X סגירה
 

נכים פגועי יד ורגל

הטבות לנכי צה"ל פגועי רגל ויד

נכים פגועי יד ורגל - במכתב שהועבר ליושב ראש ארגון נכי צה"ל לשעבר - מר לוטנברג יוסף , הובטח על ידי ראש אגף השיקום דאז כי נכים פוגעי רגל ויד יקבלו הטבות כמו נכים שפגועים בשתי הידיים או הרגליים

מדינת ישראל - משרד הביטחון

סמנכ"ל וראש אגף השיקום

לכבוד יוסקה לוטנברג יו"ר ארגון נכי צה"ל

א.נ,

הנדון : נכים פגועי יד ורגל

בהמשך לבקשתכם אני מאשר הסיוע לנכים קטועי יד ורגל, בהתאם לסיכום בין נציגי ארגון נכי צה"ל ונציגי אגף השיקום כמפורט להלן:

1. הקבוצה שאליה התייחס האישור הינה נכים שנכותם על רגל ויד הוא 50% לפחות על כל איבר בגין תפקוד מוחלט על סעיף אחד (ולא סה"כ של מספר פגימות על אותו איבר)

2. הסיוע הנוסף המאושר הינו כדלהלן:

2.1 עזרה בדיור בתנאים ושיעורים כמו קטוע 2 ידיים.

2.2 תשלום לעזרת הזולת בתנאים ושיעורים כמו קטוע 2 רגליים מתחת לברך.

2.3 הטבות שנתיות – מענק הבראה, מענק חימום, מענק קרור בתנאים ובשיעורים כקטועי שתי רגליים מתחת לברך.

2.4 אביזרים שונים כקטועי 2 רגליים מתחת לברך פרט לאביזרים המיוחדים לקטועי יד אחת אותם יקבלו יד אחת.

2.5 לגבי רכב, המצב נשאר על כנו.


האישור, כאמור, לא יכלל במסגרת תביעות ארגון נכי צה"ל לשנת 1991.

בכבוד רב,
כהן
סמנכ"ל ור' אגף השיקום

העתק: מר אריה איסרוב – סגן ראש אגף השיקום
ד"ר דולפין – ר' היח' לשרותים רפואיים
גב' הלן מור – מ"מ היועצת המשפטית לאגף השיקום.
מר אלי חוף – ר' היח' לשרותים רפואיים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך