X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

טיפול באמצעות היפוטרפיה - רכיבה טיפולית על סוסים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 50.21

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : טיפול באמצעות היפוטרפיה (רכיבה טיפולית על סוסים)
תאריך : 1.12.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 50.21 מתאריך 1.7.2008 , ובאה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול בהפניית נכה לטיפול באמצעות היפוטרפיה (רכיבה טיפולית על סוסים).

2. הוראה זו מבטלת כל חוזר רפואי קודם, העוסק בטיפול באמצעות רכיבה על סוסים, . ובכלל זה חוזר מספר 1207

3. הוראה זו מתבססת על סעיף 43 א' ו- ג' בחוק הנכים "טיפול במחלה שחלה בה, או בחבלה שנחבל בה, עקב שירותו".

4. רופא מוסמך מחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. טיפול באמצעות היפוטרפיה הינו אמצעי טיפולי לנכים משותקים ולפגועי ראש ( על פגיעה מוחית), לפי הוראה רפואית, וכמפורט בהוראה זו, והוא שייך לטיפולים הפארא- רפואיים אותם מספק אגף שיקום נכים.

7. בסמכותו של רופא מוסמך מחוזי להחליט לשלוח נכה לטיפול באמצעות היפוטרפיה, על פי המלצת רופא שיקום מומחה, מהמרפאה המיוחדת לרכיבה טיפולית על סוסים, ובאמצעות הפנייה שתוציא עובדת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז.

הגדרות

8. הסמכת מועדון רכיבה – לעניין הוראה זו – מועדון רכיבה, ו/או חווה טיפולית, שהוסמך ע"י הרופא המוסמך הראשי של משהב"ט, לאחר שנקבע, כי הוא עומד בתנאים הבאים:

א. יש בה צוות טיפולי, הכולל לפחות מדריך רכיבה טיפולית ועוד פיזיוטרפיסט

ב. ציוד, עפ"י דרישות אגף שיקום נכים, כמפורט בנספח א'.

ג. ביטוח צד ג', עפ"י דרישות אגף שיקום נכים, ובאישור היח' לביטוח ותביעות של משהב"ט, כמפורט בנספח א'.

ד. נגישות לנכים, עפ"י דרישות אגף שיקום נכים, כמפורט בנספח א'.

מידרג סמכויות אישור

9. לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

10 . במקרה של ערעור על החלטת הרופא המוסמך המחוזי, רשאי הפונה לפנות לרופא המרחבי, אשר יחליט אם לאשר בקשתו, או לדחותה.

11 . בכל אחד מהמקרים הנ"ל יפרט הרופא המרחבי את הסיבות והנימוקים להחלטתו ויחזירם להמשך טיפול במחוז.

12. . במקרה של ערעור על החלטת הרופא המרחבי, רשאי הפונה לפנות אל הרופא המוסמך הראשי.

זכאות

13 . נכה המוכר ע"י משהב"ט על פגיעה כלהלן:

א. משותק, בדרגת נכות 80% ויותר על שיתוק.

ב. פגוע ראש בדרגת נכות 60% ויותר על פגיעה מוחית

קריטריון לאישור הזכאות

14 . קביעה בכתב של רופא שיקום מומחה המאשר, כי הנכה מתאים להיות מטופל בהיפוטרפיה, עפ"י מכתב מפורט למחלקה לשירותים רפואיים במחוז בו מטופל הנכה.

קריטריון לאישור הזכאות

14 . קביעה בכתב של רופא שיקום מומחה המאשר, כי הנכה מתאים להיות מטופל בהיפוטרפיה, עפ"י מכתב מפורט למחלקה לשירותים רפואיים במחוז בו מטופל הנכה.

גובה הסיוע

15 . הפנייה לאחד ממועדוני הרכיבה שהוסמכו לכך, כמפורט בסעיפי "הגדרות" בהוראה זו.

אופן הטיפול

16 . נכה משותק, או פגוע ראש כמוגדר בסעיפי "זכאות" בהוראה זו, המבקש הפנייה לצורך טיפול באמצעות היפוטרפיה, יפנה למחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום בו הוא מטופל.

17 . הרופא המוסמך המחוזי יחליט באם הנכה עומד בקריטריונים לטיפול זה.

18 . המחלקה לשירותים רפואיים תתאם עבורו ביקור במרפאה המיוחדת לרכיבה טיפולית על סוסים (מרפאת היפוטרפיה) ותפנה את הנכה לבדיקה.

19 . רופא השיקום המומחה מהמרפאה המיוחדת לרכיבה טיפולית על סוסים יודיע לרופא המוסמך המחוזי, כי הנכה מתאים להיות מטופל בהיפוטרפיה.

20 . על הרופא המחוזי לבחון את הצורך בטיפול הנ"ל, על בסיס מכתבו של רופא השיקום המומחה, ואת עמידתו בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

21 . הרופא המוסמך המחוזי יקבע את הזכאות ויזין את החלטתו במסך "מסגרת טיפול", תוך שהוא מוודא, שסך כל הטיפולים הפיזיקליים לנכה +100% לא יעלה על 5 טיפולים בשבוע.

22 . הרופא המוסמך המחוזי ינחה את עובדת המחלקה לשירותים רפואיים להוציא הפנייה לנכה.

23 . עובדת המחלקה לשירותים רפואיים תוודא, כי ההפנייה הינה לתקופה שנקצבה ע"י הרופא המחוזי, תפיק אותה, ותמסור אותה לנכה.

24 . הטיפול המאושר יהיה לתקופה של עד שנה אחת, ותוקפה של החלטה זו יהיה לשנה קלנדרית אחת.

25 . אם קיים צורך לתקופה נוספת של טיפול באמצעות היפוטרפיה- עובדת המחלקה לשירותים רפואיים תבדוק את זכאותו במחשב במסך "מסגרת טיפול", ובמקביל תבדוק הפניות אחרות לטיפולים פיסיקליים נוספים, בתיקו של הנכה.

26 . היה והארכת התקופה, נכללת במסגרת משך הזמן שהוגדר ע"י הרופא המחוזי במסך "מסגרת טיפול" – תפיק הפנייה נוספת ותמסור אותה לנכה.

27 . כאשר הארכת התקופה, הינה מעבר למוגדר בהחלטה הקודמת - תפנה עובדת המחלקה לשירותים רפואיים את הנכה לבדיקה חוזרת במרפאת ההיפוטרפיה למעקב והחלטה על הצורך בהמשך טיפול. אין לאשר טיפול חריג ללא המלצת הנ"ל.

28 . הרופא המוסמך המחוזי יחליט, לפי שיקול דעתו, ובהסתמך על ההמלצה של מרפאת היפוטרפיה על הצורך בהמשך הטיפול.

29 . המשך הטיפול הינו במפורט למעלה.

רמת השירות – משך ביצוע

30. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת התערבות הרופא המרחבי, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימים ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

 

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל