X סגירה
 

דירות בתנאי שכירות

הוראת אגף שיקום נכים מספר 62.02

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : דירות בתנאי שכירות
תאריך : 1.4.2006

כללי

1. הוראה זו באה להחליף את הוראה מס' 62.02 מיום 1.4.2000

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול באכלוס זכאי אגף שיקום נכים בדירות בתנאי שכירות מתוך מאגר הדירות העומדות לרשות החברות הציבוריות (עמיגור, עמידר, פרזות וכו') וכן מתוך מאגר הדירות שבבעלות משרד הביטחון ובכלל זה אף דירות הנמסרות במסגרת עזבונות לאכלוס זכאי אגף שיקום נכים.

3. אכלוס זכאי האגף בדירות בתנאי שכירות יהיה כפוף למגבלות התקציב ומלאי הדירות הפנויות העומדות לרשות אגף שיקום נכים למטרה זו.

4. אחריות מטה להנחיה, עדכון ובקרה של הוראה זו בידי סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות.

כללים מנחים לאיכלוס זכאי האגף בדירות בתנאי שכירות

5. זכאים לדיור בתנאי שכירות הינם נכים שדרגת נכותם אינה פחותה מ- 50% נכות.

6. בנוסף על הזכאים לקיים לפחות אחד התנאים הבאים:

א. מחוסרי דיור ומיעוטי יכולת אשר לא ניתן לפתור בעיית דיורם על ידי הלוואה . לפי הוראה 62.01 ועל ידי מענק לפי הוראה 62.07

ב. מתגוררים בדירה בשכירות ציבורית ומבקשים להחליף דירתם בדירה אחרת מהסיבות הבאות: מגורים בתנאי צפיפות ביחס למספר הנפשות במשפחה, סטנדרט בניה נמוך מהמקובל, נסיבות בריאותיות או רגשיות מיוחדות.

7. זכאים הממלאים סעיף 6 א. או ב. ובנוסף יש צורך בפתרון דיור ייחודי מבחינת התאמת גודל הדירה, מיקומה, קומה וכיו"ב וזאת בתנאי שלא נמצאה דירה פנויה מתוך מאגר הדירות כמפורט בסעיף 2 לעיל –תירכש דירה מיד שניה על-ידי משרד הבינוי והשיכון מתקציב שיועבר אליהם על-ידי אגף שיקום נכים. הדירה תימסר לזכאי בתנאי שכירות כמקובל בחברת האכלוס הציבורית (דירת נ"ר).

8. מענק לנכה מחוסר דיור שנכנס לדירת קבע בתנאי שכירות ציבורית:

קריטריון לזכאות: נכה מחוסר דיור מדרגת 20% נכות ומעלה, אשר פיתרון הדיור הינו בדירה בתנאי שכירות ציבורית (עמיגור, עמידר, פרזות וכו'). הדגשה: מענק זה הינו חד פעמי (ניתן פעם אחת בלבד לזכאי) כמפורט בנספח א'. למען הסר ספק, מובהר כי כניסה לדירות בבעלות המשרד או לדירות עזבון אינה מקנה זכאות למענק.

ועדת דיור

9. ועדת דיור תפעל בהרכב הבא:

א. סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות – יו"ר

ב. מנהל המחוז – חבר

ג. עובד הדיור במחוז– חבר

ד. עובד היחידה לתגמולים והטבות – חבר

ה. נציג ארגון נכי צה"ל - חבר

(הועדה תקיים דיוניה גם בהעדר נציג הארגון היציג).

אופן הטיפול

10 . ביצוע מענק כאמור בסעיף 8 לעיל- עו"ר תפעל להעברת המסמכים בהתאם לנספח א' המצ"ב לחתימת סגן/ מנהל מחוז.

11 . לגבי איכלוס- היח' לתגמולים והטבות תרכז את המידע על דירות פנויות ממחוזות השיקום, חברות הדיור או אמו"ן, תודיעה על כך למחוזות המתאימים ותבקש שמות מועמדים העונים לקריטריונים לאכלוס בתנאי שכירות.

12 . עובד הדיור במחוז יעביר את הבקשה לאחר אימות הפרטים לדיון בפני ועדת הדיור . לבקשה יש לצרף:

א. דו"ח סוציאלי מפורט ותעודת זכאות בתוקף של משרד הבינוי והשיכון.

ב. טופס ש/ 178/1 א' על כל עותקיו, לאחר מילוי קפדני של הנתונים הדרושים בעמודות 1-5 , כשהם חתומים על ידו.

13 . הועדה תבחן את הבקשה ותסכם המלצותיה בעמודה 7 של טופס ש/ 178/1 א' בהתאם לכללים ולקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

14 . אישרה ועדת הדיור לזכאי דירה בתנאי שכירות, יש לפעול כדלקמן:

א. לגבי דירות בתנאי שכירות של חברות האכלוס הציבוריות: מנהל המחוז יוציא המלצה לאכלוס הזכאי אל החברה והעתק ליחידה לתגמולים והטבות. טופס ש/ 178/1 א' מקורי בצירוף עותק מההמלצה לחברת האכלוס יתויקו בתיק הזכאי במחוז. עותק מטופס ש/ 178/1 א' בצירוף עותק מההמלצה לחברת האכלוס יתויק בתיק הזכאי במטה.

ב. לגבי דירות המשרד בתנאי שכירות, עובד הדיור יחתים את הזכאי על חוזה השכירות עם המשרד, כנהוג לגבי דירות בבעלות המשרד וזאת, בתיאום עם היחידה לתגמולים והטבות. לאחר חתימת הזכאי כאמור, חוזי השכירות יועברו לחתימת מורשי החתימה של המשרד במערכת דיור ואחזקה באגף אמו"ן, באמצעות היחידה לתגמולים והטבות.

טופס ש/ 178/1 א' מקורי בצירוף עותק מחוזה השכירות כאמור כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד יתויקו בתיק הזכאי במחוז. עותק מטופס ש/ 178/1 א' בצירוף עותק מחוזה השכירות יתויקו בתיק הדיור באגף.

15 . דחתה ועדת הדיור בקשת הזכאי לדירה בתנאי שכירות בהתאם לסעיף 10 לעיל – ישלח מנהל המחוז הודעה על כך לזכאי . טופס ש/ 178/1 א' מקורי יתויק בתיק הזכאי במחוז ועותק מטופס ש/ 178/1 א' יתויק בתיק הזכאי במטה.

 

נספח א' להוראה 62.02 בדיקת מסמכים נדרשים

(טופס זה יימסר לפונה, כדי להקל עליו/ה את ריכוז והמצאת כל המסמכים הנדרשים)

סוג המענק הנדרש מסמכים נדרשים תקין / לא תקין הערות מענק לנכה מחוסר דיור שנכנס לדירת קבע בתנאי שכירות ציבורית פירוט הבקשה ע"ג ט' ש/ 76/1 תקין/ לא תקין ביצוע: עובד רווחה חוזה שכירות תקין/ לא תקין   אישור מהחברה המשכנת שהזכאי נכנס להתגורר בדירת קבע בתנאי שכירות ציבורית תקין/ לא תקין   אסמכתא לתשלום תקין/ לא תקין
שיעור תשלום מענק
  סוג הסיוע קבוצת הזכאים תנאים מיוחדים סכום מירבי בש"ח מענק לנכה מחוסר דיור שנכנס לדירת קבע בתנאי שכירות ציבורית נכה הנכנס לדירת קבע בתנאי שכירות ציבורית זכאות חד פעמית

מענק חד- פעמי בגובה 14 /א/ 1 נשוי+ 1, כפי שנקבע בתקנות הרפואיות

 

כתבות שאולי יעניינו אותך