X סגירה
 

זכויות נכי צה"ל מתייבשות

האם זכויותיהם של נכי צה"ל בדרך לשלוש שנות "בצורת" ?

בסדרת מאמרים שיתפרסמו בשבועות הקרובים בפורטל נכי צה"ל, נבדוק את סעיפי ההסכם שחתם ארגון נכי צה"ל עם משרד הביטחון - אגף השיקום ויחד ננסה לפרש בשפת העם האם ההטבות הניתנות לנכי צה"ל עומדים בפני "בצורת" של שלוש שנים נוספות.

במאמר הפעם: עליית מחירי הדלקים בישראל והשפעתם על ההטבות הניתנות לנכי צה"ל.

תחילה תזכורת לאירועי שלושת השנים שחלפו .....

כאשר מתכוונים לשלוש שנות "בצורת" נוספות, צריך להתייחס לעובדה שבשלושת השנים האחרונות, השינויים בגובה ההטבות לנכי צה"ל היו מינוריות ורק בחלק קטן מאוד מן המקרים.

אך לעומת זאת, בחלק גדול מן המקרים, הוראות אגף השיקום שונו לרעת נכי צה"ל, בהליך חד צדדי.

שינוי של הוראות אגף השינוי צימצם באופן דרמטי את הזכויות המגיעות לנכי צה"ל ואם נעמיד את הנתונים במישוואה כלכלית על מנת להשוות את ההטבות ביחס להתפתחות הכלכלה, הרי שקיימת שחיקה מתמדת ומדאיגה בזכויות הלגיטימיות להן זכאים נכי צה"ל.

השחיקה מתבטאת בכמה תחומים:

א. עליית המחירים בשוק, כמעט בכל ענפי המשק הייתה עליית מחירים.

ב. מדד יוקר המחייה - חלק (ניכר) מן הזכויות להם זכאים נכי צה"ל לא עודכנו בהתאם לעליית המדד.

ג. קיזוז / צמצום ההטבות הניתנות לנכי צה"ל במסגרת הוראות אגף השיקום.

התוצאה: נכי צה"ל מקבלים בשלושת השנים האחרונות פחות ...... (אבל הרבה פחות !!) אז מדוע שלוש שנות "בצורת" עתידיות ?

בהסכם אשר חתם ארגון נכי צה"ל עם משרד הביטחון, בסעיף האחרון נחתם כי:

".... בכפוף לקיום התחייבויות הצדדים, ולמעט בכל הנוגע לנושאים שנותרו פתוחים כמפורט בהסכם זה, מתחייב הארגון כי בתקופה של 3 שנים ממועד חתימת הסכם זה, לא יועלו כלפי משרד הביטחון דרישות נוספות להרחבת סל ההטבות לנכים, אלא בהתקיים נסיבות חריגות אשר לא יתקיימו ולא נצפו במועד חתימת הסכם זה ואשר מצריכות הרחבה או עדכון של סל ההטבות..... "

ובתרגום לשפת העם - מה זה אומר ?

אנו מתייחסים לפרשנות כפי שהיא מצטיירת על ידנו בהתחייבות ארגון נכי צה"ל כי במשך 3 שנים ממועד החתימה על הסכם זה - ארגון נכי צה"ל לא יבוא בדרישות נוספות לתוספת זכויות לנכי צה"ל מאגף השיקום - במשרד הביטחון, אלא בנסיבות חריגות שלא נצפו בזמן החתימה על ההסכם.

מה זה אומר "נסיבות חריגות שלא נצפו" ?

אנחנו נמצאים בשוק ההולך ומתייקר בצעדי ענק..... וסביר להניח שימשיך להתייקר.

האם התייקרות זו תהא "נסיבות חריגות שלא נצפו" ?

מחירי הדיור הרקיעו לשחקים, מחירי המזון נחשבים כיום מן היקרים בהשוואה למדינות אחרות, (בסקר שנערך לאחרונה נתגלה פער של עשרות אחוזים בין המחירים בארץ למחירים בלונדון / ארה"ב). ועצירת ההתייקרויות עדיין אינה נראית באופק !!

האם ארגון נכי צה"ל הבין את משמעות ההתחייבות לתקופה של 3 שנים ?

שהרי כנגד חברות רבות במשק אשר נהגו בעבר לחייב צרכנים להסכמים בעלי תוקף של 3 שנים, עמד שר תקשורת ושינה את המצב באומץ לב על מנת שהצרכנים לא יפגעו ?

מה זה אומר לגבי נכי צה"ל ? האם התחייבות להסכם של 3 שנים תפגע בנכים ? התשובה לכך צפוייה וידועה מראש.

במאמרנו זה נתמקד כאמור אך ורק בעליית מחירי הדלק והשפעתם על זכויות נכי צה"ל. תמונת מצב של מחירי הדלקים בישראל :

א. מחירי הבנזין לרכבים התייקרו בשיעור של כ - 42%

ב. המס על הסולר והמזוט התייקר בשיעור של למעלה מ - 200%

האם צפוי כי מחירי הדלקים ימשיכו להתייקר, או לא ?

ואם עליית המחירים היא דבר צפוי, הרי שבמשך שלושת השנים הבאות, לא יזכו נכי צה"ל לתוספות (המגיעות להם) בתגמולים שונים כגון :

א. תגמולי ניידות

ב. דמי חימום

ג. דמי קירור

ד. דמי נסיעה מטעמים רפואיים

ה. השתתפות בהוצאות נסיעה

ו. דמי נסיעה קבועים

הרי נכי צה"ל אשר זכאים לקבל הטבות מעין אילו, ייפגעו בכל פעם שהמחירים עבור הדלקים יעלו - התייקרות מחירי הדלקים תשפיע על מחירי החשמל אשר אמורים לעלות בימים הקרובים ביותר מ - 13%.

האם התייקרות זאת על פי ההסכם שנחתם תהא צפויה ? או לא ? מה יהיה על נכי צה"ל ?

האם ייתכן מצב שבו נראה נכי צה"ל רבים שאין באפשרותם לנסוע עם רכב בשל עלות הדלק?

האם ייתכן מצב שבו נראה נכי צה"ל רבים שאין באפשרותם לחמם את הבית בחורף ?

האם ייתכן מצב שבו נראה נכי צה"ל רבים שאין באפשרותם לקרר את הבית בקיץ ?

 

כתבות שאולי יעניינו אותך