אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

נכים המרצים עונש מאסר

הוראת אגף השיקום מספר 40.12

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : נכים המרצים עונש מאסר

תאריך : 1.12.2004

כללי

1. הוראה זו הינה חדשה.

2. הוראה זו באה לקבוע מעמדו של נכה המרצה עונש מאסר, ומי שהוא חייב במזונותיו, לצורך תגמולים והטבות, וכן את דרכי הדיווח בין משהב"ט לשירות בתי הסוהר (להלן: שב"ס).

3. ביסוס משפטי: הוראה זו מתבססת על חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1955 – סעיף 40 לחוק.

4. מנהל מחוז שיקום, כקצין תגמולים, וראש התחום לתגמולי נכים במטה אגף השיקום, בתפקידו כקצין תגמולים, הינם בעלי הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ר' היח' לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. שב"ס יעביר לאגף השיקום, לתחום תגמולי נכים את המידע לגבי כל נכה שהחל לרצות עונש מאסר (מועד תחילת המאסר, תקופתו , מועד שחרור צפוי), וזאת על בסיס רשימות נכי צהל שיועברו לשב"ס ע"י אגף השיקום.

7. לנכה המרצה עונש מאסר – לא ישולמו תגמולים/תשלומים בזמן תקופת המאסר.

8. בתקופה בה שוהה הנכה במאסר – אין נצברים כספים לטובתו – אלא שזכאותו לתגמול בתקופת המאסר – פוקעת.

9. נכה במאסר אינו זכאי, לקבלת הטבות אשר ניתנות בנוסף לקבוע בחוק, ולפנים משורת הדין.

10 . לנכה עצור טרם משפט – אין לשלול תגמולים והטבות להם הוא זכאי.

11. לקצין תגמולים אין סמכות להפעיל שיקול דעת לשלם התגמול, אלא למי שהנכה חייב במזונותיו. אם יש מי שהנכה חייב במזונותיו – קצין התגמולים יפעיל שיקול דעתו אם לאשר מתן התגמול וגובה התגמול.

הגדרות

12. סעיף 40 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1955 – "נכה המרצה עונש מאסר – לא ישולם לו תגמול בעד תקופת המאסר. אך קצין תגמולים רשאי להורות שהתגמול, או מקצתו, לאדם שהנכה חייב במזונותיו".

מידרג סמכויות אישור

13. ראש התחום לתגמולי נכים במטה אגף השיקום, הינו בעל הסמכות והאחריות להפסיק זכאותו של נכה המרצה עונש מאסר לקבלת תגמולים ותשלומים עם קבלת הודעה מהשב"ס.

14. לעובד שיקום במחוז יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולהמליץ לאשרה, ובלבד שהמוטב עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.
אישור ההמלצה מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של מנהל המחוז.

15. ראש התחום לתגמולי נכים במטה אגף השיקום, בתפקידו כקצין תגמולים הינו בעל הסמכות והאחריות לבצע בדיקת כפל לאחר החלטתו של מנהל המחוז למתן התגמולים, או מקצתם, למי שהנכה חייב במזונותיו.

זכאות

16. מי שהנכה חייב במזונותיו, כאשר הנכה מוכר ע"י משהב"ט לתגמולים והטבות, בדרגת נכות 20% ומעלה (או 10% ומעלה אם הוכר לפני 1.1.96 ) , כמפורט להלן:

א. אשתו שהוא נשוי לה, והיא אינה עובדת.

ב. נשוי + ילדים קטינים.

ג. ילדיו עד גיל 21

ד. ידועה בציבור שאינה עובדת

ה. מי שבית משפט חייב את הנכה בתשלום מזונות לו.

ו. מקרה אחר, לפי העניין

17. הדגשה: הנכה עצמו, המרצה עונש מאסר, איננו זכאי לתגמולים, ו/או להטבות.

גובה הסיוע

18. תגמולים/ ותשלומים , שמי שהנכה חייב במזונותיו זכאי להם (לפי העניין)

אופן הטיפול

19. עם קבלת הודעה על המאסר מהשב"ס בתחום תגמולי נכים, על נכה המרצה עונש מאסר ותכולתו, תופסק הזכאות של הנכה לקבלת תגמולים ותשלומים מה- 1 לחודש הקרוב, אלא אם נקבע אחרת, כאמור בהוראה זו.

20. עם הפסקת הזכאות לתגמולים ותשלומים תישלח לנכה הודעה מנומקת על ידי ראש התחום לתגמולי נכים, והעתק למחוז השיקום.

21. פונה המבקש סיוע להמשך קבלת תגמולים ותשלומים, יפנה בקשתו בכתב אל עובד השיקום במחוז השיקום בו הוא מטופל.

22. עובד השיקום המטפל בפנייה, יוודא קבלת המסמכים:

א. אישור משירות בתי הסוהר (שב"ס) המפרט:

1) עובדת הימצאו של הנכה במאסר

2) תקופת המאסר

3) תאריך שחרור צפוי

4) דוח מהעובד הסוציאלי של מתקן המאסר

ב. בקשה לפתיחת מוטב לצורך העברת הכספים (לפי העניין)

ג. מסמך משפטי המאשר אחד מהמקרים(לפי העניין): גירושין/ קטינים / ידועה בציבור

23. עובד השיקום במחוז יכין דוח סוציאלי, או ימציא דוח של הגורם המטפל בזכאי האסיר בקהילה, ויעבירו, בצירוף המלצתו, למפקח עובדי שיקום / למנהל המחוז.

24. מנהל המחוז, היה והחליט לאשר ההמלצה, יצרף חתימתו ויעביר החומר לטיפולו של ראש התחום לתגמולי נכים במטה .

25. האחראי לתגמולים בתחום לתגמולי נכים יפיק אסמכתא לתשלום, ירשום הסבר 8 , יעביר לחתימה שנייה של ע' בכיר לתגמולים / ראש התחום, ולאחריה / במסך 05 יעביר האסמכתא לאשרור ליח' לחשבונאות שיקום, וכן יעביר החומר לסריקה.

26. אשרור יבוצע ע"י היח' לחשבונאות שיקום.

אופן הטיפול - דיווח על נכים במאסר בין משהב"ט לשב"ס

27. היחידה למיחשוב באגף השיקום אחראית להעביר לשב"ס מס' ת"ז של נכים מקבלי תגמול שוטף.

28. השב"ס יבדוק האם אסיר, הנכנס למאסר, נימנה על זכאי אגף השיקום.

29. במידה והשב"ס מאתר ברשימה שהועברה אליו אסיר, על השב"ס ליידע את אגף השיקום בפרטי האסיר, תאריך כניסה ותאריך שחרור מהכלא.

30. הדיווח יתקבל ע"י התחום לתגמולי נכים, אשר יפעל עפ"י הוראה זו.

רמת השירות - משך ביצוע

31. על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום מהמועד בו הומצאו כל המסמכים ע"י הפונה.

32. מסגרת זמן זו כוללת עד 14 יום ע"י המחוז ועוד 7 יום ע"י תחום תגמולי נכים, ועד 7 ימים ע"י היח' לחשבונאות שיקום.


 

נותני חסות: