אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מענקי נישואין

הוראת אגף השיקום מספר 80.16

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא :  מענקי נישואין לנכים

תאריך: 1.12.2013

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 80.16 מיום 1.12.2012 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול והזכאות במתן מענק לנכה הבא בברית נישואין (ובכלל זה עריכת הסכם משפטי לחיים משותפים עם אישה ידועה בציבור), או מענק לנכה בדרגת נכות + 100% הבא בברית נישואין, או הנכנס לדירת קבע.

3. הוראה זו מעגנת הטבה בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש היחידה ל תגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה , עדכון ובקרה של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 80.16 עוסקת בנושא : מענק נישואין, הזכאות למענק וגובה המענק נקבעים על פי סוג הפיגמה וגובה אחוזי הנכות

עקרונות

6. מענק נישואין יינתן באופן חד - פעמי לנכה הבא בברית נישואין, ובכלל זה עריכת הסכם משפטי לחיים משותפים עם אישה ידועה בציבור.

7. ניתן לאשר תשלום המענק במהלך התקופה המתחילה חודשיים לפני מועד האירוע, ומסתיימת שנה אחריו.

8. מענק לסידור ראשון יינתן לנכים בדרגת נכות של +100% הנישאים, או הנכנסים לדיור קבע ( ברכישה , או בשכירות של דירת המשרד ).

9.  הזכאות למענק נישואין ו / או סידור ראשון הינה מיום ישיבת הוועדה הרפואית הראשונה בפניה עמד הנכה והמזכה אותו במענק המבוקש, ולא מיום תחולת אחוזי הנכות כפי שקבע קצין התגמולים.

10. הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל, ובשום מקרה - ללא תיווך המטה . פניות שהופנו ישירות למטה - לא יטופלו , אלא יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

הגדרות

11. מענק נישואין - לעניין הוראה זו - מענק לנכה הבא בברית נישואין (ובכלל זה עריכת הסכם משפטי לחיים משותפים עם אישה ידועה בציבור).

12. "סידור ראשון"- לעניין הוראה זו – רכישת פריטי ריהוט וציוד בסיסי לבי ת ( לנכה בדרגת נכות + 100% בלבד ).

13. הסכם משפטי לחיים משותפים עם אישה ידועה בציבור – לעניין הוראה זו – הסכם שנערך במעמד עורך דין , בו מצהירים בני הזוג שהינם מנהלים חיים משותפים תחת קורת גג אחת , ושבת הזוג נחשבת ל ידועה בציבור , לכל דבר ועניין .

מידרג סמכויות אישור

14. לעובד הרווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחיי ב בדיקה ואישור בחתימה שניה של סגן מנהל המחוז , או מי שהוסמך על ידי מנהל המחוז.

זכאות למענק נישואין

15. נכה בדרגת נכות של 20% ומעלה , (10% ומעלה, לנכה שהוכר עד ה - 1.1.96 ) הזכאי  להטבות , אשר במועד הוועדה הרפואית הראשונה שקבעה את דרגת הנכות המזכה בהטבה , לא היה נשוי ( דהיינו : היה רווק , גרוש או אלמן ).

זכאות למענק " סידור ראשון "

16. נכים בדרגת נכות של +100% הנישאים , או הנכנסים לדיור קבע ( ברכישה או בשכירות של דירת המשרד).

א. נכה שנישא ולא קיבל בעבר את המענק , או חלקו , יקבל את מלוא המענק.

ב. נכה הנכנס לדירת קבע , ולא קיבל את מענק הנישואין (היה נשוי בעת הכרתו כנכה , או שטרם נישא) יקבל 70% מהמענק . במידה וזכאי גם למענק נישואין, יקבל את יתרת 30% מהמענק עם נישואיו , בתעריף העדכני למועד נישואיו.

גובה הסיוע

17. כמפורט בנספח ב' להוראה זו , עפ"י התעריף העדכני בחודש הנישואין, או בחודש הכניסה לדירת קבע (למעט במקרים בהם משולמת ההטבה לפני מועד האירוע).

18. עדכון שיעורי המענק ייעשה , עפ"י עליית מדד המחירים לצרכן פעמיים בשנה, בחודשים אפריל ואוקטובר , ע"י מנהל המחלקה לתשלומי הטבות בשיתוף היח' לחשבונאות שיקום.

אופן הטיפול :

19. פונה המבקש סיוע , יפנה בקשתו אל עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל .

20. לפנייה יצורפו המסמכים הנדרשים מהמבקש בהתאם לסוג הבקשה – ראה טבלה בנספח א '. עובד המחוז ימסור, או ישלח לזכאי את הטבלה - כדי לסייע לו בהמצאת כל המסמכים הדרושים , ובכך לקצר וליעל את תהליך הטיפול בבקשה.

21. עובד הרווחה יוודא , כי הפניה הגיעה במסגרת הזמן של מחודשיים לפני מועד האירוע , ועד שנה ממנו .

22. עובד הרווחה יוודא הימצאותם של כל האישורים הנדרשים, כמפורט בנספח א', וכי הנכה לא קיבל בעבר המענק (הן נישואין , והן "סידור ראשון").

23. לאחר שוידא זכאותו של הפונה - יוציא עובד הרווחה הוראת תשלום ע " ג טופס ש ,326/1/ עם הפרטים הבאים :

24. שם משפחה ופרטי , אחוז נכות , מס ' תיק , מהות ההטבה , הקוד המתאים והרמה המתאימה (כאמור בנספח ב'), תאריך הנישואין , או תאריך כניסה לדירה , הכל לפי העניין.

25. עובד הרווחה יעביר הוראת התשלום לבדיקה ואישור בחתימה שניה של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידי מנהל המחוז, יזין הוראת התשלום למחשב ויעבירה בצירוף המסמכים הרלוונטיים , כאמור לעיל , לאשרור היחידה לחשבונאות שיקום.

26. עובד הרווחה יודיע למחלקה לתשלומי הטבות על נשואי נכים בדרגת נכות 100% ומעלה , לצורך עדכון תשלום חודשי למימון צרכים מיוחדים . כמו"כ , עובד הרווחה יעדכן את דיווח מצבם המשפחתי ופרטי בן הזוג - אם ידועים - לנכים שנישאים .

27. העתק מהוראת התשלום והצירופים הנלווים לה יועברו לסריקה.

רמת השירות – משך ביצוע :

28. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת דיון בוועדה המחוזית , ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע" י הפונה .

29. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח א ' להוראה 80.16

בדיקת מסמכים נדרשים

(טופס זה יימסר לפונה , כדי להקל עליו / ה את ריכוז והמצאת כל המסמכים הנדרשים)

 

 

מס. מסמכים נדרשים תקין /  לא תקין הערות

 1

פירוט הבקשה 

תקין / לא תקין 

התקבל בתאריך :

מועד הארוע : 

 2

תעודת נישואין , או :

תקין / לא תקין 

הדגשים :

1. נדרש אחד מתוך שלושת
האישורים הנ " ל לצורך
מענק נישואין

2. יש לוודא שמועד הפנייה
הינו מחודשיים לפני מועד
האירוע, ועד שנה ממנו .
 

 3

אישור על הרשמה לנישואין,
או

תקין / לא תקין 

כנ"ל (כמו ב - 2)

 4

הסכם משפטי לחיים
משותפים עם ידועה בציבור

תקין / לא תקין 

כנ"ל (כמו ב - 2)

 5

חוזה רכישת דירה
הכולל את מועד האכלוס

תקין / לא תקין 

לנכים בדרגת נכות 100%+
מיוחדת – ל "סידור ראשון" 

 

נספח ב ' להוראה מס ' 80.16

תעריפי מענקי הנישואין ומענקים לסידור ראשון

נכון לספטמבר 2013

 

דרגת נכות  שיעור המענק בש " ח  קוד הטבה / רמה
10-19%  2,040  הטבה - 211 רמה 1 
20-49%  9,165 הטבה - 211 רמה 2 
50-69%  18,330 הטבה - 211 רמה 3 
70-99%  22,915 הטבה - 211 רמה 4 
100%  27,500  הטבה - 211 רמה 5
100%+
בכל סוגי הפגיעה 
30,953  הטבה - 263 רמה * 1 
100%+
קוואדרופלג 
38,693 הטבה - 263 רמה * 2 

    
הערות :

1. * לנכים בדרגת נכות +100% הזכאים לחלק מהמענק (70% בכניסה לדירת קבע או 30% לנישואים) תוזן ההטבה בקוד 263, (לפי רמה 1 או - 2 בהתאם לסוג הפגיעה), בציון גובה החלק היחסי באחוזים.

2. המערכת הממוחשבת תחשב את התשלום בש"ח.

3. נכים הזכאים למלוא המענק (נישאים וטרם נכנסו לדיור קבע) יש לדווח את הרמה בלבד, לפי סוג הפגיעה .


 

נותני חסות: