X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

נוהל החזרת תיק לועדה לדיון נוסף

הוראת אגף שיקום נכים מספר 30.05

מדינת ישראל - משרד הביטחון

נושא : נוהל החזרת תיק לועדה לדיון נוסף

תאריך : 1.1.2007

כללי :

1. הוראה זו הינה חדשה.

2. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול בהחזרת תיק לועדה רפואית לצורך דיון נוסף ו/או תיקון כלשהו.

3. הוראה זו מתבססת על :

א. תקנות הנכים (ועדות רפואיות) תשכ"ו 1966 סעיפים 6 א', ב', 12 א', ב', ג', ד'.

ב. תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) תשכ"ד 1964 סעיפים 5 ד', ה', ו', 7 ג', ד', 3.

4. החלטת בג"צ 1291/04 שניתנה ב- 27/1/05 בעניין הועדות הרפואיות.

5. ראש תחום מינהלה רפואית ארצית הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו .

6. ממונה ארצי ויו"ר על ועדות רפואיות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות :

7. יושבי ראש הועדות הרפואיות והממונים על הועדות הרפואיות, מוסמכים להחזיר לדיון נוסף בועדה רפואית, את החלטת אותה ועדה רפואית, כאשר לדעתם היא פגומה ואינה ניתנת לתיקון ע"י יו"ר או ממונה כטעות טכנית - טעות סופר , ונדרש דיון נוסף בועדה רפואית .

8. בהחלטות הועדות ה רפואיות קיימים כשלים הניתנים לחלוקה גסה על פי מהותם :

א. טעויות סופר, לדוגמה העתקה שגויה מפרוטוקול קודם, חישוב חשבוני שגוי של האחוזים וכו'.

ב. חוסר הנמקה, הנמקה חסרה או שאינה מובנת לקורא המקצועי.

ג. חוסר הלימה בין תוכן הפרוטוקול להחלטות הועדה , כגון תיעוד ממצאים קליניים בבדיקה ללא מתן דרגת נכות בגינם, חוסר התאמה בין ההגדרה המילולית של הפגימה ודרגת הנכות בגינה לבין האחוזים בגין פגימה זו וכו'.

ד. החלטות שהתקבלו בחוסר סמכות כגון : הועדה קבעה דרגת נכות לפגימה שלא הוכרה ע"י קצין התגמולים , הועדה דנה בנכות מוכרת שונה מזו שהתבקשה .

ה. החלטת ועדה שהתקבלה בניגוד להנחיית התקנות, כגון מתן נכות כפולה על אותה פגימה.

9. סמכות כאמור לעיל שניתנה ליושבי הראש ולממונים הינה שקופה וגלויה ולנכה ו/או לקצין התגמולים תינתן הזדמנות ברורה להשיג על הערת היו"ר לועדה הרפואית לפני הדיון הנוסף והחלטת הועדה הרפואית הסופית .

הגדרת הזכאות

10. החלטת ועדה רפואית - קביעת דרגת נכות, שינויה, ביטולה, בהתאם לנוהל המוכתב בתקנות הנכים , אשר נרשמה כהחלטה סופית בפרוטוקול הועדה הרפואית .

11. החזרת תיק ע"י יו"ר / ממונה לדיו ן נוסף בועדה - כל החזרת תיק על פי החלטת יו"ר / ממונה לדיון נוסף בועדה שלא על פי בקשה בכתב של אותה ועדה .

מידרג סמכויות אישור

12. יושבי ראש וממונים על הועדות הרפואיות המחוזיות / העליונות הינם בעלי הסמכות והאחריות על קביעת דרגת נכות שנקבעה ע"י הועדות הרפואיות .

אופן הטיפול :

13. עם קבלת התיק ממושב הועדה הרפואית לאחר דיון הועדה הרפואית בו ורישום כניסתו למינהלה הרפואית , הכפופה ליו"ר וממונה על הועדות הרפואיות, יועבר פרוטוקול הדיון לעיונו של היו"ר / הממונה לצורך בקרה. במקרה בו לדעת הממונה, קיים פגם בהחלטת הועדה הרפואית הדורש את הערתו לועדה הרפואית ינקוט הממונה בצעדים אלה :

א. פרוטוקול הועדה לא ייחתם על ידי הממונה בשלב זה.

ב. הממונה יודיע במכתב רשמי לנכה על כוונתו לפנות לועדה הרפואית, ויצרף למכתב זה העתק ממכתבו לועדה הרפואית, במכתב זה יודיע הממונה כי זכותו להופיע בפני אותה ועדה בדיון הנוסף ולהתייחס להערות הממונה , ולנושא המוגבל בלבד . בהודעת הממונה לנכה ולקצין התגמולים ידרשו הצדדים להודיע תוך שבועיים לממונה אם רצונם להופיע שנית בפני הועדה הרפואית . כן תינתן לצדדים אפשרות להתייחס בכתב לנושא בגינו פנה הממונה לועדה. במידה שלא תתקבל תשובת הנכה ו/או קצין התגמולים בתקופת הזמן הנקובה , הנושא יועבר לועדה לצורך הדיון הנוסף .

ג. המקרים של טעות סופר אשר אינה מצריכה דיון נוסף בועדה, יודיע היו"ר לנכה / קצין התגמולים על כוונת הממונה לתקן טעות סופר בפרוטוקול הועדה, לנכה תינתן אפשרות להתייחס להודעת הממונה תוך שבועיים מיום ההודעה בה יוכל הנכה / קצין התגמולים להעביר לממונה על הועדות הרפואיות את הערותיו ו/או לדרוש להעביר הנושא להחלטת הועדה הרפואית בנוכחותו או בלעדיה .

14. במקרה כנ"ל בו יוחזר התיק לתיקון ע"י הועדה עקב דרישת אחד הצדדים להתייצב בועדה הרפואית לצורך הדיון, יקבלו הצדדים הודעה מהממונה על הועדות הרפואיות על מועד הועדה . במקרים בהם לא תתקבל הערה מהנכה / קצין תגמולים בתוך תקופת הזמן הנקובה , החלטת הועדה תהפוך לסופית.

15. במקרים בהם לא תתקבל הערה מהנכה / קצין התגמולים בתוך תקופת הזמן הנקובה, או הצדדים יביעו הסכמתם בכתב לשינוי המוצע ע"י הממונה על הועדות הרפואיות, יתקן הממונה על הועדות הרפואיות בפרוטוקול הועדה את טעות הסופר הנדונה, ללא החזרת התיק לדיון חוזר בועדה והתיקון יהפוך לחלק בלתי נפרד מההחלטה הסופית של הועדה ..


רוני מורנו
ראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל