X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תשלומי מחייה מיוחדים - תג"מ 2 ותג"מ 6

הוראת אגף שיקום נכים מספר 85.02

מדינת ישראל - משרד הביטחון
הנושא : תשלומי מחייה מיוחדים - תג"מ 2 ותג"מ 6
תאריך: 1.12.2009

כללי

1. הוראה זו הינה חדשה .

2. הוראה זו תחול רק על נכים שפנו בבקשה לתשלומי מחיה מיוחדים מיום 1.1.2009

3. הוראה 85.01 - תשלומי מחיה מיוחדים לנכים תחול רק על נכים שפנו בבקשה לתגמולי מחיה מיוחדים עד 31.12.2008

4. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן תשלומי מחיה מיוחדים המיועדים להבטיח אמצעי קיום לנכים שאינם ברי שיקום ואין אפשרות מעשית לשקמם בשל הנכות המוכרת להלן:  (תג"מ).

5. תשלומי המחיה המיוחדים המוגדרים בהוראה זו הינם בנוסף לקבוע בחוק הנכים.

6. ס'  ר' האגף ור'  היח' הארצית לשירותי שיקום נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון ובקרה של הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

7. תשלום מחיה מיוחד נועד להעניק אמצעי קיום לנכה שנקבע על ידי ועדה מחוזית כי אינו בר - שיקום ואין כל אפשרות מעשית לשקמו, בשל הנכות המוכרת.

8. תשלום מחיה מיוחד יקבע לפי החלטת ועדת תשלומי מחיה מיוחדים במטה האגף שאישרה את המלצת ועדת שיקום מחוזית כי הנכה אינו בר שיקום ואין כל אפשרות מעשית לשקמו בשל הנכות המוכרת. קביעה ראשונה לזכאות לתג"מ רמה 6 טעונה חתימה נוספת של סמנכ"ל ור' האגף.

9. החלטתה של הועדה ניתנת לתקופה של שנה אחת וניתן להאריכה לתקופות נוספות של עד שלוש שנים בכל פעם.

10. לפני כל אישור לתקופה נוספת תיערך בחינה מחודשת של עמידה בכל הקריטריונים הקבועים בהוראה זו ומהווים בסיס לאישור הזכאות. זאת במטרה להיווכח כי לא חל שינוי במצבו של הנכה.

11. החלטה על תשלום מחיה מיוחד לנכה הנחשב "נכה משוקם" כמשמעו בחוק הנכים, מחייבת הליך מקדים של שינוי סטטוס השיקום ("ביטול שיקום"), כמפורט בהוראה 60.04 זאת למעט במקרה של תג"מ רמה 2 (תג"מ עקב פרישה מוקדמת) בו לא נדרש הליך מקדים זה.

12. מימוש הזכאות המעוגנת בהוראה זו מותנה בפניית הזכאי למחוז השיקום. פניות שיופנו לגורמים אחרים יופנו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

הגדרות

13. הכנסה כדי מחיה- לעניין הוראה זו - הכנסה כדי מחיה כמשמעה בחוק הנכים ובתקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה) תשי"ג, 1953

הסכום הקובע את גובה הכנסה כדי מחיה הינו 117% מדרגה 17 של הדרוג המינהלי. סכום זה שווה לתגמול בסיסי המשולם עבור 100% נכות.

14. נכה בעל משפחה- לעניין הוראה זו- נכה נשוי ו/או אב לילדים שטרם הגיעו לגיל 21.

15. נכה זכאי לתגמולים והטבות- לעניין הוראה זו - נכה שדרגת נכותו 20% ומעלה.

16. ועדה מחוזית- לעניין הוראה זו – וועדה במחוז השיקום המוסמכת להמליץ לראות את הנכה כמי ש'אינו בר שיקום' ולהמליץ על תשלום מחיה מיוחד ראשון. הרכב הוועדה:

א. מנהל מחוז - יו"ר.
ב. מפקח עובדי שיקום מחוזי, נכים - חבר.
ג. עובד שיקום - חבר.
ד. עובד רווחה - חבר.
ה. רופא מחוזי - חבר.
ו. עובד תעסוקה - חבר.

17. ועדת תשלומי מחיה מיוחדים – לעניין הוראה זו – ועדה במטה אגף שיקום נכים המוסמכת לאשר/לדחות את המלצת הועדה המחוזית לזכאות ראשונה לתשלום מיוחד או לשינוי סוג התשלום. הועדה תקבע את הגורם המוסמך לאשר הארכת התשלום.

הרכב הועדה:

א.  סגן ראש האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום – יו"ר
ב. מפקח ארצי על שירותים פסיכו - סוציאליים לנכים - חבר.
ג.  ראש תחום תגמולי נכים ותשלומים או נציגו - חבר.
ד. נציג היחידה לתקציבים, כלכלה והתקשרויות – משקיף.

18. גיל פרישה-לעניין הוראה זו-לפי חוק גיל פרישה, התשס"ד – 2004.

רמות תשלומי המחיה המיוחדים

19. תג"מ רמה 2 – תג"מ עקב פרישה מוקדמת: תגמול מיוחד בגובה התגמול הקבוע בחוק הנכים (סע' 7ד).ובתקנות לנכה אשר פרש פרישה מוקדמת ממקום עבודתו.

20. תג"מ רמה 6 - תגמול מיוחד המשולם בהתאם למצב משפחתי כמפורט:

א. לרווק – 108.3% מדרגה 22 של הדרוג המינהלי.
ב. לנשוי – 116.2% מדרגה 22 של הדרוג המינהלי.
ג. לנשוי עם ילדים – 140.3% מדרגה 22 של הדרוג המינהלי.

מידרג סמכויות אישור

21. הסמכות לאשר את סוגי התג"מ השונים, הינה של ועדת תשלומי מחיה מיוחדים, לאור המלצת הגורמים המקצועיים במחוז השיקום. ההחלטה מחייבת חתימה שנייה של סמנכ"ל וראש האגף , למעט בתג"מ פרישה מוקדמת.

22. הסמכות לאשר תג"מ פרישה מוקדמת הינה של ועדת תשלומי מחיה מיוחדים, לאור המלצת מחוז השיקום.

23. למחוז השיקום סמכות ואחריות לטפל בהארכת הזכאות, בתנאי שבהחלטה לזכאות הראשונית נקבע שהארכת התג"מ הינה בסמכות המחוז, ובתנאי שנוכח לאחר בדיקה כי לא חל שינוי בקריטריונים או בעמידה בקריטריונים, אשר מהווים בסיס לאישור הזכאות. תקופת ההארכה שבסמכות המחוז:
א. עד גיל פרישה - תקופה שלא תעלה על שלוש שנים בכל פעם.
ב. לאחר גיל פרישה – לצמיתות.

זכאות

24. הזכאות לתג"מ הינה בהתאם לתנאים המפורטים להלן לכל אחד מסוגי התג"מ.

25. לתג"מ רמה 2 (תג"מ עקב פרישה מוקדמת) -

א. זכאי: נכה אשר פרש פרישה מוקדמת ממקום עבודתו/ עסקו והוא עונה על התנאים הבאים:

1) אחוזי נכותו:

א) אחוזי הנכות אינם פחותים מ - 35%.

ב) לגבי נכים פגועי נפש/ ראש, אינם פחותים מ - 20% נכות בגין פגיעות אלה בלבד (דרגת הנכות בסעיפים נפש/ ראש אינה מורכבת מנכויות שונות כגון: 10% נפש + 10% אוזניים). סעיף זה בתחולה מינואר 99.

ג) הבהרה: נכה שדרגת נכותו הינה מ – 50% ומעלה, תיבחן זכאותו לתוספת תגמול מיוחדת עקב פרישה מוקדמת (תש"מ למתבגר) על פי סעיף 7ד. לחוק הנכים.

2) הנכה בן 50 שנים או יותר וטרם הגיע לגיל פרישה.

3) הנכה פרש כליל מעבודתו עקב הנכות המוכרת, ואינו עובד בכל עבודה או עסק.

4) ועדה במחוז קבעה על סמך קביעה רפואית שהנכה אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגין הנכות המוכרת, ואין באפשרות המחוז לשקמו מחדש בעבודה המתאימה לו.

5) אין לו הכנסה מעבודה (הבהרה: פנסיה לא תחשב כהכנסה מעבודה)

6) הכנסתו ברוטו מכל מקור שהוא לא תעלה על:

א) במקרה של רווק - שהכנסתו אינה עולה על פי 2 מהשכר הממוצע במשק כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי.
ב) במקרה של נכה בעל משפחה (נשוי ו/או אב לילדים שטרם הגיעו לגיל – 21) שהכנסתו אינה עולה על פי 3 מהשכר הממוצע במשק כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי.

ב. שיעור התג"מ:

1) כפי שנקבע בחוק ובתקנות בהתאם לגיל הפרישה.
2) הפחתה מהתג"מ:
מתגמול זה תנוכה מהשקל הראשון קצבת נכות כללית או קצבת נכות עבודה בלבד.
3) במידה והתג"מ מאושר בסמוך (ברצף) למועד פרישה אשר שולמו בגינה פיצויים, תיקבע תחולת הזכאות לתג"מ חודש לאחר מועד קבלת הפיצויים.

26. לתג"מ רמה 6

א. זכאים:
נכה העונה על הקריטריונים המצטברים הבאים:

1) הנכה טרם הגיע לגיל פרישה.
2) נכה בעל דרגת נכות של 20% - 49% בגין פגיעה נפשית או פגיעת ראש. ובלבד שבגין הפגימה הנפשית או פגימת הראש יקבעו לפחות 20%.
3) איבד את כושרו להשתכר, אין לו הכנסה כדי מחיה, נעשו ניסיונות מוכחים לשקמו, ללא הצלחה, וקיימת בחנה רפואית שהנכה אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגין הנכות המוכרת

ב. שיעור התג"מ:

1) יקבע בהתאם למצב המשפחתי של הנכה (רווק/ נשוי/ נשוי עם ילדים עד גיל 21). בנספח מצורפת טבלה ובה גובה התג"מ בכל מצב משפחתי.
2) הפחתה מהתג"מ:

א) כל הכנסה מגמלה או מקצבה לפי חוק אחר/ הסכם/ הסדר כלשהו או שמקורה מאמצעי שיקום שניתן בעבר לנכה - תנוכה החל מהשקל הראשון.
ב) לא תנוכה מהתג"מ הכנסה של נכה מיגיעה אישית שאינה עולה על שיעור התגמול הבסיסי של נכה בעל 50% נכות.
גובה התגמולים המיוחדים

27. סכומי התגמולים המיוחדים השונים מפורטים בנספח א' להוראה ומתבססים על דו"ח מס' – 7510 – "נתונים עיקריים על תשלומים חודשיים", המופק ע"י יחידת המחשוב ומתעדכן תקופתית על ידי חשבונאות שיקום/אכ"ס בהתאם לכללים הקבועים בחוק לגבי עדכון התגמולים.

28.  באחריות סגן ראש האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום לעדכן גובה התגמולים בנספח בעקבות עדכון הדו"ח.

29. אחוז התגמול מהדרגה הקובעת לגבי תג"מ רמה 6 יעודכן ע"י היחידה לחשבונאות שיקום/אכ"ס בהתאם לשינויים של עדכון תגמולים הקבועים בחוק.

30.  התגמולים המיוחדים המפורטים בהוראה זו כוללים את התגמול הבסיסי על פי אחוזי הנכות, למעט תגמול עקב פרישה מוקדמת המוענק בנוסף לתגמול על פי אחוזי הנכות.

31. ההפחתות הנדרשות בסוגי התגמולים המיוחדים השונים מפורטות בנספח ב' להוראה.

אופן הטיפול - המלצה ראשונה לאישור תשלום מחיה מיוחד או שינוי סוג התג"מ:

32. נכה המבקש תשלום מחיה מיוחד, יפנה בקשתו בכתב, על גבי טופס בקשה שבנספח ג', אל עובדת השיקום (עו"ש) במחוז בו הוא מטופל. בנוסף, יחתום על גבי טופס כי ידוע לו שבמידת הצורך יהא עליו לחתום על הסכמתו לבדיקה במאגרי מידע של ביטוח לאומי ומס הכנסה.

33. עו"ש המטפל בפנייה, ימלא את הפרטים הדרושים, בכל אחד משלבי התהליך, בטופס הבקרה המהווה נספח ד' להוראה זו. לכל פנייה ימולא טופס בקרה נפרד.

34. עו"ש יבדוק עמידה בקריטריונים של דרגה וסוג הנכות.

35. עו"ש אחראי להגיש הבקשה לדיון ולהחלטה בועדה המחוזית ולהודיע לרופא המחוזי, ולעובדת הרווחה להכין את הנתונים והמסמכים הנדרשים לדיון בועדה. באותם המקרים שנעשו גם נסיונות להשמה בעבודה, יודיע גם לעובדת התעסוקה להכין סיכום הטיפול בהשמה.

36. עו"ש יכין דו"ח סוציאלי מפורט, הכולל פירוט ניסיונות השיקום שנעשו והערכת יכולתו האישית של הנכה להשתקם. במידה והנכה נחשב "נכה משוקם" יטפל בשינוי סטטוס השיקום ("ביטול שיקום").

37. הרופא המוסמך המחוזי יכין חוות דעת על מצבו הרפואי של הנכה עם תיאור מפורט של ההגבלות הרפואיות מהנכות המוכרת ומשמעותן לגבי יכולתו של הנכה לעסוק בעבודה כלשהי בשוק החופשי. הרופא יצרף גם את חוות הדעת של הרופא המטפל הישיר ו/או חוות דעת של ועדת כושר תעסוקה.

38. עובד רווחה יחתים את הנכה על טופס "הצהרת הכנסות" וכן יקבל ממנו את המסמכים המאמתים את הכנסותיו (אם יש הכנסות ממקורות אחרים, (או מסמכים המעידים על סגירת עסק עצמאי במס הכנסה ומע"מ, או אישורים מהמעסיק המפרטים את המועד ותנאי הפרישה .
כמו כן יפנה עובד רווחה לביטוח לאומי לקבלת אישור רשמי על קבלה/ אי קבלה של קצבה.

39. עובדת התעסוקה תכין את סיכום הטיפול בתחום התעסוקה.

40. קבעה הועדה המחוזית כי היא ממליצה לראות את הנכה כמי שאינו בר- שיקום ולאשר לו תשלום מיוחד קבוע למחיה, תוגש ההמלצה לועדה ביחידה הארצית לשירותי שיקום באמצעות המערכת הממוחשבת.

41. להמלצת הועדה המחוזית יצורפו המסמכים הבאים אשר יסרקו למחשב:

א. מכתב הבקשה של הנכה.
ב. דו"ח סוציאלי מעודכן המפרט את טיפול המחוז בנכה עד לתאריך ההמלצה, כולל תיאור מפורט של הניסיונות שנעשו לצורך שיקומו והערכת יכולתו של הנכה להשתקם.
ג. דו"ח על מצבו הרפואי עם תיאור מפורט של ההגבלות הרפואיות מהנכות המוכרת ומשמעותן לגבי יכולתו של הנכה לעסוק בעיסוק כלשהו בשוק העבודה החופשי. כמו כן תצורף חוות דעת הרופא המטפל ו/או חוות דעת ועדת כושר עבודה.
ד. טופס הצהרת הכנסות.
ה. אישורים המאמתים הכנסות.
ו. לגבי נכה שהיה עצמאי – אישורים על סגירת העסק משלטונות מס הכנסה ומע"מ. לגבי נכה שהיה שכיר - אישור על מועד סיום העבודה ותנאי פרישה.
ז. אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות / אי- זכאות לקצבה.
ח. החלטת ועדת שיקום (פורום שיקום)
ט. טופס ביטול שיקום (במקרים הנדרשים)
י. טופס הסכמה לבדיקה במאגרי מידע.

42. במידה והועדה המחוזית החליטה לדחות את הבקשה, יודיע על כך מנהל המחוז לנכה בכתב.

המשך הטיפול בועדת תשלומי מחיה מיוחדים (במטה)

43. הבקשה תידון בוועדת תשלומי מחיה מיוחדים. בסמכות הועדה להחליט:

א. לאשר הבקשה למשך שנה ולקבוע שהמשך הזכאות הינה בסמכות ואחריות מנהל מחוז השיקום.

לתת אישור זמני למשך שנה, כאשר בתום השנה על המחוז להחזיר את הבקשה לדיון חוזר בוועדה המחליטה ביחידה הארצית לשירותי שיקום.
ב. לדחות את הבקשה.

44. ההחלטה תדווח במערכת הממוחשבת.

45. במקרה שהבקשה נדחתה - תישלח לפונה, ע"י סגן ראש האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום, הודעה על דחיית הבקשה.

46. במקרה שהבקשה אושרה תועבר ההחלטה ל:

א. בזכאות לתג"מ רמה 6 - לחתימה נוספת של סמנכ"ל וראש האגף ולאחר מכן תועבר לראש תחום תגמולי נכים ותשלומים לקביעת גובה התשלום.
ב. בזכאות לתג"מ פרישה מוקדמת – לראש תחום תגמולי נכים ותשלומים לקביעת גובה התשלום.
ג. ראש תחום תגמולי נכים ותשלומים יעביר ההחלטה ליחידה לחשבונאות שיקום לאישרור וביצוע התשלום.

47. מנהל המחוז יודיע לנכה על אישור הבקשה לתגמול המחיה המיוחד.

אופן הביצוע לגבי המשך תשלום תג"מ

48. מידי חודש יופק ויועבר למחוזות השונות, דו"ח מחשב הכולל רשימת נכים המקבלים גמול מיוחד ותוקפו עומד להסתיים בעוד 3 חודשים. הדוח יועבר לעובד הרווחה.

49. עובד הרווחה במחוז יפעל לטיפול בהמשך תשלום התג"מ לזכאים בדרך הבאה:

א. יבדוק שבהחלטת הועדה הראשונית סמכות ההארכה הינה של המחוז. במקרים בהם נקבע בהחלטה הראשונית, כי הסמכות להארכת התג"מ בידי הועדה המחליטה במטה, תטופל הבקשה לפי הנוהל של בקשה ראשונה.ב. כאשר סמכות ההארכה היא של המחוז יפתח בקשה להמשך התג"מ במחשב.
ג. יפנה לזכאי לקבלת הצהרת הכנסות עדכנית ע"ג טופס ש / 1 / 149. במקרים שקיימת הכנסה - יבקש מהזכאי אישורי הכנסה של שלשה חודשים אחרונים.
ד. יפנה לבטל"א לקבלת אישור עדכני על זכאות / אי זכאות לקצבה לפי חוק אחר.
ה. יבדוק ההכנסות ויפעל לפי העניין כמפורט:

1) במקרה שאין כל הכנסה - יאשר חידוש התשלום.
2) בכל מקרה שקיימת הכנסה יציין הערה בשדה "הפחתה".

ו. יעביר המסמכים לסריקה במחשב.
ז. הבקשה תועבר לעובד השיקום.

50. עו"ש ימלא חוו"ד עדכנית לגבי מצבו הכולל של הפונה והמלצתו להמשך הזכאות לתג"מ.

51. הרופא המוסמך המחוזי יצרף חוו"ד רפואית עדכנית, יציין אם לא חלו שינויים במצב הרפואי ושהנכה אינו כשיר מבחינה רפואית לעבוד ולהשתכר למחייתו בשל נכותו המוכרת. הרופא יאשר חוות הדעת בחתימתו.

52. הבקשה תועבר למפקח השיקום. המפקח יבדוק הבקשה ויצרף המלצתו.

53. הבקשה תועבר למנהל המחוז או למי שהוסמך על ידו לאישור.

54. תקופת המשך התשלום: בסמכות המחוז לאשר הארכת תג"מ עד שלש שנים ברציפות בכל פעם, כל זמן שעונה לקריטריונים של אחוזי נכות. ניתן לאשר המשך תג"מ לצמיתות לנכים שהגיעו לגיל פרישה.

55. במקרים שאין כל הכנסה תועבר הבקשה המאושרת, בצירוף האישורים והמסמכים הנדרשים ישירות ליחידה לחשבונאות שיקום במטה האגף.#

56. במקרים בהם יש הכנסות – תועבר הבקשה לראש תחום תגמולי נכים ותשלומים ע"מ לקבוע את ההפחתה עפ"י הנתונים האחרונים.

57. במקרים שחל שינוי במצבו של הזכאי המחייב הפסקת תשלום התג"מ, יודיע על – כך מנהל המחוז לראש היחידה לשירותי שיקום ולראש תחום תגמולי נכים ויודיע לנכה בכתב על הפסקת הזכאות.

ערעור

58. מנהל המחוז רשאי לערער על החלטת סגן ראש האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום בפני סמנכ"ל וראש האגף.

מדד שירות – משך ביצוע

59. על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בהחלטת הועדה המחוזית תוך 90 יום ממועד קבלת הפניה של הזכאי.

60. על המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה בועדה במטה תוך 30 יום מהגשת ההמלצה של הועדה המחוזית, ואישרור התשלום ע"י היחידה לחשבונאות שיקום/ אכ"ס תוך 14 ימים מהעברת הבקשה לאשרור.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל