X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

ערעור לבית המשפט על קביעת ועדה רפואית עליונה

הוראת אגף שיקום נכים מספר 30.04

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : ערעור לבית המשפט על קביעת ועדה רפואית עליונה
תאריך : 1.6.2011

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 30.04 מתאריך 1.1.2007 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול בהגשת ערעור של נכה לביהמ"ש על קביעת הועדה הרפואית העליונה.

3. הוראה זו מתבססת על סעיף 12 א' לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט - 1959. ותקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (סדרי דין בערעור) התשמ"ז 1987-

4. ראש היחידה למינהלת הועדות הרפואיות ארצית הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ממונה ויו"ר ועדות רפואיות עליונות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. נכה זכאי להגיש ערעור על החלטתה של הועדה הרפואית העליונה לביהמ"ש המחוזי במחוז בו נערכה הועדה , במשך 45 יום מיום קבלת החלטת הועדה הרפואית העליונה.

7. קצין תגמולים זכאי להגיש ערעור על החלטתה של ועדה רפואית עליונה. הערעור יוגש לביהמ"ש המחוזי במחוז בו נערכה הועדה.

8. ערעור כאמור יוגש בשאלה משפטית בלבד.

אופן הטיפול - לאחר הדיון בביהמ"ש

9. לאחר קביעת פסק הדין ע"י ביהמ"ש המחוזי, יוחזרו התיקים (הרפואיים והאישיים) למזכירות הרפואית לצורך ביצוע פסק הדין.

10 . בא כח קצין התגמולים ישלח את פסק הדין בצירוף התגובה ובצירוף התיק הרפואי והתיק האישי של הנכה, למינהלה הרפואית וליו"ר ועדה רפואית עליונה. העתק מפסק הדין יישלח ליועץ המשפטי של אגף שיקום נכים וליועץ המשפטי לועדות הרפואיות.

11 . במקרים בהם דחה בית המשפט ערעורו של הנכה - התיק האישי יוחזר לתיקיית האגף. והתיק הרפואי יוחזר למחוז המטפל בנכה.

12 . במקרים בהם קיבל בית המשפט ערעורו של הנכה והחזיר את התיק לדיון נוסף בועדה:

א. הממונה/יו"ר ועדה רפואית עליונה יעביר פסק הדין לועדה לשם ביצוע פסק הדין, בצירוף הנחיותיו ו/או הנחיות היועץ המשפטי לועדות הרפואיות, לביצוע פסק הדין. הנחיות אלה יועברו לפני הדיון בועדה גם למערער ולקצין התגמולים.

ב. ככל שקצין התגמולים יימצא לנכון תוצג עמדתו בפני הוטעדה הרפואית העליונה במהלך הדיון.

ג. המערער ובא כוחו יוזמנו לדיון הנוסף בועדה הרפואית העליונה.

ד. ככל שיהיו לועדה הרפואית העליונה שאלות באשר לביצוע פסק הדין, תהיה הועדה הרפואית העליונה רשאית לפנות ליועץ המשפטי לועדות הרפואיות לקבלת הבהרות. פרוטוקול הועדה והתשובות על ההבהרות יועברו לידי המערער ותינתן לו הזדמנות לטעון לעניין זה בפני הועדה הרפואית העליונה.

13 . במקרים בהם השופט שדן בערעור הנכה מבקש לקבל התיק בשנית לשם בדיקת ביצוע פסק הדין, תדאג המזכירות הרפואית להחזרתו כאמור.

14 . הרכבת הועדות, הוצאת החלטות, הפסקת טיפול ופעילויות נוספות הקשורות בביצוע פסק הדין של ביהמ"ש ע"י המזכירות הרפואית, תעשה עפ"י הנוהל של ערעור על קביעת דרגת נכות בפני ועדה רפואית עליונה, כאמור בהוראה -30.03 "ערעור על קביעת דרגת נכות בפני ועדה רפואית עליונה".

15 . במקרים בהם הנכה דורש ועדה חוזרת, החמרת מצב, תקנה 9, ערעור, תביעה נוספת והתיק מטופל בבית המשפט - יוזמן התיק מעורך הדין המייצג אותנו, התיק יצולם והבקשה של הנכה תטופל במקביל, על מנת לזרז הטיפול בבקשתו של הנכה.

זאב ויסמן
מ"מ ראש אגף שיקום נכים בפועל

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל