X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תגמול פרישה לנכה מתבגר

הוראת אגף השיקום מספר 85.05

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא: תגמול פרישה לנכה מתבגר (לפי סעיף 7 לחוק)

תאריך: 1.5.1985

כללי

1. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול בתגמול בגין פרישה מוקדמת לנכה מתבגר עפ"י סעיף 7 ד' לחוק הנכים.

2. מנהל היחידה הארצית לשירותי שיקום אחראי לביצוע תקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 85.05 דנה בנושא : תגמול פרישה לנכה מתבגר - (לפי סעיף 7 לחוק), ההוראה מפרטת את הזכאות על פי האמור בסעיף 7 לחוק

הגדרת הזכאות

3. לנכה מלאו 50 שנה.

4. דרגת נכותו היא 50% לפחות בגין אחת או יותר מהפגיעות המפורטות להלן:

א. פגיעה בגפיים התחתונות.

ב. פגיעה באגן הירכיים.

ג. פגיעה בעמוד השדרה עם נזק למערכת העצבים השידרתית.

ד. פגיעה בעמוד השדרה עם נזק בתנועתיות עמוד השדרה הצוארי.

5. הנכה פרש כליל מעבודתו או ממשלח ידו והרופא המוסמך המחוזי קבע ואישר כי אין הוא כשיר עוד לעבודה כל שהיא.

שיעור התגמול

6. שיעור תגמול הפרישה המירבי לנכה הוא 37% משכר עובד מדינה בדרגה ט"ז.

7. שיעור התגמול שישולם לנכה מותנה בגיל פרישתו כדלקמן:

גיל פרישה % מהתגמול המירבי

50 - 59 100%
60 - 80%
- 61 70%
- 62 60%
- 63 40%
- 64 20%

הטיפול

8. נכה המבקש תגמול פרישה יפנה בבקשה לרופא המוסמך המחוזי.

9. אישר הרופא המוסמך המחוזי כי נתמלאו בנכה התנאים האמורים בסעיפים 3 עד 5 לעיל, ימלא הפרטים המפורטים בטופס מס' ש/ 276/1 ויעבירו להמשך טיפול של עובד הרווחה. עובד הרווחה ימלא את הפרטים על פרישתו של הנכה מעבודתו בצרוף מסמכים רשמיים ואישור המוסד לביטוח לאומי על אי קבלת קצבת נכות.

הטופס מס' ש/ 276/1 כשהוא ממולא כסדרו יצורף לטופס מס' ש/ 275/1 - "המלצה ראשונה לתגמול" ויועבר לאישור מנהל היחידה הארצית לשירותי שיקום.

10. מנהל היחירה הארצית לשירותי שיקום יבדוק תקינות האישורים ובהתאם יסמיך התגמול על פי גיל הפרישה של המבקש.

11. האסמכתא כאמור לעל תועבר לאחראי לתגמולים ואבטחת הכנסה להזנה במחשב.

ערעור

12. נכה המבקש לערער על החלטתו של הרופא המוסמך המחוזי יגיש ערעור בכתב לרופא המוסמך הראשי והחלטתו של זה תהיה סופית.

13. נכה המבקש לערער על החלטתו של מנהל היחידה לשירותי שיקום יגיש ערעורו לועדת ערעורים עפ"י חוק הנכים (תגמולים ושיקום) שליד בית המשפט המחוזי.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל