X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

אישור להנחה מארנונה

הוראת אגף השיקום מספר 80.04

‏מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : אישור להנחה מארנונה לנכים

תאריך: 1.7.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 80.04 מיום .1.12.2004 ובאה במקומה

2. נושא השתתפות בתשלום ארנונה ובהחזר דמי חכירה ודמי היוון לנכים +100% מיוחדת, מפורט בהוראה מספר 80.03.

3.. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול במתן אישור זכאות מאגף השיקום לצורך קבלת הנחה מהרשות המקומית בעת תשלום מיסים עירוניים.

4. הוראה זו מתבססת על חוק הרשויות המקומיות (פטור לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) תשי"ג – 1953, וכן תיקון מס' 17 לחוק הנכים, התשנ"ו 1995.

5. מנהל מחוז השיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

6. ראש  היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות  והאחריות לעדכון, הנחיה ובקרה של אופן הביצוע של הוראה זו.

עקרונות

7. הזכאות לקבלת הנחה מהרשות המקומית בעת תשלום מיסים עירוניים (להלן: ארנונה), קבועה בחוק הרשויות המקומיות, ועל פיה נכה המוכר ע"י אגף השיקום, זכאי לקבל הנחה מהרשות המקומית בתחומה הוא מתגורר, בעת תשלום ארנונה.

8. אגף השיקום יעניק לזכאי האגף אישור על זכאותו לפי חוקי השיקום. אישור זה יוצג על ידי הזכאי לרשות המקומית למימוש זכאותו להנחה.

9. האישור להנחה בארנונה יינתן לזכאי מיום הזכאות לתגמולים,  או למענק חד פעמי, כפי שקבע קצין התגמולים.

10. האישור יינתן לדירת מגורים אחת בלבד המהווה את כתובת מגוריו של הנכה.

הגדרות

11. ארנונה - לעניין הוראה זו – ארנונה המוטלת על ידי רשות מקומית על מחזיקים, כהגדרתה בפקודת העיריות 1934, ובצווים על פי פקודת המועצות המקומיות 1941.

12. רשות מקומית - לעניין הוראה זו – עירייה, מועצה מקומית, או מועצה אזורית, לפי העניין.

מידרג סמכויות אישור

13. הפקת רשימות מעודכנות של נכים הזכאים להנחה זו, על פי הכתובת המופיעה במאגרי המידע במשרד - מבוצעת באופן יזום על ידי מערכת המידע הממוחשבת.

14. ראש תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לבקרה על אופן ביצועה התקין של הפקת הרשימות של הזכאים כנ"ל.

15. לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות להוציא אישור חד פעמי לרשות המקומית, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו, וזאת לאחר בדיקה ואישור ב"חתימה שנייה" ע"י מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

זכאות

16. נכה המוכר ע"י משהב"ט, שדרגת נכותו10% ומעלה.

17. נכה בדרגת נכות 19%-,10 שהגישו לראשונה תביעה החל מ,1.1.96- וקיבל מענק חד פעמי (על פי תיקון מס' 17 לחוק הנכים, התשנ"ו 1995).

‏גובה ההנחה

18. גובה ההנחה הניתנת ע"י הרשות המקומית, הינו, כפי שנקבע בחוק הרשויות המקומיות.

19. הזכות להנחה תינתן לזכאי מיום הזכאות לתגמולים או למענק חד פעמי, כפי שקבע קצין התגמולים.

קריטריון למימוש הזכאות

20. האישור יינתן עבור הכתובת בה מתגורר הזכאי והיא כתובתו הרשומה עפ"י נתוני משרד הפנים או בכפוף להמצאת חוזה שכירות/קנייה.

21. אם הכתובת המדווחת במחשב איננה הכתובת בה מתגורר הזכאי (אלא כתובת למשלוח דואר בלבד), יינתן הסיוע כנגד הצגת אישור ע"י הזכאי , כי דירת המגורים שהינו מתגורר בה הינה בכתובת עבורה מבוקש האישור.

אופן ‏הטיפול במתן אישורי הנחה לארנונה

22. עובד תחום הטבות ורווחה יוודא פעם בשנה, בחודש דצמבר, הפקת רשימות מעודכנות של נכים הזכאים להנחה זו, עפ"י הכתובת המופיעה במאגרי המידע במשרד, אשר תועברנה לרשויות המקומיות.

23. במקביל יועבר למחוזות השיקום דו"ח לפי מיון מחוזי.

אופן הטיפול - ע"י המחוז

24. נכה אשר אינו מופיע ברשימות אלו, כי נוסף למערכת לאחר משלוח הרשימות לרשויות, או ששינה כתובת ולא עדכן את הרישומים במשהב"ט, או שנגרע מהרשימות בעקבות כתובת לא ידועה וסומן כ"דואר חוזר" -  יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום אליו הוא שייך, בצירוף אישור על כי דירת המגורים, הרשומה על שמו, והיא כתובת מגוריו.

25. עובד הרווחה במחוז יוודא את כתובתו הרשומה.

26. מצא עובד הרווחה, כי הפונה זכאי, עפ"י הוראה זו - ייתן לפונה אישור חד פעמי ע"ג טופס להנחה ממיסים עירוניים (ש158/1/), במקור והעתק, יחתימו בחותמת המשרד ויעבירו לחתימתו של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

27. עובד הרווחה ימסור טופס המקור לזכאי למען הציגו בפני הרשות המקומית. העתק האישור ייסרק לתיקו האישי של הזכאי.

28. הזכאי יפנה לרשות המקומית  עם האישור הנ"ל,  בבקשה לקבלת הנחה בארנונה.

אופן הטיפול - ע"י המחוז - זכאי ששינה מקום מגוריו

29. נכה אשר לא עידכן כתובתו ברישומי משהב"ט ושמו מופיע ברשימה אשר נשלחה לרשות המקומית לפי כתובתו הישנה, וברצונו ליהנות מהנחה בארנונה עבור דירתו בה הוא מתגורר עתה, ימציא לעובד הרווחה במחוז אישור מהרשות המקומית בה התגורר לפני כן, כי לא נהנה מהנחה בארנונה לאותה שנת תקציב, ואז יוכל לקבל מהמחוז  אישור חד פעמי ע"ג טופס להנחה ממיסים עירוניים (ש158/1/).

30. יובהר כי בטופס ש158/1/, המהווה את האישור לרשויות, אין לפרט את דרגת ותוקף אחוזי הנכות.

אופן הטיפול – ע"י המחוז – זכאי שהוכר לפנים משורת הדין

31. נכה שהוכר לפנים משורת הדין ויפנה לקבל טופס המקנה לו הנחה בתשלום ארנונה, יקבל מכתב בחתימת מנהל המחוז (נספח א' להוראה זו)  ולא טופס ש,158/1/ ובו יצויין כי שר הביטחון החליט להעניק לו זכויות כמו לנכה- והרשות המקומית,  עפ"י שיקול דעתה, תחליט אם להעניק לו הנחה.

רמת השירות – משך ביצוע

32. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומסירת האישור לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 7 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

רמת השירות – מידע לזכאי

33. כשירות לזכאי - רצ"ב מידע על גובה ההנחה, כפי שנקבע בחוק הרשויות המקומיות:

א. פטור מתשלום שני שלישים של הארנונה שהם חייבים לדירה אחת בלבד המהווה את כתובתו של הזכאי, ובלבד ששטח דירה שאינו עולה על 70 מ"ר.

ב. אם מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי עולה על ארבעה – יהיה זכאי להנחה על שטח דירה שאינו עולה על 90 מ"ר.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:
אנא הזן את המספר שלוש מאות שישים ותשע:
צבי
תאריך: 23/06/2019
כותרת: תשובה למור

תוכן: במידה והדירה גדולה מ- 90 מטר רבוע אז על ההפרש משלמים ארנונה מלאה. לדוגמה אם הדירה 100 מטר:
על 90 מטר מקבלים הנחה
על ה- 10 מטר הנוספים משלמים מלא

מור
תאריך: 22/06/2019
כותרת: הנחה בארנונה

תוכן: שלום,אם הדירה גדולה מ- 90 מטר ,מה ההנחה שמקבלים?

צבי
תאריך: 07/02/2019
כותרת: תגובה ליואל

תוכן: עקרונית הרשות המקומית לא מאשרת הנחה רטרואקטיבית - אבל שווה לנסות וללחוץ

יואל אקבלי
תאריך: 06/02/2019
כותרת: הנחה בארנונה

תוכן: אני נכה 10% ולא קיהלתי הנחה בארנונה האם אני זכאי לקבל את הנחה רטרו על השנים שלא קיבלתי בהם הנחה?

אסתי
תאריך: 04/09/2018
כותרת: ההנחה בארנונה לנכי צה״ל נופלת מהנחות נכי ביטח לאומי

תוכן: נכה צה״ל עם אחוזי נכות גבוהים מקבל רק 40% הנחהבארנונה ומוגבל לעד 70 מ״ר.נכה ביטוח לאומי עם אחוזים גבוהים מקבל 80% הנחה וללא הגבלת שטח הדירה

בילאל חאג
תאריך: 18/02/2018
כותרת: הנחת ארנונה מיום ההכרה

תוכן: שלום
הכרתי לאחרונה נכה צה''ל משנת 2010
קיבלתי מסמך זכאות הנחה בארנונה משנת 2010
פניתי למועצה ולא מכירים בהנחה מאז ההכרה ועד סוף שנת 2017..
מה עליי לעשות לפני נקיטת הליך משפטי נגד המועצה

בוריס
תאריך: 31/08/2017
כותרת: 10%

תוכן: אני נכה 10% מזה שנה וחצי. האם אני זכאי להנחה בארנונה. לפי מה שרשום כאן אני מבין שכן, בחוברת ארנונה של עיריית חיפה מוזכר לגבי נכות 90+.

שאול
תאריך: 23/07/2015
כותרת: מס הילדים בבית

תוכן: רציתי להבין.האם יש קשר בין מס הנפשות וגילם להנחה שאני אמור לקבל?יש לי 3 ילדים מתוכם רק אחת מתחת לגיל 18.האם אני זכאי להנחה של 90 מר?או 70?שכן אנחנו 5 נפשות
לתשובתכם אודה

צבי
תאריך: 25/01/2015
כותרת: תגובה ליעל....

תוכן: הי יעל, עקרונית אשת נכה צה"ל אינה זכאית לקבל המשך הטבות, אלא אם כן, היא הוכרה כאלמנת נכה צה"ל

יעל א'
תאריך: 25/01/2015
כותרת: הנחה בארנונה לאלמנת נכה צה"ל

תוכן: הייתי נשואה כשמונה שנים לנכה צה"ל, לצערי הרב, בעלי האהוב נפטר מסרטן, מייד בוטלה ההנחה שהיתה על הארנונה - האם אשה שהיתה נשואה לנכה צה"ל, אשר נפטר ממחלה, לא זכאית להמשיך ולקבל הנחת ארנונה?

אלמוג
תאריך: 05/12/2011
כותרת: הנחה בארנונה

תוכן: שלום כנכת צהל המתגוררת בבית הוריי נמסר לי על ידי העיריה כי אינינ זכאית להנחה בארנונה משום שהדירה אינה על שמי ?האם זה שאני גרה בדירה ובתעודת הזהות אני מופיעה בכתובת הזו זה לא מספיק ? האם אני מחיובת להיות בעלת הדירה? (הרי בדירה שכורה ישנו חוזה שכירות , מדוע כשאני יוצאת מבית הוריי לדירה שכורה אני זכאית ואילו כאשר אני בבית הוריי והם אלו תומכים בי אני לא זכאית?

לשרותך, נכה צה"ל