X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

חוק עזר לתל-אביב-יפו העמדת רכב וחנייתו

חוק עזר לתל-אביב-יפו  עמדת רכב וחנייתו) התשמ"ד –1983

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות ולפי סעיף 77 (א)(2) לפקודת התעבורה מתקינה מועצת עיריית תל-אביב-יפו חוק עזר זה:

1. הגדרות

בחוק עזר זה –
 
"אוטובוס"  - כמשמעותו בתקנו התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);
 
"אזור חניה" – אזור חניה שקבע ראש העירייה ושפורסם במפת אזור החניה המופקדת במשרד מזכיר העירייה הפתוחה שם לעיון הצבור, בכל שעות העבודה הרגילות של העירייה;
 
"בעל" – כמשמעותו בפקודת התעבורה (נ"ח) (להלן – "פקודת-התעבורה");
 
"כביש" – כמשמעותו בתקנות התעבורה;
 
"כביש חד סיטרי" – כמשמעותו בתקנות התעבורה;
 
"כרטיס חניה" – כרטיס נייר או כרטיס מכל חומר אחר, מכשיר אלקטרוני, או מיתקן אחר המותקן בתוך כלי הרכב, המשמשים לסימון משך ומועד החניה, אשר העירייה הכינה והנפיקה או אשר הוכן והונפק בהתאם להוראות העירייה ובאישורה, הנושא את סימון העירייה והנמכר לצבור וכן – הסדר חניה ארצי כמשמעותו בפקודת התעבורה;
 
"מדחן" – מתקן ובו מכשיר מכני או אלקטרוני, קבוע ליד מקום חניה, המופעל על ידי מטבעות, כרטיס או כל אמצעי אחר (להלן – "אמצעי התשלום במדחן"), והמשמש לסימון משך ומועד החניה;
 
"מונית" – כמשמעותה בפקודת התעבורה;
 
"מועצה" – מועצת העירייה;
 

 
"מעבר חציה" – כמשמעותו בתקנות התעבורה;
 
"מפגש מסילת ברזל" – כמשמעותו בתקנות התעבורה;
 
"מפקד המשטרה" – מפקד המשטרה הממונה על מחוז תל-אביב, לרבות אדם שמפקד המשטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
 
"מפקח על התעבורה" – כמשמעותו בפקודת התעבורה, לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו כולן או מקצתן;
 
"מקום חניה" – מקום שהחניה בו מותרת לפי כל דין;
 
"מקום חניה מוסדר" – מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3 (א);
 
"מקום חניה פרטי" – מקום חניה המתנהל על ידי אדם – פרט לעירייה על מנת להפיק רווח;
 
"נכה" – כמשמעותו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1984 (להלן – חוק חניה לנכים);
 
"עירייה" – עיריית תל-אביב-יפו;
 
"מפקח" – אדם שראש העירייה מינהו בכתב להיות מפקח לעניין חוק עזר זה;
 
"צומת" – כמשמעותו בתקנות התעבורה;
 
"קו עצירה" – כמשמעותו בתקנות התעבורה;
 
"ראש העירייה" – לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
 
"רחוב" – כמשמעות "דרך" בתקנות התעבורה והנמצאת בתחום העירייה לרבות חלק מרחוב;
 
"רכב" – כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים.
 
"רכב פרטי" ו-"רכב ציבורי" – כמשמעותם בפקודת התעבורה;
 
"שביל" – כמשמעותו בתקנות התעבורה;
 
"שטח הפרדה" – כמשמעותו בתקנות התעבורה;
 
"תג נכה" – כמשמעותו בחוק חנייה לנכים;
 
"תחנת מוניות" – כמשמעותה בתקנות התעבורה;
 
"תמרור" – כמשמעותו בתקנות התעבורה;

 

2.  סמכות המועצה להסדיר חניית רכב

המועצה רשאית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, לאסור, להגביל ולהסדיר העמדת רכב או סוג מסוים של רכב בתחום העירייה כולה או באזור חנייה, וכן לקבוע אזור חנייה או חלק ממנו כמקום חנייה שבו מותרת החניה לרכב מסוים או לסוג מסויים של רכב בלבד, לקבוע את הימים והשעות והתקופות שבהם מותרת החנייה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום.

3.  מקום

(א)   ראש העירייה רשאי לקבוע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר.
 
(ב) (1)  (א)        נקבע מקום חניה מוסדר, יסומן המקום בתמרור;
לא יעמיד ולא יחנה אדם רכב במקום חניה מוסדר כאמור במועדים שצויינו בתמרור, אלא אם שילם אגרת הסדר חניה על ידי מילוי אחר הוראות סעיף קטן (ג) וימלא אחר שאר הוראותיו;
 
(ב)לא צוינו בתמרור מועדים כאמור בפסקת משנה (א), תחול חובת תשלום אגרת הסדר חניה, כלהלן:
 
(1)  בימי חול – בין השעות 9.00 עד 19.00;
(2) בערבי שבתות ובערי מועדי ישראל – בין השעות 9.00 עד 13.00;
(3) לענין פסקת משנה זו –

"ימי חול" – לרבות ימי חול המועד ולמעט שבתות, מועדי ישראל, ערבי שבתות וערבי מועדי ישראל;
"שבת ומועדי ישראל" – כמשמעם בסעיף 18א (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט תשי"ח-1948;
 
(2)   נקבע מקום חניה מוסדר בתוך אזור חנייה שחלה עליו החלטת המועצה לפי סעיף 2, רשאי ראש העירייה, בכפוף להוראות אותה החלטה, לקבוע אותו, כולו או חלקו, כמקום חניה מוסדר על ידי סדרן, והמחנה בו רכב יציית להוראות הסדרן וישלם אגרת הסדר חניה כמפורט בתוספת השניה; על מקום חניה כזה לא יחולו הוראות סעיף קטן (ג) וסעיף קטן (ד).
 
(3)   נקבע מקום חניה וסומן בתמרור ד-19, לא יחנה אדם רכב אלא בתחומי השטח שסומן בתמרור כאמור ובכפוף להוראות התמרור.
 
(ג)     אם המעמיד רכב במקום חניה מוסדר:
 
(1)   יעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם ישנם שטחים מסומנים;
 
(2)   (א)  לא הותקן מדחן במקום או בסמוך לו – יצמיד, מייד עם העמדת הרכב, כרטיס חניה בר תוקף לחלון הדלת הקדמית של הרכב בצד הקרוב למדרכה, בהתאם להוראות הנלוות לכרטיס החניה; כרטיס החניה יוצמד כך שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בחודש, ביום בחודש, ביום בשבוע ובשעות החניה המסומנים בכרטיס.
 
(ב)  ימלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החנייה, על גבי הכריכה הצמודה לאוגדן כרטיסי החניה או במצורף אליו, על גבי תמרור המוצב בשטח במקום החניה או בסמוך אליו, בכל הנוגע למקום החניה, זמני החניה המותרים, משך החניה, שימוש בכרטסי חניה ותלישה או נקיבת חלקים ממנו, וכל עניין אחר הנוגע להסדרת החניה (להלן – "הוראות חניה").
 
(3)   הותקן מדחן במקום או בסמוך לו – ימלא אחר כל ההוראות הנוגעות לתשלום אגרת הסדר החניה, המפורטות על המדחן ועל גבי אמצעי התשלום.
 
(4)   יציית להוראות המפקח – אם ישנו במקום – בכל הנוגע להעמדת הרכב וחנייתו.
 
(ד)    לא יחנה אדם רכב במקום חניה מסודר ולא ישאירו עומד במקום כאמור לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור, בכרטיס החניה או במדחן.
 
(ה)   אין האמור בסעיף קטן (ב) גורע מהסמכות לסמן מקום חניה מוסדר בתמרור אחר המיועד לכך על פי פקודת התעבורה או תקנות התעבורה.

4. חניה לתושבי אזור חניה במקום חניה מוסדר

(א)   נקבע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר, יהיו רשאים מי שגרים באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר באזור מגוריהם ללא תשלום אגרה ומבלי להשתמש בכרטיסי חניה או במדחן.
 
(ב)    חניה כאמור בסעיף קטן (א) מותרת רק לרכב הנשוא תווית שאישר ראש העירייה ואשר עליה צוין מספר הרכב ואזור החניה בו מותרת החניה כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – "תוית").
 
(ג)     מי שמתגורר באזור חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר, רשאי לקבל תווית, לארח שיגיש לראש העירייה בקשה בנוסח שבתוספת הראשונה ולאחר שימציא רשיון רכב, תעודת זהות, או כל מסמך אחר, אם יידרש לכך, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.
 
(ד)    לעניין סעיף זה יראו אדם כאילו הוא בעליו של רכב אף אם הוכיח ע ידי מסמכים מהימנים לשביעות רצון ראש העירייה, כי הרכב הועמד לרשותו הבלעדית על ידי מעבידו או על ידי תאגיד שלפחות שליש השליטה בו בידיו.
 
(ה)   לאדם כאמור בסעיף קטן (ג) לא תינתן יותר מתווית אחת. התווית תינתן לרכב אחד בלבד.
 
(ו)     תוקף תווית יהיה לתקופה של שנתיים זולת אם נקבעה תקופה אחרת וננקבה על גבי התווית או בהודעה חתומה בידי ראש העירייה שפורסמה בתחום העירייה.
 
(ז)     התווית תודבק על השמשה הקדמית שעל הרכב, בצד ימין של הרכב, בפינה העליונה.
 
(ח)   העביר בעל רכב שבידו תווית את בעלותו ברכב, או העתיק מקום מגוריו, חייב הוא להודיע על כך לראש העירייה בתוך 7 ימים מיום העברה הבעלות ברכב או העברת הבעלות ברכב או העתקת מקום המגורים, וכן להחזיר את התווית לראש העירייה.
 
(ט)   מי שקיבל תווית אינו רשאי להעבירה לאחר.
 
(י)     זכות השימוש בתווית תפקע בהתקיים אחד מאלה:
 
(1)   בעל הרכב קיבל התווית על סמך פרטים כוזבים שמסר בבקשתו;
 
(2)   התווית הועברה לאחר;
 
(3)   הרכב נמכר או השימוש בו, כמפורט בסעיף קטן (ד), הועבר לאחרים;
 
(4)   העתקת מקום המגורים של בעל הרכב.
 
(יא)       מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, מהווים מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) ושימוש בתווית שלא בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (ח) עד (י), עביה על חוק עזר זה.
 
(יב)        לעניין סעיף זה "רכב" – רכב פרטי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג.

5.  מקום חניה פרטי

(א)   לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא לפי רשיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרשיון.
 
(ב)    בקשה למתן רשיון תוגש לראש העירייה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו לתקופה, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 
(ג)     תקופת תוקפו של הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום שבו הוא ניתן.
 
(ד)    בעד רשיון לניהול מקום חניה פרטי לפי סעיף זה תשולם אגרה כמפורט בתוספת השניה.
 
(ה)   רשיון לנהל מקום חניה פרטי יינתן לאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

6.  איסור חניה (תיקון: התשס"ב)

(א)   לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב במקום שבו –
 
(1)   נאסרה החניה על ידי המועצה לפי סעיף 2 (להלן – "איסור המועצה") והאיסור מסומן על ידי תמרור, או
 
(2)   החניה אסורה על פי תמרור שהוצב כדין, אף אם האיסור אינו איסור המועצה.
 
בסעיף זה "איסור חניה" – לרבות הגבלת החניה לכלי רכב מסוימים שהרכב אינו נמנה עליהם.
 
(ב)    לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום חנהי, אלא אם כן –
 
(1)   הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה;
 
(2)   החניה היא בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר – אם יש שטחים מסומנים כאמור;
 
(3)   בזמן ולמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;
 
(4)   מקום החניה אינו תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחנייה בעת ובעונה אחת.
 
(ג)     לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב באופן:
 
(1)   שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה;
 
(2)   שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך;
 
(ד)    לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות חוק עזר זה או תקנות התעבורה או אם סומן בתמרור אחרת –
 
(1)   בצד שמאל של הרחוב, אלא אם כן הכביש הוא חד סטרי, או בניגוד לכיוון הנסיעה.
לעניין פיסקה זו לא יראו ככביש חד סטרי כביש שהוא חלק מרחוב המחולק על ידי שטח הפרדה;
(2)   על שביל אופנים מסומן בתמרור;
 
(2א)    על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו לפי חוק עזר זה;
 
(3)   בתוך צומת או בתחום 12 מטרים ממנו;
 
(4)   במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;
 
(5)   בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט), כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם;
 
(6)   בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;
 
(7)   בתחום שני עשר מטרים לפני קו עצירה;
 
(8)   בתחום עשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל ובתחום ערים מטרים אחרי המפגש;
 
(9)   בכביש, לרבות שולי הרחוב, שבו קיים בכוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;
 
(10)          בצד רכב אחר העומד או חונה בצידו של הרחוב;
 
(11)          על גשר או בתוך מנהרה;
 
(12)           בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש ובאין סימון כאמור – בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו, בשני צידי הרחוב; ובלבד שמותר להעמיד או להחנות רכב בצד הרחוב שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר;
 
(13)           בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם כן תמרור מורה אחרת;
 
(14)           בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים;
 
(15)           ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם.
 
(ה)   לא יחנה אדם רכב או מיכלית המיועדים או המשמשים להובלת דלק, נוזל קורוזיבי, חומר רדיואקטיבי, חומר מאכל, חומר רעיל, גז או חומר מתלקח אחר, או גלילים להכלת חומר כאמור, אם משקל הרכב או המכלית עולה על 4000 ק"ג, ואל ישאיר רכב או מכלית כאמור עומדים ברחוב במרחק פחות מ-500 מטר ממבנה, אלא בעת הספקה לצרכן בלבד או במקום שיועד לחניית רכב כאמור ואושר בידי רשות התימרור המקומית;
 
(ו)     לא יעמיד אדם ברחוב ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או לחנות כאמור:
 
(1)   רכב שרוחבו עולה על 2.50 מטרים, למעט רכב של צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי;
 
(2)   גרור או נתמך שניתק מגורר או מתומך, שלא בעת ביצוע עבודות ציבוריות כאשר אין אפשרות אחרת לבצען ובמידה הדרושה לבצוע העבודות האמורות ובשולי הדרך בלבד.
 
(ז)     על אף האמור בסעיפים קטנים (א) – (ו) דלעיל –
 
(1)   נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה (להלן – הרכב) במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:
 
(א)    בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה מסודר לנכים, או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;
 
(ב)    בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת, או שהוא לא היה פנוי בזמן חניה;
 
(ג)      החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;
 
(ד)    החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
 
(2)   הוראות סעיף קטן (ז יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב.
 
(3)   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ז) (1) (ג) ובסעיף קטן (ז) (1) (ד), לא יחול ההיתר שבסעיף קטן (ז) על חניה:
 
(1)     בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה שמותר לחנות בו;
 
(2)     במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב;
 
(3)     בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו;
 
(4)     בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר על ידי סימון על פני כביש ובאין סימון כאמור – בתוך עשרים מטרים לפני תמרור ,תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו, בשני צידי הדרך, ובלבד מותר להחנות את הרכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר;
 
(5)     בתחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן;
 
(6)     בתחום שני מטרים ברז כיבוי (הידרנט), כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה  או על שולי הכביש או על שניהם;
 
(7)     בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של הדרך.

6א. חניה על המדרכה

המועצה רשאית, בהתייעצות עם מפקד משטרה, לקבוע חלק ממדרכה ברחוב כמיועד לחניה של רכב מהסוג שנקבע בהחלטה, ובלבד שינתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי רגל. המקום שנקבע כאמור יסומן בתמרור ומשנקבע כך, לא יחול על חניה בחלק האמור של המדרכה איסור חניה לפי כל דין, ובלבד שהחניה היא בהתאם לכל הוראה שבתמרור או על פיו.

6ב. גרירת רכב ונעילתו למי

(א)    רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, או בנסיבות שיש בהן רכב כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת מפקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הצבור, רשאי מפקח להורות שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו או לגררו.
 
(ב)    לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראת פקח כאמור או שאינו נמצא במקום, רשאי מפקח, בין בעצמו ובין בידי מי שאישר לכך ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל (להלן – גורר מורשה) להרחיק את הרכב, לגררו ולהחסינו או לנעול את גלגליו, או חלק מהם, בנעלי חסימה המונעות את תנועת הרכב ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח את בטיחות הרכב.
 
(ב1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ינעלו מפקח או גורר מורשה, גלגלי רכב הנושא תג נכה גם אם הרכב חונה בניגוד להוראות חוק עזר זה. אולם רשאים הם להזיז את הרכב ובמידת הצורך גם לגררו, אם אופן חנייתו מסכן עוברי דרך או גורם הפרעה ממשית לתנועה.
 
(ג)      בעד הרחקת רכב והחסנתו או שחרורו מנעילתו ישולמו אגרה או תשלום לגורר מורשה כמפורט בתוספת השניה.
אגרה או תשלום כאמור יהיו מוטלים על בעל הרכב, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.
רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעלו כאמור, לא יוחזר ולא ישוחרר מנעילתו אלא אם כן שולמו האגרה או התשלום.
 
(ד)    רכב שננעל כאמור בסעיף קטן (ב) –
 
(1)     ישוחרר מנעילתו לא יאוחר מתום 48 שעות לאחר שבעל הרכב ביקש את השחרור ושילם את האגרות או התשלומים החלים עליו כאמור בסיף קטן (ג) דלעיל, ואולם אם לאחר 24 השעות הראשונות מתחיל יום מנוחה, יום פגרה או שבתון על פי חיקוק (להלן יום מנוחה) ובעל הרכב לא ביקש כי הרכב ישוחרר לפני כניסת יום המנוחה, ישוחרר הרכב מנעילתו לא יאוחר מתום 24 שעות לאחר סיום יום המנוחה.
 
(2)     ראש העירייה רשאי מטעמים של בטחון, בטיחות או סילוק מפגע, להורות על שחרורו של רכב מנעילתו גם אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (ד) (1).
 
(ה)    ראש העירייה יקבע, באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל, את הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה או הנעילה כאמור בסעיף קטן (ב) וגורר מורשה כאמור יבצע את הגרירה, הנעילה או השחרור של הרכב, בהתאם להוראות ראש העירייה או המפקח, שינתנו לפי חוק עזר זה.
 
(ו)      ראש העירייה ימנה למפקח לענין סעיף זה רק מי שיאושר לכך ע"י המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך.

7.  רכב שנתקלקל

לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא סמוך, ככל האפשר לשפה הימנית של חלק הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה יש לעשותם בו במקום או עד יועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

8.  מוניות

(א)   לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, למעט המתנת מונית לנוסע כאשר היא איננה מסומנת בהודעת "פנוי", אלא בתחנת מוניות ועל פי היתר מאת ראש העירייה (להלן – היתר) ובהתאם לתנאי ההיתר.
 
(ב)    בקשה למתן היתר תוגש על ידי נציגי בעלי המוניות בתחנת המוניות לראש העירייה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו לתקופה וכן לקובע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 
(ג)     היתר יהיה ערוך בטופס שקבע ראש העירייה.
להיתר תצורף תווית, אשר תודבק על ידי בעל המונית על השמשה הקדמית של המונית בצד ימין, בפינה העליונה.
 
(ד)    תקפו של היתר כאמור הוא לחנייה בתחנת המוניות הרשומה בו, והוא יפוג ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.
 
(ה)   בעד ההיתר ישלם המבקש לעירייה אגרה כמפורט בתוספת השניה.
 
(ו)     בעל מונית שלגביה ניתן היתר כאמור וכל הנוהג בה יחזיק את ההיתר במונית ויציגו בפני שוטר או פקח לפי דרישתו.
 
(ז)     "בעל מונית" – כמשמעותו בתקנה 485 לתקנות התעבורה.

9.  אוטובוסים

(א)   לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כמקום חניה לאוטובוסים והמסומן על ידי תמרור, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים או להסעת תיירים או מטיילים, או במקום אחר שנקבע כחניון לאוטובוסים.
 
(ב)    לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום כאמור בסעיף קטן (א) לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים. הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
 
(ג)     לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור או כל עוד היא תפוסה על ידי אוטובוסים במספר הנקוב בתמרור.
 
(ד)    לעניין סעיף זה, "אוטובוס" – אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך.

10.  תמרורים

ראש העירייה יציין בתמרור כל מקום חניה, וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף 2.

11. ריחוק רכב למקום

(א)   ראש העירייה רשאי לציין על גבי תמרור או בלוח שייקבע סמוך לו, את מספרי הרישום וסימני הרישום של כלי הרכב שמותר להחנותם במקום חניה.
 
(ב)    ציין ראש העירייה פרטי רכב כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות באותו מקום חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצוינים כאמור.

12. אגרת הסדר חניה ושימוש בכרטיסי חניה ובמדחנים

(א)   לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב ולא ירשה לאחר להעמידו או להחנותו במקום חניה מוסדר, אלא אם כן שילם אגרת הסדר החניה כאמור בסעיף 3(ב).
אי הצגת כרטיס החניה, או אי מילוי ההוראות בכרטיסי המפורטות על גבי מדחן לרבות – על גבי אמצעי התשלום במדחן, במקום שסעיף 3 (ב) (1) חל עליו, יהווה ראיה לאי תשלום אגרת הסדר החניה, כל עוד לא יוכח אחרת.
 
(ב)    לא ישתמש אדם בכרטיס חניה או במדחן אלא בהתאם להוראות החניה וחייב הוא להוציא את רכבו ממקום החניה המוסדר לכל המאוחר עם תום תקופת החניה המותרת בהתאם לאמור בסעיף 3 או בהוראות החניה.
 
(ג)     לא ישתמש אדם בכרטיס חניה או באמצעי לתשלום במדחן שלא הוכן והונפק בידי העירייה או באישורה, למעט כרטיס חניה שאושר כאמור בסעיף 13.
 
(ד)    ניתן להשתמש ביותר מכרטיס חניה אחד בעת חניה אחת, ובלבד שמשך החניה לא יעלה על שלוש שעות בעת חניה אחת, אלא אם כן נקבע אחרת בתמרור.

13. כרטיס של רשות מקומית אחרת

הגיעה העירייה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה הדדית בכרטיסי החניה, או באמצעי תשלום במדחן יובא כרטיס החניה של אותה רשות מקומית, או אמצעי התשלום במדחן לאישור המועצה.
 
אישרה המועצה כרטיס חניה או אמצעי לתשלום במדחן של רשות מקומית, יראו אותו לעניין חוק עזר זה ככרטיס חניה או כאמצעי תשלום במדחן שהדפיסה והנפיקה העירייה.

14.  סמכויות פקח

(א)   מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה, מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
 
(ב)    לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

15.  (בוטל).
 
16.  ביטול
 
חוק עזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו) התשי"ד-1954 – בטל.
 
17. על אף האמור בחוק עזר לתל-אביב-יפו (הצמדה למדד), התשמ"ג-1983, יעלו האגרות שנקבעו בתוספת השניה, ב-1 בחודש שלאחרי פרסום חוק עזר זה (להלן – שעור ההעלאה הראשון), בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן (להלן – המדד), שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המד שפורסם בחודש יוני 1996.
 
 
תוספת ראשונה (סעיף 4 (ג))
 
בקשה למתן תווית חניה
 
אני הח"מ, שם משפחה ____________________ שם פרטי ________________
 
מס' זהות _______________________ בעל רכב מס' ____________________
 
מסוג ________________________ מס' חשבון ארנונה ___________________
 
מבקש לתת לי תווית עפ"י סעיף 4(ג) לחוק העזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד-1983, ומתחייב בזאת להשתמש בתווית בהתאם להוראות חוק העזר המפורטות מעבר לדף.
 

 
         יש          אין לי חניה בחצר ביתי (סמן X במשבצת המתאימה)
 
הנני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.
 
תאריך_____________________              חתימה _______________________
 
 
תוספת שניה
 
                                                                                                      שעורי האגרה
                                                                                                      בשקלים חדשים
 
א.   אגרת הסדר חניה (סעיפים 3(ב) ו-12) -
 
(1)  (א)  אגרת הסדר חניה במקום חניה המוסדר באמצעות
            כרטיס חניה, לכל שעה או חלק ממנה                              4.50
 
      (ב)  לבעלי תו חניה כאמור בסעיף 4 (ג)                                   מחצית
                                                                                                הסכום שנקבע
                                                                                                בפסקה א
 
(2)     אגרת הסדר חניה במקום חניה המוסדר באמצעות סדרן
לחודש מראש, לכל מכונית.                                                  228
 
 
 
ב.   אגרת מקום חניה פרטי (סעיף 5(ד)) -
      בעד שטח של מקום חניה פרטי תשולם אגרה שנתית –
 
                                                                                          במבנה  בשטח פתוח
 
1.   עד 300 מ"ר או חלק מהם                                               335       167
 
2.   למעלה מ-300 מ"ר עד 3,000 מ"ר, לכל 100 מ"ר נוספים
      על 300 מ"ר                                                                   100       50
 
3.   למעלה מ-3,000 מ"ר עד 7,000 מ"ר לכל 100 מ"ר נוספים
      על 3,000 מ"ר                                                                75         38
 
4.   למעלה מ-7,000 מ"ר עד 13,000 מ"ר, לכל 100 מ"ר
      נוספים על 7,000 מ"ר                                                     50         25
 
5.   למעלה מ-13,000 מ"ר לכל 100 מ"ר נוספים על
      13,000 מ"ר                                                                   25         13
 
ג.    אגרת מקום חניה למוניות (סעיף 8 (ה)) -
 
לכל מונית שחנייתה תורשה בהיתר – 335 שקלים חדשים לשנה  ו-167 שקלים חדשים לחצי שנה.
 
ד.   אגרת שחרור נעילה או גרירה (סעיף 6ב (ג)) -
 
                                                                                                      שעורי האגרה
                                                                                                      בשקלים חדשים
 
      משעה 06.00 עד 16.00                                                                 54
 
      משעה 16.00 עד 06.00 למחרת                                                     82
 
נגרר רכב ישולמו בנוסף לאגרות כאמור, הוצאות הגרירה והאחסנה לגורר המורשה שביצע את הגרירה.
 
 
נתאשר
 
 
            יצחק לוי                                                                       רוני מילוא
            שר התחבורה                                                    ראש עיריית תל-אביב-יפו
 
                                                            אליהו סויסה
                                                            שר הפנים

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:
אנא הזן את המספר ארבע מאות חמישים ושש:
אסף
תאריך: 26/05/2016
כותרת: חניית נכים

תוכן: אני עם רכב שבו תו נכה
חניתי בחניה מוסדרת אולם קיבלתי דוח שעליו כתוב - נמצא תו נכה חנה אזור חניה 2. למה הכוונה ומדוע קיבלתי דוח

שלמה שחר
תאריך: 24/04/2016
כותרת: תו נכה

תוכן: במוקד העירוני של תל אביב נמסר לי שרכב בעל תו נכה רשאי לחנות במקום חנייה מוסדר ללא תשלום של אגרת חנייה, אבל בחוק העזר הזה אין זכר לכך.

עדי מילק
תאריך: 26/05/2011
כותרת: חוק חניית נכים

תוכן: חוק חניית נכים הנו חוק מדינה, ועל כן מחייב את הראשות המקומית כמו את הנכה. חניה כחוק תאפשר לנכים להתגונן בבתי המשפט ולמצות את זכותם המוגדרת בחוק. חנו ע\\\\\\\\\\\\\\\"פ ההיתר ועמדו על זכויותיכם.

צבי
תאריך: 25/05/2011
כותרת: לאבי אלימלך..

תוכן: אין שינוי בכחול לבן

אבי אלימלך
תאריך: 24/05/2011
כותרת: חניית נכה באזור מוסדר

תוכן: אני יודע שנכה שברשותו תג נכה לרכבו,רשאי להחנות את רכבו באזור חניה מוסדר(כחול לבן),ללא תשלום.האם יש שינוי?.לא ראיתי התייחסות לכך בחוק העזר המובא לעיל.תודה מראש.אבי אלימלך

לשרותך, נכה צה"ל