X סגירה
 

נוהל מתן ליווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

נוהל הסדרת תהליך העסקת מלווה זר כולל תנאי שכרו

מדינת ישראל - משרד הביטחון - אגף שיקום נכים

תאריך: 29.11.2010

כללי

1.  נוהל זה מחליף את הנובל הקודם ומסמכי ההבהרות שפורסמו ובא במקומם.

2. נוהל זה נועד להסדיר בצורה ברורה ושקופה את תהליך העסקת מלווה זר כולל תנאי שכרו, עמלת חברות כ"א ושיפוי הנכה בגין עלויות שהיית המלווה הזר בביתו.

3. הנוהל יכנס לתוקף החל ממשכורת חודש דצמבר 2010 המשולמות בינואר 2011.

4. נוהל זה מבוסס על פי חוקי מדינת ישראל בנושא העסקת עובדים זרים והתקנות הנגזרות מהם.

5. היחידה לתקציבים, כלכלה והתקשרויות היא בעלת הסמכות והאחריות לנוהל, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של נוהל זה.

 

 

עקרונות

6. הנוהל יחול על כל מלווה זר שיחל לעבוד בסיוע לנכה צה"ל החל מיום פרסומו ואילך.

7. יחד עם זאת, לנוהל זה יצורף "נוהל מעבר" (נסח א') המתייחס לעובדים זרים שכבר מועסקים בפועל. נוהל המעבר יכלול שינויים מסוימים שיחולו על מלווה זר המועסק בפועל לעומת המפורט בנוהל זה.

8. המלווים מועסקים באמצעות חברת סיעוד אשר זכו במכרז נשוא שירות זה. העסקת עובד זר כפופה להצגת רישיון העסקת עובד זר מהרשות המוסמכת.

9. א. חברת הסיעוד היא המעביד הבלעדי של העובד הזר המועסק במימון מלא של אגף השיקום וכמעבידה היא אחראית למילוי כל המחויבויות החלות על המעביד על פי כל דין בעניין העסקת עובדים בכלל ועובדים זרים בפרט. כפועל יוצא מהאמור, שכר העובדים וכל זכות אחרת שלהם יועברו על ידי החברות באופן ישיר אל העובדים הזרים ללא מעורבות גורם נוסף.

ב. לעניין העסקת עובד זר במימון חלקי כאמור בסעיף 22 לנוהל זה, חברת הסיעוד והנכה יהוו מעבידים כל אחד עפ"י חלקיות המשרה הממומנת ע"י כל אחד ואחריותם כפ"י כל דין תהיה בהתאם לכך.

10. הלשכה הפרטית להעסקת עובדים זרים, עפ"י הנחיות משרד הפנים, תהיה אחראית, בין היתר, לפיקוח על תנאי העסקת העובד הזר שרשום אצלה, וכן תסייע לנכה בהארכת תוקף האשרות וההיתרים.

11. האחריות להשגת היתר ורישיון העסקת עובד זר חלה על הנכה,  במימון אגף השיקום עפ"י הנחיות משרד הפנים.

הגדרות

12. נכה הזכאי לליווי רפואי ע"י משהב"ט (להלן "נכה זכאי") – לעניין נוהל זה – מי שהוכר לזכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ואשר התמלאו לגביו אחד מן התנאים:

א. הועמד בפני ועדת מלווים אשר המליצה לרופא המחוזי ולאחר אישורו.

ב. נכלל בקבוצת הזכאות האוטומטית בשל נכותו המוכרת:

* נכה טטראפלג, בעל נכות 100%+ (מיוחדת) – 24 שעות ביממה.

* נכה פאראפלג בעל נכות 100%+ (מיוחדת) מעל 8 – 50 שעות ליווי ביממה.

*נכה פאראפלג שמשתחרר ממרכז שיקום, יקבל 8 שעות ליווי לתקופה של חצי שנה.

* נכה עיוור, 100%+ (מיוחדת), והוא מעל גיל 50 – זכאות ל- 40 שעות ליווי חודשיות.

ג. נכה אשר נופנה לועדת מלווים ועקב מצבו הרפואי, אישר הרופא המחוזי ליווי זמני, לתקופה של עד 3 חודשים (עד ועדת מלווים)

13. כרטיסי זכאות – לעניין נוהל זה – מסמך/ קובץ ממוחשב המכיל פרטי הנכים, פירוט שעות הליווי המאושרות ותוקפן. כרטיס הזכאות יועבר מפעם לפעם על ידי אגף שיקום נכים לחב' הסיעוד ויהווה אסמכתא לאישור המשרד למתן הליווי.

14. מלווה זר – לעניין נוהל זה – עובד אשר אזרחותו אינה ישראלית ואשר רשום כנדרש על פי חוק ומועסק ומתגורר באופן קבע בביתו של הנכה.

15. ליווי – לעניין נוהל זה – סיוע במילוי צרכיו האישיים של הנכה, המוגבל בתחום התפקוד היום – יומי. כגון : סיוע ברחיצת הנכה, הלבשתו, פעילויות, היגיינה אישית, נהיגה, כביסה, גיהוץ, שליחויות לצרכים אישיים. כמו כן, ביצוע פעולות חודרניות במידת הצורך, בתנאי שלמלווה אישור מקדים בכתב מטעם משרד הבריאות ולאחר שעבר הכשרה מתאימה מטעם משרד הבריאות. סיוע בהכנת מזון עבור הנכה, עבודות ניקיון ותחזוקה ביתית.

16. החברות – חברות הסיעוד אשר זכו במכרז בנושא מתן ליווי רפואי לנכי צה"ל ואשר מעסיקות את כלל המלווים.

זכאות

17. נכה בעל ליווי בהתאם להמלצת ועדת מלווים ולאחר אישור רופא האגף או לחלופין בעל זכאות אוטומטית כמפורט בסעיף 12 לעיל.

18. הנכה הינו בעל רישיון העסקת עובד זר מהרשות המוסמכת (כיום משרד הפנים)

19. הזכאות להעסקת עובד זר במימון מלא היא לנכים הזכאים ל - 12 שעות ליווי יומיות ומעלה. העסקת עובד זר תהא שקולה לזכאות של 12 שעות ליווי. דהיינו נכה הזכאי ל 12 שעות ליווי יומיות, יכול לבחור האם להעסיק עובד זר או לחלופין לקבל 12 שעות ליווי ממלווה/ מלווים ישראלים. לדוגמה נכה הזכאי ל 20 שעות ליווי יומיות, יכול לבחור בהעסקת מלווים ישראלים בלבד או לחלופין העסקת עובד זר ובנוסף מימוש 8 שעות ליווי ע"י מלווים ישראלים.

20. חריג לנושא יהיו נכים בעלי נכות 100%+, אשר עבורם העסקת עובד זר תהא שקולה ל 8 שעות ליווי יומיות בלבד. הנציג המקצועי באגף שיקום נכים יעביר לחברות רשימה פרטנית של הזכאים הנכנסים בגדרי חריג זה.

21. מובהר בזאת כי נכה יכול להעסיק מספר עובדים זרים בהתאם למספר שעות זכאותו ובכפוף לקיום מספר לקיום מספר רישיונות העסקה.

מלווה במימון חלקי

22. במידת ונכה בעל זכאות הנמוכה מ 12 שעות ליווי יומיות, שהינה הרמה הבסיסית המקנה זכאות להעסקת עובד זר במימון מלא, והוא מעוניין להעסיק עובד זר, הרי שתשלום המשרד יהיה רק עבור החלק היחסי של הזכאות.

23. נכה המבקש להעסיק עובד זר למרות שאינו בעל זכאות מספקת, יוכל לעשות זאת באופן עצמאי והאגף יעביר את החלק היחסי בגין זכאות אל המלווה באמצעות חברות הסיעוד ועל הנכה יהיה להשלים את חלקו ישירות למלווה.

חברות סיעוד ידרשו מהנכה להציג:

(א) רישיון להעסקת עובד זר מהרשות המוסמכת.

(ב) אישור העסקת של התאגיד באמצעותו מועסק העובד הזר.

(ג) הצהרה כי הוא מתחייב לקיים את כל הדרישות החוק בנוגע להעסקת העובד הזר וכי הוא מצהיר כי האחריות לקיום תנאי העסקת העובד הזר בגן החלק היחסי שבמימונו היא שלו והוא יידרש לתת את הדין במקרי הפרת זכויות.

24. שווי" שעת ליווי יומית יעמוד על: 540 ₪ נכון להוצאות הנוהל. מסכום זה ינוכו 25% בגין כלל הניכויים המותרים בחוק ובתקנות: מגורים, ארנונה, חשמל, מים, כלכלה וכו' דהיינו, שווי שעת לווי יומית לאחר ניכוי 25%, יעמוד 405 ₪.

25. מובחר בזאת כי התשלום היחסי יושת גם על החלפת ימי שבתון. תשלום המשרד יהא בהתאם ליחסיות ההשתתפות לאור מספר שעות בלווי שבזכאית הנכה.

26. ע"מ לוודא קיום ביטוח רפואי למלווים, הביטוח הרפואי עבור מלווים במימון חלקי ישולם במלואו ע"י חברות כ"א, אשר יחייבו את המשרד בדומה למלווים במימון מלא, כמפורט בסעיף 44 בנוהל זה.

27. מובהר בזאת כי לנכה עומדת תמיד האפשרות להעסיק מלווים ישראלים במכסת השעות שבזכאותו בהליך המקובל.

28. בכל בעיה מקצועית המתעוררת בנושא המלווים, ניתן לפנות לרופא המוסמך הראשי באגף שיקום נכים.

תנאי העסקת של המלווה הזר

29. אופי העבודה של העובד הזר שונה מעובד ישראלי בעיקר בשל העובדה כי העובד הזר מתגורר בבית הזכאי באפן רציף. למעשה בית הזכאי משמש גם כביתו שלו, כולל לינה, כלכלה, שעות מנוחה, וכיוצ"ב. לכן, העסקת העובד הזר תהא בהתייחסות אליו כעובד גלובאלי בשכר כולל. השכר הכולל של העובד הזר יהא שכר מינימום הקבוע בחוק בתוספת 30%, המהווה תוספת גלובאלית בכין ביצוע שעות נוספות. הדבר נקבע, בהתאם לפסיקה, בשל הקושי בהגדרות שעות עבודה בפועל. נכון ליום כתיבת מסמך זה שכר המינימום במשק הינו 3850.18 ₪. על כן שכרו הכולל של מלווה זר הוא 3,850.18 X 1.3 = 5,005.23 ₪. (להלן: "שכר כולל בסיסי")

30. לאור ההבנה כי עבודת בליווי עבור נכים קוודרופלאגים ונכים פגועי ראש הינה בעלת תכולת עבודה שונה, ובשל הרצון ליצור תמריץ למלווים זרים המועסקים אצל נכים אלו. שכר המלווים הזרים לנכים אלו יהא גבוהה ב – 800 ₪. כלומר שכרו הכולל של המלווה הזר המלווה נכה קשה יהא ( 3,850.18 + 800) X 1.3 = 6,045 ₪. שאר הניכויים והתאים יהיו ללא שינוי.

31. ניכויים – משכרו הכולל הבסיסי של עובד יופחתו 25% בכין כלל הניכויים המתרים בחוק ובתקנות : מגורים, ארנונה, חשמל, מים, כלכלה, ביטוח בריאות, ביטוח לאומי, רישום בתאגיד עו"ס וכו'. בהתאם לכך ינוכו משכר העובד 25% X 5,005.23 = 1,251.31 ₪. יתרת השכר לאחר הניכויים (1,251.31 – 5,005.23 = 3,753.93 ₪) תועבר לעובד הזר עצמו באופן ישיר על ידי חברת הסיעוד. (שכר זה ישתנה בהתאם לתוספות הקבועות בנוהל זה).

32. העובד הזר יהא זכאי ל"דמי כיס" מדי שבוע בסך 100 ₪ נטו. אשר יתוספו לשכר המשולם לו וישולמו על ידי החברות.

33. במידה והמלווה הזר ימיר את יום השבתון השבועי שלו משבת ליום אחר ויעבוד בשבת יהא זכאי לתוספת של 350 ₪. כן יהא זכאי ליום חופשה שבועי חלופי (אותו יוכל לממש או לחלופין לצבור ולהמיר) עובד שלא ימיר את יום השבתון לא תשולם לו תוספת. לא תשולם תוספת נוספת בגין עבודה בשבת היות ושכרו הוא גלובאלי.

34. כל תשלומי המעביד לעובד הזר ישולמו ע"י חברת כ"א, ולנכה לא יהיה חלק במימון העסקת המלווה, למעט במקרה של מימון חלקי ע"י אגף השיקום.

35. ותק – תינתן תוספת בשיעור של 200 ₪ למלווים זרים לכל שנתיים ותק בעבודה אצל נכי צה"ל. התוספת תוכר גל על וותק הקיים של העובד טרום מועד הפעלת הנוהל.

36. כל התעריפים נכונים ליום הוצאת הנוהל ויעדכנו אוטומטית בהתאם לחוק ולתקנות (כן הדין לגבי עדכוני שכר המינימום בחוק)

37. תנאיו הסוציאליים של העובד, כגון חופשה, מחלה, פנסיה והבראה, יהיו על פי המוגדר בחוק ובתקנות למעט נושאים שהם ייחודיים לעובדים זרים בענף בסיעוד (ככל שישנם כאלה). לא ישולמו תשלומים מעבר למחויב ע"פ החוק כגון קרן השתלמות, החזר טלפון, ביגוד וכו'. מובהר בזאת, כי מכסת ימי החופשה/ מחלה / הבראה של העובד בזר יהיו כקבוע בחוקי העבודה.

38. כלל התשלומים המוזכרים בנוהל הינם תשלומי ברוטו, מלבד דמי הכי השבועיים.

39. ימי חופשה, מחלה, חג, הבראה ישולמו לעובד לפי תעריף מינימום בתוספת 30%.

40. פיצויים - ישולמו ע"פ החוק ויחושבו ע"ב שכרו הכולל.

41. המלווים יבוטחו בביטוח רפואי מלא באחריות החברות.

42. תלוש השכר אשר יונפק לעובד הזר יכלול את כל תוספות השכר לסוגיהם על פי הדין ויצוין בו כי משכרו הכולל הכולל הבסיסי הופחתו 25% בגין הניכויים המותרים עפ"י הדין.

תשלום לחברה

43. מידי חודש תשלח החברה חשבונית נפרדת בגין במלווים הזרים. לחשבונית יצורף קובץ ECXELL בו יפורטו שמות המלווים ושמות הזכאים להם ניתן הליווי תוך ציון מספר תיק. כך יפורטו סך התשלומים ששולמו לעבד הזר, תוך פירוט התשלום. כן יפורטו הוצאות חברת כ"א בגין העסקת העובד הזר.

44. התשלום עבור עלות (שכר + הוצאות נלוות) העובד הזר יהא בשיטת "גב-אל-גב" חישוב השכר יהא לאחר ניכוי 25% (25% המנוכים משכר המלווה לא יועברו לחברה על ידי המשרד).

45. עמלת החברה תהא בהתאם לקבוע בהתקשרות הקיימת עימה ותהא על שכר עבודתה בגין עבודה בפועל, דיהיינו שכרו הכולל של המלווה (מינימום + 30%) ותשלומים בגין שכר העבודה (עבודה בימי שבתון) ולא תכלול תשלומים נלווים ותשלומים סוציאליים כגון ימי חופשה, מחלה, הבראה וכדומה. תנאי התשלום יישארו כפי שהוגדרו בהסכם שנחתם לאחר הזכייה במרכז.

46. העובדים יבוטחו על ידי החברות כנדרש על פי החוק. החברות יחייבו את המשרד בגין הביטוח הרפואי בנפרד. סכום השיפוי בגין ביטוח הרפואי למלווים יעמדו על 120 ₪. לחודש נכון ליום כתיבת מסמך זה ויעודכן מעת לעת על פי הצורך.

47. מובהר בזאת, שבימי חופשת העובד הזר על חברת כ"א להעמיד מלווה חלופי לצורך מתן ליווי, הכל בתיאום ובהסכם הנכה מקבל ליווי.

תשלום לנכה

48. היות והעסקת עובד זר כרוכה בעליות (דיור, כלכלה, הוצאות שוטפות כגון חשמל ומים וכו'), הוחלט כי נכים הבוחרים בהעסקת מלווה זר יזכו להחזר הוצאות בגין העלויות בשיעור של 1,300 ₪. נכים בעלי זכאות נמוכה המעסיקים מלווים במימון חלקי כמוסבר בסעיפים 21-26 לעיל, יזכו להחזר הוצאות חלקי בהתאם לזכאותם.

בקרה

49. משהב"ט יפעל כדי לוודא מימשו הזכאויות בדיוק על פי הזכאות המוגדרת לכל נכה.

50. ביקורות תקופתיות על החברה על ידי משהב"ט, לא תיאום מוקדם, תיערכנה על מנת לוודא שמירה על זכיוית המלווים הזרים ומתן ליווי כיאות לנכה להוראות והנחיות אגף שיקום נכים.

חגי בן עמ"י

היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות

אגף שיקום נכים        -      משהב"ט

נספח א' – הוראות מעבר (רק לגבי מלווים קיימים)

1. הפעלת הנוהל תחל ביום 01.12.2010, דהיינו המשכורות שישולמו עבור חודש דצמבר יהיו על פי המתכונת החדשה.

2. החברות תודענה לעובדים הזרים המועסקים ולנכים הזכאים לליווי מהם, על השינוי.

3. על חברות הסיעוד לחתום הסכם העסקה חדש עם כל העובדים הזרים, על כל המשמעויות הנובעות בכך. (הבהרה: על מנת לחתום על הסכם חדש, על החברה להודיע לנלווה הזר 30 יום הודעה מוקדמת על שינוי בחוזה ההעסקה, וכמובן במידה ומדובר בהרעת תנאים – כדון קיצוץ במכסת ימי החופשה, מחלה וכו' והמלווה הזר יסרב לחתום על חוזה ההסקה החדש, הרי שיש לראות את התפטרותו כפיטורים) ההסכם החדש יהיה בהתאם לדרישות החוק (יהא ההסכם בכתב, מפורט ובשפה שהעובד יבין). ההסכם יכלול הסבר מפורט לגבי כלל התשלומים והזכויות וכן יפורטו ויוסברו הניכויים..

4. כלל שיהיו עובדים זרים שיבקשו להתפטר עקב הרעת תנאים, חברת הסיעוד תהיה אחראית לתשלום זכויותיהם עפ"י דין כאשר המימון יהיה כמקובל עפ"י ההסדרים שבין חברות הסיעוד לאגף השיקום.

5. שמירת זכויות – מובהר בזאת כי הזכויות הסוציאליות של העובדים הזרים עומדות להם בגין תקופת העסקתם בטרם המעבר לנוהל החדש ישמרו להם ויתווספו לזכויותיהם הסוציאליות במסגרת הסכם ההעסקה החדש. לעניין פיצויי פיטורים עתידיים במקרה הצורך – על החברות יהא לבצע חישוב ע"פ חלוקה לתקופות העסקה (תקופת עבודה ע"פ הנוהל ותקופת העסקה טרום הנוהל).

6. חברות הסיעוד יחתימו הנכה על התחייבותו לעבוד בדרישות החוק והתקנות בנוגע לתנאי מגורי המלווה.

מנגנון תמרוץ

7. נכים בעלי זכאות גבוהה אשר בתקופת טרום הנוהל מעסיקים עובד זר במכסת שעות העולה מהנקבע בנוהל (8/12 שעות) ואינם רוצים להעסיק מלווים נוספים ביתרת שעות זכאותם. כגון נכה בעל זכאות של 17 שעות ליווי יומיות המבוצעות כולן ע"י העובד הזר. העסקת מלווה זר עפ"י הנוהל הינה העסקה גלובאלית ושקולה 12 שעות ליווי בזכאות. הנכה יכול להעסיק מלווים ישראלים ביתרת 5 שעות הזכאות הנותרות.

8. המקרה בו נכה יבחר של להעסיק מלווים נוספים אלא את המלווה הזר בלבד, מוגדר בזה מנגנון תמרוץ בגין העומס המוצר מהעדר הסיוע. מנגנון התגמול יהא בהתאם לשעות הליווי שלא מומשו. כלומר המלווה הזר יקבל תוספת של 405 ₪ לחודש עבור כל שעת ליווי יומית "עודפת".

LIVE IN/OUT

9. עפ"י הנוהל העסקת עובד זר מותנית בכך שהמלווה מתגורר בביתו של הנכה. לא ניתן להעסיק עובד זר במתכונת שונה לרבות עובד זר במימון חלקי. כיוון שבעת הפעלת הנוהל יש מספר מלווים זרים אשר אינם מתגוררים בבית הנכה הרי שלגביהם ניתנת הארכה של חצי שנה. מלווים אלו ימשיכו להיות מועסקים בצורה שעתית (כולל החזר בגין נסיעות).

10. יודגש, כי על החברה להבהיר לנכה כי עליו להסדיר נושא מגורי העובד הזר אצלו במהלך חצי שנת הארכה אחרת תופסק העסקתו. החל מה – 01.05.2011 לא תאשר העסקת עובד זר שלא בהתאם לנוהל ושאינו מתגורר בבית הנכה.

חגי בן עמ"י

היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות

אגף שיקום נכים        -      משהב"ט

 

כתבות שאולי יעניינו אותך