X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מפציעה ועד שיקום - חלק רביעי - שיעור הנכות

חלק רביעי -   שיעור הנכות

במידה וקצין התגמולים מכיר כי הפציעה אירעה בעת השירות, לא נגרמה מהתנהגות רעה וחמורה של הפצוע וכי קיים קשר הסיבתי בין השירות לפציעה יזומן הפצוע להופיע בפני וועדה רפואית אשר תיקבע את שיעור נכותו.

חוק הנכים מאפשר הכרה רק ב"נכות" המוגדרת בחוק כ "איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה". מכאן עולה כי תיקבע נכות רק על ההגבלה הפיזית ולא על משמעותה.

לדוגמא נכות בשל פציעה בברך תוכר על פי מידת ההגבלה של התנועות או היציבות של ברך זו ולא על פי המשמעות של פגיעה זו באיכות חייו של הפצוע (פגיעה ביכולת תעסוקתית,  ספורטיבית וכדומה).

שיעור הנכות יקבע על ידי "וועדה רפואית" המורכבת מרופא אחד לפחות וממזכיר אשר יכתוב את פרוטוקול הדיון על פי מדדים שנקבעו בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), ובאופן חישוב הנכות שנקבע בתקנות אלו.

הוועדה תיקבע הן את שיעור הנכות והן אם מדובר בנכות זמנית, היינו שהמצב הרפואי עוד אינו סופי, או בנכות צמיתה – היינו שלא צפוי שינוי של ממש במצב הרפואי.

לאחר שהוועדה סיכמה את דיוניה, מועבר התיק ליו"ר הוועדות הרפואיות שלו סמכות לאשר את החלטת הוועדה, להחזיר את הדיון לוועדה לצורך תיקון החלטה או לפסול את ההחלטה כליל ולכנס וועדה בהרכב אחר.

לאחר אישור ההחלטה על ידי היו"ר הוועדות יוציא קצין התגמולים החלטה סופית המפרטת מהי הנכות המוכרת, והאם היא הוכרה כנכות שנגמה על ידי השירות או רק שהחומרה על ידו, את שיעור הנכות שנקבע על ידי הוועדה הרפואית ואת מועד תום הנכות, אם הנכות לא נקבעה לצמיתות.

במידה והוועדה קבעה פחות מ10% נכות, לא יהיה הפצוע זכאי לכל טיפול רפואי, תגמול  או סיוע מאגף השיקום, למעט הזכות להגיש בקשת החמרה בעתיד במידה ומצב הנכות יחמיר.

במידה והוועדה תיקבע את הנכות בשיעור שבין 10% ל-19% לצמיתות, יהיה הפצוע זכאי לקבל מענק חד פעמי ששיעורו משתנה בהתאם לשיעור הנכות, אך לא יהיה זכאי לכל טיפול רפואי, תגמול  או סיוע מאגף השיקום, למעט הזכות להגיש בקשת החמרה בעתיד במידה ומצב הנכות יחמיר.

במידה והוועדה תיקבע את הנכות בשיעור שבין 10% ל-19% באופן זמני, יהיה הפצוע זכאי לקבל מקדמה על חשבון המענק חד פעמי לכל התקופה שממועד תחילת הנכות ועד תום הנכות הזמנית, אך לא יהיה זכאי לכל טיפול רפואי, תגמול  או סיוע מאגף השיקום, למעט הזכות להגיש בקשת החמרה בעתיד במידה ומצב הנכות יחמיר.

במידה והוועדה תיקבע את הנכות בשיעור שמעל 20% באופן זמני או קבוע יהיה הפצוע זכאי לקבלת תגמול חודשי ממשרד הביטחון, טיפול רפואי בנכויות המוכרות ועזרה בשיקום על פי שיעור נכותו ומשכה. לפצוע יקבע בלשכה המתאימה עובד שיקום אשר אמור לסייע לפצוע בתחומים עליהם אמון אגף השיקום.

במידה והוועדה קבעה את הנכות כזמנית, יזומן הפצוע לוועדה רפואית חוזרת בתום תקופה זו, הזימון יתבצע האחריות אגף השיקום ובמידה והוועדה תיארך לאחר גמר הנכות הזמנית, יוארכו זכויותיו של הפצוע – הארכה מנהלתית – עד לגמר דיוני הוועדה החוזרת.

על החלטת וועדה רפואית בנושא שיעור הנכות וזמניותה ניתן להגיש ערעור לוועדה עליונה.

על החלטת קצין תגמולים להכיר בנכות כהחמרה ולא כגרימה  ניתן  לערער בפני וועדת ערעורים המתכנסת בבית משפט שלום בבאר שבע, ירושלים, ראשון לציון, תל אביב או חיפה.

וועדה רפואית עליונה בהרכב של שלושה רופאים לפחות תדון בערעור, וסמכותה לשנות או לאשר את החלטת הוועדה הראשונה.

גם החלטת הוועדה העליונה עוברת לאישורו של יו"ר וועדות רפואיות (עליונות) וגם לאו הסמכות לאשר את ההחלטה, להחזירה לוועדה לדיון נוסף או לבטל את ההחלטה ולכנס וועדה בהרכב אחר.

לאחר אישור ההחלטה על ידי יו"ר הוועדות העליונות, קצין התגמולים יודיע לפצוע את החלטת הוועדה העליונה, ותינתו לו הזכות לערער עליה, אך בנקודה משפטית בלבד, לבית המשפט המחוזי.

 

 ארז  יער
סיגל וארז יער - משרד עורכי דין
www.yaar-law.com

 

נותני חסות: