אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

אישור להנחה מארנונה

הוראת אגף השיקום מספר 80.04

‏מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : אישור להנחה מארנונה לנכים

תאריך: 1.7.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 80.04 מיום .1.12.2004 ובאה במקומה

2. נושא השתתפות בתשלום ארנונה ובהחזר דמי חכירה ודמי היוון לנכים +100% מיוחדת, מפורט בהוראה מספר 80.03.

3.. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול במתן אישור זכאות מאגף השיקום לצורך קבלת הנחה מהרשות המקומית בעת תשלום מיסים עירוניים.

4. הוראה זו מתבססת על חוק הרשויות המקומיות (פטור לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) תשי"ג – 1953, וכן תיקון מס' 17 לחוק הנכים, התשנ"ו 1995.

5. מנהל מחוז השיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

6. ראש  היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות  והאחריות לעדכון, הנחיה ובקרה של אופן הביצוע של הוראה זו.

עקרונות

7. הזכאות לקבלת הנחה מהרשות המקומית בעת תשלום מיסים עירוניים (להלן: ארנונה), קבועה בחוק הרשויות המקומיות, ועל פיה נכה המוכר ע"י אגף השיקום, זכאי לקבל הנחה מהרשות המקומית בתחומה הוא מתגורר, בעת תשלום ארנונה.

8. אגף השיקום יעניק לזכאי האגף אישור על זכאותו לפי חוקי השיקום. אישור זה יוצג על ידי הזכאי לרשות המקומית למימוש זכאותו להנחה.

9. האישור להנחה בארנונה יינתן לזכאי מיום הזכאות לתגמולים,  או למענק חד פעמי, כפי שקבע קצין התגמולים.

10. האישור יינתן לדירת מגורים אחת בלבד המהווה את כתובת מגוריו של הנכה.

הגדרות

11. ארנונה - לעניין הוראה זו – ארנונה המוטלת על ידי רשות מקומית על מחזיקים, כהגדרתה בפקודת העיריות 1934, ובצווים על פי פקודת המועצות המקומיות 1941.

12. רשות מקומית - לעניין הוראה זו – עירייה, מועצה מקומית, או מועצה אזורית, לפי העניין.

מידרג סמכויות אישור

13. הפקת רשימות מעודכנות של נכים הזכאים להנחה זו, על פי הכתובת המופיעה במאגרי המידע במשרד - מבוצעת באופן יזום על ידי מערכת המידע הממוחשבת.

14. ראש תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לבקרה על אופן ביצועה התקין של הפקת הרשימות של הזכאים כנ"ל.

15. לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות להוציא אישור חד פעמי לרשות המקומית, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו, וזאת לאחר בדיקה ואישור ב"חתימה שנייה" ע"י מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

זכאות

16. נכה המוכר ע"י משהב"ט, שדרגת נכותו10% ומעלה.

17. נכה בדרגת נכות 19%-,10 שהגישו לראשונה תביעה החל מ,1.1.96- וקיבל מענק חד פעמי (על פי תיקון מס' 17 לחוק הנכים, התשנ"ו 1995).

‏גובה ההנחה

18. גובה ההנחה הניתנת ע"י הרשות המקומית, הינו, כפי שנקבע בחוק הרשויות המקומיות.

19. הזכות להנחה תינתן לזכאי מיום הזכאות לתגמולים או למענק חד פעמי, כפי שקבע קצין התגמולים.

קריטריון למימוש הזכאות

20. האישור יינתן עבור הכתובת בה מתגורר הזכאי והיא כתובתו הרשומה עפ"י נתוני משרד הפנים או בכפוף להמצאת חוזה שכירות/קנייה.

21. אם הכתובת המדווחת במחשב איננה הכתובת בה מתגורר הזכאי (אלא כתובת למשלוח דואר בלבד), יינתן הסיוע כנגד הצגת אישור ע"י הזכאי , כי דירת המגורים שהינו מתגורר בה הינה בכתובת עבורה מבוקש האישור.

אופן ‏הטיפול במתן אישורי הנחה לארנונה

22. עובד תחום הטבות ורווחה יוודא פעם בשנה, בחודש דצמבר, הפקת רשימות מעודכנות של נכים הזכאים להנחה זו, עפ"י הכתובת המופיעה במאגרי המידע במשרד, אשר תועברנה לרשויות המקומיות.

23. במקביל יועבר למחוזות השיקום דו"ח לפי מיון מחוזי.

אופן הטיפול - ע"י המחוז

24. נכה אשר אינו מופיע ברשימות אלו, כי נוסף למערכת לאחר משלוח הרשימות לרשויות, או ששינה כתובת ולא עדכן את הרישומים במשהב"ט, או שנגרע מהרשימות בעקבות כתובת לא ידועה וסומן כ"דואר חוזר" -  יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום אליו הוא שייך, בצירוף אישור על כי דירת המגורים, הרשומה על שמו, והיא כתובת מגוריו.

25. עובד הרווחה במחוז יוודא את כתובתו הרשומה.

26. מצא עובד הרווחה, כי הפונה זכאי, עפ"י הוראה זו - ייתן לפונה אישור חד פעמי ע"ג טופס להנחה ממיסים עירוניים (ש158/1/), במקור והעתק, יחתימו בחותמת המשרד ויעבירו לחתימתו של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

27. עובד הרווחה ימסור טופס המקור לזכאי למען הציגו בפני הרשות המקומית. העתק האישור ייסרק לתיקו האישי של הזכאי.

28. הזכאי יפנה לרשות המקומית  עם האישור הנ"ל,  בבקשה לקבלת הנחה בארנונה.

אופן הטיפול - ע"י המחוז - זכאי ששינה מקום מגוריו

29. נכה אשר לא עידכן כתובתו ברישומי משהב"ט ושמו מופיע ברשימה אשר נשלחה לרשות המקומית לפי כתובתו הישנה, וברצונו ליהנות מהנחה בארנונה עבור דירתו בה הוא מתגורר עתה, ימציא לעובד הרווחה במחוז אישור מהרשות המקומית בה התגורר לפני כן, כי לא נהנה מהנחה בארנונה לאותה שנת תקציב, ואז יוכל לקבל מהמחוז  אישור חד פעמי ע"ג טופס להנחה ממיסים עירוניים (ש158/1/).

30. יובהר כי בטופס ש158/1/, המהווה את האישור לרשויות, אין לפרט את דרגת ותוקף אחוזי הנכות.

אופן הטיפול – ע"י המחוז – זכאי שהוכר לפנים משורת הדין

31. נכה שהוכר לפנים משורת הדין ויפנה לקבל טופס המקנה לו הנחה בתשלום ארנונה, יקבל מכתב בחתימת מנהל המחוז (נספח א' להוראה זו)  ולא טופס ש,158/1/ ובו יצויין כי שר הביטחון החליט להעניק לו זכויות כמו לנכה- והרשות המקומית,  עפ"י שיקול דעתה, תחליט אם להעניק לו הנחה.

רמת השירות – משך ביצוע

32. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומסירת האישור לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 7 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

רמת השירות – מידע לזכאי

33. כשירות לזכאי - רצ"ב מידע על גובה ההנחה, כפי שנקבע בחוק הרשויות המקומיות:

א. פטור מתשלום שני שלישים של הארנונה שהם חייבים לדירה אחת בלבד המהווה את כתובתו של הזכאי, ובלבד ששטח דירה שאינו עולה על 70 מ"ר.

ב. אם מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי עולה על ארבעה – יהיה זכאי להנחה על שטח דירה שאינו עולה על 90 מ"ר.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


 

נותני חסות: