X סגירה
 

ירושה בסכנה עקב ביטול צוואה

האם ניתן לבטל צאווה אם מוכיחים השפעה בלתי הוגנת על המוריש?

מאת:יונית גזל, עו"ד

צוואה ניתן לבטל את מוכיחים השפעה בלתי הוגנת על המוריש. סכסוכים רבים מגיעים לפתחו של בית המשפט בטענה כי הייתה השפעה בלתי הוגנת על המוריש. על הטוען להשפעה בלתי הוגנת להוכיח את טענותיו. כעיקרון בית המשפט מצווה לקיים את רצונו של הנפטר.

כדי לבחון האם התקיימה השפעה בלתי הוגנת על המצווה קבע בית המשפט 4 פרמטרים אותם הוא בוחן וקובע האם הם התקיימו בנושא שנדון לפניו.

קריטריון ראשון הוא תלות ועצמאות. כאן בודק בית המשפט האם המוריש היה עצמאי פיזית  ושכלית? אם מתברר שהמוריש לא היה עצמאי והוא נזקק לסיוע בודק בית המשפט אם המוריש תלוי בנהנה מהצוואה ומה מידת התלות של המוריש ביורש.

מקשריו של המצווה עם האחרים. ככל שיתברר, כי בתקופה הרלבנטית לעריכת הצוואה, היה  המצווה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשריו עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק  ההנחה בדבר תלותו של המצווה בנהנה.

מבחן נוסף אותו בוחן בית המשפט הוא מבחן נסיבות עריכת הצוואה: מבחן זה בודק את מידת מעורבותו של הנהנה בעריכת הצוואה.

אם מכל מיני שיקולים אדם מחליט לכתוב צוואה, ולחלק את עזבונו באופן בלתי שווה בין יורשיו, מוטב שיעשה זאת באופן כזה שיבטיח שבבוא היום בית המשפט ייתן תוקף לצוואתו. ממומלץ לכן לצרף תעודה רפואית המאשרת את מצבו הרפואי של המוריש ואת כשרותו לחתום על הצוואה ביום החתימה על הצוואה, כדי למנוע חשש לטענה עתידית לגבי הכושר המנטאלי והפיזי.

כמו כן, חשוב שכתיבת הצוואה תהייה ללא מעורבות של היורש. לכן כשעורכים צוואה חשוב שהיורש לא יהיה מעורב בה, שכן כל מעורבות של יורש החל מבחירת עו"ד, הסעת המוריש לעו"ד וכלה בעריכת הצוואה עלולה להביא לביטולה של הצוואה. חשוב שהמוריש יהיה זה שינהל את תהליך כתיבת הצוואה, בעזרת עו"ד שאינו תלויי.


גזל-גלר ושות' עו"ד ומגשרות
ויצמן 24, כפר-סבא
טל': 09-7488912
www.lawlife.co.il


 

נותני חסות: