X סגירה
 

ועדה רפואית עד הבית

הרוצה את הרב שיבוא אליו

עד כה אגף השיקום במשרד הביטחון פעל על פי האמירה : "הרוצה את הרב שיבוא אליו", כלומר כל נכה צה"ל שרוצה לקבל אחוזי נכות עליו להתייצב בפני הועדה הרפואית במקום שנקבע על ידי קצין התגמולים ויושב ראש הועדות הרפואיות.

אך מה קורה במקרים של נכים קשים, נכים שנבצר מהם להגיע לוועדה הרפואית, נכים שעבורם להגיע לוועדה הרפואית קשה מאוד עד בלתי אפשרי, כיצד ניתן לקבוע אחוזי נכות לצמיתה עבורם.

חברי הועדה יבואו לבקר את הנכה

בדיוק בנושא זה ניתן לאחרונה פסק דין תקדימי בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בעתירה שהגיש עורך הדין אלי סבן, דן כב' בית המשפט בשאלה האם נכה צה"ל חייב להגיע פיזית לבדיקה רפואית בוועדה רפואית?

קצין התגמולים ויושב ראש הוועדות הרפואיות טענו שהוועדה הרפואית ורק הועדה מוסמכת לקבוע אם מדובר בנכות זמנית או קבועה וזאת רק לאחר בדיקת נכה.

כב' בית המשפט לא קיבל את טענתם ופסק כי, "כשם שבית המשפט הולך אצל צד שאינו יכול להתייצב בפניו בין אם לביתו ובין אם למקום אשפוזו, כך גם ועדה רפואית שיושבת כטריבונל מעין שיפוטי רשאית וזכאית לעשות כן".

פסק דין חשוב ותקדימי

אכן מדובר בפסק דין חשוב ותקדימי, מדובר על עניין עקרוני הנוגע לכלל נכי צה"ל בארץ, נכי צה"ל אשר נבצר מהם להגיע ולעמוד בפני הוועדות הרפואיות עקב מצבם הרפואי.

עד לפסיקה זו סירב קצין התגמולים ויושב ראש הוועדות הרפואיות לדון בעניינם, אלא אם כן יגיעו פיסית ויעמדו מול הועדה הרפואית.

פסק דין נותן פתח צוהר משפטי לכל הנכים הקשים לקום ולדרוש כי הועדה הרפואית תבוא לבדיקה בבית הנכה או מקום אשפוזו, שם הוועדה תערוך את בדיקתה ותיתן החלטתה .

סוף דבר

זהו המקרה הראשון בו קובע בית המשפט באופן תקדימי שעל חברי הועדה להגיע לבקר את הנכה.

בפסק הדין המדובר קבעה השופטת 100% לצמיתות מבלי שהנכה נבדקה כלל בוועדה הרפואית!

לעיון בפסק הדין – לחצו כאן >>
 


 

נותני חסות: