X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

טיפול באמצעות שחייה

הוראת אגף שיקום נכים מספר 50.11

מדינת ישראל - משרד הביטחון
הנושא : טיפול באמצעות שחייה
תאריך : 1.11.2009

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 50.11 מתאריך 1.2.2009 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול בהפניית נכים פגועי גב לטיפולים באמצעות שחייה.

3. הוראה זו מתבססת על סעיף 43 א' ו- ג' בחוק הנכים "טיפול במחלה שחלה בה, או בחבלה שנחבל בה, עקב שירותו".

4. הרופא המוסמך המחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. שחייה הינה אמצעי טיפולי – משמר לנכים פגועי גב, לפי הוראה רפואית.

7. טיפול באמצעות שחיה - איננו "שחיה תחת פיקוח".

8. נכה המוכר ע"י משהב"ט על פגיעה בגב, (ס.פ. 21 ) בדרגת נכות של לפחות 20% ומעלה או 10% ומעלה שהוכר לפני 1.1.96 על פגימה זאת, רשאי לקבל אישור לטיפול. באמצעות שחייה (מספר פריט: 10561)

9. מתן אישור לנכה לקבלת טיפול באמצעות שחייה, ייעשה על פי החלטת רופא מוסמך מחוזי, בכפוף להנחיות הוראה זו, ויהיה תקף לשנה קלנדרית אחת בלבד.

10 . הצורך בקבלת טיפול באמצעות שחייה, ייבחן מחדש לפחות אחת לשנה.

11 . לאגף שיקום נכים אין הסדרים כספיים עם בריכות שחייה.

הגדרות

12 . שחייה תחת פיקוח -– לעניין הוראה זאת- שמירה הניתנת במהלך השחייה לנכים בדרגת +100% ובעלי מגבלות גופניות קשות.

13 . שנה קלנדרית – המתחילה ב- 1 בינואר, ומסתיימת ב- 31 לדצמבר של אותה שנה.

מידרג סמכויות אישור

14 . לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה. החלטת הרופא המחוזי חייבת להיות מנומקת.

15 . במקרה של ערעור על החלטת הרופא המוסמך המחוזי, רשאי הפונה לפנות לרופא המרחבי, אשר יחליט אם לאשר בקשתו, או לדחותה.

16 . בכל אחד מהמקרים הנ"ל יפרט הרופא המרחבי את הסיבות והנימוקים להחלטתו ויחזירם להמשך טיפול במחוז.

זכאות

17 . נכה המוכר ע"י משהב"ט על פגיעה בגב, (ס.פ. 21 ) בדרגת נכות של 20% לפחות או 10% ומעלה שהוכר לפני 1.1.96 על פגימה זאת, והוכר כזכאי לשירותים מלאים של אגף שיקום נכים.

קריטריון לזכאות

18 . קביעה בכתב של רופא אורטופד/שיקום מומחה המאשר כי מדובר בשחייה טיפולית לטיפול בפגימות מוכרות בגב, או כאבי גב הנובעים מנכותם המוכרת.

גובה הסיוע

19 . גובה ההחזר, כנגד קבלות "מקור", או כרטיסים בלבד, לא יעלה על המפורט בנספח א'.

אופן הטיפול

20 . נכה, פגוע גב כנ"ל, המבקש אישור לצורך טיפול באמצעות שחייה, יפנה לעובדת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום בו הוא מטופל.

21 . על הפונה להציג מכתב של רופא אורטופד/שיקום מומחה המאשר, כי הוא זקוק לטיפול באמצעות שחייה.

22 . על הרופא המחוזי לבחון את הצורך הרפואי בטיפול הנ"ל, על בסיס מכתבו של רופא אורטופד/שיקום מומחה, ואת עמידתו בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

23 . החליט הרופא המחוזי כי הנכה זכאי לטיפול באמצעות שחייה, יזין את החלטתו. במסך "מסגרת זכאות" (מספר פריט: 10561)

24 . הרופא המוסמך המחוזי ינחה את עובדת המחלקה לשירותים רפואיים להוציא הודעה לנכה.

אופן הטיפול – החזר הוצאות לנכה

25 . נכה אשר הוצאה לו הודעה, כי אושר לו טיפול באמצעות שחייה לשנה – יקבל את ההחזר, באחת משתי הדרכים שלהלן, ובלבד שלא יעלה על גובה ההחזר השנתי המפורט בנספח א' להוראה זו (כאשר מדובר בתקופה של פחות משנה – יהיה ההחזר לפי החלק היחסי של השנה):

א. קבלה "מקור" על תשלום בפועל עבור מנוי שנתי על שמו של הנכה.
ב. כרטיסי כניסה בודדים, המהווים גם קבלות על ביצוע התשלום.

26 . עובדת המחלקה לשירותים רפואיים, לאחר הבדיקה, תזין אסמכתא לתשלום.

27 . האסמכתא לתשלום, והקבלה/כרטיסים יועברו לאישור המיבדק, וליחידה לחשבונאות שיקום לביצוע התשלום.

רמת השירות – משך ביצוע

28 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת התערבות הרופא המרחבי, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 21 ימים ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

29 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 14 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכי צה"ל

נספח א' להוראה 50.11

גובה ההחזר המירבי לשנה*

גובה ההחזר המירבי לשנה* 1,500 ₪ לשנה כנגד הצגת קבלות


* הערה: כאשר מדובר בתקופה של פחות משנה – יהיה ההחזר לפי החלק הי

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל