X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

סיוע למימון שכר דירה לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 60.06

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : סיוע למימון שכר דירה לנכים
תאריך : 3.8.2014

כללי :

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 60.06 מתאריך 1.4.2010 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן סיוע למימון דיור בשכירות פרטית לנכים.

3. הוראה זו מהווה הטבה שמעבר לקבוע בחוק.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 60.06 עוסקת בנושא סיוע למימון שכר דירה לנכי צה"ל, עקרונות הסיוע הם לפתרון זמני מוגבל בסכום ומחייב השתתפות עצמית של הנכה. סכום הסיוע כפוף למצב רפואי, נכות מוכרת, גובה אחוזי הנכות ומצב משפחתי

עקרונות :

6. סיוע במימון שכר דירה הינו פתרון ביניים שנועד לאפשר לזכאי, המוגדר בהוראה זו, למצוא פתרון קבע לדיור.

7. הסיוע מוגבל בזמן (תקופת הסיוע – כנקבע בהמשך ההוראה).

8. כל זכאי המקבל סיוע למימון שכר הדירה - חייב בעצמו בהשתתפות עצמית במימון, למעט אם ועדה מחוזית החליטה לגביו אחרת.

9. זכאי המקבל סיוע למטרה זו ממשרד הבינוי והשיכון יקבל השלמה של שכ"ד, ובלבד שסך כל הסיוע הניתן לו מהמקורות השונים (משרד הבינוי והשיכון + אגף שיקום נכים+  השתתפות עצמית) - אינו עולה על סכום השכירות המשולם בפועל. תנאי לקבלת ההשלמה כאמור, הינו מיצוי הזכאות גם ממשרד הבינוי והשיכון.

10 . תקופת הסיוע במימון שכ"ד לא תעלה על מועד תום הנכות הזמנית. לעניין זה - הארכה מינהלתית תיחשב כנכות בתוקף.

11 . הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה אך ורק מול עובד הדיור/רווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל. פניות שהופנו ישירות למטה יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

12 . על הפונה להציג בפני העובד במחוז את חוזה הרכישה/ מכירה /שכירות המקורי, או לחילופין, עותקים המאושרים בחתימה וחותמת "מקור" ע"י עו"ד, או רשם בית המשפט, כי הם "נאמנים למקור".

הגדרות :

13 . סיוע למימון שכר דירה- לעניין הוראה זו – מענק כספי לו זכאי פונה, שזכאותו נבדקה ואושרה.

14 . מחוסר דיור - לעניין הוראה זו - זכאי שאין, ולא היתה בבעלותו דירה, ו/או חלק מדירה, ואשר יציג "תעודת זכאות" של מחוסר דיור של משרד הבינוי והשיכון, או תצהיר של עו"ד הקובע, כי אין ולא היתה בבעלותו דירה, ו/או חלק מדירה, והמבהיר הסיבות להעדר תעודת זכאות.

זכאי שעל שמו חלק מדירה אחרת :

הסיוע יינתן בתנאי שהנכס אינו ניתן למימוש ע"י הזכאי וזאת לאחר בחינת הנסיבות והנתונים כפי שיובאו בפני הועדה המחוזית. הועדה המחוזית תנמק ותפרט הנסיבות המיוחדות לאישור הסיוע, על פי רמת הזכאות כמפורט בנספח ב', ללא כל חריגה.

15 . גיל מבוגר- לעניין הוראה זו - 65 ומעלה.

16 . ועדה מחוזית לדיור – לעניין הוראה זו - ועדה המוסמכת לדון בערעורים המוגשים לגבי דחית מתן הסיוע, ו/או סיוע שאושר, ואשר סמכויותיה מפורטות בסעיף: "סיוע במקרים חריגים – הועדה המחוזית" בהוראה זו, והרכבה כלהלן:

א. מנהל המחוז – יו"ר

ב. סגן מנהל המחוז / או באין סגן במחוז ,מי שימונה ע"י המחוז – חבר

ג. אחראי דיור/רווחה במחוז – חבר

ד. נציג ארגון נכי צה"ל – חבר

מידרג סמכויות אישור :

17 . לאחראי דיור/רווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור ב"חתימה שניה" של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך לכך ע"י מנהל המחוז.

18 . במקרה של ערעור על ההטבה עצמה – רשאי הפונה לפנות לועדה המחוזית, אשר אם תחליט, במקרה שהזכאי אכן עומד בקריטריונים של הוראה זו, לאשר בקשתו – תחזירה לטיפולו של אחראי הדיור/רווחה.

19 . הועדה המחוזית רשאית במקרים חריגים ומיוחדים לפעול כמפורט בהוראה זו בסעיף "סיוע במקרים חריגים", ו/או לאשר שינוי/ויתור על "השתתפות עצמית", תוך שהיא מנמקת ומפרטת בכתב הנסיבות המיוחדות לאישור החריגה.

זכאות :

20 . הדגשה: להלן פירוט כללי בלבד של קבוצות הזכאים. הזכאות המדוייקת נקבעת, על פי הקריטריונים המפורטים הנכללים בסעיפים המופיעים תחת הכותרת: "קריטריונים למימוש הזכאות" לסוגי הזכאים השונים.

א. נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ- 50% נכות, ובכלל זה סטודנט, חבר קיבוץ, או בגיל מבוגר,או מרותק לכסא גלגלים עפ"י אישור רופא המחוז, ועומדים בקריטריונים המפורטים בהמשך.

ב. נכה כנ"ל שהינו פגוע ראש השוהה במרכז שיקום.

ג. נכה כנ"ל שהינו עדיין מאושפז (והמקשר לבתי"ח מטפל בו, לקראת שחרורו מביה"ח).

ד. נכה שדרגת נכותו +100% (מיוחדת) .

ה. נכה המתקיים מתגמול נצרך אינו זכאי בעקרון לסיוע עפ"י הוראה זו. יחד עם זאת, במקרים מיוחדים, לפי שיקול דעת ונימוקים משכנעים בהחלטה - רשאית הועדה המחוזית לאשר סיוע בשכ"ד עפ"י הזכאות לנכים המפורטת בנספח ב' להוראה זו ולא מעבר ל- 3 שנים.

ו. נכה צד"ל – זכאות לסיוע בשכ"ד בהתאם להחלטת ממשלה וזאת, עד להודעה חדשה.

גובה הסיוע :

21 . פירוט גובה הסיוע - ראה נספח ב' להוראה זו.

22 . שיעורי הסיוע במימון שכר דירה המפורטים בנספח ב' הינם המירביים.

23 . החזר בגין דמי שכירות יחושב עפ"י שער דולר של 4.2 ₪ ל- 1 $ בתחולה מ 1.1.2009- . יש להנחות את הזכאים שיערכו חוזים בשקלים חדשים בלבד.

24 . זכאי המקבל סיוע למטרה זו ממשרד הבינוי והשיכון יקבל השלמה של שכ"ד, ובלבד שסך כל הסיוע הניתן לו מהמקורות השונים (משרד הבינוי והשיכון + אגף שיקום נכים+ השתתפות עצמית) - אינו עולה על סכום השכירות המשולם בפועל. תנאי לקבלת ההשלמה כאמור, הינו מיצוי הזכאות גם ממשרד הבינוי והשיכון.

25 . תקופת הסיוע במימון שכ"ד לא תעלה על מועד תום הנכות הזמנית. לעניין זה - הארכה מינהלתית תיחשב כנכות בתוקף.

26 . שיעור הסיוע בדמי השכירות לכל זכאי יקבע בנפרד בהתאם למצבו המשפחתי והכלכלי, כולל הכנסות המשפחה מכל מקור שהוא, ובכלל זה הכנסתו מדמי השכירות של הדירה שברשותו, אותה נאלץ לעזוב מהסיבות שבגללן אושר לו סיוע בשכירות.

27 . כל זכאי חייב בהשתתפות עצמית במימון שכ"ד (למעט סעיף 28 ד' להלן).

28 . שיעור ההשתתפות העצמית ייקבע כלהלן:

א. רמת ההכנסה של המשפחה, בסכום השווה או עולה על שיעור תגמול נצרך של נכה 100% עם ילדים – השתתפות עצמית בש"ח בסכום השווה ל - $100 לחודש.

ב. רמת הכנסה בשיעור של עד ההכנסה בסעיף א' ומתחתיה - השתתפות עצמית בש"ח בסכום השווה ל - $50 לחודש.

ג. השתתפות עצמית מעבר לסכומים אלה תרשם בהחלטה בציון הנימוקים לכך.

ד. מתן סיוע ללא השתתפות עצמית - הינו בסמכות הועדה המחוזית.

הבהרה: כולל במקרה שבו הזכאות לפי הוראה זן נמוכה מסכום התשלום הנקוב בחוזה כך שההפרש ייחשב כהשתתפותו העצמית, חלקית או מלאה לפי קביעת המחוז.

29 . כאשר יש דירה בבעלות הזכאי, ו/או הוריו, והם עוברים לגור עמו ומשכירים את הדירה שבבעלותם, יש להפחית גובה שכר דירה בגין הדירה שבבעלותו (גם אם אינה מושכרת) ו/או בגין דירת הוריו (רק אם משכירים את הדירה שבבעלותם).

30 . במקרים שביצוע הסיוע בשכ"ד חל לפני מועד התשלום שנקבע בחוזה – יש להעביר התשלום לזכאי החל מחודש התגמול שלפני מועד התשלום הנקוב בחוזה (ואילך), ולפי השער היציג הידוע ביום הזנת התשלום למערכת המידע הממוחשבת.

31 . במקרים שביצוע הסיוע בשכ"ד חל אחרי מועד התשלום בחוזה השכירות, או שחלה עלייה של 5% ומעלה בשער לפיו בוצע התשלום והזכאי מבקש לקבל את הפרשי השער – יש לבקש מהזכאי אישור מבעל הדירה (המשכיר) המעיד על הסכום ששולם בש"ח, בציון תאריך התשלום ושער הדולר ביום התשלום ולזכאי יינתן החזר כספי באופן יחסי לסכום שאושר ע"י המשרד ולפי שער הדולר ששולם על ידו בפועל. לחילופין, אישור מבעל הדירה המאשר, שלמרות שחלף מועד התשלום, טרם שולם לו שכ"ד על ידי הזכאי, ולזכאי יינתן החזר כספי עפ"י שער הדולר היציג הידוע ביום הזרמת הסיוע למערכת המידע הממוחשבת.

הדגשה: הפרשי שער ישולמו רק כשחלה עלייה של 5% ומעלה בשער הדולר, ולכן בתקופה של תנודות בשער החליפין של הדולר, רצוי לבצע תשלום שכ"ד באמצעות מפרעות.

קריטריונים למימוש הזכאות :

נכה שדרגת נכותו 50% ומעלה :

32 . נכה ( 50% ומעלה) מחוסר דיור אשר אינו מסוגל להמשיך ולהתגורר בדירה בה התגורר טרם הכרתו כנכה, מחמת הנכות והמגבלות הפיזיות עליהן הינו מוכר במשרדנו, ו/או נכה מחוסר דיור שנישא – יאושר לו סיוע במימון שכר דירה בדירה התואמת את מצבו המשפחתי לתקופה של שנה, אשר במהלכה יידרש לבדוק הצעות לפתרון דיור קבע.

33 . בשנה השנייה יינתן המשך סיוע במימון שכר דירה ובמהלכה על הנכה להמציא תכנית מעשית לדיור קבע. הציג הזכאי חוזה רכישה בתום השנה השניה וזקוק להמשך מגורים בשכירות עד למועד קבלת הדירה אותה רכש - יינתן לו הסיוע כאמור לתקופה שלא תעלה על שנה אחת (בסה"כ הסיוע המירבי למימון שכ"ד לא יעלה על 3 שנים). בהעדר חוזה רכישה (עד תום השנה השניה) לא יינתן המשך סיוע במימון שכ"ד.

34 . נכה ( 50% ומעלה) מחוסר דיור, הרוכש דירה ראשונה, ואשר לא מיצה את מלוא הזכאות, לפי הוראה זו, ובגין הרכישה כאמור, חל עליו נטל הוצאות המכביד על מחייתו השוטפת, וממועד רכישת הדירה ועד לקבלתה קיים פער אשר בגינו מבקש סיוע במימון שכ"ד - יינתן לו הסיוע ממועד חתימת חוזה רכישת הדירה, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, או עד למיצוי הזכאות, לפי הוראה זו, המוקדם ביניהם. זאת בכפוף לפירוט הוצאותיו והכנסותיו של הזכאי שיוגש בכתב, בצירוף תדפיסי הפעולות בחשבון הבנק שלו של 3 חודשים אחרונים התומכים בכך, המהווה הוכחה לנטל הוצאות מכביד וצורך בסיוע בשכ"ד.

35 . נכה ( 50% ומעלה) פגוע ראש השוהה במרכז שיקום שהוא מחוסר דיור ואשר נקבע לגביו, כי זקוק לתקופת שיקום באחד ממרכזי השיקום לפגועי ראש המרוחקים ממקום מגוריו - יינתן לו סיוע במימון שכ"ד בתקופת השיקום בלבד.

הדגשה: לא יינתן סיוע בשכ"ד אם מרכז השיקום כולל מסגרת של לינה במקום.

36 . נכה ( 50% ומעלה) המחליף דירתו ולא ניצל בעבר סיוע לרכישת דיור, או החלפתו ועונה לקריטריונים להחלפה לפי הוראת אגף השיקום מס. 62.01 , או שוועדת הלוואות מחוזית מצאה נסיבות מיוחדות ואישרה סיוע נוסף למטרת החלפת דירתו למרות שקיבל בעבר סיוע למטרת דיורו, וקיים פער בין הזמנים הנקובים בחוזי המכירה והקניה, ממועד פינוי דירתו הנוכחית (החודש בו נמסרה החזקה בדירה לקונה) ועד למועד קבלת הדירה אותה רכש (החודש בו נמסרה לו החזקה בדירה שרכש), ושבגללו מבקש סיוע במימון שכר דירה - יינתן לו הסיוע כאמור לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

37 . נכה ( 50% ומעלה) מחוסר דיור שהוא סטודנט - יאושר סיוע במימון שכר דירה התואמת את מצבו, לאחר שפנה בבקשה לסיוע ונמצא לגביו, כי מתקיימים שלושת הקריטריונים א' + ב' + ג' להלן גם יחד, יקבל סיוע עפ"י "נכה שהוא סטודנט" בנספח ב' להוראה זו:

א. הוא לומד בתכנית לימודים שבועית מלאה ( 20 שעות ומעלה), גם אם הלימודים אינם במימון משהב"ט.

ב. מוסד הלימודים ממוקם הרחק ממקום מגוריו.

ג. הגיש בקשה ולא התקבל למגורים במעונות הסטודנטים, או שאין מעונות במוסד האקדמי בו לומד, או שיש לנכות המוכרת מגבלות פיזיות, ו/או אסטטיות, שאינן מאפשרות לו לגור במעונות הסטודנטים עם שותפים לדירה. (אם לא ניתן לקבל מידע זה ממערכת המידע הממוחשבת של האגף – יש לקבל אישור מהרופא המוסמך המחוזי).

הערות והדגשים לנושא סיוע לסטודנט:

38 . אם מדובר בנכה שאינו מסוגל, מבחינה רפואית, ועפ"י מגבלות הנכות המוכרת, לגור בדירה בה גר טרם הפציעה ולכאורה עונה על סעיף הזכאות "לנכה 50% ומעלה מחוסר דיור" (המוגבל בזמן), אזי בגלל שתקופת הלימודים ארוכה מהסיוע לפי סעיף הזכאות הנ"ל ואינה מחייבת פתרון דיור קבע לאחר שנתיים – יאושר סיוע לשכ"ד ברמה הנהוגה לסטודנט. זאת ובתנאי שמתקיימים שלושת הקריטריונים שבסעיפים א'+ב'+ג' שבסעיף הקודם .

39 . תקופת הסיוע לסטודנט לא תעלה על 4 שנות לימוד (למעט סטודנט אשר מקצוע הלימוד דורש תקופת לימודים ארוכה יותר, כגון רפואה, פסיכולוגיה וכד' - לגביו תקופת הסיוע תאושר, עפ"י שנות הלימוד בפועל) . במהלך השנה האחרונה ללימודים - תינתן לנכה שהות לרכישת דירה והמשך הטיפול יתבצע לפי סעיף הסיוע בשכ"ד ל"נכה 50% ומעלה מחוסר דיור" (עד שנתיים נוספות), כאשר סך הסיוע בשכ"ד לא יעלה על 6 שנים סה"כ (למעט סטודנט לרפואה, כנ"ל).

40 . נכה סטודנט, מחוסר דיור ,ושמימש בעבר את זכאותו עפ"י "נכה ( 50% ומעלה) מחוסר דיור אשר אינו מסוגל להמשיך ולהתגורר בדירה בה התגורר " ועתה מממש זכאותו לפי נכה מחוסר דיור שהוא סטודנט- יובהר לו, כי סך כל הסיוע כולל הסיוע לפי סעיף 38 לעיל מוגבל עד 6 שנים.

הדגשה:תקופת הסיוע לא תעלה על 6 שנים (למעט לימודים הדורשים תקופה ארוכה כמפורט לעיל ) גם אם מימש עד שנתיים לפני לימודיו וגם אם מממש עד שנתיים לאחר תום לימודיו לצורך התארגנות לדיור קבע.

41 . נכה רווק המרותק לכסא גלגלים- עפ"י אישור רופא המחוז - יינתן לו סיוע עד לרמה הניתנת לנכה נשוי עם ילדים כמפורט בנספח ב' להוראה, מפאת הצורך בדיור מותאם למגבלות הנכות. יתר תנאי הסיוע כמפורט בסעיפים 32 ו- 33 לעיל.

נכה ששונתה דרגת נכותו רטרואקטיבית ונקבעה ל 100% + (מיוחדת):

42 . במקרה של העלאה רטרואקטיבית בדרגת הנכות ע"י ועדה רפואית, בטווח זמן של עד שנה אחת, ממועד תחילתה של השכירות במימון המשרד, כאשר הסיוע המקורי ניתן
על פי דרגת הנכות הקודמת, ודרגת הנכות הקיימת מזכה את הנכה בהפרשי שכ"ד – ייבחן מתן סיוע חד פעמי, עפ"י פנייה בכתב של הנכה, וזאת ממועד קביעת ההעלאה בדרגת הנכות ע"י הועדה הרפואית, או ממועד תחילת חוזה השכירות , המאוחר ביניהם, בכפוף לגובה שכ"ד המשולם על ידי הנכה בפועל, ובהתאם להוראת אגף . השיקום 80.23

43 . הדגשים לאישור הסיוע:

א. יש לוודא, שמועד הגשת הבקשה ע"י הזכאי, אינו קודם למועד תחולת דרגת הנכות הקיימת- החדשה.

ב. יש לוודא שדרגת הנכות הקיימת- החדשה נקבע לתקופה זהה,לפחות,לתקופת הסיוע המקורית, עפ"י אישור הסיוע לדרגת הנכות הקודמת.

44 . זכאות זו הינה חד- פעמית.

נכה שדרגת נכותו +100% (מיוחדת) קבועה והוא מחוסר דיור

הדגשה: הטיפול בסעיפים העוסקים בנכה +100% (מיוחדת) ייעשה בתיאום עם התחום לשיקום כלכלי ודיור ביח' לתגמולים והטבות במטה האגף.

45 . נכה בדרגת 100% (+) מיוחדת שדרגת נכותו הינה קבועה, המחוסר דיור ומחמת נכותו אינו יכול לחזור להתגורר בדירה בה התגורר טרם הכרתו כנכה צה"ל, יאושר סיוע במימון שכ"ד כמפורט בסעיפים שלהלן:

46 . בשלוש השנים הראשונות שבסמוך להכרתו - יינתן סיוע במימון שכ"ד ואף מבלי שתומצא תכנית מעשית לדיור קבע, תוך הבהרה בכתב לנכה, במהלך השנה השניה והשלישית, כי עליו לפעול לפתרון דיור קבע. עובד הדיור/רווחה יציין ויצרף לטופס ש/ 178/1 את העתק הודעתו בכתב לנכה.

47 . בשנה הרביעית יינתן המשך סיוע במימון שכ"ד, כאשר במהלכה יתבקש הנכה ע"י עובד הדיור/רווחה בכתב להודיע על פעילותו למציאת פתרון דיור קבע. בהעדר פתרון דיור קבע לא יאושר המשך סיוע במימון שכ"ד.

48 . המציא הנכה פתרון לדיור קבע במהלך השנה הרביעית כאמור לשכירות בסיוע משרדנו, וזקוק להמשך מגורים בשכירות עד לאיכלוס הדירה אותה רכש, או בית הנמצא בהליכי בניה - יינתן לו המשך סיוע במימון שכ"ד כאמור ובלבד שתקופת השכירות כולה מתחילת מתן הסיוע, לא תעלה על 6 שנים בסה"כ.

49 . הערה: נכה כאמור הגר עם הוריו ובבעלות הוריו דירה והם עוברים לגור עם הנכה בשכירות ומשכירים את דירתם – ינתן לו סיוע לדיור בשכירות בהתאם לדרגת נכותו בהפחתת דמי השכירות תמורת הדירה שבבעלות הוריו.

נכה שדרגת נכותו +100% (מיוחדת) זמנית והוא מחוסר דיור

50 . נכה בדרגת +100% (מיוחדת) שדרגת נכותו הינה זמנית, המחוסר דיור ואשר מחמת נכותו אינו יכול לחזור להתגורר בדירה בה התגורר טרם הכרתו כנכה צה"ל, יאושר סיוע במימון שכ"ד כמפורט בסעיפים שלהלן:

51 . עד לקביעת דרגת נכות קבועה וכל עוד דרגת הנכות הזמנית הינה 100% (+) מיוחדת ולא מעבר ל- 3 שנים יינתן סיוע במימון שכ"ד. נכות זמנית מעבר ל- 3 שנים תבחן באופן
פרטני על ידי הועדה המחוזית לפי הנסיבות לעיכוב בקביעת דרגת הנכות הקבועה.

52 . נקבעה דרגת נכות קבועה של +100% (מיוחדת) יש לפעול כמפורט בסעיפים המטפלים בדרגת נכות קבועה והעוסקים בהנחיות לגבי השנה הרביעית ואילך.

53 . שונתה דרגת הנכות לדרגת נכות הפחותה מ +100%- ( מיוחדת), אולם הנכה עונה על תנאי הזכאות - יש לפעול בהתאם לאמור בסעיפים המטפלים בנכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ- 50% ,לעיל, כאשר תקופת השכירות בסה"כ מתחילת מתן הסיוע לא תעלה על 5 שנים.

54 . הערה: נכה כאמור הגר עם הוריו ובבעלות הוריו דירה והם עוברים לגור עם הנכה בשכירות ומשכירים את דירתם – ינתן לו סיוע לדיור בשכירות בהתאם לדרגת נכותו בהפחתת דמי השכירות תמורת הדירה שבבעלות הוריו.

נכה שדרגת נכותו +100% (מיוחדת) קבועה ובבעלותו דירה

55 . נכה כאמור המחליף דירתו מסיבות הקשורות בנכותו כולל נכה שדרגת נכותו הועלתה ל- +100% (מיוחדת) ודירתו אינה מתאימה עוד למגבלות נכותו (לפי חוות דעת מהנדסת אגף בינוי), או מסיבות הקשורות במצבו המשפחתי, וקיים פער בזמנים ממועד פינוי דירתו הנוכחית ועד למועד קבלת הדירה אותה רכש, שבגללו מבקש סיוע במימון שכ"ד - יינתן לו הסיוע כאמור לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

נכה שדרגת נכותו 100% +(מיוחדת) זמנית ובבעלותו דירה

56 . נכה כאמור שבבעלותו דירה שאינה מתאימה עוד למגבלות נכותו - יש לטפל לפי הסעיפים: " זכאים אשר בבעלותם דירה, שאינה מתאימה למגוריהם" בהמשך ההוראה, וזאת, עד לקביעת דרגת נכות קבועה. אם דרגת הנכות הקבועה נשארה 100% +(מיוחדת) – יש לפעול לפי הסעיף הקודם ("נכה שדרגת נכותו +100% (מיוחדת) קבועה ובבעלותו דירה"). אם דרגת הנכות פחתה - יש לפעול לפי הסעיף העוסק ב:"נכה ( 50% ומעלה) המחליף דירתו".

57 . תקופת השכירות בסה"כ מתחילת מתן הסיוע בשכ"ד לא תעלה על 5 שנים.

נכים מאושפזים המשתחררים מהמוסד הרפואי :

58 . נכים המשתחררים מהמוסד הרפואי בו היו מאושפזים - יאושר להם מימון שכר דירה במקרים המפורטים להלן:

59 . הערה: תקופת הסיוע בשכ"ד, בהעדר קביעת דרגת נכות, נכללת בתקופת הזכאות הכללית.

60 . לא תחול השתתפות עצמית על נכים מאושפזים המשתחררים מהמוסד בשנת השכירות הראשונה.

נכה מאושפז המשתחרר מהמוסד הרפואי - מחוסר דיור,

61 . לנכה מאושפז המשתחרר מהמוסד הרפואי - שאינו יכול לחזור ולהתגורר בדירה בה התגורר בשל מצבו הרפואי - יינתן סיוע לדיור בשכירות בהתאם לדרגת נכותו, כמפורט
בהוראה זו.

62 . אם עדיין לא נקבעה דרגת נכות - הזכאות תינתן על פי חוות דעת הרופא המרחבי שהנכות הצפויה לא תפחת מ- 50% נכות, וזאת לתקופה של עד שנה אחת בלבד.

63 . נכה כאמור הגר עם הוריו ובבעלות הוריו דירה והם עוברים לגור עם הנכה בשכירות ומשכירים דירתם – יינתן סיוע לדיור בשכירות, לתקופה של עד שנה אחת, בהתאם לדרגת נכותו או על פי הערכת הרופא המחוזי, בהפחתת דמי השכירות תמורת הדירה שבבעלות הוריו.

הערה: אם דירת הוריו אינה מושכרת ובכוונתם לחזור ולהתגורר בה במהלך שנת השכירות לא יופחתו דמי השכירות שהיו אמורים לקבל תמורת השכרת דירתם.

נכה מאושפז המשתחרר מהמוסד הרפואי - ובבעלותו דירהדש

64 . לנכה מאושפז, המשתחרר מהמוסד הרפואי, אשר בבעלותו דירה ואינו יכול לחזור ולהתגורר בה מפאת נכותו המוכרת - יינתן סיוע לדיור בשכירות בהתאם לדרגת נכותו, או על פי הערכת הרופא המרחבי שהנכות הצפויה לא תפחת מ- 50% נכות.

65 . הסיוע בשכ"ד יינתן בהפחתת דמי השכירות תמורת הדירה שבבעלותו.

66 . גובה ההשלמה בשכ"ד כאמור, יינתן בשיעור ההפרש של הסיוע המירבי בשכ"ד הניתן לזכאי במצבם, בניכוי דמי השכירות מהדירה שבבעלותם, או לחילופין, בשיעור ההפרש של דמי השכירות של הדירה ששוכרים בניכוי דמי השכירות שמקבלים מהדירה בבעלותם - הנמוך מביניהם.

לגבי דמי השכירות של הדירה שבבעלותם:

א. אם דירתו מושכרת – ינוכו דמי השכירות אותם הוא מקבל.

ב. אם דירתו איננה מושכרת - יופחת שיעור הסכום שהיה אמור לקבל תמורת דמי השכירות , בכפוף ל – 2 הצעות משני משרדי תיווך שונים.

67 . תקופת השכירות בסה"כ מתחילת מתן הסיוע בשכ"ד לא תעלה על 5 שנים (כולל את הסיוע להחלפה).

הדגשה: מגבלת 5 השנים כוללת בתוכה גם מקרה של החלפת דירתו (כשקיים פער בין הזמנים הנקובים בחוזי המכירה והקניה, ממועד פינוי דירתו הנוכחית ועד למועד קבלת הדירה אותה רכש).

68 . הדגשה: בכל מקרה יופחתו מסכום הסיוע - דמי השכירות בגין הדירה שבבעלות הנכה , ו/או בבעלות הוריו, על פי אחד מהמקרים להלן:

א. אם לנכה דירה בבעלותו שמושכרת – ינוכו דמי השכירות אותם הוא מקבל.

ב. אם לנכה דירה בבעלותו שאיננה מושכרת - יופחת שיעור הסכום שהיה אמור לקבל תמורת דמי השכירות, בכפוף ל – 2 הצעות משני משרדי תיווך שונים. במידה ולא הצליח להשכיר דירתו בתקופת האישפוז תתבצע ההפחתה החל מהחודש הרביעי על מנת לאפשר לו שהות מספקת להתארגנות.

ג. אם דירת הוריו מושכרת – ינוכו דמי השכירות אותם הם מקבלים. אם הדירה אינה מושכרת ובכוונתם לחזור ולהתגורר בה במהלך שנת השכירות לא יופחתו דמי השכירות שהיו אמורים לקבל תמורת השכרת דירתם.

נכה מאושפז, המשתחרר מהמוסד הרפואי, אשר עדיין לא נקבעו לו אחוזי נכות

69 . המשך סיוע לשנה נוספת (על הקבוע בסעיפי "נכה מאושפז המשתחרר מהמוסד הרפואי") ייקבע לנכה מאושפז, אשר עדיין לא נקבעו לו אחוזי נכות, למימון שכר דירה בהתאם להמלצת הרופא המרחבי לפיה הנכות הצפויה לא תפחת מ- 50% ובלבד שהתקופה לא תעלה על התקופה המאושרת לנכים בעלי נכות קבועה.

70 . תקופת הסיוע בשכ"ד, בהעדר קביעת דרגת נכות, נכללת בתקופת הזכאות הכללית.

נכה מאושפז, המשתחרר מהמוסד הרפואי, אשר נקבעו לו אחוזי נכות - המשך סיוע

71 . ייקבע עפ"י הסעיפים בהוראה זו המגדירים הסיוע הניתן, בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו.

התאמת דירה בשכירות לצרכי נכה:

72 . בנושא התאמת הדירה השכורה למגבלות הנכה – יש לפעול עפ"י הוראת אגף השיקום 62.12 ולציין בטופס ש/ 178/1 אם בוצעה גם התאמת דירה.

זכאי אשר ברשותו דירה שאינה מתאימה למגוריו, ונעזר בעבר להתאמת הדירה שבבעלותו:

73 . נכה שנעזר בהתאמת הדירה שבבעלותו עפ"י הוראה 62.12 – אינו זכאי לסיוע במימון שכ"ד עפ"י הוראה זו, אלא אם מאז שנעזר כאמור הועלו אחוזי נכותו וחלה החמרה ניכרת במצבו הרפואי (עפ"י חוות דעת רופא מחוזי) שאינה מאפשרת לו להמשיך לגור בדירתו (עפ"י חוות דעת מרפא בעיסוק).

74 . במקרה כזה יאושר לו סיוע בשכ"ד בהפחתת דמי השכירות תמורת הדירה שבבעלותו לפי סעיפי: "זכאים אשר בבעלותם דירה, שאינה מתאימה למגוריהם" שלהלן, לתקופה של עד שנתיים, וזאת בסמכותה של הועדה המחוזית בלבד.

75 . הדגשה: בכל מקרה יופחתו מסכום הסיוע – דמי השכירות בגין הדירה שבבעלות הנכה על פי אחד משני המקרים להלן:

א. אם דירתו מושכרת – ינוכו דמי השכירות אותם הוא מקבל.

ב. אם דירתו איננה מושכרת – יופחת שיעור הסכום שהיה אמור לקבל תמורת דמי השכירות, בכפוף ל- 2 הצעות משני משרדי תיווך שונים.

זכאים שהם חברי קיבוץ מחוסרי דיור

76 . נכה ( 50% ומעלה), המתגורר בקיבוץ, שהינו מחוסר דיור, ויוצא לשנת חופש על מנת לבחון אפשרות למגורים בעיר – יינתן סיוע במימון שכ"ד לתקופה של שנה אחת כאשר במהלכה יודיע אם בוחר להתגורר מחוץ לקיבוץ.

77 . הודיע במהלך שנת השכירות הראשונה שחפץ להתגורר מחוץ לקיבוץ – יאושר המשך סיוע במימון שכר דירה לשנה נוספת אשר במהלכה ידרש להמציא פתרון לדיור קבע, וזאת על פי אישור שייתקבל ממזכירות הקיבוץ המאשר את הודעתו על העזיבה, ובצירוף התחייבות של הנכה להודיע מיידית למשהב"ט אם יחול שינוי בהודעתו זו.

78 . בשנה השנייה יינתן המשך סיוע במימון שכר דירה ובמהלכה תומצא תכנית מעשית לדיור קבע. הציג הזכאי חוזה רכישה בתום השנה השנייה וזקוק להמשך מגורים בשכירות עד למועד קבלת הדירה אותה רכש – יינתן לו הסיוע כאמור לתקופה שלא תעלה על שנה (בסה"כ הסיוע המירבי למימון שכ"ד לא יעלה על 3 שנים). בהעדר חוזה רכישה (עד תום השנה השנייה) לא יינתן המשך סיוע במימון שכ"ד.

זכאים אשר בבעלותם דירה, שאינה מתאימה למגוריהם

79 . נכה 50% ומעלה, אשר בבעלותו דירה שאינה מתאימה למגוריו, מחמת גילו המבוגר ו/או מצבו הרפואי (לפי אישור רפואי וחוות דעת מרפא בעיסוק), המבקש להשכירה, ולשכור תחתיה דירה אחרת המתאימה למצבו, ונמצא שקיים פער בין מחירי השכירות אותו אין באפשרותו לממן ממקורותיו – תאושר לו השלמה לדמי השכירות אותו מקבל מהדירה שבבעלותו.

80 . גובה ההשלמה בשכ"ד כאמור, יינתן בשיעור ההפרש של הסיוע המירבי בשכ"ד הניתן לזכאי במצבם, בניכוי דמי השכירות מהדירה שבבעלותם, או לחילופין, בשיעור ההפרש של דמי השכירות של הדירה ששוכרים בניכוי דמי השכירות שמקבלים מהדירה בבעלותם – הנמוך מביניהם.

לגבי דמי השכירות של הדירה שבבעלותם:

א. אם דירתו מושכרת – ינוכו דמי השכירות אותם הוא מקבל.

ב. אם דירתו איננה מושכרת - יופחת שיעור הסכום שהיה אמור לקבל תמורת דמי השכירות , בכפוף ל – 2 הצעות משני משרדי תיווך שונים.

81 . הסיוע לזכאים הנ"ל אינו מהווה פתרון קבוע ולפיכך המשך הסיוע יבחן מדי שנה בהתאם למצב הכלכלי, גיל הילדים וכיו"ב. יש לשאוף לפעול למציאת פתרון קבוע.

82 . תקופת השכירות בסה"כ מתחילת מתן הסיוע בשכ"ד לא תעלה על 5 שנים.

83 . נכה שנעזר בהתאמת הדירה שבבעלותו עפ"י הוראה 62.12 – אינו זכאי לסיוע במימון שכ"ד עפ"י הוראה זו, אלא אם מאז שנעזר כאמור הועלו אחוזי נכותו וחלה החמרה ניכרת במצבו הרפואי (עפ"י חוות דעת רופא מחוזי) שאינה מאפשרת לו להמשיך לגור בדירתו (עפ"י חוות דעת מרפא בעיסוק).

84 . במקרה כזה יאושר לו סיוע בשכ"ד בהפחתת דמי השכירות תמורת הדירה שבבעלותו לפי סעיפי: "זכאים אשר בבעלותם דירה, שאינה מתאימה למגוריהם" שלהלן, לתקופה של עד שנתיים, וזאת בסמכותה של הועדה המחוזית בלבד.

סיוע לזכאי בגיל מבוגר שהוא מחוסר דיור

85 . נכה 50% ומעלה, שפנה בבקשה לסיוע כגון זה ונמצא לגביו, כי מתקיימים ארבעת הקריטריונים א' + ב' + ג' + ד'. להלן גם יחד - יינתן לו הסיוע כאמור, ללא הגבלת זמן, עפ"י שיעורי הסיוע המפורטים בנספח ב' להוראה זו:

א. הינו מחוסר דיור.

ב. גילו מבוגר (כהגדרתו בהוראה זו).

ג. לא ניצל הסיוע לרכישת דירה, או להחלפת דירה.

ד. מחמת מצבו הבריאותי אינו מסוגל להתמודד עם נושא רכישת דירה, ומבקש בגין זאת סיוע במימון שכ"ד, כחלופה לסיוע לו היה זכאי לצורך רכישת דירה/החלפה.

86 . נכה כאמור, אשר היה בעבר בעל דירה, וכיום אין דירה בבעלותו, ובידיו תעודת זכאות תקפה של משרד הבינוי והשיכון או תצהיר עו"ד כמפורט בהגדרת מחוסר דיור בסעיף 14 להוראה – יאושר סיוע בשכ"ד, ללא הגבלת זמן, ובכפוף לסעיפים קטנים ב'+ג'+ד'.

נכה שהינו בעל נכס למגורים באזורי "קו התפר", או סיכון בטחוני גבוה, אשר אינו מסוגל להמשיך ולגור בו, וכן אינו יכול להשכירו/למכרו בשל חשש מהמצב הביטחוני הנוכחי

87 . נכה כנ"ל העונה על כל הקריטריונים המפורטים בהוראה זו ואשר פנה בבקשה לסיוע בשכ"ד לדירה אליה עבר עקב המצב הבטחוני הנ"ל, יפעל כלהלן:

88 . יפנה לועדת החריגים במשרד הבינוי והשיכון (באמצעות הבנקים למשכנתאות) בבקשה מיוחדת לסיוע זמני במימון שכר דירה בהתחשב במצב המפורט בכותרת.

89 . העתק מהחלטת ועדת החריגים במשרד הבינוי והשיכון יצורף לפנייתו, ומהווה תנאי להמשך הטיפול.

90 . הנכה יצרף אישור מ – 2 משרדי תיווך, המעיד על נסיונם הבלתי פוסק להשכיר את הנכס שבבעלותו.

91 . מצא עובד הדיור, כי מולאו כל התנאים הנ"ל – יאשר סיוע במימון שכ"ד ברמה הניתנת לזכאי שהינו מחוסר דיור, כמפורט בנספח ב'.

92 . הסיוע במימון שכ"ד לגבי אזורים אלו יינתן, כל עוד המצב הביטחוני הנוכחי נמשך.

93 . הזכאי ייתבקש להציג מעת לעת חשבונות חשמל, מים וכיו"ב, המעידים שהדירה אינה מושכרת, ולא נעשה בה שימוש אחר למגורים.

כללים להחזר שכ"ט עו"ד/העברה/דמי תיווך במקרים מיוחדים

94 . במקרים מיוחדים בלבד, כאשר הזכאי נאלץ לעבור בין דירות שכורות – רשאי עובד הדיור לאשר במידת הצורך, החזר תשלום שכ"ט עו"ד, ו/או תשלום העברת מטלטלין ו/או דמי תיווך, כמפורט בסעיפים שלהלן:

תשלום שכ"ט עו"ד:

95 . תשלום שכ"ט עו"ד יינתן לאחר שנמצא, כי חוזה השכירות נערך ע"י עורך דין, ובו סעיף ספציפי המעיד על גביית שכ"ט, גובהו ואופן חישובו, או עפ"י מכתב נפרד של עורך הדיו, וזאת על בסיס:

א. שיעור ההשתתפות בתשלום החזר שכ"ט לעו"ד הינו 50% מגובה שכר הטרחה (המהווים את הנטל החל על הזכאי – השוכר) ולא למעלה מ- 50% משיעור הסיוע המירבי בשכ"ד החודשי לו זכאים, עפ"י הוראה זו, בתוספת מע"מ כחוק.

ב. חשבונית מס "מקור" עם חותמת "נפרע" ועל גביה מפורטים אופן ותנאי התשלום ו/או קבלה מקורית על שמו של הזכאי.

תשלום העברת מטלטלין:

96 . תשלום זה יינתן עבור הובלת תכולת הדירה בלבד, בהסתמך על חשבונית מס "מקור" עם חותמת "נפרע" (על גביה מפורטים תנאי ואופן תשלום) ו/או קבלה מקורית על שמו של הזכאי, בציון יעדי ההובלה. שיעור ההחזר לא יעלה על סכום השווה בש"ח ל- 350 דולר.

דמי תיווך:

97 . שיעור ההשתתפות בהחזר דמי התיווך לא יעלה על סכום הזכאות ממשרדנו, (לפי תקרת הסיוע המירבית בהוראה), או עד לסכום שמשלם בפועל, הנמוך ביניהם. זאת בתוספת מע"מ כחוק, ויבוצע כנגד חשבונית מס "מקור" עם חותמת "נפרע" (על גביה מפורטים תנאי ואופן תשלום) ו/או קבלה מקורית על שמם.

98 . הדגשה: אישור ההשתתפות בהחזר דמי התיווך לזכאי שאושר ל.מ.ד. לשכ"ד, כי אינו עונה על הקריטריונים לזכאות, עפ"י הוראה זו – הינו בסמכות הועדה המחוזית בלבד. עם זאת, כאשר אישור ל.מ.ד. ניתן לזכאי שעונה לקריטריונים בהוראה זו, אולם מיצה התקופה המירבית, או נדרשה חריגה מעבר לסכומים בנספח ב' - אישור ההשתתפות בהחזר דמי התיווך הינו בסמכות עובד הדיור.

סיוע במקרים חריגים - הועדה המחוזית

99 . מקרים חריגים ידונו בוועדה המחוזית, שבסמכותה לדון ולהחליט בכל אחד מהסעיפים שלהלן, ביחד, או לחוד, תוך שהיא מנמקת ומפרטת בכתב הנסיבות המיוחדות לאישור החריגה:

100 . הארכת משך הסיוע לשכר דירה לתקופה של עד שנה אחת נוספת.

101 . הגדלת סכומי השתתפות בשכ"ד עד לסכום השווה בש"ח ל- $200 נוספים לחודש.

102 . במקרים מיוחדים בהם אין לזכאי יכולת כלכלית, לפי פירוט הוצאות והכנסות של הזכאי, עפ"י מסמכים שיצורפו לטופס ש/ 178/1 , ועפ"י שיקול דעת מנומק של הוועדה שיפורט בטופס ש/ 178/1 ,רשאית הוועדה לאשר שינוי בגובה ההשתתפות העצמית, או לאשר שכ"ד ללא השתתפות עצמית.

103 . אישור חריג לסיוע במימון שכ"ד עפ"י הוראה זו, למרות שהנכה נעזר בסיוע להתאמת הדירה שבבעלותו עפ"י הוראת אגף השיקום 62.12 , רק במקרים בהם חלה החמרה במצבו הרפואי עפ"י חוות דעת רופא המחוזי ולאחר שנמצא לפי חוות דעת מרפא בעיסוק, שהדירה שבבעלותו אינה מתאימה למגבלות הנכות המוחמרת. המימוש בהתאם לסעיפי "זכאים אשר בבעלותם דירה, שאינה מתאימה למגוריהם" בהוראה זו.

104 . במקרים מיוחדים לפי שיקול דעת, ונימוקים משכנעים בהחלטה - רשאית הועדה המחוזית לאשר לנכה המתקיים מתגמול נצרך סיוע בשכ"ד עפ"י הזכאות בנספח ב' להוראה זו ולא מעבר ל- 3 שנים.

105 . נכים שאינם עומדים בדרישות הזכאות ואשר נמצאו לגביהם נסיבות מיוחדות ואובייקטיביות בנושאי הדיור, הנובעות מנכותם המוכרת (חולי נפש ופגועי ראש) יובאו לדיון נפרד בפני הראשות המחליטה (ועדה מחוזית לדיור) כאשר בפניה יובא דו"ח סוציאלי מפורט וחוו"ד רפואית של רופא מטפל או רופא מחוז.

הדגשה: תקופת הסיוע הכוללת בשכ"ד - לא תעלה על 3 שנים.

106 . זכאי שהיה בעבר בעל דירה וכיום מחוסר דיור, ומשרד הבינוי והשיכון הכיר בזכאותו לסיוע לרכישת דירה על פי תעודת זכאות תקפה – יאושר סיוע במימון שכ"ד, עפ"י ה"קריטריונים למימוש הזכאות" בהוראה זו, ובשיעור של עד 50% משיעורי הסיוע בנספח ב'.

107 . המלצה לאישור רטרואקטיבי, לפי הכללים בהוראת אגף השיקום 80.23 , לתקופה של עד שנה אחת, של סיוע לזכאי העונה לקריטריונים בהוראה זו, ואשר פנה לממש זכאותו בתוך תקופה של עד שנה אחת ממועד כניסתו לדירה.

108 . אישור שלא להפחית מהסיוע את דמי השכירות שמקבל הזכאי / הוריו מדירתו המושכרת, וזאת לתקופה של עד 6 חודשים, כאשר קיימים נימוקים משכנעים שיפורטו בהחלטת הוועדה.

109 . אישור שכ"ד לנכה נשוי עם ילדים מעל גיל 18 , ועד גיל 25 , בסכום הגבוה מ – $400 , אך לא מעבר ל- $650 , ובלבד שקיים דוח סוציאלי מעובד השיקום המנמק הנסיבות המיוחדות המצדיקות סיוע זה.

110 . אישור להחזר דמי תיווך לזכאי שאושר "ל.מ.ד" למימון שכ"ד, מאחר שאינו עונה על הקריטריונים לזכאות, עפ"י הוראה זו.

111 . המשך אישור שכר דירה בשנה החמישית לנכה +100% (מיוחדת) אשר טרם הציג פתרון לדיור קבע בכפוף לנימוקים. יסרק מזכר של הממונה על דיור הקבע במטה, שיפרט הפעילות של הנכה להסדרת דיור הקבע.

112 . על הועדה לפרט ההמלצה על פיה החליטה, לנמק את החלטתה בכתב ולפרט את הסיבות לאישורה.

אופן הטיפול

113 . פונה המבקש סיוע, יפנה בקשתו אל מחוז השיקום, בו הוא מטופל.

114 . אחראי הדיור/רווחה המטפל בפנייה, יוודא קבלתם ותקינותם של כל המסמכים הנדרשים מהמבקש בהתאם לסוג הבקשה - ראה טבלה בנספח א'. טבלה זו תימסר לפונה בתחילת התהליך, כדי לייעל ולהקל את תהליך הטיפול בבקשה, ולאפשר המצאת כל המסמכים הנדרשים מראש.

115 . אחראי דיור/רווחה במחוז , יבדוק הפרטים המהווים בסיס לבקשה, והמסמכים הנדרשים, 5 בטופס ש/ 178/1 ויאשרו בחתימתו בתורף 5 בטופס. – וימלא עמודות 1

116 . עותק "נאמן למקור" - על הפונה להציג לעובד במחוז את חוזה הרכישה/ מכירה /שכירות המקורי, או לחילופין, עותקים המאושרים בחתימה וחותמת "מקור" ע"י עו"ד, או רשם בית המשפט, כי הם "נאמנים למקור".

הערה: עלותו של התצהיר של רשם בית המשפט המעיד, כי המסמך תואם למקור, הינה נמוכה.

117 . כאשר הפונה מציג לעובד במחוז את חוזה הרכישה/ מכירה /שכירות המקורי, או המאושר ע"י עו"ד, או רשם ביהמ"ש, והעובד מצלם ממנו עותק, או סורק אותו – על העובד  במחוז לציין על גבי הצילום של החוזה המקורי, תוך ציון שמו ובתוספת חתימתו, שהחוזה המקורי הוצג בפניו, וכי הצילום/סריקה "נאמנים למקור" וזהים לו.

118 . על עובד הדיור לוודא, כי הדירה הינה בבעלותו של המשכיר, והוא רשאי, במידת הצורך לבקש מהזכאי לצרף לחוזה שכירות גם נסח טאבו עדכני, או אישור אחר המעיד על כך
שהדירה המושכרת הינה בבעלותו של המשכיר.

119 . כאשר הבקשה תואמת הקריטריונים המפורטים בהוראה זו, ללא כל חריגה, והמסמכים הנלווים מאשרים זאת - תטופל הבקשה ע"י אחראי הדיור/רווחה במחוז.

120 . אחראי דיור/רווחה במחוז יעבירה לבדיקה ואישור ב"חתימה שניה" של סגן מנהל המחוז, . או מי שהוסמך ע"י מנהל המחוז בתורף 7 בטופס ש 178/1

121 . הבקשה המאושרת תועבר לביצוע ע"י אחראי דיור/רווחה, אשר יזין את פרטיה למערכת המידע הממוחשבת – בקוד הטבה 254 לנכים , או 271 לסטודנטים נכים– ויעביר את
הטופס בצירוף אסמכתא ש/ 326/1 לגבי נכים ליחידה לחשבונאות שיקום, בחתימת ידו של עובד הדיור/רווחה. אם אושר החזר הוצאות שכ"ט עו"ד, דמי תווך, או העברת מטלטלין –  יבוצע בקוד הטבה 254.

122 . כאשר הפונה הגיש ערעור בכתב על החלטת אחראי הדיור/רווחה – יעביר אחראי הדיור/רווחה את הבקשה להחלטת הועדה המחוזית.

123 . אישרה הועדה סיוע במסגרת סמכויותיה – תוחזר לטיפולו של אחראי הדיור/רווחה ותטופל עפ"י שלבי "אופן הטיפול". דחתה הועדה את הבקשה – יפעל אחראי הדיור/רווחה עפ"י הסעיף הבא.

124 . באחריות אחראי דיור/רווחה במחוז, לאחר אשרור היח' לחשבונאות שיקום, לשלוח למבקש הודעה על אישור הבקשה, החלטת ביניים, או דחייתה של הבקשה.

125 . כאשר הבקשה הינה חריגה ואינה עומדת במסגרת סמכויות הועדה המחוזית, והועדה המחוזית מצאה נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן שאין להן מענה בהוראה זו ושמצדיקות
בחינת סיוע חריג – תימנע מקבלת החלטה על גובה הסיוע ותעביר את הבקשה בצירוף המלצה מפורטת לדיון בוועדה המייעצת, או בהתאם לסמכויות האישור של בעלי התפקידים באגף.

רמת השירות – משך ביצוע

126 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

127 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 15 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 15 ימים).

 

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


נספח א' להוראה 60.06
בדיקת מסמכים נדרשים

(טופס זה יימסר לפונה, כדי להקל עליו / ה את ריכוז והמצאת כל המסמכים הנדרשים)

שלב סטטוס מסמכים  נדרשים תקין / לא תקין
1 מחוסר דיור לכל מחוסרי הדיור חוזה שכירות ע"ש הזכאי תקין / לא תקין
תעודת זכאות משהב"ש, או תצהיר עו"ד נכים בשיעור +100% משותקים ידרשו להצהרה חתומה
על ידם בנוסח המצויין  בהוראה, סעיף 14 , לגבי "מחוסר דיור". אם בעת מימוש הזכאות לדיור קבע
יתברר שלא היה כהצהרתו, המקרה יובא לדיון בועדה לתשלומי יתר לניכוי התשלומים ששולמו לו
תקין / לא תקין
1 מחוסר דיור לכל מחוסרי הדיור אישור הכנסה לקביעת שיעור ההשתתפות עצמית תקין / לא תקין
שטרם נקבעה דרגת נכותו: חוות דעת הרופא המוסמך המרחבי שהנכות הצפויה לא
תפחת מ- 50% נכות
 
תקין / לא תקין
1 מחוסר דיור א) רוכש דירה ראשונה ריכוז הוצאות בגין הרכישה מול הכנסות המשפחה לפי תלושי שכר של חודשיים אחרונים. תקין / לא תקין
חוזה רכישה תקין / לא תקין
1 מחוסר דיור ב) סטודנט תכנית לימודים בציון מס' שעות שבועיות מהמוסד האקדמי (גם אם הלימודים אינם
במימון משהב"ט)
תקין / לא תקין
אישור מהמוסד האקדמי על אי קבלתו למעונות / העדר מעונות תקין / לא תקין
1 מחוסר דיור ג) גיל מבוגר חוו"ד עובד הרווחה/דיור, כי אינו מסוגל להתמודד עם נושא רכישת דירה, תקין / לא תקין
ד) חבר קיבוץ אישור ממזכירות הקיבוץ המאשר הודעת הזכאי על עזיבה בצירוף התחייבות הקיבוץ
להודיע על כל שינוי בהודעתם זו
תקין / לא תקין
2 בעל דירה לכל בעלי דירה אישורי הכנסה לקביעת שיעור ההשתתפות עצמית תקין / לא תקין
א) המחליף דירה חוזה רכישת דירה בציון תאריך קבלת החזקה תקין / לא תקין
2 בעל דירה חוזה מכירת דירה בציון תאריך מסירה תקין / לא תקין
א) המחליף דירה חוזה שכריות ע"ש הזכאי  של הדירה המושכרת תקין / לא תקין
    ב) בעל דירה שאינה מתאימה למגוריו חוות דעת עובד הדיור/רווחה תקין / לא תקין
2 בעל דירה ב) בעל דירה שאינה מתאימה למגוריו ואם בעיה רפואית: אישור רפואי מתאים תקין / לא תקין
הצגת הסכם שכירות בתוקף תקין / לא תקין
 3 תשלומים
נלווים
תשלום שכ"ט עו"ד חשבונית מס "מקור" עם חותמת נפרע ועל גביה מפורטים אופן ותנאי התשלום
ו/או קבלה מקורית על שמו של הזכאי.
תקין / לא תקין
הערה: החזר שכ"ט לעו"ד הינו 50% מגובה  שכר הטרחה (המהווים את הנטל ה
חל על הזכאי – השוכר) ולא למעלה מ- 50% משיעור הסיוע המירבי בשכ"ד
החודשי לו זכאי, בצירוף מע"מ כחוק
תקין / לא תקין
תשלומים
נלווים
 תשלום העברת מטלטלין חשבונית מס מקורית עם חותמת "נפרע" (על גביה מפורטים תנאי ואופן
תשלום) ו/או קבלה מקורית על שמו של הזכאי בציון יעדי ההובלה.
תקין / לא תקין
 ערה:שיעור ההחזר לא יעלה על סכום השווה ל 350- דולר, בצירוף מע"מ כחוק תקין / לא תקין
 5 תשלומים
נלווים
 דמי תיווך חשבונית מס מקורית עם חותמת "נפרע" (על גביה מפורטים תנאי ואופן תשלום)
ו/או קבלה מקורית על שמם.
תקין / לא תקין
דמי תיווך הערה:שיעור ההשתתפות בהחזר דמי התיווך לא יעלה על סכום
הזכאות ממשרדנו, (לפי תקרת הסיוע המירבית בהוראה), או עד לסכום
שמשלם בפועל, הנמוך ביניהם, בצירוף מע"מ כחוק
תקין / לא תקין
6 אם חלף מועד התשלום אישור מבעל הדירה (המשכיר) המעיד על הסכום ששולם בש"ח, בציון תאריך
התשלום ושער הדולר ביום התשלום.

לחילופין, אישו ר מבעל הדירה המאשר שלמרות שחלף מועד התשלום טרם
שולם לו שכ"ד על ידי הזכאי.
תקין / לא תקין


הערה: על עובד הדיור לוודא, כי הדירה הינה בבעלותו של המשכיר, והוא רשאי, במידת הצורך לבקש מהזכאי לצרף לחוזה שכירות גם נסח טאבו עדכני, או אישור אחר המעיד על כך שהדירה המושכרת הינה בבעלות.

 

נספח ב' להוראה 60.06

שיעורי הסיוע המירביים למימון שכר דירה

מעודכן לינואר 2003
שעורי הסיוע החודשיים למימון שכר דירה
יחושבו עפ"י שער 4.2 ₪ ל 1- $ (החל מ 1.1.09)

 

סכום מירבי קבוצת זכאים
סכום בשקלים שלא יעלה על
400 דולר לחודש
נכה רווק, בודד, או נשוי ללא ילדים
או בגיל מבוגר שהינו מחוסר דיור
סכום בשקלים שלא יעלה על
400 דולר לחודש
נכה מבוגר שהיה בעל דירה בעבר
סכום בשקלים שלא יעלה על
650 דולר לחודש
נכה רווק, בדרגת נכות 50% ומעלה,
המרותק לכסא גלגלים
עפ"י אישור רופא המחוז
סכום בשקלים שלא יעלה על
650 דולר לחודש
נכה נשוי עם ילדים עד גיל 18
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל