אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה לנכים

תאריך : 1.7.2016

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 80.01 מיום 2.8.2015 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול והזכאות במתן מענק שנתי בגין השתתפות בתשלום מס הכנסה.

3. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש תחום הטבות ורווחה ב יחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לבקרה על אופן ביצועו התקין של המענק ה "אוטומטי" באמצעות המערכת הממוחשבת.

6. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

7. נכה, כמפורט בסעיף "זכאות" בהוראה זו , זכאי למענק השתתפות ב תשלום מס הכנסה , אחת לשנה, למעט האמור בסעיף הבא.

8. לא יינתן מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה לנכה , אשר הינו פטור מתשלום מס הכנסה, מכל סיבה שהיא.

9. עפ"י פקודת מס הכנסה סעיף 9 (5) ניתן לנכה פטור מתשלום מס לנכה בדרגת נכות 100% או לנכה בשיעור 90% מחמת שלקה באברים שונים, והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים (בשיטת האחוז הפוחת).

10. המענק יינתן מתאריך הוועדה הרפואית בפניה עמד הנכה, ואשר מזכה אותו בהטבה זו, אולם לא מוקדם יותר מתחילת שנת השומה. לא יינתנו מענקים עבור שנות שומה קודמות.

11. המענק המשולם בחודש ינואר, הינו עבור השנה שחלפה והסתיימה ב- 31.12.

12. גובה המענק יקבע עפ"י דרגת הנכות ביום הקובע, כמפורט בנספח להוראה זו. שינויים שיחולו בדרגת הנכות של הזכאי במהלך אותה שנה לא יחשבו לצורך שינוי בקביעת הרמה שנקבעה כבר באותה שנה.

13. הוכר הנכה לאחר תחילת שנת השומה בגינה משולם המענק, יהיה זכאי למענק חלקי השווה לחלק השניים-עשר של המענק, כפול מספר החודשים שנשארו עד לסיום שנת השומה.

הגדרות

14. שנת שומה - לעניין הוראה זו - מה- 1 בינואר ל - 31 בדצמבר באותה שנה.

מידרג סמכויות אישור

15. המענק מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת.

16. ראש תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לבקרה על אופן ביצועה התקין של הוראה זו.

17. לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות לטפל ולאשר בקשה לזכאות של נכה שקיבל תש"מ במשך 3 חודשים והוכיח כי עבד באותה שנה 3 חודשים לפחות ושילם מס הכנסה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

זכאות

18. זכאות :

א. נכה שהינו בדרגת נכות 19% עד 89%

ב. נכה שדרגת נכותו 90% עד 99% - כל אחוזי הנכות בגין סעיף פגימה אחד.

ג. נכה מדרגת נכות 90% ומעלה- בגין מספר סעיפי פגימה- בתנאי שימציא אישור ממס הכנסה שאינו פטור מתשלום מס הכנסה.

19. לא זכאים למענק:

א. נכה מאושפז כרונית .

ב. נכה שהוכר "למד".

ג. נכה המקבל באותה שנת תקציב , במשך 3 חודשים לפחות (מצטברים) תש"מ מהסוגים הבאים : תט"ר / חפ"ר / נצרך / דמי קיום ללימודים, אלא אם הוכיח כי עבד באותה שנה 3 חודשים לפחות ושילם מס הכנסה .

ד. נכה, אשר הינו פטור מתשלום מס הכנסה, מכל סיבה שהיא.

גובה הסיוע

20. כמפורט בנספח א' להוראה זו.

21. התשלום יבוצע אחת לשנה עם תגמולי חודש ינואר עבור שנת השומה הקודמת ויעודכן לפי מדד חודש דצמבר , ע"י ראש תחום הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות בתיאום עם ראש היחידה לחשבונאות שיקום.

אופן הטיפול - מענק המבוצע ע"י המערכת הממוחשבת

22. התשלום יבוצע אחת לשנה בתגמול ינואר, אוטומטית ע"י מערכת המידע הממוחשבת, לזכאים.

23. המערכת הממוחשבת תבצע התשלום אוטומטית לזכאים גם בחודשים פברואר ומרץ מידי שנה . לאחר חודש מרץ, ישולם המענק השנתי לזכאים שיתווספו למערכת ע"י הזנת נתונים ידנית למחשב בהטבה ע"י תחום הטבות ורווחה באגף.

אופן הטיפול ע"י המחוז - נכה המקבל תש"מ ושילם מס הכנסה

24. על נכה שקיבל במהלך השנה תגמול לפי תקנות טיפול רפואי, או כמחוסר פרנסה במשך 90 יום רצופים ויותר, שעבד באותה שנה 3 חודשים לפחות, וששילם מס הכנסה בחודשים בהם לא קיבל תגמול מיוחד, לפנות אל עובד הרווחה במחוז בו הוא מטופל ולהגיש בקשה למענק השתתפות שנתי בתשלום מס הכנסה.

25. נכה בדרגת נכות 90% ומעלה שאינו מוכר בגין סעיף פגימה אחד, ואינו פטור מתשלום מס הכנסה , ימציא אישור ממס הכנסה שאכן אינו פטור מתשלום מס הכנסה מהכנסתו (באמצעות הצגת תלוש שכר / אישור ממס הכנסה) לעובד הרווחה במחוז השיקום.

26. הבקשה תוגש באמצעות טופס ש /211/1 בצרוף אישור ממקום עבודתו על גובה מס הכנסה.

27. עובד הרווחה יבדוק זכאותו, תוך התייחסות לכל הסייגים המפורטים בהוראה ולפיה, יוציא הוראת תשלום , שתיחתם על ידו בחתימה ראשונה, ולאחר בדיקה נוספת בחתימה שנייה של מנהל המחוז.

28. עובד הרווחה יזין בקשה למענק השתתפות בתשלום מס הכנסה, ויעבירה לאשרור היחידה לחשבונאות שיקום.

רמת השירות – משך ביצוע

29. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מתבצעת "אוטומטית" ע"י המערכת הממוחשבת, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

30. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע "י המחוז (עד 14 ימים) וע"י היחידה לחשבונאות שיקום (עד 14 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

לצפיה בטבלת גובה מענק השתתפות שנתי בתשלום מס הכנסה לחצו כאן >>


 

נותני חסות: