X סגירה
 

הוועד הארצי - מבוא

תפקיד הועד הארצי בארגון נכי צה"ל – פרק ראשון מבוא

הועד הארצי של ארגון נכי צה"ל מונה 22 חברים, בניהם יו"ר הועד הארצי, יו"ר ועדת כספים וגזבר הארגון. הועד הארצי הוא הגוף אשר אחראי על נושאים כמו פיקוח, בקרה וארגון תחומים רבים בארגון נכי צה"ל ולכן הוא כה חשוב.

לועד הארצי יש סמכות ואחריות רבה זהה לחלוטין לדירקטוריון בחברה ציבורית, לועד הארצי הרבה תפקידים וסמכויות והשפעתו על הצלחת ארגון נכי צה"ל והמשך קיומו העתידי של ארגון נכי צה"ל היא גבוהה במיוחד.

הועד הארצי בארגון נכי צה"ל הוא הגוף החשוב ביותר בארגון. לחברי הועד הארצי יש מצד אחד השפעה רבה ומצד שני אחריות אישית ופלילית על כל הנעשה בארגון נכי צה"ל.

בסדרת כתבות בנושא הועד הארצי בארגון נכי צה"ל נפרט: אודות התפקידים ותחומי האחריות של הועד הארצי בארגון נכי צה"ל, תהליך בחירת הועד הארצי, תהליכי קבלת ההחלטות, נכיר מקרוב מי הם חברי הועד הארצי ומהי הכשרתם ונבדוק מהם הקריטריונים של רשם העמותות בסוגיה זו.

אך תחילה על מנת ללמוד מהם תפקידיו ומחוויותיו של הועד הארצי בארגון נכי צה"ל, עלינו להבין מהו דירקטוריון בחברה.

מהם תפקידי הדירקטוריון?

לדירקטוריון של חברה ציבורית יש תפקידים רבים, מדובר בגוף החשוב ביותר בחברה. ולכן הוא מורכב בעיקר מאנשים בכירים בעלי ניסיון ניהולי והכשרה אקדמאית בתחומי כלכלה או משפטים, כגון עורכי דין ורואי חשבון, על חברי הדירקטוריון להבין ולהכיר לעומק את התחום בו עוסקת החברה.

בחברה ציבורית הנהלת החברה כפופה להחלטות הדירקטוריון וכך גם מנכ"ל החברה. בין התפקידים של הדירקטוריון : קביעת האסטרטגיות של החברה (בעיקר מבחינה ניהולית ועסקית), פיקוח על מנכ"ל החברה ועל ביצועיו, פיקוח על המצב הכספי של החברה, קביעת מדיניות החברה בנושאים מגוונים ועוד, לכן הדירקטוריון הוא זה שמשפיע על ההחלטות החשובות ביותר של החברה ומכן גם האחריות שמוטלת עליו במידה ונגרם נזק לחברה.
 
מכיוון שאלה הם תפקידים כה חשובים, חברי הדירקטוריון הם לרוב אנשים אשר מונו באופן אישי על ידי בעלי המנויות של החברה. חשוב לציין כי התפקיד העיקרי של הדירקטוריון הוא לא לעסוק בניהול שוטף של החברה, לכך אחראי המנכ"ל.

אילו סמכויות יש לחברי הדירקטוריון?

בין הסמכויות של חברי הדירקטוריון ניתן למנות את הבאות: קביעת תכניות פעולה לחברה לעתיד הקרוב והרחוק, פיקוח על המנכ"ל ועל יישום מדיניות החברה, דיווח לאסיפה השנתית, פיקוח על המצב הכספי של החברה, קביעת המבנה הארגוני של החברה, החלטה על חלוקת דיבידנדים ועוד.

זוהי רשימה חלקית בלבד ובחברות פרטיות בעלי המניות יכולים להעניק לחברי הדירקטוריון סמכויות נוספות. אין ספק כי אלה הם סמכויות חשובות מאוד ולכן יש לכל דירקטוריון של חברה אחריות גבוהה מאוד והקשר בין הפעילות של הדירקטוריון לבין ביצועי החברה הוא קשר ישיר.

דירקטוריון = ועד ארצי

דירקטוריון בחברה ציבורית שווה ערך לועד הארצי בארגון נכי צה"ל, הועד הארצי בארגון נכי צה"ל הוא הגוף המאשר את פעילויות הארגון, לרבות הסכמים מול אגף השיקום, השקעות והקמת פרויקטים ולכן מוטלת עליו אחריות כבדת משקל.


אם כך , האם כדאי להיות חבר בועד הארצי של ארגון נכי צה"ל ?

התשובה לכך היא - תלוי אם אתם יכולים ורוצים לסחוב על גבכם כל כך הרבה אחריות... אישית ופלילית ! חשוב לזכור כי האחריות היא עצומה ולכל חבר בועד הארצי יש השפעה גדולה מאוד על מצבו של ארגון נכי צה"ל וההשלכות לגבי עתידו של הארגון הן כארגון מייצג של נכי צה"ל בישראל והן כארגון שמטרתו לסייע לנכי צה"ל ולא להיות נטל שעלול לפגוע בזכויותיהם של נכי צה"ל לעתיד לבוא.

לכן כאן צריכה להישאל השאלה שכל חבר בארגון נכי צה"ל לשאול את עצמו .

האומנם חברי הועד הארצי בארגון נכי צה"ל הם בעלי כישורים מתאמים לתפקיד ? האם חברי הועד הארצי מתפקידים כשומרים ופקחים או "מגן אנושי" לפעולות יושב ראש ארגון נכי צה"ל מר חיים בר, מנכ"ל ארגון נכי צה"ל מר חיים רונן וראשי המחוזות ?


 

נותני חסות: