X סגירה
 

זכאי רכב רפואי: שוב נוגסים בזכויותיכם

חשש מפגיעה בזכויות רכב רפואי לנכי צה"ל עובדים

זאת לא הפעם הראשונה שדווקא נכי צה"ל שהצליחו להשתקם ולמצוא מקום עבודה מסודר, נאלצים לשלם מחיר כבד שמתבטא בפגיעה בזכויות ובהטבות הניתנות להם כחלק מהנכות.

לאחרונה גדל החשש כי מקומות עבודה נוספים יאמצו את עמדתו של החשב הכללי באוצר - לשלול לנכי צה"ל עובדי המדינה הזכאים לרכב רפואי את ההשתתפות בהוצאות ביטוח, אגרת טסט וכד', בטענה כי מדובר בכפל תשלום.

החלטת החשב הכללי באוצר

"... על מנת למנוע כפל תשלומי ביטוח, רישוי והוצאות קבועות, הוחלט כי נכה צה"ל המועסק בשירות המדינה יהא זכאי להחזר הוצאות כמפורט להלן:
נכה צה"ל שזכאי להחזר הוצאות רכב על ידי אגף שיקום, יהיה זכאי להחזר הוצאות משתנות (ק"מ) בלבד, לצורך נסיעה בתפקיד.

נכה צה"ל הזכאי לרכב רפואי או לרכב רפואי בבעלות המדינה לא יהיה זכאי לרכב צמוד או החזר בעבור רכב שירות מכל סוג. נכה צה"ל כאמור רשאי לבחור לבטח את רכבו באמצעות מעסיקו או באמצעות אגף השיקום..."

בתחפושת של "כפל תשלום" פוגעים בכיסו של הנכה

בכדי להבין כי ההחלטה של החשב הכללי באוצר, לשלול לנכי צה"ל זכאי רכב רפואי את ההשתתפות בהוצאות ביטוח גובלת בשערורייה שעלולה לצרף אליה מקומות תעסוקה בכל המגזרים. צריך להבין מתי ולמה הוחלט לשלם תוספות מעבר לשכר היסוד וכיצד קשורים לזה וועדי העובדים.

במשך שנים פעלו ועדי העובדים בשיתוף ההסתדרות מול המעסיקים על מנת לשפר את תנאי העסקתם של העובדים במשק.

את העובדים עיניין תלוש השכר - הסכום שמופקד כל חודש בבנק ואת המעסיקים עיניין כיצד לשלם את תוספות השכר מבלי לצרף עליהם הוצאות נוספות כמו תנאים סוציאליים.

ככה נולדו להם תוספות כספיות שהם מעל לשכר היסוד, כאשר תוספות השכר הן "תחפושות" שנועדו להגדיל את שכרו של העובד כחלק מתנאי העסקתו. כמו : השתתפות בהוצאות רכב, ביגוד, השתתפות בהוצאות טלפון, דמי הבראה ועוד.

לכן, שלילת הזכאות מנכה צה"ל לקבל תוספת השתתפות בהוצאות רכב, אינה במקומה ועלולה להתרחב לשלילת תוספות נוספות בעתיד, כמו גם, להגדלת החשש כי מעסיקים נוספים יאמצו את ההחלטה ויפעלו על פיה.

לעיון בהוראה המלאה של החשב הכללי באוצר לחצו כאן>>
 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך