X סגירה
 

הועידה ה-94 של ארגון נכי צה"ל : חוקית או לא?

אלון דהן: "..הפארסה שהתרחשה בבאר שבע..."

ד"ר אלון דהן הינו חבר ועדת הכספים וחבר מועצה בארגון נכי צה"ל. בימים אלו התפרסם מכתב גלוי של דר' אלון דהן המופנה אל שמעון מלול יו"ר הועד הארצי של ארגון נכי צה"ל. מכתב קריאה חובה לכל חבר בארגון ....

מכתב פתוח למר שמעון מלול, יו"ר הועד והוועידה הארצית מכובדי,

לאור הפארסה שהתרחשה בבאר שבע, ולנוכח מעמדתך ותפקידך, מצאתי לנכון, לאחר מחשבה רבה, לפנות אליך בדברים הבאים.

כידוע לך, הינך עומד בראש הועד והועידה של ארגון נכי צה"ל, אשר אמורים לפעול עפ"י תקנון הארגון ועפ"י לשון החוק, בעיקר חוק העמותות תש"ם. כיו"ר הפורומים המכובדים האלה, ודאי יודע אתה כי מחויבותך נתונה בראש ובראשונה, לקיום ההליכים עליהם הנך מופקד, תוך שמירה על סעיפי התקנון הרלוונטיים ועל לשון החוק הנזכר.

בנוסף, אבקש להזכירך, כי במקרה בו נגרעה זכות מוקנית, תקנונות ואו חוקית, מחבר או מקבוצת חברים, גם אם אלו משתייכים לאופוזיציה,
הנך מחוייב להגן עליהם ועל זכויותיהם, ולשמור מכל משמר שלא יהפוך הארגון שלנו לחוכא ואיטלולא בחסות פרשנויות משפטיות מפוקפקות, ובחסות מבקר ארגון שלא מבצע את מלאכתו נאמנה.

מעמדך עצמאי, ואסור שיפגע מעמדך זה. מחוייבותך היא קודם כל לארגון, לחבריו, לסדרי הדין הקבועים בחוק ולתקנון, ורק אחר כך לחבריך בקואליציה. הארגון, כידוע לך, שייך לכל חבריו - קואליציה ואופוזיציה כאחד, ולכולנו יש זכויות מוקנות ומוגדרות שאתה מחוייב לשמור ולהגן עליהן מתוקף תפקידך ומעמדך.

בפועל, זה לא מה שקרה לצערי. כידוע לך, אנחנו, חברי וחברות המחנה האחראי, המתבונן בעיניים כלות על חיסול הארגון המפואר שלנו, בידי אנשים חסרי אחריות, ביקשנו ישבת ועידה ארצית שלא מן המניין, כדי לדון בשורה של נושאים, המצדיקים כינוסה של ועידה כזו.

אי לכך, ביקשו נציגינו בוועד הארצי ה-18, לכנס ועידה כזו, בקשה אשר עלתה להצבעה ונתקבלה.

לבקשת ראשי הארגון, הוחלט לקיים את שתי הישיבות בסמיכות, כדי לחסוך כסף וטורח ציבור, בקשה שנציגינו נענו לה ברצון טוב, בתום לב ומבלי להעלות על הדעת שמדובר כאן בפח, שטמנו ראשי הארגון לכולנו.

למען הסר ספק, הדגיש שמעון נבון את הדברים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: "יש לכנס ועידה ארצית שלא מן המניין ולא יחד עם הועידה הארצית השנתית", וכך הוסכם!

עפ"י התקנון של ארגון נכי צהל: "(15.7) ועידה ארצית יכול שתכונס בכל עת שהיא במהלך פרק הזמן שבין שתי ועידות ארציות שנתיות, במועד שיקבע על ידי הועד הארצי בישיבתו. ועידה ארצית שכונסה כאמור תיקרא "ועידה ארצית יוצאת מן הכלל".

יו"ר הועידה הארצית יכנס את הועידה הארצית היוצאת מן הכלל בהודעה של לפחות 21 יום מראש. ועידה ארצית יוצאת מן הכלל תכונס במקרים הבאים:

(15.7.1) בהחלטת הועד הארצי ברוב רגיל של הנוכחים בישיבה אשר על סדר יומה נכלל הנושא.

(15.7.2) לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת.

(15.7.3) לפי דרישה בכתב של לפחות 20 מחברי הועידה הארצית.

(15.7.4) לפי דרישה בכתב של לפחות 10% מחברי העמותה.

(15.8) במצורף לזימון ישלח אף סדר היום של הועידה כפי שיקבע על ידי הועד הארצי.

(15.9) חברי הועידה הארצית יהיו רשאים להציע נושאים והצעות החלטה לישיבת הועידה הארצית, בהודעה בכתב שתישלח ליו"ר הועידה הארצית לפחות 20 ימים לפני המועד שנקבע לכינוס אותה ועידה.

במקרה של ועידה ארצית יוצאת מן הכלל יעמוד המועד האמור בתקנה זו על 15 ימים לפני המועד שנקבע לכינוס אותה ועידה.

(15.10) יו"ר הועידה הארצית ירכז את הצעות חברי הועידה ויפיק סדר יום סופי ומעודכן שישלח לחברי הועידה לא יאוחר מ - 14 ימים טרם למועד כינוס הועידה, בצירוף כל החומר הרלוונטי לאותם הנושאים. במקרה ולא התקבלו הצעות, יוותר סדר היום שנשלח על כנו, ובמועד זה ישלח החומר הרלוונטי בלבד.

במקרה של ועידה ארצית יוצאת מן הכלל יעמוד המועד האמור בתקנה זו על 12 ימים לפני המועד שנקבע לכינוס אותה ועידה.

לצערי הרב, על אף לשון התקנון, אתה החלטת, ואני מניח שזו לא היתה עמדתך האישית, להוציא זימון לישיבה אחת בלבד ובו קביעת סדר יום קבוע לצד עוד שניים שלושה סעיפי משנה. בכך בוטלה למעשה בקשה חוקית שבוצעה עפ"י כללי התקנון והחוק ובכך הפרו ראשי הארגון את התקנון של הארגון ועברו על לשון חוק העמותות תש"ם, פרק ד סימן א, סעיף 20(ב), ולא בפעם הראשונה.

ברגע שמעשה הרמייה הזה יצא לפועל, לצערי הרב חבריך הכשילו אותך בדבר עבירה. הפכת שותף מדעת או שלא מדעת, למעשה שלא עולה בקנה אחד עם לשון החוק ועם לשון התקנון, ובכך עירערת לחלוטין את סמכויות הועד הארצי, בראשו אתה עומד ועל יישום החלטותיו אתה אמון.

לאור האמור, קיבלת מיו"ר מחוז תל אביב מכתב, בו בין היתר הוזכרה לך דרישתנו לישיבת ועידה שלא מן המניין, כמו הוזכר לך שעמדנו בתנאי סעיף 15.7.3 לתקנון, וכן שהזימון שהוצאת לא תואם את דרישת התקנון בעניין וכאן אוסיף שהוא לא עולה גם בקנה אחד עם לשון חוק העמותות, אותו הפרתם ברגל גסה כנ"ל. עכ"פ, בסעיף 8 לאותו מכתב ארוך נאמרו הדברים הבאים:

8. בהזדמנות זאת אני מבקש להדגיש ולהעלות פירוט הנושאים בוועידה הארצית שלא מן המניין , וועידה בעלת קדימות ראשונית:

א. חברי הוועידה מתבקשים לדון בנושאים העיקריים והחיוניים בהם נכשל היו"ר ולקבל ההחלטות המתחייבות לצורך מניעת פגיעה נוספת בארגון ובחבריו ולתיקון ושיקום הפגיעות החמורות בארגון ובחבריו שנגרמו על ידי היו"ר כדלקמן:

א(1) תזכיר חוק הנכים – הצגת הפגיעה בנכים, דיון במשמעויות ובהשלכות וקבלת החלטות לגבי המשך הטיפול בנושא.

א(2) תקציב הארגון ומצבו הפיננסי והכלכלי – הצגת נתוני 5 השנים האחרונות בדגש על התהליך הגירעוני המתמשך ושחיקת הרזרבות הפיננסיות, דיון
במשמעויות ובהשלכות וקבלת החלטות לגבי הדרך לשיקום פיננסי של הארגון, בין השאר – צמצום משכורות הבכירים וצמצום השתתפות הנכים במימון הוצאות התקורה הארגוניות.

א(3) הקפאת פרויקט בית הלוחם באשדוד - כל עוד לא נעצר התהליך הגרעוני ולא התקיימו התנאים הכלכליים והתפעוליים שיאפשרו הקמת בית לוחם לשפלה ללא שיפגע בפעילות ובמתן שירותים למרבית חברי הארגון.

א(4) לאור הכשלים בניהול הארגון בתחומים החיוניים לחברי הארגון ולעצם קיומו כאמור לעיל, כולם פרי התנהלותו של יו"ר הארגון אנו קוראים לחברי הוועידה הארצית להביע אי אמון ביו"ר הארגון.

מכובדי,

אתה ודאי יודע שההגדה של פסח דיברה בארבעה בנים: אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. אני מוסיף את הבן החמישי ברשותך - הבן שאינו יודע לקרוא.

כתוב שחור על גבי לבן, בקשה להעלאת נושאים, מבעוד מועד ובעמידה על כל סעיפי התקנון הרלוונטיים ובעמידה על לשון חוק העמותות, ואדוני במקום לציית לחוק ולתקנון אליהם אתה מחוייב, החלטת לבצע זממם של המושכים בחוטים.

בכך חיסלת סופית את עצמאות מעמדך, והפכת את תפקיד יו"ר הועד והועידה לסוג של מריונטה. שלא להוסיף על כך את הפגיעה הקשה במעמד החברים, בתקנון ובחוקי המדינה בה אנו חיים ואותה שירתנו.

חבריך כמובן הבינו את העניין, והחליטו להביא אותך להוציא זימון חדש. אבל כשם שאמרו חז"ל, 'אין בית מדרש בלא חידוש' כך אין מצב, שזימון חדש לא יוליד נכלוליות חדשה בבית מדרשם של המושכים בחוטים.

הזימון "המעודכן" יצא במייל בתאריך 6 ביולי (בניגוד לתאריך המצוין על גבי הזימון עצמו), מהגב' שרון בן לבן, מזכירתו של מר חיים בר יו"ר הארגון, ובראשו הערה גדולה באותיות אדומות בזו הלשון: "בישיבת הועד הארצי מספר 18 נקבע כי תתקיים ועידה ארצית אחת שעל סדר יומה כל הנושאים שאושרו בוועד הארצי הנ"ל, לרבות הנושא שבגינו נתבקש כינוס ועידה ארצית יוצאת מן הכלל.

לאור בקשת חברים לשינוי החלטה זו והפרדת הועידה הארצית היוצאת מן הכלל מהוועידה הארצית השנתית, תכונס ביום 20.7.2016, טרם למועד פתיחת הוועידה, ישיבת ועד ארצי מס' 20, אשר על סדר יומה בין היתר, החלטה לפיצול הועידה הארצית ופיצול הנושאים שעל סדר היום בהתאמה, והכל כקבוע בתקנון". מדהים, פשוט מדהים.

תרבות השקר נשתרשה כל כך, עד כי בלתי אפשרי למצוא שורה אחת עם דבר אמת במסמך ההזוי הזה. שקר א, שורה א - בישיבת הועד הארצי מספר 18, נקבע כי יתקיימו שתי ועידות נפרדות ולא ישיבה אחת! וזאת כמובא לעיל בלשון הפרוטוקול והסטנוגרמה של אותה ישיבה. שקר ב בשורה שנייה - ההודעה מתייחסת לסדר יום שנקבע כביכול, בישיבת הועד הארצי ה-18, שקר נוסף שכן בישיבה האמורה נקבע הסדר יום רק לישיבה שמן המניין.

לפי התקנון סדר יום לישיבה שלא מן המניין נקבע ע"י החברים וניתן לגבשו ולקבעו עד 20 יום, מיום מועד הכינוס (תקנון הארגון, סעיף 15.9). לאור מכתבו של עו"ד עידן קלימן, (לעיל סעיף 8 במכתב), ניתן לראות בברור שעמדנו בדרישה תקנונית זו.

ההחלטה לאפשר ישיבת ועד ארצי ביום כינוס שתי הועידות, שתכליתה להחליט על פיצול הועידות כביכול והעברת נושאים קיימים מסדר היום שנקבע לוועידה הרגילה לוועידה שלא מן המניין, איננה חוקית ולא עומדת בדרישות התקנון או בדרישות חוק העמותות תש"ם, שכן אנחנו דרשנו מראש ישיבה נפרדת והוועד הארצי ה-18 החליט על כך מבעוד מועד וכמו כן, עמדנו בדרישת התקנון להעלות את הנושאים שברצוננו לדון בהם מבעוד מועד, למעלה מ-20 יום מיום כינוס הוועידה שלא מן המניין, כנדרש.

בנוסף, התקנון קובע בסעיף 15.10, שיש להוציא זימון כנדרש 14 יום לפני מועד הוועידה, דבר שעל אף שהוא אמור להיות אוטומטי, ובטח לא מסור לעריצות המושכים בחוטים, אתה היית אמור להגן על זכויותינו ולבצעו ללא שום שיקול דעת. ובכל אופן, אופציה של יצירת סדר יום בו ביום, תוך העברת נושאים מסדר יום קיים לסדר יום שצריך היית להוציא מבעוד מועד, אופצייה כזאת לא קיימת בתקנון!

אבל שוב, הנטייה הנכלולית של חלק מחבריך, הביאה אותם להכשילך שוב, ולא בפעם האחרונה, וכל זאת רק כי ויתרת על עצמאותך כיו"ר הועד והועידה. ויתרת על מחוייבותך לנכי צה"ל, לחוק, ולתקנון העומדים מעל ליו"ר או למנכ"ל.

ביום כינוס הועידה, בתאריך 20.7.16, הגענו לבאר שבע ערוכים לדיוני שתי הועידות. הובהר לנו, על ידי המושכים בחוטים, שהנושאים בהם ביקשנו לדון לא יועלו, למרות בקשתו של עו"ד עידן קלימן במכתבו המפורש אליך, ממנו התעלמת שלא כדין, ושהוזכר לעיל.

לאור הביריונות וסתימת הפיות ורמיסת זכויות חוקיותץ ותקנוניות מוקנות לנו כדין, שאתה אדוני היית צריך לעמוד על קיומן ללא סייג וללא מורא, לא היה קוורום חוקי לפתיחת הישיבה!!!

ואז, באופן מוזר לגמרי אך בה בעת גם לגמרי לא מפתיע, הוחלט לקיים את הוועידה, בניגוד לאמור בחוק העמותות תש"ם, תוספת ראשונה (סעיף 10) סימן 8(א), וסימן 8(ב), ובניגוד לסעיפי התקנון שוודאי מוכרים לך: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - נתת ידך לעבירה נוספת, הן על לשון החוק והן על לשון התקנון.

אתה, שאמון על שמירה יתירה על שניהם, בייחוד לנוכח ההתפרעות של המושכים בחוטים בסיועם של היוע"מ והמבקר, במקום להגן על כבודו של הארגון, על החוק על התקנון ועלינו - הפקרת אותנו למעשים של אנשי זדון ומרמה ונפלת קרבן להם בעצמך.

יש עדויות לכך, שמאחר והמושכים בחוטים ידעו שמה שהם עושים זה לא חוקי, הם החליטו 'לפתור' את ה'בעיה' באמצעות כך שהם צרפו אותנו!!! בניגוד גמור לרצוננו!!! למניין החברים שנכח בוועידה, כדי לבדות קוורום ממוחם הקודח. הם אפילו שלחו שורת שליחים לצלם אותנו בחנייה ובמזנון של בית הלוחם, כדי להמציא 'הוכחות' לכך שהיינו שם ועל כן עמד הארגון בדרישה לקוורום חוקי. דבר שרק מראה עד איזה שפל ומה הם עומקם של הביבים בהם חבריך נותנים לך ולכולנו לשחות, טבולים עד צוואר בגועל נפש.

לאור האמור לעיל, מובן שכל ההתכנסות האמורה לא היתה חוקית. עליך לגלות קצת יותר עצמאות, כי בבוא היום וכשיתחיל מצעד האיוולת אל משרדי החקירות, לא תמצא את עצמך שותף למעשים החמורים הללו, הנעשים בשמך.

מאחר וכך, אני מצפה ממך להודיע על ביטול כל ההחלטות שהתקבלו בכינוס הועידה האחרונה, לקבוע תאריכים חדשים לכינוס ועידה שלא מן המניין, שתכלול את כל הנושאים שעלו במכתבו של עידן אליך. לצד זאת, אני מצפה ממך לקבוע מועד לועידה שמן המניין, שתכלול את סדר היום הקבוע.

מכובדי,

עלי להזכירך כי אי קיום האמור, יביא אותך למצב שבכל המשך בדיקה עתידית, אתה תימצא שותף לדבר עבירה, על כל המשתמע מכך.

ובסיכום דברי,

לנוכח העובדה ששמעתי שאתה קצת קרוב למסורת, ומאחר ויש כאן ריבוי ענייני הלכה, בדיני שותפויות, בדיני ממונות, אונאה ועוד, אבקש להזכירך מה שכתבו חכמים על כגון דא, בתקווה שנציגים דתיים, יודעי ספר בעמנו מן המחנה שלך, יטו אוזן ויפנימו מה שכתב רב סעדיה גאון, על אנשים מסויימים שמגיעים לשררה ומשתמשים בה שלא כראוי:

"והפרק התשיעי בשררה. ואחרים נראה להם כי החשוב ביותר שיעסוק בו האדם בעולם הזה הוא הגבהות וההתגדלות וההשתררות, ואמרו כי הנפש נוטה לצד הכבוד, ותראה יקשה עליה הכניעה ולהיות מסור בידי אדם אחר ונשמע לו, ותמצא שהשררה משמחתה ומרוממתה ומוסיפה לה חריצות ונחת רוח, וכן לצוות ולהזהיר מענגים אותה...

אבל מה שאמרו מתקון העולם על ידי המשמרות והשופטים והשוטרים אינו דחוי, אלא הוא דברינו ומטרתינו, אלא שהם שאלוהו דרך עראי ונעזרו בו לשטתם, כי השליטה בעולם אינה מתקיימת אלא בחכמה, והם השמיטו מעלת החכמה ועשאוה לשררה כשלעצמה.

וראוי שאקבע את הדבר שנתעלמו ממנו מנזקי הגבהות והשררה, מהם כי האדם כאשר מגביה עצמו ורמה רוחו בעיני עצמו יצא ממחיצתו ויפסע מעל הקרובים והרחוקים ויראה עצמו יחיד בדור, ויזלזל בדעת כל אדם ולועג ודוחה דברי כל אדם, וכאמרו "לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע" (משלי י"ח). ומוחה בידי הזקנים במה שכבר נסוהו באורך חייהם, ודוחה נסיונם ואינו מקבל עצתן ומצותם, וכאמרו "דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם" (שם י"ב).

ובכך מתקלקלים עניני עולמו. ואם הצליח מהם דבר מיחסו אל ערמתו וכחו והנהגתו והבנתו, וכאמרו "אפקד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו, כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבונותי ואסיר גבולות עמים" (ישעיה י').

ויבא בכך להתנגד לבעלי אומניות באומנותם, ויהיה סכל בעיניהם ויזלזלו בו, ועד כדי להתנגד לחכמים בפעולותיהם המדעיות ומדמה לסתור אותן... והפליג בדבר עד שמקשה על חכמת הבורא וידיעתו ויתנגד להרבה ממנה ולא תישר בעיניו, כאמרו "ואמרו איכה ידע ויש דעה בעליון" (תהלים כ"ג). וישאהו לבו להכנס בכל דבר מסוכן, מתוך בטחונו כי תבונתו תמלטהו, וזהו אשר הכשילו, וכאמרו "מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה, לכד חכמים בערמם" וגו' (איוב ה')...." (מאמר י פרק יב).

דוק ותמצא, שהגאון מחייב שקודם לשררה, תימצא חכמה באדם, ובמקרה דנן, כל ראשי הארגון, נטלו שררה וויתרו על חכמה ועל כן אנחנו נראים כך לבושתנו. מ'פרה קדושה', הפכנו לסתם 'פרה', ציבור שמפרנס שורה של פונקציונרים בשכר עתק, שחוץ מלרוקן את קופת הארגון ולבקש על כך עוד שכר, לא תרמו דבר לעתידנו.

ואם כבר באתי לידי כך, ומאחר ואתה אדם חשוב ויודע ספר, אוסיף לך עוד מקור: על משה רבנו מסופר במדרש תנחומא, פקודי ז, שערך לפני בני ישראל את המאזן החשבוני של מלאכת המשכן, הכנסות מול הוצאות בפירוט מלא ומוחלט לעיני כל ישראל. זאת כדי למנוע לזות שפתיים על שימוש לא נאות בכספי ציבור.

וכלל קבעו רבותינו שם, אות ה וכן במשנה שקלים ג, ב, שעל אדם להקפיד להיראות נקי והגון לעיני כל, למנוע חשד למעשים לא תקינים. ובשו"ת מהר"י ווייל סי' קעג כתב, על ראשים ושוררים דוגמת ראשי הארגון שלנו: "ובעוונותינו הרבים המכשלה הזאת ברוב הקהילות, שהפרנסים לוחצים ורודים העם בחוזקה, שלא לשם שמים, ולהנאת עצמם הם מכוונים, פורקים מעליהם העול ונותנים על צוורי האומללים".

כעת מכובדי, מאחר שפרנס אתה, וקיבלת שררה וראשות פורומים חשובים של ציבור פגועי גוף ונפש, מוטלת עליך החובה, לשאול את עצמך - האם רק לשם כבוד, או אולי גם מחוייבות לתקנון, לחוק ולנכים יש כאן?

בברכה

ובתקווה לימים טובים יותר

אלון דהן - חבר ועידה ארצית

מחוז ירושלים

נ.ב.

דברי האחרונים מכוונים גם לשאר הנציגים הדתיים, במידה שהדת וההלכה מעניינים אותם יותר מהקואליציה.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך