X סגירה
 

מכה קשה: אין מי שיגן על נכי צה"ל

האם אפשר לקרוא ל"פרשה" שמתחוללת לאחרונה מעילה באמון של נכי צה"ל ?

הפרשה שבמהלכה לכאורה נחשף פרוטוקול סיכום דיון מפגישה אישית בין מנכ"ל משרד הביטחון מר דן הראל לבין יושב ראש ארגון נכי צה"ל מר חיים בר משנת 2014. בו לכאורה מצוטט חיים בר כמי שמוכן לוותר על זכויות נכים בתמורה לתקציב תמיכות מאגף השיקום ואף על פי שחיים בר התכחש לאמור במכתב, אולם לא מציג כל פרוטוקול חלופי. ומנגד עונה לו מנכ"ל משרד הביטחון: אמרת בדיוק את הדברים, ועובדה שגם קיבלת את הכספים שדרשת.

על פניו נראה כי הנושא ממשיך לעשות כותרות ולחולל סערה גדולה ברשתות החברתיות ובעיתון דה מרקר. שאלות רבות מציפות את נכי צה"ל ברשתות החברתיות והרגשה שאופפת את החברים בנוסף לאכזבה הכבירה היא איבוד האמון.

האשמות שהועלו לכאורה כנגד שני "שומרי הסף" הן מנכ"ל משרד הביטחון והן יושב ראש ארגון נכי צה"ל - הגופים שאמורים לשמור ולדאוג לזכויותיהם של נכי צה"ל, אשר חברו לכאורה יחדיו בניסיון לפגוע בזכויות ובהטבות הנוגעות לכל אחד ואחת מנכי צה"ל היא מכה קשה.

צריך שניים לטנגו

"הדיל" שלכאורה נרקם, ע"פ פרוטוקול סיכום דיון שיצא מלשכת מנכ"ל משרד הביטחון מר דן הראל ביום 3 לפברואר 2014, התבסס לכאורה על ההסכמה בין משרד הביטחון לארגון נכי צה"ל לתת לארגון תמיכות בגובה מיליוני שקלים על חשבון ותמורת פגיעה בזכויות ובהטבות של נכי צה"ל.

מהי מעילה באמון ?

הפרשנות של הביטוי בגידה ו/או מעילה באמון כפי שהיא מופיעה בויקיפדיה :

"... ביחסים שבהם מתקיים אמון בין בני אדם, בגידה פירושה מעילה באמון זה, כלומר עשיית מעשה הנוגד את האמון שניתן בעושהו...."

ואילו באתר האינטרנט מילוג (המילון העברי החופשי ברשת), הפרשנות של מעילה היא :

"... מעילה היא ביצוע מעשה הונאה תוך הפרת אמון מיוחד שניתן לאדם, כגון גישה למידע או סמכויות שנמסרו לו מתוקף תפקידו או מעמדו. המועל, נבדל מרמאים אחרים, במידת האמון המיוחדת שהוא רכש. המועל לרוב מאונה את המעסיק שלו או את הלקוחות שלו (בוחריו)...."

מהי הפרת אמונים ?

מתוך ויקיפדיה : "...הפרת אמונים היא עבירה בישראל המופיעה בסעיף 284 לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מירמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – מאסר שלוש שנים..."

האם יושב ראש הארגון מר חיים בר פעל כראוי או מעל באמון ציבור נכי צה"ל או הפר את אמונם?  אתם תחליטו נשמח לשמוע את דעתכם....

להלן ציטוט של מטרות ארגון נכי צה"ל מתוך תקנון העמותה (הארגון).

"... מטרות העמותה יהיו לפעול בכל דרך חוקית על מנת לארגן ולשפר את התנאים הגופניים, הנפשיים, הרפואיים, החברתיים, התרבותיים, הרוחניים והכלכליים, של חבריה ובכלל זה:... "

"... לשמור על זכויות הנכים, לשפרן ולייצג את ענייניהם בפני כל מוסד וגוף שהוא...."

האם לדעתך, ההסכמה לכאורה של יו"ר הארגון לקבל תקציבים ממשרד הביטחון על חשבון וויתור על זכויות הנכים עומדת בקנה אחת לאמור בתקנון העמותה ?

האם לדעתך, ההסכמה ל"דיל" באמת ובתמים אמורה " לשמור על זכויות הנכים, לשפרן ולייצג את ענייניהם..." ?

האם מנכ"ל משרד הביטחון מר דן הראל פעל כראוי או מעל באמון ציבור נכי צה"ל ובאמון הציבור בכלל? אתם תחליטו נשמח לשמוע את דעתכם....

להלן ציטוט של מטרות אגף השיקום מתוך כתב אמנת השירות לנכה של משרד הביטחון.

"... אגף שיקום נכים במשרד הביטחון בהיותו גוף ממלכתי המבטא כבוד, הוקרה ומחויבות לנכי צה"ל..."

"... כתב אמנת השירות הינו מסמך יסוד המבטא את מחויבותנו, כעובדי אגף השיקום ומנהליו, אל נכי צה"ל ומערכת הביטחון המוכרים כזכאים, ואת דרך פעולתנו על בסיס מקור הסמכות החוקי, הערכים וכללי היסוד...."

האם לדעתך, ההסכמה של מנכ"ל משרד הביטחון לשלם כספים לארגון נכי צה"ל ע"ח וויתור על זכויות הנכים עומדת בקנה אחת לאמור בכתב האמנה ?

האם לדעתך, החתירה להסכים ל"דיל" היא " יסוד המבטא את מחויבותנו, כעובדי אגף השיקום ומנהליו, אל נכי צה"ל ומערכת הביטחון המוכרים כזכאים " ?

לקחת אחריות ולשלם את המחיר

אם לכאורה לאור חשיפת ה"דיל" שנרקם בין מנכ"ל משרד הביטחון מר דן הראל ליושב ראש ארגון נכי צה"ל מר חיים בר ואם ללא קשר. הודיע במפתיע מר דן הראל מנכ"ל משרד הביטחון על פרישתו מהתפקיד.

האם לדעתך, ההודעה של פרישתו של מר דן הראל מספר ימים לאחר חשיפת ה"דיל" היא יד המקרה ?

האם לדעתך, מר דן הראל ניסה לקחת אחריות למחדל ולפרוש?

וכעת...

האם לדעתך, התנהלותו של משרד הביטחון בפני יושב ראש ארגון נכי צה"ל מר חיים בר, תוך מתן אולטימטום להפסקת ניכוי דמי החבר מהתגמולים שמשולמים על ידי אגף השיקום היא לא מהן קריאת השכמה למר חיים בר - לגלות אחריות ולהודיע אף הוא על פרישתו מהנהגת הארגון ?.

אל תישאר אדיש – כתוב ליושב ראש הארגון מה אתה חושב ומרגיש >>>

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך