אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מענקי דיור

הוראת אגף שיקום נכים מספר 62.07

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מענקי דיור לנכים
תאריך : 1.5.2013

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 62.07 מתאריך 1.5.2012 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן מענקים כסיוע לדיור . לנכים, למעט בנושא רכישת דירות שבבעלות משרד הביטחון לפי המ"ב 45.24

3. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הדגשה: בהוראה זו השימוש בלשון זכר, תקף גם עבור נקבה ולהיפך.

עקרונות

6. הסיוע לרכישה/ החלפה יינתן כל עוד לא שולם תשלום אחרון בגין הרכישה ולא מעבר למועד מסירת הדירה ( לפי החוזה או אם חל עיכוב במסירה שאינו תלוי בזכאי לפי אישור המוכר המעיד על מועד המסירה הצפוי).

7. הזכאות לסיוע במענק דיור לרכישת דירה ראשונה, או להחלפת דיור, הינה חד- פעמית, ולסעיף זכאות אחד בלבד .

8. מענק לרכישת דירה ראשונה ניתן לנכה מחוסר דיור, שסוג נכותו ודרגתה מפורטים בהוראה זו, ושאין, ולא היתה בבעלותו דירה, או חלק מדירה ורוכש דירה בקומת קרקע, או בקומה א' או בקומה ב' עם מעלית או במקרים מיוחדים (בניה מדורגת/ מפלס כניסה שונה מקומת הקרקע וכו') לפי מסמכים המעידים על מיקום הדירה והיותה מתאימה למגבלות הנכות.

9. מענק להחלפת דירה ניתן לנכה שמתקיימים לגביו כל ארבעת הקריטריונים הבאים גם יחד ובתנאי שרוכש דירה בקומת קרקע,או בקומה א' או בקומה ב' עם מעלית או במקרים מיוחדים (בניה מדורגת/ מפלס כניסה שונה מקומת הקרקע  וכו') לפי מסמכים המעידים על מיקום הדירה והיותה מתאימה למגבלות הנכות:

א. סוג נכותו ודרגתה - כמפורט בסעיף זכאות בהוראה זו.

ב. אין בבעלותו דירה נוספת, או חלק מדירה אחרת, פרט לדירה שבבעלותו אותה הוא מבקש להחליף לפי הצהרת הזכאי.

ג. הצורך בהחלפת הדירה נובע מכך שהדירה שבבעלותו (טרם הכרתו) אינה מתאימה למגבלותיו או במקרים בהם חלה החמרה במצב בריאותו המתבטאת בהעלאת דרגת נכותו, ומחמת מגבלותיו נאלץ להחליפה לדירה התואמת מגבלותיו לפי קביעת מרפאה בעיסוק.

ד. הפער הקיים בין מחיר המכירה למחיר הרכישה, כנקוב בחוזי הרכישה והמכירה, הינו לפחות בסכום הסיוע.

10 . תוקפה של כל החלטה לסיוע, עפ"י הוראה זו, הינה לשנה אחת מיום קבלתה.

11 . במענק דיור אין אפשרות ערעור על גובה סכום הסיוע, ורק במקרים חריגים העוסקים בזכאות עצמה (ולא בגובה המענק) – ניתן לפנות לוועדה המחוזית.

12 . לכל פונה יובהר, כי ביצוע צעדים שמשמעותם לקיחת התחייבות המבוססת על הסיוע של משרדנו – בטרם בדיקת זכאותו העקרונית לסיוע המבוקש, איננה חייבת את משהב"ט כלל ועיקר.

13 . הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול אחראי הדיור/רווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל, וללא תיווך המטה. פניות שהופנו ישירות למטה - לא יטופלו ע"י המטה, אלא יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

14 . "זכאויות כפולות" - במקרים בהם הוכרו זכאויות הנובעות מצירוף של נכות מוכרת ושכול, קיימת אפשרות לקבל סיוע מוגדל, כמפורט בסעיפי "זכאות כפולה - קריטריונים לסיוע".

הגדרות

15 . מענק – לעניין הוראה זו - מתן כספי, לו זכאי פונה, שזכאותו נבדקה ואושרה , ואינו צריך בהחזר, אלא אם נמצא שחלקו, או כולו ניתן בטעות.

16 . מחוסר דיור - לעניין הוראה זו - נכה שאין, ולא הייתה בבעלותו דירה, ו/או חלק מדירה, ואשר יציג "תעודת זכאות" של מחוסר דיור של משרד הבינוי והשיכון, או תצהיר של עו"ד הקובע, כי אין ולא הייתה בבעלותו דירה, ו/או חלק מדירה, והמבהיר הסיבות להעדר תעודת זכאות.

17 . "תעודת זכאות" - לעניין הוראה זו - מסמך רשמי של משרד הבינוי והשיכון הקובע את זכאותו של בעליו לקבלת סיוע לדיור.

18 . וועדה מחוזית – לעניין הוראה זו - ועדה המוסמכת לדון במקרים המפורטים בסעיפי "מידרג סמכויות אישור", והרכבה כלהלן:

א. מנהל המחוז – יו"ר

ב. אחראי דיור/רווחה במחוז – חבר

ג. נציג הארגון היציג – חבר. הדיון יתקיים גם בהעדרו, ובלבד שזומן אליו.

מדרג סמכויות אישור

19 . לאחראי דיור/רווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שאין חריגה מהקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור ב"חתימה שנייה" של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך ע"י מנהל המחוז.

20 . סמכויות הוועדה המחוזית: במקרים המפורטים להלן– רשאי הפונה לפנות לועדה המחוזית, אשר אם תחליט לאשר בקשתו – תחזירה לטיפולו של אחראי הדיור/רווחה:

א. במקרה של רכישת דירה ראשונה ע"י זכאי שעל שמו חלק מדירה אחרת (ולכן לא יכול להמציא תעודת זכאות) או במקרה של החלפת דירה כאשר פרט לדירה שבבעלותו יש לזכאי חלק בדירה אחרת: הסיוע יינתן בתנאי שהדירה האחרת אינה ניתנת למימוש ע"י הזכאי וזאת לאחר בחינת הנסיבות והנתונים כפי שיובאו בפני הוועדה המחוזית. הוועדה המחוזית תנמק ותפרט הנסיבות המיוחדות לאישור הסיוע, על פי רמת הזכאות כמפורט בנספח ב', ללא כל חריגה.

ב. כאשר הזכאי מבקש לרכוש דירה ראשונה/מחליף דירתו והדירה הנרכשת בקומה גבוהה, בבניין בו מותקנות לפחות 2 מעליות המגיעות לדירתו, וקיים גנראטור או שמיקום הדירה אינו עונה על המפורט בהוראה זו אולם מרפאה בעיסוק קבעה שמיקום הדירה מתאים למגבלות נכותו ( לעניין זה יש לקחת בחשבון גם מגבלות נכות עתידיות כאשר מדובר בנכות פרוגרסיבית) - היא רשאית לאשר, עפ"י שיקול דעתה, את הסיוע, אם התמלאו כל שאר תנאי הוראה זו, וכן התקבלה הודעתו של הזכאי בכתב, שרכישת הדירה המבוקשת הינה על אחריותו הבלעדית, וכי לא יינתן בעתיד סיוע להחלפה, בגין אי התאמת הדירה לנכותו.

זכאות

הדגשה: התנאי לזכאות במענקים שלהלן, הינו לנכים שדרגת נכותם המזכה (בשקלול ולא במצטבר) הינה לצמיתות .

21 . זכאות למענק לרכישת דירה ראשונה

א. נכה שדרגת נכותו מ- 35% עד 89% על גפיים תחתונות, ועומד בתנאי הוראה זו.

ב. נכה שדרגת נכותו מ 50%- עד 100% בכל סוגי הפגימות ועומד בתנאי הוראה זו.

22 . זכאות למענק להחלפת דירה

א. נכה שדרגת נכותו מ- 35% ומעלה על הגפיים התחתונות.

ב. נכה שדרגת נכותו מ- 60% ומעלה על לב, או ריאות.

ג. נכה שדרגת נכותו מ- 90% עד 100% , בכל סוגי הפגימות.

קריטריונים לאישור המענק

23 . מענק לרכישת דירה ראשונה ניתן לנכה מחוסר דיור, שסוג נכותו ודרגתה מפורטים בהוראה זו, ושאין, ולא היתה בבעלותו דירה, או חלק מדירה ורוכש דירה בקומה נמוכה  כלומר:בקומת קרקע, או בקומה א' ללא מדרגות, או בקומה א' עם מעלית או בקומה ב' עם מעלית. במקרים מיוחדים (בניה מדורגת/ מפלס כניסה שונה מקומת הקרקע וכו') בסמכות הועדה המחוזית לאשר לפי מסמכים המעידים על מיקום הדירה והיותה מתאימה למגבלות הנכות על פי חוות דעת מרפא בעיסוק. אם יש בבעלותו חלק מדירה אחרת, המענק יינתן בתנאי שהנכס אינו ניתן למימוש ע"י הזכאי וזאת לאחר בחינת הנסיבות והנתונים כפי שיובאו בפני הועדה המחוזית. הועדה המחוזית תנמק ותפרט הנסיבות המיוחדות לאישור המענק על פי רמת הזכאות כמפורט בנספח ב', ללא כל חריגה.

24 . מענק להחלפת דירה ניתן לנכה שמתקיימים לגביו כל ארבעת הקריטריונים הבאים גם יחד ובתנאי שרוכש דירה בקומת קרקע,או בקומה א' או בקומה ב' עם מעלית או במקרים מיוחדים (בניה מדורגת/ מפלס כניסה שונה מקומת הקרקע וכו') לפי מסמכים המעידים על מיקום הדירה והיותה מתאימה למגבלות הנכות:

א. סוג נכותו ודרגתה - כמפורט בסעיף זכאות בהוראה זו.

ב. אין בבעלותו דירה נוספת, או חלק מדירה אחרת, פרט לדירה שבבעלותו אותה הוא מבקש להחליף לפי הצהרת הזכאי. אם יש בבעלותו חלק מדירה אחרת המענק יינתן בתנאי שהנכס אינו ניתן למימוש ע"י הזכאי וזאת לאחר בחינת הנסיבות והנתונים כפי שיובאו בפני הועדה המחוזית . הועדה המחוזית תנמק ותפרט הנסיבות המיוחדות לאישור המענק, על פי רמת הזכאות כמפורט בנספח ב', ללא כל חריגה.

ג. הצורך בהחלפת הדירה נובע מכך שהדירה שבבעלותו (טרם הכרתו) אינה מתאימה למגבלותיו או במקרים בהם חלה החמרה במצב בריאותו המתבטאת בהעלאת דרגת נכותו, ומחמת מגבלותיו נאלץ להחליפה לדירה התואמת מגבלותיו לפי קביעת מרפאה בעיסוק.

ד. הפער הקיים בין מחיר המכירה למחיר הרכישה, כנקוב בחוזי הרכישה והמכירה, הינו לפחות בסכום הסיוע.

גובה הסיוע

25 . פירוט סכומי הזכאות העדכניים והמפורטים לכל דרגת נכות – ראה בנספח ב' להוראה זו.

26 . עדכון שיעורי המענק – יתבצע אחת לשנה, בחודש ינואר, ע"י ראש היחידה לתגמולים והטבות בשיתוף יחידת חשבונאות שיקום, והיח' להתקשרויות וכלכלה, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.

27 . "זכאות כפולה" - קריטריונים לסיוע במקרים בהם הוכרו זכאויות הנובעות מצירוף של נכות מוכרת ושכול ולאחר בחינה ששתי הזכאויות מזכות בסיוע על-פי הקריטריונים בהוראות קיימת אפשרות לקבל סיוע מוגדל ובתנאי שהסיוע הכולל (ברכישה / החלפה) אינו עולה על מחירה הכולל של הדירה, כמפורט להלן:

א. רכישת דירה ראשונה – הסיוע הגבוה מבין אחת האפשרויות לזכאי + תוספת 50% מסכום הסיוע הניתן בשל הזכאות האחרת.

ב. החלפת דירה - אם לא נעזר בעבר בגין אחת מהזכאויות- יקבל הסיוע הגבוה בין אחת האפשרויות לזכאי + תוספת 50% מסכום הסיוע הניתן בגין הזכאות האחרת.

אם נעזר בעבר בגין אחת מהזכאויות – יקבל סיוע כמחליף דירה בגין הזכאות האחרת.

אופן הטיפול

28 . פונה המבקש סיוע, יפנה בקשתו אל אחראי הדיור/רווחה במחוז השיקום, בו מטופל.

29 . פירוט המסמכים הנדרשים מהמבקש בהתאם לסוג הבקשה– ראה טבלה בנספח א'.

30 . אחראי דיור/רווחה במחוז , יבדוק הפרטים המהווים בסיס לבקשה ואת המסמכים הנדרשים כמפורט בנספח א', יזין את פרטי הבקשה למערכת המידע הממוחשבת. במקרים של זכאות כפולה יש להזין אף את הסיוע שקיבל בעבר בגין הזכאות האחרת ולציין הסיוע החדש המוגדל שאושר גם בתיקו הנוסף ויעביר החומר הרלוונטי לסריקה.

31 . כאשר הבקשה תואמת הקריטריונים המפורטים בהוראה זו, ללא כל חריגה, והמסמכים הנלווים מאשרים זאת - רשאי אחראי הדיור/רווחה במחוז לאשרה ולהעבירה לביצוע במערכת הממוחשבת, לאחר בדיקה ואישור ב"חתימה שנייה" ע"י סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך לכך ע"י מנהל המחוז.

32 . הבקשה המאושרת תועבר לביצוע ע"י אחראי דיור/רווחה, אשר יזין את פרטיה למערכת הממוחשבת – בקוד הטבה 264 – ויעביר את האסמכתא (ט. ש/ 326/1 ) ליחידה לחשבונאות שיקום לבדיקה ואשרור.

33 . המענק ישולם במסגרת תגמולו של הזכאי, אלא אם ימצא וינמק אחראי הדיור/רווחה שיש להעבירו לפקודת מוטב (באמצעות טופס מח/ 2426 , או מח/ 2426 א' ).

34 . במקרים מיוחדים, רשאי אחראי הדיור/רווחה להזרים המענק כמפרעה, ויציין זאת ע"ג האסמכתא.

35 . באחריות אחראי דיור/רווחה במחוז לשלוח לפונה הודעה על כל אחד מהמקרים הבאים:

א. אישור הבקשה (לאחר האשרור של היח' לחשבונאות שיקום).

ב. החלטת ביניים.

ג. דחיית הבקשה.

רמת השירות – משך ביצוע

36 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימי עבודה ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

37 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימי עבודה) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימי עבודה).

 

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 62.07

בדיקת מסמכים נדרשים

(טופס זה יימסר לפונה, כדי להקל עליו / ה את ריכוז והמצאת כל המסמכים הנדרשים)

הזכאי מחויב בהצגת חוזים מקוריים ועובד הדיור/רווחה יחתום על גביהם כי צפה במקור

 

 

שלב  סוג המענק הנדרש  מסמכים נדרשים  הערות  תקין / לא תקין 
דירה ראשונה  פירוט הבקשה כולל פירוט מקורות מימון נוספים העומדים לרשותו למטרה זו    תקין / לא תקין 
    תעודת זכאות תקפה ממשרד הבינוי והשיכון , או תצהיר של עו"ד המבהיר שאין ברשותו דירה והסיבות להעדר תעודת זכאות.  במקרים בהם הועדה המחו ' אישרה רכישה בקומה גבוהה בבניין עם 2 מעליות + גנרטור או דירה אחרת , הזכאי יציג התחייבות בכתב כי הרכישה בקומה , מתוך, מעליות , גנרטור, על אחריותו ואינו זכאי לסיוע להחלפת דירה  תקין / לא תקין 
    הצעת רכישה מחברה ציבורית **    תקין / לא תקין 
    חוזה רכישת דירה בצרוף קבלה על תשלום ראשון **  ** אם הרכישה הינה מחברה ציבורית לשיכון – יש לצרף קבלה על תשלום דמי רישום  תקין / לא תקין 
    היתר בניה    תקין / לא תקין 
    הסכם / חוזה עם הקבלן / נים הבונה / ים בצירוף אישור קבלן / מהנדס / אדריכל המעיד על
בניית השלד 
  תקין / לא תקין 
   במקרה של בניה :
( יש להוסיף המסמכים :)
הצעות מחיר המאפשרות לקבוע את עלות הבניה  בעת רכישת דירה מבני משפחה על הזכאי להציג הערת אזהרה בטאבו או לחילופין רישום / אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל  תקין / לא תקין  
החלפת דירה  פירוט הבקשה כולל פירוט מקורות מימוןו משאבים העומדים לרשותו למטרה זו    תקין / לא תקין 
    חוזה מכירת דירה , כולל ציון מפורש של הקומה בה נמצאת הדירה , והתייחסות למעלית/יות בבניין.  - במקרה של גירושין ובמידת הצורך ישמשו הסעיפים הרלבנטיים בהסכם הגירושין המלא
כחלופה לחוזה המכירה 
תקין / לא תקין 
    חוזה רכישת דירה בצרוף קבלה על תשלום ראשון , כולל ציון מפורש של הקומה בה נמצאת הדירה, והתייחסות למעלית/יות בבניין    תקין / לא תקין 
    *** התחייבות בכתב , כי רכישת הדירה הינה על אחריותו ואינו זכאי לסיוע נוסף     
    היתר בניה     
    הסכם / חוזה עם הקבלן / נים הבונה / ים בצירוף אישור קבלן / מהנדס / אדריכל
המעיד על בניית השלד 
- התחייבות הנכה שאין בבעלותו דירה נוספת או חלק מדירה אחרת פרט לדירה שבבעלותו אותה
הוא מבקש להחליף. 
 
  במקרה של בניה :
( יש להוסיף )  
הצעות מחיר מפורטות המאפשרות לקבוע את עלות הבניה  *** לדירה ראשונה / החלפה , ורק במקרים חריגים שוועדה מחוזית אישרה דירה גבוהה בבניין עם 2 מעליות + גנרטור או דירה אחרת   

 

נספח ב ' להוראה 62.07

שיעורי מענק לדיור , עפ " י דרגת הנכות וסוגה

מעודכן לפברואר 2002


הדגשה : המענק מחייב נכות לצמיתות , כמפורט לזכאות שלהלן , ויינתן גם אם לזכאי נכות נוספת שאיננה צמיתה


נספח ב ' 1- שעורי המענק לרכישת דירה ראשונה

  

סכום מרבי בש"ח  קבוצת הזכאים 
עד 30,429 ש"ח  נכה שדרגת נכותו מ - 35% עד 49%
על הגפיים התחתונות 
עד 91,380 ש"ח  נכה שדרגת נכותו מ - 50% עד 89%
על הגפיים התחתונות 
עד 60,950 ש"ח  נכה שדרגת נכותו מ 50%- עד 89%
בכל סוגי הפגימות 
עד 112,042 ש"ח  נכה שדרגת נכותו מ - 90% עד 100%
בכל סוגי הפגימות 

 

נספח ב ' 2

שעורי המענק להחלפת דירה

 

סכום מירבי בש"ח  קבוצת הזכאים 
עד 60,950 ש"ח  נכה שדרגת נכותו מ - 35% ומעלה על הגפיים התחתונות ,
נכה שדרגת נכותו מ - 60% ומעלה על לב או ריאות ,
נכה שדרגת נכותו מ - 90% עד 100% בכל סוגי הפגימות 

 

נותני חסות: