים בטיפול בנכים הם סודיים ואין לגלותם אלא במידה שהדבר דרוש לקיום הוראה מהוראות תקנות אלה.

27. תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"א–1951 - בטלות.

28. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד–1954".

י"ב באדר א' תשי"ד (15 בפברואר 1954) פנחס לבון

שר הבטחון

 

כתבות שאולי יעניינו אותך