אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

הסכם ארגון נכי צה"ל אגף השיקום : שנת 2009

סיכום דברים בין משרד הביטחון לבין ארגון נכי צה"ל

19 בנובמבר 2009 (ב' כסלו תש"ע)

1. מנכ"ל משרד הביטחון ("המנכ"ל") מכיר בכך שיש צורך לשפר את השירות שניתן לנכים על ידי אגף השיקום ולשם כך במהלך השנה הקרובה תערך, בתיאום עם ארגון נכי צה"ל ("הארגון"), תוך הסתייעות בייעוץ מקצועי ככל שידרש, פעילות, אשר תוביל לכך שהשירות והשיקום הניתנים לנכים ישופרו ללא הכר.

2. בהתאם להחלטת שר הביטחון מיולי 2008, בהמשך להתחייבויות מנכ"ל משרד הביטחון משנת 2004 ובהתאם להחלטת ועדת החוץ והביטחון מינואר 2004, כל שינוי בהוראות/תקנות יעשה כמותווה להלן:

2.1 בכל הוועדות של משרד הביטחון ואגף השיקום הדנות בעייני נכים, ובכלל זה בוועדות הדנות בשינויים של הוראות ו/או בגיבוש מדיניות משרד הביטחון באשר לחקיקה, ישבו נציגים של הארגון למעט ועדות שקיימת מניעה סטאטוטורית שישב בה נציג הארגון (כך למשל: ועדת נצרכות, ועדה רפואית, ועדה מייעצת וועדת ל'). לא יבוצע שינוי במצב הקיים ללא הסכמה של הצדדים. בהיעדר הסכמה, תובא המחלוקת להכרעת המנכ"ל.

2.2 בכפוף לאמור להלן, אגף השיקום ("האגף") יקבל לאלתר את הערות הארגון באשר ל- 39 הוראות האגף, אשר נדונו בין הצדדים ו/או אשר לגביהן מסר הארגון את הערותיו ("ההוראות שנדונו"), או יחזיר את ההוראות שנדונו לנוסחן לפני השינוי אשר פגע בזכויות הנכים, למעט ההוראות שיפורטו להלן ואשר לגביהן מוסכם:

2.2.1 הוראת אגף 53.05 (מענק ביגוד לנכים) והוראת אגף 53.07 (מענק נעלים)- תוך שבועיים תיבחן הדרך לקביעת הטבה חדשה לאותה אוכלוסייה שזכאותה להטבות מכוח ההוראות האמורות בוטלה בעקבות החלטת הבג"צ, וזאת באותו סכום שהוקצה לטובת הטבות אלו בעבר. ההצעה צובא לאישור המנכ"ל.

2.2.2 הוראת אגף 50.13 (חמי מרפא)- בתוך שבוע הצדדים יגבשו הסכמה בין שתי החלופותְ; האחת, חלוקת שלושה/ארבעה מיליון ₪ לשנה בין הנכים שזכאותם בוטלה/צומצמה על פי קריטריונים שיוצעו על ידי הארגון והשנייה, החזרת המצב לקדמותו- היה והצדדים לא יגיעו להסכמה, תועבר המחלוקת להכרעת המנכ"ל.

2.2.3 הוראת אגף 50.04 (טיפול ל' לנכה מתבגר)- ההוראה תתוקן כך שתידרש דרגת נכות 50% המוכרת לנכה בגיל 40 ומעלה, אשר מתוכה לפחות 30% בגין אחת הפגימות המזכות לפי ההוראה או 30% כאמור בגין פגימה מצטברת באותו איבר.

2.2.4 הוראת תג"מ 85.01 ו- 85.02- תוך שבועיים יגבשו הצדדים הצעה, שתובא לאישור המנכ"ל, למתן תגמול קיום לאוכלוסייה שהוראת 85.02 גרעה מקבלת ההטבות מהוראת 85.01.

2.3 הן ההוראות שנדונו בכפוף לאמור בסעיף 2.2 לעיל והן יתר הוראות האגף אשר שונו מ- 2002 ואשר יש חשש ששינוין פגע בזכויות הנכים, תידונה בתוך 30 יום בין האגף לבין הארגון, במטרה להגיע לנוסח מוסכם, אשר יש בו כדי למנוע פגיעה כאמור. היה והצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה יכריע במחלוקת המנכ"ל.

2.4 רופאי האגף בלשכות יכבדו/יאמצו את המלצות הרופאים המקצועיים אליהם נשלחו הנכים מטעמן, ובלבד שההמלצה נתנה בגין נכותם המוכרת. היה והרופא המחוזי סבור שאין לקבל את המלצת הרופא המקצועי, יבקש את אישור הרופא הראשי של אגף השיקום שלא לקבל המלצות כאמור או שיפנה את הנכה לרופא מקצועי אחר- היה והרופא המקצועי האחר המליץ המלצה דומה לרופא המקצועי הראשון, יאמץ הרופא המחוזי את המלצת הרופא המקצועי. לאחר שישה חודשים לקיומו של ההסדר הוא יבחן על ידי אגף השיקום בשיתוף עם הארגון ותובא המלצה למנכ"ל אם לעגנו או לשנותו.

3. הוראות מוסכמות לפי המנגנון שתואר לעיל, תעוגדנה בחקיקה ראשית ו/או בחקיקת משנה, לפי העניין, ובכלל זה מנגנון עדכון ההטבות אשר נשחקו. מאז שנת 2002. לבקשת הארגון, משרד הביטחון יציע לתקן את חוק הנכים כך שהסמכות לאשר תקנות מכוחן תועבר מועדת העבודה והרווחה אל ועדת החוץ והביטחון.

4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 לעיל, הארגון ישולב באופן פורמאלי בהוראות האגף כגון הזכאי להתייחס ולהגיב לנוסח מוצע של הוראות (פרסום/עדכון/שינוי/ביטול), ובכלל זה יועברו להתייחסות הארגון כל נוסח מוצע של טיוטת הצעת חוק ו/או טיוטת חקיקת משנה, שיש בה כדי להשפיע על נכי צה"ל.

5. נציגי אכ"ס, את"ק ו/או יועמ"ש, המשתתפים בועדות הדנות בבקשות פרטניות של נכים לקבלת זכויות והטבות, לא יתערבו בנושאים שיקומיים-רפואיים שאינם בתחום מומחיותם ואחריותם.

6. עוד סוכם כי:

6.1 בתוך חודשיים תיבדק האפשרות להכליל את הטיפול הקשור להשתלות שיניים להלומי קרב במסגרת ביטוחית מיוחדת. היה ולא תימצא מסגרת ביטוחית מתאימה, יובא הנושא להחלטת המנכ"ל כדי למצוא פתרון ראוי.

6.2 ייבחן משך הזמן לאישור זכאות באמצעות סבב חתימות, עד לא יאוחר מ-14 יום, במגמה לקיצור ל-7 ימים.

6.3 תוקם ועדה משותפת של הארגון ושל אגף השיקום שתיבחן נושאים שהועברו ו/או אשר ראוי להעבירם למיקור חוץ על מנת להיטיב, לשפר ולייעל את השירות הניתן לנכי צה"ל על ידי האגף.

6.4 האגף לא יבצע המלצות מדו"ח ברודט עד לקבלת המלצות הוועדה הציבורית ואישורה על ידי הכנסת.

6.5 האגף יפעל לעגן את הטיפול הרפואי המלא לנכים בדרגת 100%+ בחקיקה ראשית. עד לעיגון בחקיקה כאמור, במקרים מיוחדים הרופא הראשי של אגף השיקום יעשה מאמץ למצוא פתרון העומד בדרישות החוק.

6.6 ייבדק שינוי סעיף 5(5) לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ"ו- 1965, כך שהפגיעה הנוספת לא תוגבל לפגיעה בגפה דווקא ואחוזי הנכות יופחתו מ- 30% ל- 20%.

7. הנושאים שנדונו וסוכמו בין מר קותי מור, סמנכ"ל ור' אגף שיקום לבין נציגי הארגון מיום 18/11/09 יגובשו תוך 10 ימים למסמך בכתב בין הצדדים, לאחר שמר מור הבטיח כי יפעל בחיוב למימושן.

8. משרד הביטחון והארגון יפעלו במשותף מול משרד האוצר לעגן מנגנון לצורך עדכון ההטבות המשולמות לנכי צה"ל.

9. האמור בסיכום זה יעוגן כדין בהוראות משרד הביטחון.

10. תוקם ועדה משותפת של האגף והארגון אשר תוך פרק זמן קצר (כשישה חודשים) תביא המלצות לגיבושה של אמנת שירות בין משרד הביטחון לבין הארגון אשר תקבע, בין היתר, כלי מדידה ובקרה רבעוניים ושנתיים של השירות הניתן לנכים על ידי האגף ושל הניצול האופטימאלי של תקציב האגף. אמנת השירות תתבסס, בין היתר, על סקר שביעות רצון שיערך. המנכ"ל האגף והארגון יקיימו דיונים חצי שנתיים לבחינת ישום אמנת השירות.

11. המנכ"ל, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, יבחן את האפשרות להגדיל החל מהיום 1/1/2010 את התמיכה הניתנת לבתי הלוחם של הארגון ואת הדרך הנאותה לעשות זאת, במטרה לחזק את היכולות השיקומיות של בתי הלוחם.

12. המנכ"ל ישוחח עם שר הביטחון בדבר בקשת הארגון כי שר הביטחון יפיץ אגרת בתפוצה מתאימה, השבה ומדגישה את החוב המוסרי שחב הציבור בישראל לנכי צה"ל והצורך להנחיל מורשת זו בישראל בכלל ובמשרד הביטחון ובצה"ל בפרט.


 
פינחס בוכריס – מנכ"ל משהב"ט

קותי מור – ר' אגף השיקום

חיים בר – יו"ר ארגון נכי צה"ל

קובי יצחק – יו"ר מחוז ת"א

שמעון נבון – יו"ר הועד הארצי

עו"ד יוסי לוי – יועמ"ש הארגון

רפי כהן צמח – יו"ר מחוז מחוז חיפה

אורן אקרמן – יו"ר מחוז באר שבע

דני בן-אבו – יו"ר מחוז השפלה ומ"מ יו"ר הארגון

עזר נעים – יו"ר מחוז ירושלים


 

נותני חסות: