X סגירה
 

הסכם ארגון נכי צהל אגף השיקום 2011

סיכום דברים בין משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל

מיום 16/6/2011

1. בהמשך לסיכום דברים בין משרד הביטחון (להלן : "משרד הביטחון") וארגון נכי צה"ל (להלן : "הארגון") מיום 19.11.2009 (להלן : "סיכום דברים קודם"), משרד הביטחון והארגון מסכימים להמשיך ולפעול בשיתוף פעולה, בשקיפות ובתיאום הדדי, מבלי שיינקטו שינויים חד צדדיים על ידי משרד הביטחון בכל הנוגע לזכויות הנכים, והכל על מנת להביא לשיפור השירות הניתן לנכי צה"ל מתוך ראייתם כסמל ערכי וכנכס לאומי למדינת ישראל ולמערכת הביטחון.

"1" סיכום הדברים הקודם מצורף כנספח 1.

2. בהתאם לסיכום הדברים הקודם, התקיים דו שיח בין משרד הביטחון והארגון, במסגרתו סוכם אופן יישום הסכמות שנכללו בסיכום הדברים הקודם. כמו כן עלו במסגרת המו"מ נושאים נוספים.

3. בסיכום דברים זה (להלן : "ההסכם"), מבקשים משרד הביטחון והארגון לסכם ביניהם על אופן ישום הסכמות שנכללו בסיכום הדברים הקודם במטרה להביא לשיפור השירות לנכי צה"ל ולצורך מתן מענה לצרכי הזכאים.

4. להלן פירוט ההסכמות שהושגו :

א. חמי מרפא (הוראה 50.13) :

לפנים משורת הדין, ומבלי שהדבר יהווה תקדים, מסכים משרד הביטחון כי נכי צה"ל אשר קיבלו קודם לשנת 2010 אישור לחמי מרפא למרות שאינם זכאים לכך על פי הקריטריונים הקבועים בהוראת אגף השיקום, ימשיכו לקבל הטבה זו, ללא הגבלת זמן, בהתאם לתנאים שלהלן :

1. נכים כאמור שיקבלו עד 7 ימי חמי מרפא בשנה – ימשיכו לקבל את ההטבה באותו היקף.
2. נכים כאמור שקיבלו מעל 7 ימים (10,14 ו – 21 ימים) – ימשיכו לקבל את ההטבה בשיעור של 10 בשנה.

אגף שיקום נכים (להלן : "אגף השיקום") יודיע בסמוך לחתימת ההסכם לכל אחד מהנכים הנ"ל על זכאותם על פי סיכום זה.

ב. מענק נעלים (הוראה 53.07) :

לפנים משורת הדין, ומבלי שהדבר יהווה תקדים, מסכים משרד הביטחון כי נכי צה"ל אשר קיבלו עד לשנת 2011 מענק נעלים למרות שאינם זכאים לכך על פי הקריטריונים הקבועים בהוראות אגף השיקום, או שקיבלו מענק גבוה מזכאותם לפי ההוראות, ימשיכו לקבל הטבה זו, ללא הגבלת זמן. אגף השיקום יודיע בסמוך לחתימת ההסכם לכל אחד מהנכים הנ"ל על זכאותם על פי סיכום זה.

ג. ביטוח רכב (הוראה 56.02)

מוסכם כי נכה אשר אושר לו "רכב נקוב על שם" יקבל השתתפות משרד הביטחון בתשלום הביטוח לפי מחירון החשב הכללי לסוג הרכב שהותאם לו. זכאות זו תחול משנת 2011 ואילך. לגבי נכים שזכאותם נקבעה החל מ 1.10.2008 ואילך, ההשתתפות תינתן באופן אוטומטי וללא צורך בפניית הנכה. לגבי יתר הנכים, ההשתתפות מותנית בפנית הנכה. אגף השיקום יודיע בסמוך לחתימת הסכם זה על שינוי זה באתר האינטרנט של אגף השיקום ובתלושי התגמול.

ד. תקנה 5(5) לתקנות הנכים  (תגמולים ושיקום) (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), התשכ"ו 1955 :

מוסכם, כי התקנה תתוקן כך שהפגיעה הנוספת לא תוגבל לפגיעה בגפה אלא תוכר בגין כלל הפגיעות למעט פגיעות נפש. בנוסף, דרגת הנכות המינימאלית בגין פגיעה זו תשונה מ – 30%  ל – 20%.

"2" נוסח מוסכם לתיקון התקנות מצורף כנספח 2.

התיקון לתקנות יועבר לאישור שר הביטחון בסמוך לחתימת הסכם זה ומשרד הביטחון יפעל על מנת להבטיח את כניסתו המהירה לתוקף של התיקון.

ה. העלאת דמי ניידות לנפגעי תסמונת בתר חבלתית (PTSD) 

מוסכם כי דמי הניידות לנפגעי תסמונת בתר חבלתית (PTSD) ברמה ב+5%, יועלו לרמה ב+15%, וזאת החל מינואר 2011.

ו. השתלות שיניים לנפגעי נפש ו – PTSD :

מוסכם כי בסמוך לחתימת הסכם זה יוקם פאנל מקצועי (להלן : "הפאנל") לבחינת הקשר הסיבתי בין הנכות המוכרת ו/או הטיפול התרופתי הניתן בגין הנכות המוכרת לחולי נפש ולנכי PTSD, ובין פגיעה בשיניים וצורך בשתלים דנטלים (להלן : "שתלים"), עקב כך.

בחירת המומחים החברים בפאנל תתבצע בשיתוף עם הארגון. מסקנות הפאנל ימסרו תוך שלושה חודשים ממועד הקמתו.

במידה ויקבע כי הצורך בשתלים נובע מהנכות המוכרת ו/או הטיפול התרופתי הניתן בגין הנכות המוכרת – יממן המשרד טיפול בשתלים והזכאות תעוגן בהוראת אגף השיקום 53.17 כטיפול רפואי בנכות המוכרת.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בהמשך מימון השתלים לנכים המוכרים בגין פגיעות נפש ו/או PTSD באמצעות קרן העיזבונות ומימון זה ימשך באותה מתכונת כפי שהיה קיים עד כה, לרבות במקרה בו יקבע על ידי הפאנל כי אין קשר סיבתי המצדיק זכאות לשתלים לנכים כאמור.

ו. עיגון הטבות לנכי צה"ל בחקיקה :

משרד הביטחון העביר לארגון את טיוטת תזכיר החוק ביום 29/4/2011. הארגון יעביר את התייחסותו לטיוטא בתוך 60 ימים מיום חתימת הסכם זה. הצדדים יקיימו דו שיח בעניין טיוטת התזכיר, אשר תעגן את ההטבות כפי שסוכמו  / יסוכמו בין הצדדים במסגרת המשא ומתן בין הצדדים על פי סיכום הדברים הקודם והסכם זה, מתוך מטרה להפיץ תזכיר חוק מוסכם לא יאוחר מיום 30.9.2011. טיוטת התזכיר תכלול התייחסות לחובת קבלת אישור וועדת החוץ והביטחון לתקנות שמכוח החוק. מוסכם כי ההחלטה הסופית בשאלה איזו וועדה בכנסת תדון בחקיקת שיקום נתונה לכנסת.

ח. אמנת שירות :

נוסח אמנת שירות שהכין אגף השיקום בתיאום ובשיתוף עם הארגון, הוצג לאחרונה לועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת הדנה בנושאי שיקום. הארגון מבקש לקצר את לוחות הזמנים המפורטים בנוסח האמנה.

מוסכם כי נושא זה ימשיך להתברר בין אגף השיקום והארגון, לרבות דרישות כוח אדם ומשאבים אחרים הנדרשים לצורך מימוש האמור במסמך. הנושא יובא לדיון מסכם בראשות המנכ"ל בתוך 60 יום מחתימת הסכם זה.

ט. תוספת עזרת זולת לנכה המתבגר :

מוסכם כי משרד הביטחון יפעל לתיקון תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג 2003 לפיו תינתן תוספת אוטמאטית  נוספת של 16 משקולות לנכה מגיל 65 ומעלה ודרגת נכות של 50% ומעלה, שחי בגפו או שבת / בן הזוג שלו תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היומיום או זקוק להשגחה. בתקנות תקבע הוראת מעבר לגבי נכים שמשולמת להם עזרת זולת רפואית לפני תחילת תוקפן של התקנות החדשות.

נכה הסבור כי הוא זכאי לעזרת הזולת רפואית נוספת יוכל כמובן לפנות לרופא המוסמך באגף השיקום.

"3" נוסח מוסכם לתיקון התקנות מצורף כנספח 3.

התיקון לתקנות יועבר לאישור שר הביטחון עם חתימת הסכם זה, ולאחר מכן לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, משרד הביטחון יעשה את כל אשר ביכולתו לכניסתו המהירה לתוקף של התיקון.

י. תוספת תגמול לנכה המתבגר (סעיף 7ג' לחוק) :

מוסכם כי חוק הנכים יתוקן ויובהר כי התוספת האמורה תינתן גם לנכה הזכאי לתגמול טיפול רפואי בגין ביטול חלקי מעבודה. בתזכיר החוק שיופץ על ידי משרד הביטחון יוצע כי הוא יחול רטרואקטיבית מ – 1.1.2011.

טיוטת תזכיר החוק תועבר בסמוך לחתימת הסכם זה להתייחסות הארגון, ותזכיר יופץ בסמוך לקבלת התייחסות הארגון. משרד הביטחון יפעל להגשת הצעת חוק בעניין ויעשה כל אשר ביכולתו לקידום הצעת החוק עד לאישורה הסופי של הצעת החוק על ידי הכנסת.

יא. עדכון הטבות :

1. משרד הביטחון יעדכן, החל ממועד חתימת הסכם זה את שיעור ההטבות לנכים, בהתאם לסעיפי העדכון בהוראות האגף. מדד הבסיס לעדכון יהיה המדד הרלוונטי כפי שמוגדר בכל אחת מההוראות, הידוע ביום 1.1.2006, המדד הקובע לעדכון יהיה המדד הרלוונטי הידוע במועד העדכון הקבוע בהוראת האגף הרלבנטית.

2. החל ממועד חתימת הסכם זה ואילך יפעל משרד הביטחון בהתאם למנגנון העדכון הקבוע בכל הוראה והוראה.

3. בנוסף לאמור בס"ק 1 ו – 2 לעלי, ישלם משרד הביטחון הפרשים בגין עדכון רטרואקטיבי של סכום ההטבות ביחס לסכומי ההטבות ששולמו לזכאים מיום 1.1.2009 ועד למועד חתימת הסכם זה. מובהר בזאת כי סעיף זה דן בהטבות המשולמות באופן אוטומטי ולא בהטבות המצריכות בקשות ספציפיות מטעם הנכה לרבות החזר הוצאות. כן מובהר כי הסעיף מתייחס גם להטבות ששלומו בשנת 2011 וקודם ליישום ס"ק 1 . העדכון יחושב לפי ההפרש בין גובה ההטבה במועד חתימת הסכם זה, לאחר עדכונו לפי ס"ק 1, ובן הסכום ששולם בפועל.

תשלום ההפרשים יבוצע בארבע פעימות כלהלן : פעימה ראשונה תשולם היוני 2011, פעימה שנייה תשלום בינואר 2012, פעימה שלישית תשולם ביוני 2012 ופעימה רביעית תשולם בינואר 2013. תשלום ההפרשים ישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וכן ריבית חשב כללי החל מיום חתימת הסכם זה ועד למועד תשלומם בפועל.

יב. הוראת אגף 10.00 :

מוסכם עי הוראת האגף תתוקן בהתאם לנוסח שהועבר לארגון ביום 28.11.10 ובהתאם לתיקונים כמוסכם להלן :

(א) בסעיף 41 להוראת אגף 10.00 בפסקאות הראשונה והשנייה במקום "30 ימים" יבוא "45 ימים".

(ב) בסעיף 41 להוראה תתווסף בתחילתו פסקה בנוסח שלהלן : "אגף השיקום יפעל, ככל שביכולתו ועל פי שיקול דעתו, לערב את הארגון כבר בשלבים הראשוניים של הכנת הוראה חדשה או תיקון הוראה".

(ג) בסעיף 41 תתווסף בסופו פסקה בנוסח שלהלן : "לארגון שמורה הזכות להביא חילוקי דעות בעניין תיקון הוראות האגף, בפני מנכ"ל משרד הביטחון להכרעתו. פנה הארגון בבקשה להעלות חילוקי דעות בפני מנכ"ל משרד הביטחון – לא יכנסו ההוראה החדשה או התיקון להוראה לתוקף אלא על פי הנחיית מנכ"ל משרד הביטחון"

יג. תיקון הוראות אגף השיקום, בהתאם לסיכום הדברים הקודם – השבת המצב לקדמותו :

מאז סיכום הדברים הקודם התקיים דו שיח בין משרד הביטחון לבין הארגון לבחינת הוראות האגף שלגביהן נטען כי שונו באופן חד צדדי מתוך מטרה להשיב המצב לקדמותו.
"4א" טבלת ההוראות שהושבו לקדמותן מצורפת כנספח 4א'.

מוסכם כי התיקון שבוצע בהוראות אגף השיקום כמפורט בנספח 4א' מביא לכדי סיום את טענותיו של הארגון בדבר השבת המצב לקדמותו ביחס להוראות אלה.

עוד מוסכם, כי יימשך הדו שיח ביחס ליתר ההוראות שהארגון העביר למשרד הביטחון את הערותיו לגביהן, וכן לגבי הוראות שלגביהן טרם הועברו הערות. הערות כאמור יועברו תוך 60 יום ממועד חתימת הסכם זה. הצדדים יקיימו דיונים אינטנסיביים במטרה להגיע להבנות ולגבש נוסח מוסכם של ההוראות, כאמור בסעיף 2.3 לסיכום הדברים הקודם, וזאת תוך 60 ימים מיום העברת הערות הארגון.

"4ב" טבלת ההוראות שטרם הושלם לגביהן הדיון מצורפת כנספח 4ב'.
"4ג" טבלת הוראות שטרם הועברו הערות הארגון לגביהן כנספח 4ג'.

יד. טיפול רפואי כולל לנכים 100% +

מקובל על הצדדים כי יש להסדיר מתן טיפול רפואי כולל לנכים 100% + במסגרת אגף השיקום. משרד הביטחון יפעל לעיגון מתן הטיפול הרפואי הכולל באופן הולם ומלא (למעט טיפולים קוסמטיים שאינם קשורים בנכות) בחקיקה וזאת תוך שנה ממועד חתימת הסכם זה . עד לעיגון מתן הטיפול הרפואי הכולל בחקיקה אשר יאושר על ידי אגף השיקום, לפנים משורת הדין, טיפול רפואי כולל לנכים בדרגת נכות 100% +.

טו. בן משפחה כמלווה :

מקובל על הצדדים כי ככלל לא תימנע העסקתו של בן משפחה מדרגה ראשונה כמלווה לנכה, אולם לא יאושר ליווי של יותר מ – 12 שעות בסה"כ על ידי בני משפחה מדרגה ראשונה, למעט במקרים שטעמי דת, תרבות, מסורת או אורח חיים מחייבים ליווי על ידי בן משפחה מדרגה ראשונה גם מעבר ל – 12 שעות. מובהר כי בכל מקרה ההעסקה תתבצע על ידי חברת כ"א.

כן מוסכם כי אגף השיקום שומר לעצמו את הזכות, במקרים בהם יש הסתייגות מקצועית ממינוי בן משפחה כמלווה, להביא את המקרה להכרעה של ועדה מקצועית. מציג הארגון יהיה חבר הוועדה זו.

טז. רכב לנכים (הוראה 56.02) :

משרד הביטחון והארגון יקיימו דו שיח במטרה להגיע לנוסח מוסכם של הוראת הרכב עד לתום 3 חודשיים ממועד חתימת הסכם זה.

הוסכם בין הצדדים כי מעתה ואילך אף טרם גיבוש נוסח מוסכם של הוראת הרכב :

1. שווי רכב רפואי יציג יקבע לפי מחירו לצרכן (שווי שוק) . מובהר כי סעיף זה לא חל על רכב מדינה.

2. יקבע רכב יציג אחד חדש בנפח 2,000 סמ"ק לנכים העונים לתנאים הקבועים בהוראת הרכב בנוסח על פיו פועל האגף נכון למועד חתימת הסכם זה, בקטגוריה 2000 ובקטגוריה 2001, בשווי של 250,000 ₪ לפי מחירו לצרכן (שווי שוק).     

3. הצדדים מתחייבים לפעול על מנת להשלים את הליך קביעתו של הרכב היציג החדש לפי ס"ק 2, בהתאם לתהליך הקבוע בהוראת הרכב עד לתום 45 יום ממועד חתימת הסכם זה. ס"ק 1 יכנס לתוקפו רק עם קביעת הרכב היציג החדש כאמור.

יז. שכר לימוד במכללות :

מוסכם כי משרד הביטחון יפעל לתיקון תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח – 1987 כך ששכר הלימוד לנכים הלומדים במכללות יהיה עד לגובה של 22,000 ₪, במקום שכ"ל אוניברסיטאי על פי נוסח התקנות הנוכחי. התיקון יכנס לתוקפו בשנת הלימודים התשע"ב, ויעוגן בהוראת אגף 71.01.

טיוטת התיקון לתקנות יועבר בסמוך לחתימת הסכם זה להתייחסות הארגון. עם קבלת התייחסות הארגון יועברו התקנות לאישור שר הביטחון. משרד הביטחון יעשה כל שביכולתו לאישור התקנות בהקדם האפשרי.

יח. הסכמות שנכללו בסיכום הדברים הקודם ואשר לא נזכרות בהסכם זה ימשיכו לחול לגביהן הוראות סיכום הדברים הקודם ובכלל זה ההסכמה כאמור בסעיף 2.1 לסיכום הדברים הקודם, ההסכמה בעניין כיבוד המלצות הרופאים המקצועיים על ידי רופאי האגף (סיכום 2.4 לסיכום הדברים הקודם) ואי התערבות נציגי אכ"ס, את"ק ו/או יועמ"ש בנושאים שיקומיים רפואיים (סעיף 5 לסיכום הדברים הקודם).

5. נושאים הנמצאים בהליכים משפטיים ונושאים עקרוניים הנמצאים בדיון בין הצדדים :

א. רשימת ההליכים המשפטיים בהם נקט הארגון ואשר תלויים ועומדים בין הצדדים במועד חתימת הסכם זה, וכן רשימת הנושאים השוטפים הנמצאים בדיון בין הצדדים מצורפת כנספח 5.

ב. משרד הביטחון לא יתנגד לבקשות הארגון להצטרף להליכים המתנהלים בבית המשפט העליון כמפורט להלן : עע"מ 7335/10 בעניין הוראת אגף 80.23 ו – עע"מ 936/11 בעניין דמי ביגוד.

6. בכל הנושאים הפתוחים בהסכם זה על נספחיו ימנו הצדדים צוותי עבודה שידונו בנושאים אלו במטרה להגיע להסכמות בנוגע למרבית הנושאים תוך פרק זמן של ארבעה חודשים ממועד חתימת הסכם זה. היה ולא תחול התקדמות משמעותית במרבית הנושאים הפתוחים תוך פרק זמן של ארבעה חודשים יועלו הנושאים לדיון בפני מנכ"ל משרד הביטחון על מנת להביא לזירוז ההליכים.

7. כל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים בנוגע לכלול בהסכם זה על נספחיו תוכרע על ידי מנכ"ל משרד הביטחון.

8. מנכ"ל משרד הביטחון ויו"ר הארגון יקיימו דיונים חצי שנתיים בנושאים הנוגעים לנכי צה"ל.

9. סיכום זה כפוף לאישור הוועד הארצי של הארגון ויובא לאישורו לאחר חתימתו על ידי הצדדים.

10. בכפוף לאמור לעיל, מוסכם כי  :

א. האמור בהסכם זה ממצה את טענות הארגון כלפי משרד הביטחון לעת הזו בכל הנוגע להטבות, וזאת לרבות לעניין יישום סיכום הדברים הקודם וכל הסכם או סיכום אחר מן העבר אשר לא מצאו ביטוי בחוק, בתקנות או בהוראות פנימיות.

ב. בכפוף לקיום התחייבויות הצדדים, ולמעט בכל הנוגע לנושאים שנותרו פתוחים כמפורט בהסכם זה, מתחייב הארגון כי בתקופה של 3 שנים ממעוד חתימת הסכם זה לא יועלו כלפי משרד הביטחון דרישות נוספות להרחבת סל ההטבות לנכים, אלא בהתקיים נסיבות חריגות אשר לא יתקיימו ולא נצפו במועד חתימת הסכם זה ואשר מצריכות הרחבה או עדכון של סל ההטבות.

ולראיה באנו על החתום :

 אלוף (מיל) אהוד שני שינוטר  – מנכ"ל משהב"ט

קותי מור – ר' אגף השיקום

חיים בר – יו"ר ארגון נכי צה"ל

קובי יצחק – יו"ר מחוז ת"א

שמעון נבון – יו"ר הועד הארצי

עו"ד יוסי לוי – יועמ"ש הארגון

רפי כהן צמח – יו"ר מחוז מחוז חיפה

אורן אקרמן – יו"ר מחוז באר שבע

דני בן-אבו – יו"ר מחוז השפלה ומ"מ יו"ר הארגון

עזר נעים – יו"ר מחוז ירושלים


 

נותני חסות: