X סגירה
 

אגף השיקום עידכן את גובה התגמולים והמענקים

משרד הביטחון - אגף שיקום נכים

לשכת סמנכ"ל וראש אגף השיקום

 

שלום רב,

הנדון : יישום הסכם עם אנ"צ

בתאריך 16/6/2011 נחתם סיכום דברים בין משרד הביטחון לאירגון נכי צה"ל.

בתגמול המשולם החודש, באות על ידי ביטוי חלק מההסכמות שהושגו. הסכמות אחרות מצריכות תיקון של חקיקה, תקנות או הוראות, ולגביהן יינתן עדכון בנפרד.

הוראות אגף המעודכנות יפורסמו באתר האינטרנט של האגף.

להלן פירוט ההסכמות הבאות לידי ביטוי בתגמול זה, ואופן ישומן:

1. עדכון הטבות :

על פי ההסכם, בוצע עידכון סכומי ההטבות לנכים בהתאם להוראות אגף השיקום נכים. העידכון בוצע רק להטבות שמוגדר לגביהן מנגנון הצמדה בהוראות האגף. מדד הבסיס לעידכון ההטבות הוא המדד הרלוונטי הידוע ביום 01/01/2011. המדד הקובע לעידכון ההטבות  הוא מדד הרלוונטי הידוע במועד העידכון הקבוע בהוראות האגף.

העידכון יחול על הטבות שניתנו החל ממועד חתימת ההסכם - 16.6.2011. בשונה מן האופן בו נהג האגף בה לא עודכנו סכומי ההטבות, מעתה הטבות המשולמות לפי שער הדולר: תשלום שכ"ד והחזרי אש"ל בחו"ל, יתעדכנו בהתאם לשער הדולר היציג הידוע במועד התשלום.

2. עידכון הטבות - תשלום הפרשים :

בנוסף להחלטה בדבר עידכון סכומי ההטבות מכאן ואילך, סוכם בין משרד הביטחון ובין ארגון נכי צה"ל על תשלום הפרשי הצמדה בגין הטבות ששולמו לזכאים ביום 01/01/2009 ועד למועד חתימת ההסכם - 16/06/2011.

סוכם, כי ההפרשים ישולמו רק בגין הטבות המשולמות על ידי אגף השיקום באופו אוטומטי ("האבות אוטומטיות"). עוד סוכם, כי ההפרשים ישולמו ב-4 פעימות. החודש, משולמת בתגמול הפעימה הראשונה.

חישוב הסכום המגיע לנכה בגין כל הטבה, הוא ההפרש בין גובה ההטבה המעודכן בנספח א' ובין הסכום ששולם בפועל. סכום ההפרשים יצבור הצמדה למדד המחירים לצרכן וכן ריבית חשב כללי, החל מה- 16/6/2011 ועד למועד התשלום בפועל.

פעימה שנייה תשולם בתגמול ינואר 2012.
פעימה שלישית תשלום בתגמול יוני 2012.
פעימה רביעית ואחרונה תשלום בתגמול ינואר 2013.

נספחים:

בנספח א' מוצגות ההטבות האוטומטיות, שיעור העידכון והסכומים המעודכנים לצורך תשלום ההפרשים. לגבי שתי ההטבות אשר עודכנו בחודש יולי 2011, מופיע גם הסכום המעודכן לצורך תשלומים מכאן ואילך. בנספח ב' מוצגות שאר ההטבות עם סכומים מעודכנים לתשלום החל מתגמול יולי 2012.

3. דמי ניידות:

תעודכן רמת הניידות לזכאים בעלי רכב רפואי המוכרים על PTSD ומקבלים דמי ניידות ברמה 1, לרמה 2. העידכון יחול רטרואקטיבית מינואר 2011, ובתגמול חודש זה משולמים הפרשים בגין תקופה זו.

4. ביטוח רכב לבעלי רכב "נקוב על שם":

לנכה שאושר רכב רפואי בהתאמה אישית, תשולם השתתפות המשרד לדמי ביטוח לפי הרכב שהותאם , ולפי מחירון החשב הככלי. מועד תחילת הזכאות 01/01/2011.

לנכים אשר זכאותם (לרכב מותאם) נקבעה מיום 01/10/2008 ואיך עידכון ההשתתפות, יבוצע העידכון באופן אוטומטי והתשלום יבוצע בתגמול אוקטובר.

נכים שאושרה זכאותם לפני 01/10/2008 יפנו בכתב לראש תחום רכב רפואי באגף השיקום.

בברכה,
משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' -רשימת ההטבות האוטומטיות שבגינן שלמו הפרשים רטרואקטיבית, שיעור העדכון וסכום ההטבה המעודכן.

לחצו כאן לקבלת גובה עידכון התגמולים והמענקים >>>

צוות פורטל נכי צה"ל העביר את המסמך לבדיקת משרד רואה חשבון ועם סיום הבדיקה נפרסם את המסקנות.

על פניו, עלו מספר רב של שאלות עליהם ייתן תשובה ראוייה משרד רואה החשבון....

 


 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך