X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מבוא - הוראת אגף השיקום 56.2 רכב רפואי

זכאות לרכב רפואי - נכה צה"ל

במסגרת הזכויות והשירותים הניתנים לנכי צה"ל מוענקת הטבה בנושא רכב רפואי לנכי צה"ל באמצעות סיוע כספי לרכישת הרכב או באמצעות מתן רכב מדינה וכן סיוע באחזקת הרכב והחלפתו. הטבה זו ניתנת כהטבה בנוסף לקבוע בחוק הנכים.

רכב רפואי - מבוא

הוראת אגף השיקום מס' 56.2

רכב רפואי ורכב המשמש לשיקום לנכי צה"ל

ההוראה מעודכנת לתאריך : 1.1.03

כללים מנחים לזכאות לרכב רפואי / שיקומי.

ניתן להוריד טפסים מתאימים דרך הפורטל.

כללי:

1. הוראה זו באה להחליף את ההוראות 56.02 מיום 1.10.89: 56.6 מיום 1.10.90 : 53.02 מיום 1.10.90

2. במסגרת הזכויות והשירותים הניתנים לנכי צה"ל מוענקת הטבה בנושא רכב רפואי לנכי צה"ל באמצעות סיוע כספי לרכישת הרכב או באמצעות מתן רכב מדינה וכן סיוע באחזקת הרכב והחלפתו. הטבה זו ניתנת כהטבה בנוסף לקבוע בחוק הנכים.

3. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות לרכב רפואי לנכי צה"ל ואת אופן הסיוע לרכישה או החלפה של רכב רפואי.

4. מימוש הזכאות לרכב רפואי המוגדרת בהוראה זו מותנה בהפניית הזכאי.

5. הרופא המוסמך הראשי וראש היחידה לשירותים רפואיים נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון ובקרה של הביצוע התקין של הוראה זו.

הגדרות

6. זכאי לרכב רפואי – נכה המוכר לקבלת זכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט 1959, העונה על הקריטריונים לזכאות הקבועים בהוראה זו ומקבל תגמול חודשי.

על אף האמור לעיל נכי בריגדה (כאמור בסעיף 2 לחוק הנכים) יהיו זכאים לרכב רפואי על פי אחוזי נכותם.

7. רכב רפואי – רכב המשמש את הנכה לצורך ניידותו. אגף השיקום מסייע ברכישתו, אחזקתו והחלפתו.

8. רכב רפואי המשמש גם אמצעי לשיקום כלכלי – מונית או רכב מסחרי המשמשים את הנכה לצורך ניידות ובנוסף מהווים אמצעי לשיקומו.

9. רכב יציג- דגם רכב אשר מחירו כשהוא חדש וערכו לאחר שימשו מהווים אמת מידה כספית למתן סיוע לרכישת רכב רפואי, או החלפתו. הרכב היציג נקבע לדגם הסטנדרטי (לפי הגדרת היבואן) המצויד באביזרים שאין לגביהם תוספת תשלום מיוחדת. דגמי כלי הרכב היציגים מפורטים בנספח א' להוראה. תהליך קביעת רכב רפואי יציג חדש מפורט בנספח ב'.

10. רכב רפואי ב"בעלות המדינה" – רכב אשר נרכש, מתוחזק מבוטח על ידי משרד הביטחון. הרכב נמסר לשימושו של נכה צה"ל הזכאי לרכב זה.

11. מחירון רכב רפואי – מחירון משהב"ט לרכבים הרפואיים שבשימוש נכי צה"ל.

12. מערכת לוקומוטורית – כוללת את האיברים הבאים: עמוד שידרה מותני (L1-S5)אגן הירכיים, רגליים.

13. גפה תחתונה (רגל) – כוללת את הגפה ומפרק ראש הירך

14. גפה עליונה (יד) – כוללת את הגפה ומפרק הכתף

15. פגיעת ראש עם נזק מוחי – פגיעה שגרמה לנזק מוכח לגולגולת ו/או לרקמות המוח. לפגיעת ראש תחשב פגיעה שגרמה לחוסר עצם בגולגולת, לנזק לעצבים הקרניאליים, לנזק בגרעינים המרכזיים של העצבים הפריפריים, ולהתקפים אפילפטיים.

כללים מנחים למתן רכב רפואי
16. נכה זכאי לרכב רפואי יוכל לממש לראשונה את זכאותו אם הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף ורק לאחר שאושרה כשירותו לנהיגה על ידי המכון לבטיחות בדרכים (להלן: המכון). בדיקת הנכה במכון לבטיחות תעשה לאחר שנקבעה דרגת הנכות המזכה אותו ברכב רפואי.

הפניה לבדיקת הנכה במכון תעשה לאחר ויתור סודיות מצד הנכה (נספח ג') והעברת החומר הרפואי למדון לבטיחות בדרכים.

הפניית נכה בעל רכב רפואי לבדיקה חוזרת במכון לבטיחות בדרכים תעשה במקרה של בקשה של הנכה להחלפה מוקדמת של רכב בשל החמרת מצב רפואי ועפ"י שקול דעת רפואי של הרופא המוסמך, או כאשר חלה החמרה במצב רפואי המצדיקה הפניה לבדיקה חוזרת כאמור לפי כל דין, או שהמכון לבטיחות בדרכים קבע כי על הנכה לעבור בדיקה חוזרת. הבדיקה החוזרת תעשה במועד שנקבע כל ידי המכון לבטיחות בדרכים או בסמוך למועד החלפת הרכב הרפואי בו מחזיק הנכה (לאחר 42 חודשים מיום רכישת הרכב).

17. הבעלות על הרכב הרפואי תרשם ברשיון הרכב על שמו של הנכה בלבד. ברשיון הרכב הרפואי תרשם הערה.

18. הרכב הרפואי מיועד לשימושו של הנכה בלבד והוא אינו רשאי להעבירו לאחר רו לשעבדו. העביר הנכה את השימוש ברכבו באופן קבוע לאדם אחר, או מכר את הרכב לפני מועד ההחלפה, או חרג בדרך של שהיא מהאמור בהוראה זו ללא אישור גורם מוסמך באגף השיקום, הוא יידרש להחזיר את כל ההטבות אשר ניתנו לו לצורך רכישת הרכב ואחזקתו.

19. הרכב הרפואי נועד לשמש נכה לנסיעות לכל מטרה שהיא לרבות נסיעות לטיפולים וצרכים רפואיים (החזר הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים מפורט בהוראה 54.01).

במקרה ועקב המצב הרפואי לא יוכל הנכה להשתמש ברכב הרפואי לנסיעות לטיפולים או לצרכים רפואיים, רשאי הרופא המוסמך המחוזי לפי שיקול דעתו, לאשר הסעת הנכה (במונית או באמבולנס) מטעמים שירשמו.

20. ברכב הרפואי מורשה לנהוג של אדם אשר רשאי לנהוג בכלי רכב מסוג זה לפי כל דין ובתנאי שהדבר נעשה ברשותו של הנכה, וכל עוד הרכב לא מועבר באופן קבוע לרשותו של אדם אחר.

21. נכה זכאי לרכב רפואי הרוכש רכב יחתום על טופס הצהרה (נספח ו') ובו מידע על בעלות רכב שנרכש בסיוע משהב"ט או המוסד לביטוח לאומי או שימוש ברכב שרות ממשטרת ישראל / צה"ל / שב"ס.

22. נכה בעל זכאות לרכב רפואי מהמוסד לביטוח לאומי, יוכל לממש זכאות לרכב רפואי באגף השיקום/ משהב"ט רק אם יוותר על הזכאות בבטל"א.

23. בעת החלפת רכב רפואי, חייב הנכה להשתמש בכסף שהתקבל ממכירת הרכב בבעלותו לשם רכישת רכב חדש. נכה אשר ישתמש בסכום הכסף שהתקבל ממכירת הרכב במלואו או בחלקו למטרות אחרות, לא יהיה זכאי לסיוע מהמשרד על מנת להשלים הסכום החסר לרכישת רכב רפואי חדש.

24. הנכה אחראי באופן אישי לבטח את רכבו הרפואי בביטוח חובה ובביטוח מקיף מלא אשר יכסה כל נזק לרכב במלואו. פוליסת הביטוח חייבת לכסות כל נזק שיגרם על ידי נהג שאושר על ידי הנכה ברכב הרפואי. אם יגרם נזק לרכב ופוליסת הביטוח לא תכסה את הנזק במלואו, האחריות לחוסר הכספי לצורך תיקון הרכב תהיה כולה על הנכה.

25. סיוע לרכישת רכב רפואי או להחלפתו יינתן לנכה זכאי המתגורר דרך קבע בתחומי מדינת ישראל (לפחות 180 יום בשנה) או לנכה הזכאי לרכב בבעלות המדינה ומתגורר בחו"ל.

26. נכה בעל זכאות לרכב שיקומי הזכאי גם לרכב רפואי יוכל לממש זכאות אחת מבין השתיים.

27. אין בכללים הקבועים בהוראה זו כדי לשלול זכאות לרכב רפואי מנכה אשר קיבל רכב רפואי בהתאם לזכאות שהיתה כדין טרם כניסת ההוראה לתוקף.

28. כל החלטה של ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי והחלטות של ועדת החריגים תנומק בטופס החלטה, תוזן במערכת הממוחשבת ותתויק בתיק האישי.

תוכן ההוראה:

29. ההוראה כוללת:

א. פרק א' – רכב רפואי

ב. פרק ב' – רכב רפואי המשמש אמצעי לשיקום.

ג. פרק ג' – סיוע נלווה לזכאות לרכב רפואי: ביטוח רכב, דמי ניידות, אגרת רישוי, לימוד נהיגה, תו חניה.

ד. נספחים.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל