X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

אישור הסעה במונית לנכה

הוראת אגף שיקום נכים מספר 74.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון
הנושא : אישור הסעה במונית לנכה - ללימודים, עבודה, או הכשרה תוך מפעלית
תאריך: 1.8.2012 

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 74.01 מתאריך 1.11.2009 ובאה במקומה.

2. הסעת נכים במונית לצרכים רפואיים בלבד – ראה הוראה 54.01

הסעת נכים במונית לצרכים שיקומיים סוציאליים – ראה הוראה 84.23

3. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול וקביעת הזכאות לאישור נסיעה במונית לנכה, שהיא חיונית לצורך שיקומו, ומצבו הרפואי אינו מאפשר נסיעה בתחבורה ציבורית, או ברכבו.

4. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

5. מנהל מחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

6. ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

7. אישור לנסיעה במונית לצרכים שיקומיים בלימודים, עבודה, או הכשרה תוך מפעלית יינתן כאשר הנסיעה הינה חיונית לשיקומו של נכה, שעל פי אישור רופא מחוזי, מצבו הרפואי , הקשור לנכות המוכרת ע"י משהב"ט, אינו מאפשר לו להתנייד בתחבורה ציבורית /ברכב.

8. אישור לנסיעה במונית לצרכים שיקומיים מחייב אישור מראש , ומותנה בשני אישורים מקדימים:

א. אישור הרופא המוסמך המחוזי, כי מצבו הרפואי של הנכה, הקשור לנכות המוכרת ע"י משהב"ט, אינו מאפשר נסיעה בתחבורה ציבורית, או ברכבו, במועד/תקופה בה מתבצעת הנסיעה.

ב. אישור עובד התעסוקה/עובד השיקום על הצורך השיקומי בביצוע הנסיעה, במועד בו היא מתבצעת.

9. מימוש הזכאות להסעה במונית, עפ"י הוראה זו, מותנה בפניית הזכאי.

10 . אישור ההסעה במונית יינתן כאישור לנסיעה בודדת או כאישור חודשי, עפ"י העניין.

11 . ניכוי מדמי הניידות

נכה שיש ברשותו רכב רפואי ומפאת מצב רפואי זמני אינו מסוגל להשתמש ברכבו, ואושרה הסעתו במונית לצורך שיקומי לתקופה העולה על 3 חודשים - ינוכו 30% מדמי הניידות להם הוא זכאי, לתקופה בה השתמש במוניות, מהחודש הרביעי ואילך ובתנאי שהשימוש במונית 3 ימים בשבוע.

הגדרות

12 . נסיעה לצרכים שיקומיים – לעניין הוראה זו – נסיעה אך ורק לצורך השיקומי, ליעד ובמועד שאושרו מראש ע"י עובד התעסוקה/עובד השיקום, בהתאם למטרת הנסיעה, ושהוצאה הפנייה בגינה.

13 . תחבורה ציבורית – לעניין הוראה זו –אוטובוס, ו/או רכבת.

14 . אישור נסיעה לצורך שיקומי– לעניין הוראה זו – האישור על הצורך לנסיעה לצורך שיקומי , יכול להיות משני סוגים:

א. אישור חד-פעמי לנסיעה בודדת.

ב. אישור תקופתי. במקרה זה תוגדר התקופה במדוייק ע"י עובד השיקום, או עובד התעסוקה, בהתאם למטרת הנסיעה.

מידרג סמכויות אישור

15 . לעובד התעסוקה/עובד השיקום במחוז יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות להסעה ללימודים,לעבודה, או להכשרה תוך- מפעלית ולהמליץ בפני מנהל המחוז לאשרה ובלבד שהמפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

זכאות

א. נכה מוכר ע"י משהב"ט לזכויות מלאות לפי חוק הנכים, שדרגת נכותו 20% ומעלה (או 10% ומעלה אם הוכר לפני 1.1.96 ) והוא זכאי לסיוע שיקומי, ואשר עפ"י אישור הרופא המוסמך המחוזי מצבו הרפואי, הקשור לנכותו המוכרת ע"י משהב"ט, אינו מאפשר לו להתנייד בתחבורה ציבורית, או ברכבו, ואשר עומד בקריטריונים המפורטים בסעיפי "קריטריונים לאישור הזכאות",

ב. נכה שהוכר הכרה עקרונית, וטרם סיים התהליך / עמד בפני ועדה רפואית, והרופא המחוזי המוסמך קבע, כי דרגת נכותו תהיה 20% לפחות, וכי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו להתנייד בתחבורה ציבורית, או ברכבו, ואשר עומד בקריטריונים המפורטים בסעיפי "קריטריונים לאישור הזכאות".

קריטריונים לאישור הזכאות:

16. אישור הזכאות מחייב עמידה בכל 4 הקריטריונים א' – ד' שלהלן גם יחד:

א. אין לו רכב רפואי ולא משולמים לו דמי ניידות (אנ), או - יש לו רכב רפואי, אולם מפאת מצב רפואי אינו מסוגל להשתמש בו, או – לנכה פגוע נפש/ראש - שיש לו רכב רפואי ואין לו מלווה בתשלום המשמש גם להסעתו ואשר מפאת מצבו הרפואי אינו מסוגל להשתמש ברכבו.

ב. קיבל אישור מראש לנסיעה במונית

ג. בידיו שני אישורים מקדימים:

1) אישור הרופא המוסמך המחוזי, כי מצבו הרפואי של הנכה, הקשור לנכות המוכרת ע"י משהב"ט, אינו מאפשר נסיעה בתחבורה ציבורית, או ברכבו, במועד/בתקופה בה מבוקש האישור.

2) אישור עובד התעסוקה על הצורך השיקומי בביצוע לאחת המטרות המצויינות למעלה, בהתאמה, במועד/בתקופה בה מבוקש האישור.

ד. מטרת הנסיעה הינה אחד מהמפורטים להלן:

1) נסיעה ללימודים

2) נסיעה לעבודה/מרכז שיקום (קוד הטבה- 233 )

3) נסיעה להכשרה תוך-מפעלית (קוד הטבה- 233 )

גובה הסיוע

17 . אישור להסעה במונית יינתן כהפנייה לחברת מוניות, בהתאם למספר הנסיעות הנדרש לצורך בגינו אושר.

18 . ר' היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות אחראי על ביצוע התקשרות של הסכמי מחירים עם חברות מוניות.

אופן הטיפול

19 . נכה הנזקק להסדרת הגעתו במונית לאחת המטרות המפורטות לעיל יפנה לעובד התעסוקה במחוז השיקום בו הוא מטופל.

20 . הנכה יצרף לפנייתו את האישור הרפואי העדכני שניתן לו ע"י הרופא המוסמך המחוזי המגדיר באופן ברור וחד משמעי, את העובדה, כי עקב נכותו המוכרת ע"י משהב"ט, אינו כשיר להתנייד בתחבורה ציבורית, או ברכבו, בתקופת הזמן המפורטת באישור.

21 . עובד התעסוקה יבחן שילוב הסעת מספר נכים המגיעים מאותו איזור מגורים בקו הסעה אחד, ויודיע על כך לנכה/ים.

22 . על עובד התעסוקה/עובד השיקום להדגיש ולהבהיר לנכה:

א. לנכה בעל רכב, או המקבל הוצאות רכב - שאישור לשימוש במוניות לתקופה העולה על 3 חודשים – מחייב ניכוי 30% מדמי הניידות שלו, לתקופה בה השתמש במוניות, מעבר לתקופה הראשונית של 3 החודשים הראשונים, ובתנאי שהשימוש במונית 3 ימים בשבוע.

ב. יש להדגיש לנכה, כי אין לשנות יעד הנסיעה, לאחר שהופקה ההפנייה.

23 . עובד התעסוקה/עובד השיקום יקבע את הזכאות העקרונית ואת מספר הנסיעות המדוייק הנדרש, תוך הגדרה ברורה של תקופת האישור - ויעביר את האישור לעובד הרווחה להנפקת הפניה ממוחשבת.

המשך אופן הטיפול - הנפקת הפניות לנסיעה במונית

24 . עובד הרווחה, לאחר שיוודא שזו הנחייתו של עובד התעסוקה, ינפיק טופס ההפנייה לנסיעה במונית, תוך ציון מספר הנסיעות הנדרש לאותו החודש בלבד (הטופס הינו לחודש קלנדרי אחד בלבד).

25 . עובד הרווחה ייעד את ההפנייה לחברת המוניות הקרובה ביותר לאיזור מגוריו של הנכה, ובלבד שהיא כלולה ברשימת החברות עימן קיימת התקשרות מטעם אגף השיקום.

26 . אין להוציא הפניה לחברת מוניות שאיננה באיזור מגוריו של הנכה.

27 . בהפנייה הממוחשבת יזרים עובד הרווחה את הפרטים הבאים בנושא: 61 פעולה: 1

א. חברת המוניות (הקרובה ביותר לאיזור מגוריו של הנכה, ובלבד שהיא כלולה ברשימת החברות עימן קיימת התקשרות מטעם האגף).

ב. פרטי הנסיעה: ממקום:……. למקום:………. . (אין לשנות יעד הנסיעה, לאחר שהופקה ההפנייה)

ג. מספר הנסיעות המאושרות לאותו החודש הקלנדרי (בלבד).

ד. תוקפה של הפנייה.

ה. סטטוס: מ (מותנה) .

28 . עובד הרווחה יעביר ההפנייה אישור לבדיקה ואישור בחתימה שניה של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידי מנהל המחוז.

29 . ההפניה תינתן לנכה הזכאי , אשר יפנה לתאום הנסיעה ישירות לחברת המוניות אליה הופנה.

30 . הפניה חודשית למספר נסיעות תימסר בנסיעה הראשונה לנהג. הנהג ייתן לנכה שוברי נסיעה כמספר הנסיעות הקבוע בהפניה.

31 . בשובר הנסיעה יצויין שם הנכה, פרטי הנסיעה, תוקף השובר ( שנה/חודש).

32 . בסיום הנסיעה יאשר הנכה בחתימתו את ביצוע הנסיעה על ההפניה לנסיעה חד פעמית או על שובר הנסיעה, ויצרף אישור ממקום היעד על נוכחותו במקום / פעילות לשמה אושרה הנסיעה.

אופן הטיפול - ניכוי 30% מדמי הניידות מעבר לתקופה הראשונית של 3 החודשים הראשונים.

33 . על עובד הרווחה לבצע את הניכוי , לנהל מעקב אחר תקופת האישור עפ"י הקריטריונים שנקבעו בסעיף 11 לעיל ולהביאה לחתימת מנהל המחוז.

רמת השירות – משך ביצוע

34 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 7 ימי עבודה ממועד המצאת כל האישורים ע"י הפונה.

 

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל