אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

הלוואות לשיכון ודיור - לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 62.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : הלוואות לשיכון ודיור לנכים
תאריך : 1.1.2014

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 62.01 מתאריך 1.6.2013 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן הלוואות לדיור לזכאי אגף שיקום נכים.

3. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. הסיוע לרכישה/ החלפה יינתן כל עוד לא שולם תשלום אחרון בגין הרכישה ולא מעבר למועד מסירת הדירה ( לפי החוזה או אם חל עיכוב במסירה שאינו תלוי בזכאי לפי אישור המוכר המעיד על מועד המסירה הצפוי).

7. ההלוואות ניתנות לזכאי אגף שיקום נכים, העומדים בקריטריונים המפורטים בגוף ההוראה לצורך:

א. רכישת דירה ראשונה.

ב. לנישואין וסידור ראשון.

ג. החלפת דירה .

ד. כיסוי חוב הרובץ על בעל דירה בתנאים מעיקים עפ"י הוכחות.

ה. שיפוצים – שינויים בדירה, תוספת בניה, מגורים בסטנדרט נמוך, צפיפות דיור, החמרה בנכות.

הקריטריונים לקבלת הלוואה לנכים הזכאים גם למענק לרכישה / החלפת דירה, או לנכים 30-34% (משוקלל) פגועי רגליים הזכאים להלוואה מוגדלת, . הינם כמפורט בהוראת " מענקי דיור לנכים " 62.07.

8. לכל פונה יובהר, כי ביצוע צעדים שמשמעותם לקיחת התחייבות המבוססת על הסיוע של משרדנו – בטרם בדיקת זכאותו העקרונית לסיוע המבוקש, איננה מחייבת את משהב"ט כלל ועיקר.

9. הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול אחראי הדיור/רווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל. פניות שהופנו ישירות למטה - לא יטופלו, אלא יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

10 . תוקפה של כל החלטה לסיוע, עפ"י הוראה זו, הינה לשנה אחת מיום קבלתה.

11 . פונה רשאי לערער על החלטת אחראי הדיור/רווחה המחוזי פעם אחת בלבד, בפני הועדה המחוזית בגין אותו נושא.

12 . במקרים בהם לא הצליח הזכאי לגייס ערבים כנדרש, או שהבנק לא מסתפק בערבים שהמציא הזכאי, לצורך מימוש ההלוואה שאושרה על ידי אגף שיקום נכים - תיבחן אפשרות למתן סיוע בערבות.

13 . לנכה שדרגת נכותו 50% ומעלה, שהינו מחוסר דיור, או מתגורר בדירה בבעלותו בבית דירות בקומה גבוהה, ללא מעלית - קיימת אפשרות לקבל המלצה למינהל מקרקעי ישראל לחכירת קרקע פטור ממכרז לבניית בית למגורים, לפי המפורט בגוף ההוראה.

הגדרות

14 . הלוואה- לעניין הוראה זו – סכום כספי שיינתן לזכאי ע"י בנק מסחרי, עפ"י הפנייה ממוחשבת של אגף שיקום נכים, ושאותה יתחייב הזכאי להחזיר, עפ"י תנאי ההלוואה הניתנת לו.

15 . מחוסרי דיור - לעניין הוראה זו - זכאים שאין, ולא הייתה בבעלותם דירה ו/או חלק מדירה, והינם בעלי "תעודת זכאות" תקפה של משרד הבינוי והשיכון, כ"מחוסרי דיור", או תצהיר, שניתן בפני עו"ד המאשר, שאין ולא הייתה בבעלותם דירה, ו/או חלק מדירה בציון הסיבות להעדר תעודת הזכאות.

16 . "תעודת זכאות" - לעניין הוראה זו - מסמך רשמי של משרד הבינוי והשיכון הקובע את זכאותו של בעליו לקבלת סיוע לדיור.

17 . "סידור ראשון"- לעניין הוראה זו – סיוע להתארגנות הפונה בדירה .

18 . ועדה מחוזית - לעניין הוראה זו – תפעל ליד כל מחוז שיקום ובסמכותה לדון במקרים המפורטים בסעיפי "מדרג סמכויות אישור" והרכבה כלהלן:

א. מנהל המחוז - יו"ר

ב. אחראי לנושא דיור/רווחה במחוז - חבר.

ג. נציג ארגון נכי צה"ל– חבר.

מידרג סמכויות אישור

19 . לאחראי דיור/רווחה במחוז יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שאין חריגה מהקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור ב"חתימה שנייה" של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך ע"י מנהל המחוז.

20 . לוועדה המחוזית יש סמכות ואחריות לדון בערעור של הפונה על החלטת אחראי הדיור /רווחה.

21 . בסמכותה של הועדה המחוזית להגדיל את סכומי הסיוע עד 20% נוספים לכל המטרות בהוראה זו (למעט סידור ראשון), או עד מחצית מההפרש מדרגת הסיוע הבאה (ללא סידור ראשון), הגבוה מביניהם, רק אם תיווכח שקיימות נסיבות חריגות המחייבות זאת. על הועדה לפרט ולנמק בהרחבה את הנסיבות המיוחדות שהביאו להחלטתה לחרוג מסכומי הסיוע הנקובים בנספח ב' להוראה זו, ועל פי סעיפי "כללים למתן סיוע שמעבר לשיעורי הסיוע שבסמכות אחראי דיור/רווחה במחוז" בהוראה זו- סעיף זה לא חל . על שיפוצים- ראה פירוט בסעיף 49

22 . במקרים בהם השתכנעה הוועדה המחוזית, כי יש להמליץ על סיוע מעבר לכך או שהזכאי מבקש להופיע בפני ועדת ערעורים עליונה – תעביר הנושא לדיון בוועדת ערעורים עליונה, ללא קבלת החלטה בוועדה המחוזית.

זכאות :

23 . נכים, שהוכרו כחוק ע"י משהב"ט, או שהוכרו "ל.מ.ד." כולל להטבה זו ושדרגת נכותם המזכה (בשקלול ולא במצטבר) הינה מ- 20% עד 100% .(למעט סיוע לסידור ראשון הניתן גם לנכים בדרגת +100% (מיוחדת) עפ"י נספח ב' להוראה זו.

לגבי נכות זמנית- הסיוע מותנה בכך שהנכות בתוקף לפחות ל 6- חודשים והרופא המחוזי אישר בכתב שנכותו לא תפחת מ 20%- נכות.  אם לאחר קבלת הסיוע דרגת הנכות תפחת כך שהתגמול הבסיסי כולל התשלומים הקבועים בגין עזרת זולת ודמי ניידות, לא יכסה את ההחזר/ים החודש/ים של ההלוואה שניתנה (וההלוואות האחרות אם קיימות) על הנכה להציג בפני הבנק הוראת קבע מחשבון הבנק שלו לניכוי יתרת ההחזר החודשי ולהציג בפני אחראית הרווחה במחוז העתק מהוראת הקבע כך שההחזר החודשי של ההלוואה יכוסה במלואו.

גובה הסיוע

24 . כמפורט בנספח ב' להוראה זו.

25 . עדכון שיעורי ההלוואות – יתבצע אחת לשנה בחודש ינואר באחריות ר' היחידה לתגמולים והטבות, ובתיאום עם ר' היחידה לחשבונאות שיקום, ור' היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן. טבלת שיעורי ההלוואות העדכניים – ראה בנספח ב' להוראה זו.

קריטריונים לאישור ההלוואה כמפורט להלן:

26 . למחוסרי דיור לצורך רכישת דירה ראשונה: שאין ולא הייתה בבעלותם דירה, או חלק מדירה.

ל"סידור ראשון"

27 . הסיוע ל"סידור ראשון" - ניתן בתנאי שלא ניתן סיוע למטרה זו בעבר, למעט, במקרה של גירושין - לזכאי, אשר על פי הסכם הגירושין המלא עוזב את הדירה המשותפת על ציודה (מלא/חלקי) ומבקש הלוואה לצורך התארגנות בדירה.

להחלפת דירה (לזכאי שלא ניצל בעבר הלוואה לרכישת דירה ראשונה או להחלפת דירה או לסיוע לכיסוי חלקי / מלא של המשכנתא)

28 . יינתן סיוע בשיעור מרבי של עד 50% מהסיוע המפורט למחוסר דיור בנספח ב' להוראה זו (ללא "סידור ראשון"), בתנאים הבאים:

א. אין בבעלותו דירה נוספת או חלק מדירה אחרת פרט לדירה אותה הוא מבקש להחליף.

ב. מחיר הדירה הנרכשת גבוה ממחיר הדירה הנמכרת, כנקוב בחוזי הרכישה והמכירה וסכום הסיוע לא יעלה על סכום הפער.

הערה: במקרה של גירושין, בהעדר חוזה מכירה, ישמש הסכם הגירושין המלא כתחליף לחוזה מכירה או רכישה כאמור לעיל, ובלבד שנושא הדיור מפורט בו.

הדגשה: נכים פגועי רגליים בדרגת נכות 30%-34% , שרכשו לאחר 1.1.02 דירה בקומת קרקע או בקומה א' או בקומה ב' עם מעלית - יבחן מתן סיוע נוסף כמפורט בנספח ב'.

ביצוע שיפוצים בדירתו של הזכאי

29 . הסיוע יינתן לשיפוצים בדירה שבבעלותו, או בדירה בשכירות מוגנת או מגורים בקיבוץ וכו', בכפוף להצגת אישור החברה המאכלסת/ הקיבוץ על גובה השתתפותם בשיפוץ ובתנאי שסך כל הסיוע לא יעלה על גובה השיפוץ כולו. הזכאי יממש ראשית את הסיוע האחר לו זכאי ואת ההפרש עד לעלות הכוללת או גובה מקסימאלי של הסיוע – הנמוך מבניהם יקבל ממשרדנו אלא אם הוכיח שתנאי ההלוואה האחרת קשים יותר. לגבי נכים שהם . בדרגת +100% (מיוחדת)-רלוונטית הוראת האגף מס' 62.13

30 . הסיוע הינו חד פעמי (ברמה הניתנת לנכה בדרגה של 20%-29% מחוסר דיור, כולל "סידור ראשון",( כמפורט בנספח ב' ) ויינתן במקרים הבאים:

א. שיפוצים / הרחבת דירה / בית בו מתגורר הזכאי, או כחלק משיפוצים /הרחבה קולקטיבית ברכוש המשותף.

ב. שינויים והרחבת דירה הנובעים מצורך רפואי , או כאשר הזכאי נזקק למטפל החייב להתגורר בדירתו, ובשל גודלה נאלץ להרחיבה.

ג. התקנת מעלית / מעלון ובלבד שהמעלון חיוני עקב מצב רפואי (לגבי נכים – שאינם זכאים לסיוע לפי הוראה 62.12 ) או גיל מבוגר (מעל 65 ), או על פי החלטת דיירי הבית  המשותף ובלבד שאינו זכאי לסיוע מלא במענק ו/או הלוואה למטרה זו מגוף אחר כגון בטל"א וכו', בגין נכות המוכרת אצלם, אלא אם הוכיח שזקוק לסיוע נוסף למטרה זו או לחילופין שההלוואה האחרת ניתנת בתנאים קשים.

הדגשה: היה ואושר לנכה מענק להתאמת דירה למגבלותיו הרפואיות, עפ"י הוראת האגף = סכום הסיוע בהלוואה ובמענק לא יעלה על גובה השיפוץ כולו. עובד הדיור/ רווחה יציין אם הנכה הגיש/ יגיש בקשה למענק להתאמת דירה או אם אינו זכאי לו כאמור.

היה ואושר לנכה מענק להתקנת מעלית / מעלון, לא יהיה זכאי להלוואה למימון המעלית לפי הוראה זו.

סיוע לכיסוי חלקי / מלא של משכנתא

31 . סיוע לכיסוי חלקי / מלא של משכנתא בתנאים מעיקים הרובצת על זכאי שהינו בעל דירה ,יינתן רק כאשר המשכנתא ניטלה לצורך רכישת הדירה/בית למגוריו, עפ"י הוכחות  ובכפוף לתנאים ולכללים על פי הסכומים לקבלת סיוע לדירה ראשונה או להחלפת דירה, כמפורט בהוראה זו.

הסיוע יינתן לאחר שהוכח שהזכאי פעל לפריסה מקסימאלית של יתרת המשכנתא (בין אם אושרה לו הפריסה ובין אם לא) ובלבד שקיים פער של לפחות 20% בין סכום ההחזר החודשי של המשכנתא המקורית לבין ההחזר החודשי שיוותר לאחר הפריסה בהילקח בחשבון גם החזר ההלוואה שתינתן ממשרדנו (הכוונה שלאחר סיוע המשרד תהיה הקטנה בשיעור 20% לפחות מסכום ההחזר החודשי של המשכנתא המקורית).  ההלוואה תרשם לפקודת הבנק למשכנתאות.

"זכאות כפולה" - קריטריונים לסיוע

32 . במקרים בהם הוכרו זכאויות הנובעות מצירוף של נכות מוכרת ושכול ולאחר בחינה ששתי הזכאויות מזכות בסיוע על- פי הקריטריונים בהוראות קיימת אפשרות לקבל סיוע מוגדל ובתנאי שהסיוע הכולל (ברכישה / החלפה) אינו עולה על מחירה הכולל של הדירה, כמפורט להלן:

א. רכישת דירה ראשונה – הסיוע הגבוה מבין אחת האפשרויות לזכאי + תוספת 50% מסכום הסיוע הניתן בשל הזכאות האחרת.

ב. החלפת דירה - אם לא נעזר בעבר בגין אחת מהזכאויות- יקבל הסיוע הגבוה בין אחת האפשרויות לזכאי + תוספת 50% מסכום הסיוע הניתן בגין הזכאות האחרת.

אם נעזר בעבר בגין אחת מהזכאויות – יקבל סיוע כמחליף דירה בגין הזכאות האחרת.

אופן הטיפול

33 . פונה המבקש סיוע, יפנה בקשתו אל אחראי הדיור/רווחה במחוז השיקום בו מטופל.

34 . פירוט המסמכים הנדרשים מהמבקש בהתאם לסוג הבקשה– ראה טבלה בנספח א'.

35 . אחראי דיור/רווחה במחוז, יבדוק הפרטים המהווים בסיס לבקשה ואת המסמכים הנדרשים, כמפורט בנספח א'. יזין את פרטי הבקשה למערכת המידע הממוחשבת ויעביר החומר הרלוונטי לסריקה (במקרים של "זכאות כפולה" יש להזין אף את הסיוע שקיבל בעבר בגין הזכאות האחרת ולציין ההחלטה החדשה/ אחרונה שאושרה, גם בתיקו הנוסף).

36 . כאשר הבקשה תואמת הקריטריונים המפורטים בהוראה זו, ללא כל חריגה, והמסמכים הנלווים מאשרים זאת - רשאי אחראי הדיור/רווחה במחוז לאשרה ולהעבירה, באמצעות מערכת המידע הממוחשבת לבדיקה ול "חתימה שנייה" של סגן מנהל המחוז או מי שהוסמך לכך ע"י מנהל המחוז.

37 . הבקשה המאושרת עוברת באמצעות מערכת המידע הממוחשבת לבדיקה ואשרור של היחידה לחשבונאות שיקום.

38 . לאחר אשרור הבקשה ע"י היחידה לחשבונאות שיקום, באחריות אחראי הדיור/רווחה להדפיס את ההפניה הממוחשבת ב– 2 עותקים ולהחתים ידנית את מנהל המחוז / סגנו או את מי שהוסמך לכך על ידו (חתימה שנייה).

39 . באחריות אחראי דיור/רווחה במחוז לשלוח לפונה הודעה על כל אחד מהמקרים הבאים:

א. אישור הבקשה (לאחר האשרור של היח' לחשבונאות שיקום).

ב. החלטת ביניים.

ג. דחיית הבקשה.

40 . ההפניה תימסר ע"י המחוז לזכאי.

41 . ערבויות - במקרים בהם לא הצליח הזכאי לגייס ערבים כנדרש, או שהבנק לא מסתפק בערבים שהמציא הזכאי, לצורך קבלת ההלוואה- תיבחן אפשרות למתן ערבות חלקית (נוספת, מלאה 2+ , מלאה 1+ ), או ערבות מלאה של המדינה.

אופן הטיפול – ערעור על החלטת אחראי דיור/ הרווחה

42 . במקרים בהם מערער הזכאי בכתב על גובה ההלוואה ומבקש סיוע שהוא מעבר לשיעורי הסיוע המפורטים בנספח ב' להוראה זו, יובא המקרה לדיון בוועדה המחוזית. עד לקבלת החלטה בבקשה, לא יימסר טופס ההפניה לזכאי, אלא אם הזכאי מבקש או מחויב לתשלום עפ"י חוזה.

כללים למתן סיוע שמעבר לשיעורי הסיוע שבסמכות אחראי דיור/רווחה במחוז

בסמכות הוועדה המחוזית להוסיף להלוואה לרכישת דירה או להחלפת דירה או לכיסוי חלקי/ מלא של המשכנתא שלה נמצא זכאי, בהתאם למפורט בהוראה זו, עד 20% נוספים, או עד מחצית מההפרש שבין הסיוע שלו זכאי ועד לדרגת הסיוע הבאה ללא סידור ראשון. אשר לנושא שיפוצים ראה פירוט בסעיף 47.

לרכישת דירה ראשונה

43 . זכאי מחוסר דיור שהינו נשוי + 2 ילדים ויותר (עד גיל 24 ) ומתגוררים עימו, אשר המציא תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון כמחוסר דיור והרוכש דירה ראשונה התואמת מגבלותיו ומצבו הרפואי, ובתנאי שהדירה הנרכשת על ידו אינה בשכירות ציבורית ("עמידר" , "עמיגור", "פרזות", "חלמיש" וכדומה) רשאית הוועדה להוסיף להלוואה שלה זכאי, בהתאם למפורט בהוראה זו, עד 20% נוספים או עד 50% מדרגת ההפרש שבין הסיוע שלו זכאי ועד לדרגת הסיוע הבאה.

רכישת דירה ראשונה/ החלפה ע"י זכאי שעל שמו חלק מדירה אחרת:

44 . הסיוע לרכישה יינתן בתנאי שהנכס אינו ניתן למימוש ע"י הזכאי וזאת לאחר בחינת הנסיבות והנתונים כפי שיובאו בפני הוועדה המחוזית. הוועדה המחוזית תנמק ותפרט הנסיבות המיוחדות לאישור הסיוע, על פי רמת הזכאות כמפורט בנספח ב', ללא כל חריגה.

החלפת דירה (לזכאים שלא נעזרו בעבר ברכישה או בהחלפת דירה או כיסוי מלא/חלקי של משכנתא)

45 . במקרים מיוחדים בהם הסיוע שבסמכות הוועדה המחוזית אינו נותן מענה לבקשת הזכאי תיבחן אפשרות סיוע עד גובה הסיוע כמפורט בנספח ב' להוראה זו לרכישת דירה ראשונה (ללא סידור ראשון) וזאת בנסיבות מיוחדות שיפורטו על- ידי הוועדה המחוזית.

להחלפת דירה, מסיבות שלא היו קיימות בעבר (לפונה שקיבל בעבר סיוע לרכישה/החלפה או כיסוי מלא/חלקי של משכנתא)

46 . שני המקרים המפורטים להלן – יובאו לדיון בוועדה המחוזית – אשר אם תמצא לנכון, תעבירם לדיון והחלטה בועדת ערעורים עליונה, ללא קבלת החלטה בוועדה המחוזית:

סיבות בריאות- המתייחסות לנכים שחלה החמרה במצב בריאותם המתבטאת באחוזי נכותם, ואשר אין אפשרות להתאים דירתם למגבלות הנכות לפי חוות דעת מרפאה בעיסוק ונאלצים להחליף דירתם התואמת את מגבלות נכותם.

סיבות משפחתיות-גירושין, שלאחריהם נותר הזכאי מחוסר דיור, או רק עם חלק הדירה , על פי הסכם גירושין מלא + תעודת גירושין. הסיוע שיאושר יינתן עד לרמה של "מחליף דירה".

שיפוץ בדירה

47 . תוספת לסיוע:

א. לזכאי שטרם נעזר בעבר למטרה זו תינתן תוספת ברמה של עד 50% מדרגת הסיוע הניתנת עפ"י נספח ב' לנכה בשיעור 20%-29% כולל סידור ראשון (כלומר הסה"כ הוא עד 150% מדרגת הסיוע בשיעור 20%- 29% כולל סידור ראשון).

ב. לזכאי שנעזר בעבר למטרה זו, ינתן סיוע אחד נוסף ואחרון (ובסה"כ עד לפעמיים בלבד ברמה של עד 50% מדרגת הסיוע הניתנת בנספח ב' לנכה בשיעור 20%-29% כולל סידור ראשון. לפונה שקיבל בעבר סיוע למטרה זו יבוצע שערוך לסכום שקיבל בעבר והזכאי יקבל השלמה עד ל 150%- מדרגת הסיוע בשיעור 20%-29% כולל סידור ראשון בכפוף לכך שחלפו 10 שנים מהסיוע שקיבל בעבר לשיפוץ דירתו.

סיוע לכיסוי חלקי / מלא של משכנתא

48 . בכפוף לתנאים ולכללים המפורטים לעיל של קבלת סיוע חריג לדירה ראשונה, או להחלפת דירה, כמפורט בהוראה זו . התשלום יבוצע לפקודת הבנק למשכנתאות.

המשך אופן הטיפול - פירעון ההלוואות

49 . הבנק יחתים את הלווה על התחייבות בלתי חוזרת לניכוי התשלומים על חשבון ההלוואות מתגמוליו החודשיים. סכום ההתחייבות יימסר ע"י הבנק ליח' לחשבונאות שיקום לביצוע הניכוי (במקרים בהם ההחזר החודשי גבוה מסכום תגמולי הזכאי ינוכה ההחזר בהוראת קבע מחשבונו האישי) .

50 . במקרה של אי פירעון ההלוואה, או פיגורים בהחזרה, יפעל הבנק למיצוי כל ההליכים לגביית ההלוואות, כולל נקיטת האמצעים המשפטיים הנדרשים לכך.

במקרים בהם ניתנה ערבות משרדנו, מלאה או חלקית, יטופל לפי הוראת ערבויות.

52 . מנהל המחוז יכול להידרש ע"י היח' לתגמולים והטבות לבדוק הסיבות לאי פירעון ההלוואה, ובהתאם לנסיבות תגובש הדרך לפתרון הבעיה ע"י אחת מהאפשרויות הבאות או צירוף של חלק מהן:

א. הארכת תקופת הפירעון של ההלוואה בצרוף חוב הפיגורים, כך שסכום הפירעון החודשי יקטן, והזכאי יוכל לעמוד בפירעון.

ב. נקיטת אמצעים משפטיים לגביית החוב, כולל פניית הבנק לערבים.

ג. המשך פירעון חודשי של ההלוואה או החוב ע"י היורשים / הערבים בתנאי ההלוואה שניתנה לזכאי.

ד. במקרה של פטירת לווה שהוא זכאי אגף שיקום נכים - יפעל הבנק לגביית יתרת החוב מהיורשים ו/או מנהל העיזבון.

52 . ע' בכיר לשקום כלכלי ודיור ביחידה לתגמולים והטבות יודיע לבנק את המלצת האגף, לאור המלצת המחוז, והתייעצות עם היועץ המשפטי, ועם ראש היחידה לתקציבים, כלכלה והתקשרויות, בהתאם לצורך.

המלצות לפטור ממכרז של ממ"י לחכירת קרקע לבניית בית למגורים

53 . קיימת אפשרות לקבל המלצה לפטור ממכרז של מינהל מקרקעי ישראל (להלן: ממ"י) לחכירת קרקע לבניית בית למגורים, לנכה שדרגת נכותו 50% ומעלה, מחוסר דיור, או שהתגורר בטרם האירוע שגרם לנכותו המוכרת, או עקב ההחמרה שבאה לידי ביטוי באחוזי נכותו, בדירה שבבעלותו בבית דירות בקומה ב' ומעלה ללא מעלית, ואשר הוכיח והציג תצהיר חתום בפני עו"ד, כי עומדים לרשותו המקורות והאמצעים הכספיים הדרושים לצורך חכירת הקרקע ובניית בית. זאת למעט סיוע ממשרדנו אם יהיה זכאי לו, כפי שייקבע ויהיה נכון במועד הדיון בו תיקבע זכאותו לסיוע.

54 . מקרים מיוחדים העונים לזכאות שפורטה לעיל למעט בהם הזכאי מתגורר בקומת קרקע או בקומה א' בבניין ללא מעלית שאינה מותאמת למגבלות הנכות, או בשל נכותו נזקק לשימוש בכסא גלגלים, עפ"י אישור הרופא המוסמך המחוזי/ מרפאה בעיסוק (לפי הצורך), ומבקש לקבל המלצה למנהל מקרקעי ישראל - רשאי ר' היח' לתגמולים והטבות לאשר ההמלצה.

55 . הטיפול בבקשה כאמור, ייעשה בהתאם למפורט בסעיפי "אופן הטיפול" לעיל (כולל נכים בדרגת 100% + מיוחדת המטופלים ע"י המחוז).

56 . לגבי נכים 50% - 100% מנהל המחוז יחתום על מכתב ההמלצה המופנה - למינהל מקרקעי ישראל וימסור אותו לנכה בצירוף מכתב נלווה והעתק יסרק לתיקיה הדיגיטאלית. לגבי נכים בדרגת +100% מיוחדת – ר' תחום דיור ושקום כלכלי יחתום על מכתב ההמלצה המופנה למינהל וימסור לנכה בצרוף מכתב נלווה והעתק יסרק בתיקיה הדיגיטלית ולתיק הדיור המיוחד ביח' לתגמולים והטבות.

57 . מודגש בזאת, כי אין במתן המלצה זו משום התחייבות כלשהי למתן סיוע כספי של משהב"ט. כל בקשה לסיוע אחר – תיבדק ותיבחן לגופה עפ"י הקריטריונים והוראות האגף, בהתאם לזכאותו של הנכה במועד הדיון.

רמת השירות – משך ביצוע

59 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על אחראי דיור/רווחה במחוז ומנהל המחוז/סגנו לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת דיון בועדה המחוזית, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימי עבודה ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

60 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימי עבודה) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימי עבודה).

 

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 62.01

בדיקת מסמכים נדרשים

(טופס זה יימסר לפונה, כדי להקל עליו / ה את ריכוז והמצאת כל המסמכים הנדרשים)

חוזה הרכישה/ מכירה המוגשים למשרדנו חייבים להיות מקוריים או עותקים המוטבעים בחתימה וחותמת עו"ד המעידות שהעותק שהועבר מתאים למקור או בציון שעובד הדיור/רווחה צפה במקור והעותק שהועבר מתאים למקור.

 

 

שלב  סוג ההלוואה הנדרש*  מסמכים נדרשים  הערות  תקין / לא תקין
רכישת דירה ראשונה  פירוט הבקשה  בעת רכישת דירה מבני משפחה על הזכאי להציג הערת אזהרה בטאבו או לחילופין רישום / אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל    תקין / לא תקין  
    מקורות מימון נוספים העומדים לרשותו למטרה זו  * במקרים בהם הועדה המחו' אישרה רכישה בקומה גבוהה בבניין עם 2 מעליות + גנרטור או דירה אחרת , הזכאי יציג התחייבות בכתב כי הרכישה : בקומה , מתוך , מעליות , גנרטור - על אחריותו ואינו זכאי לסיוע להחלפת דירה .  תקין / לא תקין 
     חוזה רכישת דירה בצרוף קבלה מקבלן/אישור עו"ד המאשר התשלום הראשון.   תקין / לא תקין 
    תעודת זכאות תקפה ממשרד הבינוי והשיכון או תצהיר של עו"ד המבהיר שאין ברשותו דירה , והסיבות להעדר תעודת זכאות    תקין / לא תקין 
     הצעת רכישה מחברה ציבורית כאשר הרכישה הינה מהחברה הציבורית בה התגורר בתנאי שכירות יש לצרף קבלה על תשלום דמי רישום . התשלום ירשם לפקודת החברה המשכנת או לפקודת הזכאי כנגד קבלה על תשלום הדירה.  תקין / לא תקין 
  בניה
- במקרה של בניה כחלופה לרכישה ראשונה / החלפה יש לצרף גם את המסמכים בסעיפים 3,2,1 1. 
1. הסכם רכישת קרקע    תקין / לא תקין 
    .2 הסכם / ים עם הקבלן / נים הבונה / ים בצירוף אישור קבלן / מהנדס / אדריכל המעיד על בניית השלד     תקין / לא תקין 
    3. הצעות מחיר המאפשרות לקבוע את עלות הבניה    תקין / לא תקין 
 2 סידור ראשון  פירוט הבקשה     תקין / לא תקין 
    הסכם גירושין*  * לזכאי העוזב הדירה בהתאם להסכם גירושין המלא  תקין / לא תקין  
החלפת דירה  פירוט הבקשה    תקין / לא תקין 
    חישוב ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הקניה מקורות מימון נוספים העומדים לרשותו למטרה זו     תקין / לא תקין 
    חוזה מכירת דירה – במקרה של גירושין במידת הצורך ישמשו הסעיפים הרלבנטיים
בהסכם הגירושין המלא כחלופה לחוזה המכירה * 
  תקין / לא תקין 
    חוזה רכישת דירה    תקין / לא תקין 
    הצהרת הזכאי בפני עו " ד / רשם בימ " ש שאין ברשותו דירה נוספת או חלק מדירה אחרת  * המתגורר בקיבוץ – כחלופה לחוזים יוצג - - אישור ממזכיר הקיבוץ המפרט הנסיבות להחלפת הדירה . - עלות כוללת - השתתפות הקיבוץ - השתתפות הזכאי - התחייבות הקיבוץ לא לפנות את הזכאי מהבית שלא מרצונו.  תקין / לא תקין 
4 כיסוי חלקי / מלא של משכנתא
( בגין דירה ראשונה / החלפה ) 
פירוט הבקשה    תקין / לא תקין 
    אישור הבנק המפרט תנאי המשכנתא *  - חוזה / ים בהתאם – ( או לחילופין תצהיר )  תקין / לא תקין 
    העתק מפנית הזכאי לבנק לפריסת המשכנתא ותשובתם.  * תנאי המשכנתא : - תאריך נטילה וסיום – סכום הקרן – ריבית – הצמדה – החזר חודשי – יתרה – תנאים לפירעון מוקדם  תקין / לא תקין 
שיפוצים  פירוט הבקשה    תקין / לא תקין 
    מקורות מימון נוספים העומדים לרשותו למטרה זו. במידה ומקבל בגין השיפוץ סיוע ממקור נוסף יש לצרף אישור.  * קבלה ( בה יפורט אופן התשלום והפריטים שצוינו בהצעת המחיר ) המעידה על תשלום 50% לפחות מהסכום שאושר - נדרשת לצורך קבלת ההלוואה בפועל   תקין / לא תקין
     2 הצעות מחיר מפורטות **  ** המתגורר בקיבוץ – תתקבל גם הצעת מחיר אחת.  תקין / לא תקין 
    קבלה בה יפורט אופן התשלום    תקין / לא תקין 
    היתר בניה ( אם מתחייב מאופי השיפוץ )  * אישור ועד הבית / הסכמת הדיירים לגבי שיפוץ קולקטיבי  תקין / לא תקין 
 6 המלצה למנהל מקרקעי ישראל  פירוט בקשה    תקין / לא תקין 
    תעודת זכאות *  *במקרה  שמדובר בדירה ראשונה   תקין / לא תקין
    תצהיר בפני עו " ד כמפורט בגוף ההוראה    תקין / לא תקין 

 

נספח ב ' להוראה מס ' 62.01
שיעורי הלוואות לדיור ו / או לסידור ראשוני ושיכון מפברואר 2002

 

 

זכאות דירה ראשונה סידור ראשון  סה"כ
29%-20%

עד 50,440 ש"ח

(עד 25,220 - החלפת דירה)

עד 7,500 ש"ח עד 57,940 ש"ח*
39%-30%

עד 80,560 ש"ח

(עד 40,280 - החלפת דירה)

עד 7,500 ש"ח עד 88,060 ש"ח
30%-34 **

עד 110,690 ש"ח

(עד 55,350 - החלפת דירה)

עד 7,500 ש"ח עד 118,190 ש"ח
49%-40%

עד 151,500 ש"ח

(עד  - 75,750 החלפת דירה)

עד 16,170 ש"ח עד 167,670 ש"ח
69%-50%

עד 223,830 ש"ח

(עד 111,915 - החלפת דירה)

עד 19,870 ש"ח  עד 243,700 ש"ח
99%-70%

עד 250,470 ש"ח

(עד 125,235 - החלפת דירה)

עד 24,110 ש"ח עד 274,580 ש"ח
100%

עד 326,170 ש"ח

(עד 163,085 - החלפת דירה)

עד 34,780 ש"ח
(כולל מיוחדת לנכים)
עד 360,950 ש"ח 
שיפוצים     עד 57,940 ש"ח  *

 

* פגועי רגליים, שדרגת נכותם כנ"ל, שרכשו / החליפו דירה בקומה נמוכה לאחר 1.1.02 עפ"י המועד הנקוב בחוזה הרכישה.


 

נותני חסות: