X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

עזבונות קרנות וצוואות לטובת אגף שיקום נכים

הוראת אגף שיקום נכים מס' 11.03

מדינת ישראל - משרד הביטחון
הנושא: עיזבונות, קרנות הקדשים ותרומות לטובת אגף שיקום נכים ולטובת נכי צה"ל
תאריך: 1.12.2014

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 11.03 מתאריך 17.1.2014 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול בעיזבונות, קרנות, הקדשים ותרומות בהם נקבע כי הכספים הם לטובת אגף שיקום נכים של משרד הביטחון, או לטובת אוכלוסיית הזכאים של האגף, כולה, או חלקה בהתאם לייעוד שנקבע בצוואה, בקרן, בהקדש או על ידי התורם.

3. הוראה זו מעגנת הטבות שמעבר לקבוע בחוק הנכים, התקנות מכוחו והוראות אגף השיקום. תשלומים מכח הוראה זו יבוצעו מכספים שיועברו לאגף השיקום מעיזבונות, קרנות, הקדשים ותרומות בלבד.

4. מנהל מחוז שיקום וראש היחידה לתעסוקה והכשרה מקצועית הינם בעלי הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה, כל אחד על פי תחומי סמכותו כפי שהוגדר בהוראה.

5. ראש היחידה לשיקום לתעסוקה והכשרה מקצועית הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. קיימים קרנות והקדשים המנוהלים ע"י גורמים באגף שיקום נכים או על ידי אכ"ס, בהם נקבע כי כספי ההקדש או הקרן מיועדים לטובת אגף שיקום נכים של משרד הביטחון, או לטובת אוכלוסיית הזכאים של האגף, כולה, או חלקה. כמו כן, קיימים קרנות והקדשים המנוהלים על ידי גורמים מחוץ למערכת הביטחון, ואשר אגף שיקום נכים מתבקש להמליץ על
כללים לחלוקתם לנכי צה"ל. בנוסף, מועברים למשרד הביטחון כספי עיזבונות ותרומות באמצעות הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה ובאמצעות האפוטרופוס הכללי.

7. אישור והקצאת כספים מכל אחד מהמקורות הנ"ל כפוף למטרות ותנאי הצוואה, הקרן או ההקדש המסוימים, או לתנאים שהתנה נותן התרומה, ולהחלטות הועדה הציבורית לקביעת
ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה, האפוטרופוס הכללי או כל גורם מוסמך אחר.

8. אין בהוראה זו כדי להסדיר את קבלת כספי העיזבון, הקרן, ההקדש או התרומה, אלא רק את דרכי חלוקתם משעה שהתקבלו באגף שיקום נכים כדין.

9. לתשלומים המתבצעים מהמקורות הנ"ל אין קשר עם מערכת המענקים וההלוואות של אגף שיקום נכים המשולמים מכוח החוק, התקנות והוראות האגף. יתרה מכך- לא ניתן לממן באמצעות הקרנות זכאות המכוסה בחוק, בתקנות או בהוראות אגף שיקום נכים.

10 . בקשה לקבלת הטבה מכוח הוראה זו תבחן רק לאחר שהזכאי מימש את מלוא זכויותיו על פי החוק, התקנות והוראות האגף.

11 . אין ערעור על החלטות ועדות הקרנות והעיזבונות, והן לא ישמשו תקדים כלשהו, הן לגבי אותו זכאי והן לגבי זכאים אחרים.

הדגשה: רק במקרה בו הפונה ממציא נתון חדש, שלא עמד בפני הועדה בעת ההחלטה - ניתן להחזיר הבקשה לדיון חדש.

12 . החלטה על סיוע שנקבעה באחת מועדות הקרנות והעיזבונות תעמוד בתוקפה ל - 60 יום, אלא אם נקבע בה במפורש אחרת. זכאי שלא מימש את זכותו לפי ההחלטה וחלפה התקופה הנ"ל - זכאותו תפקע.

13 . בבקשות לסיוע למטרות בהן התשלום מתבצע לשיעורין (למשל: טיפולי שיניים ולימודים),
מימוש הזכאות יוכל להתפרס על פני תקופה שלא תעלה על שנה ממועד ההחלטה, ובלבד
שתחילת המימוש תהיה תוך 60 יום מהחלטה, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

14 . בשום מקרה לא יאושרו תשלומים באופן רטרואקטיבי לגבי מוצרים או שירותים שנרכשו.
לגבי סיוע ללימודים – לא ישולם רטרואקטיבית מעבר לשנת הלימוד בה הוגשה הבקשה.

15 . הטיפול בבקשות יעשה על ידי ועדות קרנות ועיזבונות כדלקמן:

א. ועדה אגפית - אשר תטפל בנושאים המוגדרים בהוראה ובנספח ב'.

ב. ועדה מחוזית - אשר תטפל בנושאים המוגדרים בנספח א', בהתאם לקריטריונים
המוגדרים לכל נושא ונושא.

הגדרות

16 . ועדת קרנות ועיזבונות אגפית - לעניין הוראה זו - ועדה שתפקידיה הם:

א. טפול בבקשה שנתית להקצאה כספית - מול את"ק/אכ"ס/אפוטרופוס הכללי.

ב. סדרי ההקצאה, החלוקה והשימוש בכספים.

ג. אישור בקשות לסיוע מכספי עיזבונות, קרנות, הקדשים ותרומות, בנושאים המפורטים בנספח ב'.

ד. אישור השתתפות במימון מחקרים בתחום שיקום נכים.

ה. אישור סיוע לנושאים מיוחדים וחריגים שאינם מפורטים בנספח ב'.

הרכב הועדה

סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים - יו"ר

נציג היח' הארצית לשירותי שיקום - חבר

ר' היח' לחשבונאות שיקום/אכ"ס או נציגו - חבר

יועמ"ש אגף שיקום נכים - חבר

נציג ארגון נכי צה"ל - חבר

ר' היח' לשיקום לתעסוקה והכשרה מקצועית -  מרכז הועדה

מנהל מחוז שיוזמן ע"י הוועדה לפי צורך

17 . ועדת קרנות ועיזבונות מחוזית - לעניין הוראה זו - ועדה שתפקידה הם: אישור בקשות בנושאים הקבועים בנספח א' להוראה.

הרכב הועדה

מנהל מחוז / סגן - יו"ר

עובד/ת רווחה / עו"ש / מרפאה (בהתאם לנושא) - חבר

נציג ארגון נכי צה"ל - חבר

מידרג סמכויות אישור

18 . ועדת קרנות ועיזבונות אגפית הינה בעלת הסמכות והאחריות לטיפול בהקצאה, חלוקה, שימוש בכספים ואישור תשלומים למלגות מתוך כל אחד מהקרנות, העיזבונות, ההקדשים והתרומות שיועדו לטובת זכאי אגף שיקום נכים.

19 . הועדה הינה בעלת הסמכות והאחריות לגבש בתחילת כל שנה מסמך בקשה לתקציב עיזבונות לשנה העוקבת. במסמך זה יוגדרו הנושאים בהם יינתן סיוע, אוכלוסיית היעד שתהיה זכאית לקבלת הסיוע, הסכומים המבוקשים והכללים למתן הסיוע.

20 . הועדה תאשר גם המלצות לקרנות-חוץ המתנהלות ע"י חברות נאמנות וגופים ציבוריים שחלק מהכספים שלהם מיועד לאגף שיקום נכים או לאוכלוסיית הזכאים, על פי בקשתם של גופים אלה.

21 . באותם עיזבונות, הקדשים או קרנות-חוץ בהם רשאי האגף למנות נציגים - סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים הינו בעל הסמכות למינוי הנציגים.

הדגשים בנושא השקעת הכספים

22 . כספים המועברים למשרד הביטחון על פי החלטות הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה או האפוטרופוס הכללי, מושקעים ע"י ובאחריות האפוטרופוס הכללי, עד להעברתם למשהב"ט.

23 . עם קבלת הכספים במשהב"ט - יכנסו לתקציב משהב"ט ולא יושקעו בנפרד.

24 . כספי קרנות והקדשים שמנוהלים בנאמנות על ידי עובדי המשרד – יטופלו על פי ההוראות הרלוונטיות בשטר ההקדש או הקרן.

אופן הטיפול - סדרי עבודתה של הועדה לקרנות ועיזבונות אגפית

25 . מרכז הועדה ירכז ויבצע את כל הטיפול השוטף בבקשות השונות לסיוע מהקרנות והעיזבונות מהמחוזות/מטה ויציגן בפני הועדה.

26 . באחריות מרכז הועדה להעביר מדי שנה בחודש ינואר, לועדת עיזבונות משרדית מסמך בקשה לתקציב עיזבונות לשנה הבאה, מוסכם על ידי חברי ועדת עיזבונות אגפית. כמו כן, אחריות לבדיקה של קבלת אישור הבקשה, על ידי וועדת עיזבונות משרדית.

27 . כל חברי הועדה יוזמנו לדיוניה. יחד עם זאת, בהיעדר של מי מחברי הועדה - היו"ר ועוד שני חברי ועדה לפחות, ישמשו פורום חוקי לקבלת החלטות.

28 . כל ההחלטות תתקבלנה בהחלטת רוב חברי הועדה. במקרה של שוויון קולות בהצבעה, תתקבל הכרעה ע"י יו"ר הישיבה.

אופן הטיפול – פניות לוועדה אגפית

29 . בקשה למלגה, או לסיוע מהוועדה תוגש לעובד מחוז השיקום בו מטופל הפונה, על גבי הטופס המהווה נספח ו' להוראה זו.

30 . העובד יפרט הבקשה על גבי טופס ש/ 400/1 המהווה נספח ג' להוראה זו.

31 . עובד המחוז ייבחן את הבקשה וימליץ בפני מנהל המחוז את המלצתו.

32 . אישר מנהל המחוז את ההמלצה, יוסיף חתימתו על טופס ש/ 400/1 (נספח ג') ויעבירה למרכז הועדה במטה האגף לצורך דיון והחלטה בוועדה.

33 . הועדה תנהל פרוטוקול בכתב של כל החלטותיה, וחברי הועדה יאשרוהו בחתימתם.

34 . החליטה הועדה על מתן סיוע תציין בהחלטתה:

א. שם הזכאי + מס' תיק
ב. מטרת הסיוע
ג. החלטת הועדה (מאשרת/ לא מאשרת)
ד. סכום הסיוע.
ה. תקופת הסיוע (מתאריך עד תאריך- לפי הנושא כמפורט בסעיף 41).
ו. אופן התשלום (כולל:פריסת תשלומים, כנגד חשבונית וקבלת מקור וכיו"ב- לפי הנושא ובהתאם לאמור בסעיף 41).
ז. מועד אחרון לקבלת חשבונית באגף (תאריך- לפי הנושא כמפורט בסעיף 41).

35 . בהחלטה יצוין: מובהר כי, חשבוניות שיתקבלו באגף לאחר המועד המוגדר בסעיף ז' לא יכובדו.החלטת הועדה תועבר לנכה עם העתק למחוז ע"י מרכז הוועדה האגפי. הביצוע יהיה בסמכות המחוז בשיקום 2000.

36 . לאחר הביצוע באכ"ס, תועבר הבקשה (בסבב המיחשובי בשיקום 2000 ), למרכז הועדה האגפי, לצורך בקרה.

אופן הטיפול – סדרי עבודתה של הועדה לקרנות ועיזבונות מחוזית

37 . מנהל המחוז ימנה מרכז ועדה מחוזית, אשר ירכז ויבצע את כל הטיפול השוטף להכנה לוועדה המחוזית.

38 . בקשות של נכים יוגשו על גבי טופס בקשה (נספח ו'), אל העובדים המקצועיים כדלקמן:

א. טיפול שיניים - עובד/ת מרפאה.
ב. לימודים - עובד/ת שיקום.
ג. דיור - עובד/ת דיור (איסוף החומר והפנייתו עם המלצת המחוז לוועדה האגפית).
ד. מחשבים, טלפונים, תוכנות - עובד רווחה.

העובדים כל אחד בתחומו ימלאו טופס ש/ 400/1 המהוה נספח ג' להוראה זו ויועברו למרכז הועדה.

39 . הבקשה תידון בוועדה המחוזית.

40 . הוועדה תוציא החלטה מנומקת הכוללת את כל הנתונים המצויינים בסעיף 34 וחתומה ע"י כל חברי הועדה.

41 . תקופות מימוש ההחלטה וקבלת חשבוניות (וקבלות) הינן בהתאם לנושאים שלהלן:

1. בנושא שכר לימוד- ת. ראשון חריג/ ת. שני/ת. שלישי/ לימודי מקצוע/ הכנת תיק עבודות: תקופת הסיוע הינה לשנה ממועד ההחלטה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה. מותנה בכך שהזכאי יגיש חשבונית ראשונה (+ קבלת מקור) עד 60 יום ממועד ההחלטה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה. מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף - 30 יום לאחר תקופת הסיוע. חשבוניות שתתקבל באגף לאחר מועד זה לא תאושר לתשלום.

2. בנושא שיניים: תקופת הסיוע הינה לשנה ממועד ההחלטה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה . מותנה בכך שהזכאי יגיש חשבונית ראשונה (+ קבלת מקור) עד 60 יום ממועד ההחלטה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה. מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף- 30 יום לאחר תקופת הסיוע. חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה לא תאושר לתשלום.

3. בנושא שכר דירה: על הנכה להציג חוזה שכירות חתום ותקף עד 90 יום ממועד ההחלטה (תנאי לקבלת הסיוע) אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה. תקופת הסיוע הינה לשנה ממועד הצגת חוזה השכירות. אופן התשלום (התשלום יועבר ב- X תשלומים, כל תשלום ע"ס של Y ש"ח) בהתשלום לזכאי מותנה בכך שהזכאי יציג הוכחת תשלום.

4. בשאר הנושאים (לרבות: מחשבים, טלפונים סלולאריים לעיוורים, קורס פסיכומטרי, ציוד ביתי, התאמות דיור, וכו'...) : תקופת הסיוע הינה ל 60 - יום ממועד ההחלטה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטת הועדה. מועד אחרון לקבלת חשבוניות באגף- 30 יום לאחר תקופת הסיוע. חשבוניות שתתקבלנה באגף לאחר מועד זה לא תאושר לתשלום.

42 . מרכז הועדה ישלח תשובת הוועדה לזכאי.

43 . עובד הרווחה יבצע את ההחלטה בשיקום 2000

א. תשלום לנכה בתגמול – הביצוע יעשה ישירות על ידי עובד הרווחה במחוז אשר יפתח הטבה מספר 19489 , יזין הנתונים ויסרוק לבקשת השירות את המסמכים הבאים: החלטת הועדה, קבלות וחשבונית מקור / חוזה שכירות / רכישה, הכל בהתאם לעניין. לאחר מכן הבקשה תעבור לחתימה נוספת של מנהל / סגן מנהל מחוז ואכ"ס לביצוע.

ב. תשלום לספק – תשלום לספק יתבצע בהתאם לנוהלי עבודה עם ספקים, עפ"י הוראות המשרד והאגף.

ג. באמצעות מוטב – במקרים חריגים כאשר לא ניתן להעביר לנכה ישירות התשלום, קיימת אפשרות לבצע באמצעות מוטב: רו"ח / עו"ד וכדומה. יש למלא בבקשת השרות
את מס' ופרטי המוטב.

ד. תשלום מהקדשים המנוהלים ע"י יחידת חשבונות שיקום ישולמו באמצעות המערכת הפיננסית. .

44 . לאחר הביצוע באכ"ס, תועבר הבקשה (בסבב המיחשובי בשיקום 2000 ), למרכז הועדה האגפי, לצורך בקרה.

45 . הוועדה תזומן ע"י המרכז המחוזי אחת לשבועיים. כל חברי הועדה יוזמנו לדיוניה.

46 . לא ידונו בקשות בדיעבד.

 

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


נספח א' להוראה 11.03
נושאים בטיפול הועדה המחוזית


דגשים:

• כל ההחלטות בתוקף ל- 60 יום בלבד, החלטה שלא תמומש במועד זה תבוטל.

• בבקשות לסיוע למימון טיפולי שיניים, ובתשלומים בגין שכר לימוד לתואר שני או לימודי מקצוע – יש להמציא קבלות בדבר תחילת תשלום תוך 60 יום, מימוש מלא – עד תום שנה מקבלת ההחלטה.

• בשום מקרה לא יאושרו תשלומים באופן רטרואקטיבי לגבי מוצרים או שירותים שנרכשו. לגבי שכר לימוד לתואר שני או לימודי מקצוע – לא ישולם רטרואקטיבית מעבר לשנת הלימוד בה הוגשה הבקשה.


נספח ב' להוראה 11.03
נושאים שבטיפול הועדה האגפית

נספח ב' להוראה 11.03
נושאים שבטיפול הועדה האגפית

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל