X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

רכב רפואי - סיוע נלווה - פרק ג

הטבות לבעלי רכב רפואי

סיוע נלווה לרכב רפואי ולרכב רפואי המשמש גם אמצעי לשיקום : ביטוח רכב רפואי, דמי ניידות, אגרת רישוי לרכב, לימוד נהיגה, תו חניה לנכה, רכבים יציגים ועוד.....

פרק ג' - סיוע נלווה לרכב רפואי ולרכב רפואי המשמש גם אמצעי לשיקום

ביטוח רכב רפואי

1. הנכה אחראי באופן אישי לבטח את רכבו הרפואי בביטוח חובה ובביטוח מקיף מלא אשר יכסה כל נזק לרכב במלואו.פוליסת הביטוח חייבת לכסות כל נזק שיגרם על ידי נהג שאושר על ידי הנכה לנהוג ברכב הרפואי. אם יגרם נזק לרכב ופוליסת הביטוח לא תכסה את הנזק במלואו, האחריות לחוסר הכספי לצורך תיקון הרכב תהיה כולה על הנכה ואינה מותנה בקבלת הסיוע לפי פרק זה.

2. נכה אשר בבעלותו רכב רפואי זכאי אחת לשנה (בתגמולי חודש דצמבר) להשתתפות המשרד בביטוח הרכב עבור ביטוח השנה שתחל בחודש ינואר של השנה העוקבת (n+1) בשיעורים הבאים :

א.נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 1600 סמ"ק - השתתפות של –50% ממחיר הפרמיה לביטוח מקיף. ושל – 75% ממחיר הפרמיה לביטוח חובה.

ב.נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 1800 סמ"ק או 2000 סמ"ק - השתתפות של – 75% ממחיר הפרמיה לביטוח מקיף ושל 100% - ממחיר הפרמיה לביטוח חובה.

ג.נכה הזכאי לרכב בנפח מנוע 3800 סמ"ק - תשלום של %100 ממחיר הפרמיה לביטוח מקיף ולביטוח חובה.

ד.מי שאושר לו בוועדת חריגים, עקב מגבלותיו, רכב רפואי בעל נפח מנוע הגבוה מזכאותו, זכאותו לביטוח רכבתיקבע בהתאם לרכב שאושר לו.

ה.נהג צעיר - נכים המוגדרים על ידי חברת הביטוח כ"נהג צעיר" על פי גילם. תחושב ההשתתפות בביטוח לגביהם בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי נהגים צעירים.

ו.נהג חדש- נכים המוגדרים על ידי חברת הביטוח כ"'נהג חדש" לפי ותק בנהיגה תחושב ההשתתפות בביטוח בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי נהגים חדשים.

3. גובה ההשתתפות יחושב לפי ממוצע התעריפים של מספר חברות הביטוח הפועלות בארץ, וזאת על בסיס הפרופיל שמשתניו מפורטים להלן:

המשתנה פירוט
מספר דגם על פי הרכב היציג
שנת יצור* השנה בגינה ניתנת ההשתתפות פחות שנתיים
תביעות העדר תביעות ב-3 השנים האחרונות
גיל הנכה** מעל גיל 30
מיגון הרכב ממוגן כמתחייב מהדגם
ותק בנהיגה*** נהג ותיק (כמוגדר בחברת הביטוח)

  
* שנת הדגם אשר תהווה בסיס להטבה זו תחושב על ידי הפחתת שנתיים מהשנה אשר בגינה ניתנת ההשתתפות בביטוח. נוסחה זו מובילה לתקופה הממוצעת באחזקת הרכב רפואי - 21 חודש, וזאת כל עוד הזכאות לרכב מתחדשת כל 42 חודש.

**תעריף ל'נהג צעיר" יקבע ע"פ משתנה זה. גיל "נהג צעיר" יקבע בהתאם למוגדר בחברות הביטוח.

***תעריף "נהג חדש"' יקבע ע"פ משתנה זה. ותק הנהיגה ל'נהג חדש' יקבע בהתאם למוגדר בחברות הביטוח.

ביטוח רכב רפואי המשמש גם מונית

4. ביטוח רכב רפואי המשמש גם מוניתבעלות רכב רפואי יציג ללא מסים

נכה בעל רכב רפואי המשמש גם מונית זכאי להשתתפות המשרד בביטוח רכבו. גובה ההשתתפות: 100% מעלות הפוליסה לביטוח חובה ו- 75% מעלות הפוליסה לביטוח מקיף של הרכב הרפואי היציג לו זכאי הנכה.

5. ביטוח רכב רפואי המשמש גם מונית בעלות רכב יציג למונית

א. נכה אשר ברשותו רכב רפואי המשמש גם מונית שמחירה כמחיר מונית יציגה זכאי להחזר מלא של עלות הפוליסה לביטוח חובה ולהשתתפות בעלות פוליסת הביטוח המקיף על פי השיעורים הבאים:

1) בעל זכאות לרכב 1600 סמ"ק - 50% מעלות הפרמיה לביטוח מקיף.

2) בעלזכאות לרכב 1800 סמ"ק - 60% מעלות הפרמיה לביטוח מקיף.

3) בעל זכאות לרכב 2000 סמ"ק – 70% מעלות הפרמיה לביטוח מקיף.

ב. גובה ההשתתפות:

1) יחושב על פי הפרמיה שנקבעה באגף בשנת הבסיס 2000, מעודכנת בהתאם למדד הביטוח.

2) מסכום השתתפות המשרד בפוליסת הביטוח ינוכה סכום המענק לביטוח רכב רפואי אותו קיבל הנכה יחד עם תגמולי חודש דצמבר.

ביטוח רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי

6. נכה אשר ברשותו רכב מסחרי המשמש גם רכב רפואי זכאי להשתתפות בביטוח הרכב על פי הכללים כאמור בסעיף 4. לעיל.

השתתפות בביטוח לנכה הרוכש רכב לראשונה
7. נכה הרוכש רכב רפואי לראשונה זכאי למענק ביטוח רכב החל מתאריך הרישום המופיע ברשיון הרכב.

8. סכום המענק יחסי למספר החודשים הנותר מתאריך רישום הרכב ועד לתאריך בו משולם מענק ביטוח הרכב לכלל הזכאים בתגמולי חודש דצמבר).

9. הממונה על הרכב הרפואי יוציא אסמכתא בצרוף העתק רשיון הרכב ויעבירה ליח' לחשבונאות שיקום/ אכ"ס לביצוע התשלום.

שינוי גובה ההשתתפות בביטוח בעקבות החלפת רכב

10. תחולת השינוי בגובה ההשתתפות בביטוח:

גובה השתתפות המשרד בביטוח רפואי לנכה ששונתה זכאותו לרכב רפואי בנפח מנוע אחר מהרכב הרפואי בו החזיק יהיה על פי נפח המנוע החדש, החל ממועד ההחלפה של הרכב הרפואי.

11. אופן החישוב:

א. סכום מענק הביטוח לנכה ששונתה זכאותו לרכב רפואי בנפח מנוע אחר מזה שאושר לו בעבר יהיה שווה להפרש שבין סכום מענק הביטוח הגבוה לבין סכום מענק הביטוח הנמוך. סכום המענק יחושב יחסית למספר החודשים הנותר מתאריך רישום הרכב ועד לתאריך בו משולם מענק ביטוח הרכב לכלל הזכאים (בתגמולי חודש דצמבר).

ב. לנכה שסכום הביטוח לרכב החדש גבוה יותר מסכום הביטוח שקיבל אוטומטית בתגמולי חודש דצמבר עבור הרכב הקודם, ישולם ההפרש בתגמול החודשי.

ג. לנכה שסכום הביטוח לרכב החדש נמוך יותר מסכום הביטוח שקיבל אוטומטית בתגמולי חודש דצמבר עבור הרכב הקודם, יקוזז ההפרש בתגמול החודשי.

אופן הביצוע

12. אחראי רכב רפואי במחוז השיקום המטפלת בנכה הזכאי לרכב רפואי יוציא אסמכתא לתשלום השתתפות בביטוח רכב בהתאם לכללי הזכאות שלעיל.

דמי ניידות

13. כללי

דמי הניידות ניתנים על מנת לסייע לנכים זכאים כמפורט להלן בסעיף הזכאות במימון נסיעות לכל מטרה שהיא (עבודה, לימודים, ספורט וכו') למעט נסיעות לטיפול רפואי בנכות המוכרת. כמו כן דמי הניידות משמשים לצורך טיפולים ותיקונים של הרכב הרפואי.

14. זכאות

א.נכים הזכאים לרכב רפואי לפי פרק א' להוראה זו, זכאים לדמי ניידות מיום ישיבת הועדה הרפואית בה נקבעו אחוזי נכות זמנית או קבועה.

ב.נכים הזכאים על פי קביעת ועדת חריגים לרכב רפואי המזכה בדמי ניידות גבוהים יותר מזכאותם הבסיסית, יקבלו את דמי הניידות בהתאם לקביעת ועדת החריגים מתאריך החלטתה.

ג.דמי הניידות ניתנים לנכים הזכאים לרכב רפואי גם אם הם אינם מחזיקים ברכב רפואי.

ד.על אף האמור בסעיף קטן ג., נכה מאושפז באופן קבוע שאין בבעלותו רכב רפואי אינו זכאי לדמי ניידות.

ה.נכה אינו זכאי לקבל תשלום על פי הוראה זו. אם הוא מקבל תשלום עבור החזקת רכב או ניידות מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגימה כל שהיא.

15. רמת הניידות

א. תחשיב דמי הניידות מתבסס על רמות הניידות של 'פקיד נדרש' בשירות המדינה

המפורטות:

1) רמת ניידות ב' - 500 ק"מ לחודש.

2) רמת ניידות ג' - 667 ק"מ לחודש.

3) רמת ניידות ד' - 834 ק"מ לחודש

גובה רמות הניידות לנכים הזכאים לדמי ניידות על פי הוראה זו:

1) רמת ניידות ב' + 5% - 525 ק"מ לחודש.

2) רמת ניידות ב' + 15%- 575 ק"מ לחודש.

3) רמת ניידות ג' + 5% - 700 ק"מ לחודש.

4) רמת ניידות ד' + 25% - 1042 ק"מלחודש.

5) רמת ניידות ד' + 30% - 1084 ק"מ לחודש.

6) רמת ניידות ד' + 40% - 1168 ק"מ לחודש.

16. תחשיב דמי ניידות

א.תשלום דמי הניידות נעשה על פי תחשיב הוצאות משתנות והוצאות קבועות:

1) הוצאות משתנות

מכפלת מספר הק"מ בהתאם לרמת הניידות במחיר לק"מ אחד. המחיר לק"מ אחד ניקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

2) הוצאות קבועות

כניתן לעובדי מדינה ברמות הניידות השונות.

17. זכאות לרמת ניידות

א.רמת הניידות ניקבעת עפ"י סוג הפגימה ודרגת הנכות המוכרת על חשבון השרות למעט בפגיעות רגליים ולב בהן רמת הניידות נקבעת על פי דרגת הנכות הכוללת.

1. רמת ניידות ב' + 5%

א) נכה בעל זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע עד 2000 סמ"ק (לא כולל).

ב) נכים המשרתים בצה"ל, משטרה ושב"ס בעלי רכב שרות שאינם מממשים זכאותם לרכב רפואי.

ג) נכה זכאי לרכב רפואי שאינו ממש זכאותו.

ד) נכה מאושפז דרך קבע בבית חולים שקיבל רכב 1600 סמ"ק לשימוש בן משפחה (כאמור בפרק א' סע' 39).

2) רמת ניידות ב' + 15%

נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 49%-30% על הגפיים התחתונות בלבד.

3) רמת ניידות ג' + 5%

א) נכה זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ"ק עד 3800 סמ"ק.

ב) נכה פגוע יד שדרגת נכותו 50% ויותר בגין פגימה זו בלבד.

4) רמת ניידות ד' + 25%

נכים עיוורים בעלי נכות 100%+

5) רמת ניידות ב' + 30%

א) נכה קטוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעה ברגל בלבד 50% ויותר.

ב) נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעות ברגליים בלבד 55% ויותר.

ג) נפגע כוויות שדרגת נכותו המוכרת בגין הכוויות בלבד 80% ויותר.

ד) נכה המוכר על פגיעה כלייתית ומבצע טיפולי דיאליזה שדרגת נכותו המוכרת בגין פגימה זו בלבד 50% ויותר.

ה) נכים המוכרים על אחת מהפגימות הבאות ודרגת נכותם 100%: פגיעת ראש עם נזק מוחי, פגיעת ידיים, המיפלגיה.

6) רמת ניידות ד' + 40%

נכה בעל זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 3800 סמ"ק ויותר.

דמי ניידות לנכים שהוקצה להם רכב בבעלות המדינה
18. נכה אשר הוקצה לו רכב רפואי בבעלות המדינה זכאי לדמי ניידות בגובה הנקוב בנספח י' להוראה - רמה 1.

19. נכה אשר הוקצה לו רכב רפואי בבעלות המדינה. הנוסע ללימודים או לעבודה או לפעילות ספורטיבית 500 ק"מ בחודש זכאי לדמי ניידות בגובה הנקוב בכספה י' להוראה - רמה 2.

20. גובה רמות דמי ניידות, כאמור בסעיפים 20. ו- 21. לעיל, יעודכנו פעמיים בשנה. בחודשים ינואר ויולי, על פי השינויים במדד דלק ושמנים לרכב.

דמי ניידות לנכה שדרגת נכותו פחתה

21. נכה שדרגת נכותו פחתה והוא זכאי לדמי ניידות ברמה נמוכה יותר ימשיך לקבל דמי ניידות ברמת הניידות לה היה זכאי לפנל ההפחתה בדרגת הנכות עד מלאות לרכב הרפואי בבעלותו 31/2 שנים. מנין התקופה יחל מתאריך רישום הרכב ברשיון הרכב.

תום זכאות לדמי ניידות

22. הזכאות לדמי ניידות תמה מעת שוועדה רפואית קבעה דרגת נכות נמוכה יותר מזו המזכה ברכב רפואי.

23. נכה פגוע רגליים או נכה פגוע לב שדרגת נכותו פחתה, אולם היא עולה על 25% בגין הפגיעה על הרגליים או הלב בלבד, בעלי רכב רפואי שאינם זכאים עוד לרכב זה עקב ההפחתה באחוזי הנכות. ימשיכו לקבל דמי ניידות עד מלאות לרכב תקופת שימוש של 42 חודשים. תקופה זו תחושב החל מיום רכישת הרכב הרפואי האחרון.

הביצוע

24. לנכה אשר נקבעה לו דרגת נכות המזכה בדמי ניידות תוצא אסמכתא לדמי ניידות לפי רמה ב + 5%. האסמכתא תוצא על ידי יחידת רכב רפואי במטה האגף.

25. עם מימוש הזכאות לרכב רפואי על ידי הנכה, תבדוק מחוז השיקום את רמת הניידות לה זכאי הנכה. במידה וחל שינוי ברמת הניידות לה זכאי הנכה, תוציא המחוז אסמכתא בה תקבע רמת הניידות בהתאם לזכאות הנכה. האסמכתא תועבר ליחידה לתגמולים והטבות.

אגרת רישוי לרכב

26. נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 30% ויותר על הגפיים התחתונות (רגליים) בלבד ונכה המוכר על פגימות שונותודרגת נכותו המוכרת 60% ויותר זכאים לפטור מהאגרה לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה.

27. נכים העונים על הקריטריונים כאמור לעיל יפנו למשרד התחבורה בבקשה לקבלת פטור מאגרת רישוי רכב בצרוף אישור המשרד על גובה אחוזי הנכות.

28. נכה בעל רכב רפואי שאינו כלול בקבוצת הנכים כאמור בסעיף 28. לעיל זכאי להחזר כספי עד לגובה סכום אגרת הרכב היציג לו הוא זכאי בניכוי התשלום המוטל על נכה כאמור בסעיף 26ההחזר עבור האגרה יבוצע עם קבלת צילום רשיון הנהיגה בו מוטבעת חותמת בנק המעידה על ביצוע תשלום האגרה.

29. נכה בעל רכב רפואי שיקומי בעל מנוע דיזל המשמש גם להוראת נהיגה זכאי להחזר מחצית מסכום אגרת הרישוי המוטלת על הרכב בבעלותו. ההחזר מותנה בהצגת אישור על תשלום האגרה.

לימוד נהיגה

30. נכה זכאי לרכב רפואי, כשיר לנהיגה (על פי אישור המכון לבטיחות בדרכים). שאין ברשותו רשיון נהיגה, זכאי למימון 60 שעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה (טסט) של משרד התחבורה.

31. הממונה על רכב רפואי רשאי לאשר תוספת של עד 40 שעורי נהיגה נוספים ועד 3 מבחני נהיגה נוספים.

32. נכה פגוע ראש הזכאי לרכב רפואי. המתקשה בלימוד תיאורית הנהיגה זכאי למימון של עד 5 שעורי לימוד תיאוריה.

33. בן משפחה שאושר לשמש כנהג לנכה ואין ברשותו רשיון נהיגה זכאי למימון של עד60 שעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה.

34. בך משפחה אחד מקרבה ראשונה של נכה 100% מיוחד זכאי למימון של עד 60 שעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה.

35. זכאי לשעורי נהיגה כאמור בסעיפים 32. - 34. לעיל יוכל לקבל הפניה לשעורי נהיגה בבית ספר לנהיגה הקשור עם המשרד או למימון שעורי נהיגה בהחזר הוצאות על פי תעריפי המשרד לשעורי נהיגה. החזר הוצאות בוצע כנגד הצגת חשבונית / קבלה מקורית המעידה על תשלום עבור שעורי נהיגה והוא יינתן יחד עם התגמול החודשי של הנכה.

תו חנייה

36. נכה פגוע רגליים שדרגת נכותו 30% ויותר בגין פגימה זו בלבד. ונכה עיוור - זכאים לתו חנייה באמצעות המשרד. אישור לקבלת התו ממשרד התחבורה יינתן ע"י הממונה על רכב רפואי בהתאם להנחיות משרד התחבורה.

37. נכה אשר אינו עונה לקריטריונים. כאמור בסעיף 36. לעיל. יוכל לפנות לוועדה לתווי חנייה במשרד התחבורה ולבקש כי יינתן לו תו חנייה. הפנייה תעשה ישירות למשרד התחבורה

נספח א' להוראה מס' 56.02 – פרק א'

רכבים יציגים

מעודכן ל- 2002

רכב רפואי בבעלות הנכה:

דגם הרכב היציג:

1600 סמ"ק – טויוטה קורולה טרה קלאס

1800 סמ"ק – פיג'ו 406ST

2000 סמ"ק – וולבוS60SE טורבו

2000 סמ"ק – וולבו V70נכים עיוורים בנכות 10%+, בעלי כלב נחיה

3800 סמ"ק – ביואיק לה סברה רמה 1.

רכב רפואי בבעלות מדינה:

דגם הרכב היציג:

מיצובישי פאג'רו ארוך

GMC-VANסוואנה

מיני ואן

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל