X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מענק שנתי לציוד ביתי

הוראת אגף שיקום נכים מספר 66.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מענק שנתי לציוד ביתי או השתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל לנכים

תאריך : 1.7.2015

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 66.01 מתאריך 1.10.2014 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות למענק שנתי לציוד ביתי, או להשתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל לנכים ואת דרכי הטיפול למימושם.

3. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

5. נכה שדרגת נכותו 20% ויותר זכאי למענק שנתי לציוד ביתי, אשר יבוצע ע"י מערכת המידע הממוחשבת, ללא צורך בפניית הנכה.

 6. נכה שדרגת נכותו 10% - 19% (כולל) המקבל תגמול, זכאי בתנאים מיוחדים, להחזר חד פעמי, המהווה השתתפות ברכישת מקרר, טלוויזיה, מכונת כביסה ותנור בישול ואפיה בגובה הנקוב בנספח א' להוראה.

7. ההחזרים ישולמו לזכאים, באופן חד-פעמי עבור כל פריט ובשיעור המירבי שנקבע לכל פריט.

8. שיעור ההחזר המשולם לא יעלה על סך עלות המוצר הנרכש, כפי שהיה בתוקף בעת רכישת המוצר, ולא בעת התשלום בפועל לזכאי.

9. הנכה רשאי לפנות בבקשה לקבלת ההחזר למחוז השיקום בו הוא מטופל, תוך שנה מיום רכישת המוצר.

10 . הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל.פניות שהופנו ישירות למטה - יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

11 . הזכאות להחזר השתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל או למענק ציוד ביתי הינה ממועד הוועדה הרפואית הראשונה בפניה עמד הזכאי, ואשר קבעה את זכאותו, ולא מכל תאריך קודם.

הגדרות

12 . מענק - לעניין הוראה זו, תשלום שנתי קבוע המבוצע באמצעות מערכת המידע הממוחשבת, ביחד עם תגמול חודש מרץ.

13 . לא נשוי- לעניין הוראה זו, רווק, גרוש או אלמן.

14 . משפחה חד הורית- לעניין הוראה זו, הורה יחיד לילד עד גיל 21 , המתגורר עימו דרך קבע.

מידרג סמכויות אישור

15 . לעובד הרווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות להחזרי השתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב חתימה שניה של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו,לאחר שבדק ואישר אותה.

16 . המענק השנתי מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת .

17 . ר' תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לבקרה על אופן ביצועו התקין של המענק השנתי.

זכאות

18 . למענק שנתי לציוד ביתי - נכה שדרגת נכותו 20% ויותר .

19 . נכים בדרגת נכות 80% ויותר, בגין פגיעה ביד, או ברגל (נכות על איבר אחד מביניהם ולא מצטברת על שני האיברים) ישולם מענק שנתי בשיעור גבוה יותר (במקום סיוע ברכישת מדיח כלים ומייבש כביסה, להם היו זכאים בעבר), לפי רמה 2 כמפורט בנספח א' להוראה זו.

20 . להחזר חד פעמי עבור השתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל - נכה שדרגת נכותו -10% - 19% (כולל) המקבל תגמול, ובמקרים הבאים בלבד:

א. נישא, או החל לחיות עם אשה, ידועתו בציבור עפ"י הסכם משפטי לחיים משותפים ובתנאי שלא היה נשוי לפני שעמד בפני וועדה רפואית ראשונה שעל-פי החלטתה קמה לו זכאותו להטבה, ובלבד שנישואים אלו, או ההסכם המשפטי כנ"ל נערכו מ- 1.4.87 ואילך, וגם רכש המוצרים לאחר שעמד בפני הוועדה הרפואית כאמור ולאחר שנישא.

ב. הינו משפחה חד- הורית .

ג. בכל אחד מהמקרים הנ"ל ,לא קבל החזר להשתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל כמפורט בנספח א' להוראה זו.

גובה הסיוע

21 . גובה המענק השנתי – כמפורט בנספח א'- 2 להוראה זו.

22 . ר' תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות, בתאום עם ראש היחידה לתקציבים, כלכלה והתקשרויות וראש מערכת תגמולי נכים ומשפחות ביחידה לחשבונאות שיקום, יעדכנו את התעריפים, אחת לשנה, בהתאם לעליית המדד השנתי, כלהלן:

א. עדכון גובה המענקים השנתיים - יבוצע בחודש מרץ

ב. עדכון סכומי ההחזר בגין השתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל - יבוצע בחודש מאי.

אופן הטיפול – מענק שנתי ("אוטומטי") לציוד ביתי

23 . עובד התחום להטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות ידווח למערכת המידע הממוחשבת על זכאים חדשים, ללא צורך בפנייה שלהם.

24 . עובד התחום יזין למערכת המידע הממוחשבת קוד הטבה לפי רמה 1 (ראה נספח א' להוראה) לזכאי שדרגת נכותו 20% ויותר.

25 . תשלום המענק השנתי יבוצע ע"י מערכת המידע הממוחשבת, בתגמולי חודש מרץ.

26 . זכאים שיתווספו למערכת לאחר חודש מתן ההטבה, או שדרגת נכותם שונתה וזכאים למענק, ישולם להם המענק לפי החלק ה 12- כפול מס' החודשים מתחילת זכאותם ועד סוף שנת התקציב.

אופן הטיפול - החזר תשלום השתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל

27 . פונה המבקש החזר השתתפות ברכישת 4 מוצרי חשמל - יפנה בקשתו אל עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל.

28 . לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

א. קבלה מקורית על-שמו של הזכאי, תוך פירוט כתובתו והמוצר/ים שנרכש/ו.

ב. נכה שדרגת נכותו 19%-10% (כולל) המקבל תגמול, והוא משפחה חד- הורית, יצרף בנוסף לקבלה, צילום תעודת זהות המעיד על מצבו המשפחתי ותצהיר על כך שהילד מתגורר עימו דרך קבע, על גבי טופס המהווה נספח ב' להוראה זו.

29 . עובד הרווחה במחוז / מרחב יבדוק זכאות הפונה, הפרטים ע"ג הקבלה, והתצהיר, כאשר הוא נדרש, ואם מצא, כי מולאו התקיימו כל הקריטריונים – יזין בקשת שירות במערכת הממוחשבת, יצרף את הקבלה ויעביר את הבקשה לאשרור היח' לחשבונאות שיקום.

רמת השירות - משך ביצוע

30 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

31 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח א' להוראה מס' 66.01

1. רשימת פריטים שעבורם תוחזר השתתפות ברכישת 4 מוצרים חשמלים לנכים

בתעריף המעודכן החל מ- 1.5.2002

מס' תיאור הפריט מס קניה ומע"מ מרבי בש"ח הערות
1. מקרר חשמלי 1,605  
2. מכונת כביסה 885  
3. טלוויזיה 1,024  
4. תנור בישול ואפיה 1,092  


2. גובה המענק השנתי לציוד ביתי לשנת 2003

מעודכן למרץ 2002

רמה גובה מענק  
רמה 1 696 ש"ח  
רמה 2 1,004 ש"ח  
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל