X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

נהלי דיווח על אישפוז ממושך נכים

הוראת אגף שיקום נכים  מספר 10.14

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא: נהלי דיווח על אישפוז ממושך נכים
תאריך:  1.10.2005

 

‏כללי

1. הוראה זו הינה חדשה.

2. הוראה זו באה לקבוע נהלים לדיווח על אישפוז ממושך של נכה, זכאי אגף השיקום במוסד מהמפורטים בהוראה זו, כאשר לאשפוז זה יש השלכה על הטבות ותגמולים של הזכאי.

3. מנהל מחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה בכל הקשור לדיווח על כל אישפוז ממושך של זכאי (תחילתו וסיומו).

4. הרופא המוסמך המחוזי  הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה בכל הקשור לדיווח על אישפוז ממושך של נכה(תחילתו וסיומו).

5. המקשר לבתי חולים ביחידה לשירותי שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה בכל הקשור לדיווח על אישפוז ממושך של נכה שקיבל הכרה עקרונית במהלך אישפוזו, ושוחרר מצהל.

6. הממונה על הבקרה הפסיכיאטרית ביחידה לשירותים רפואיים הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה בכל הקשור לדיווח על אישפוז ממושך במוסד פסיכיאטרי.

7. ר' היח' לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 10.14 דנה בנושא : נהלי דיווח על אישפוז ממושך - נכים, על פי ההוראה העומדו הקריטריונים לטיפול בנכים אשר נמצאים באישפוז ממשוך עקב פציעתם או מחלתם המוכרת על ידי אגף השיקום משרד הביטחון

‏‏עקרונות

8. לאשפוזו של נכה לתקופה כמפורט להלן יש השלכה על תשלום/אי תשלום תגמולים, ו/או הטבות, ו/או תשלומים אחרים:

א. תגמולים לנכה רווק – החל מהיום ה- 15 לאשפוז.

הערה: אין שינוי בתגמוליו של נכה נשוי.

ב. הטבות החל מתחילת האשפוז.

ג. עזרת זולת לנכה 100%+ מיוחדת, המאושפז עקב נכותו המוכרת,  החל מהיום ה- 91 לאשפוז יקבל תשלום התוספת הבסיסית עפ"י הוראת אגף השיקום 80.18  

9. מטרת הוראה זו לעצב תהליך של דיווח על נכים מאושפזים, תוך הגדרת פרמטרים וקריטריונים מוסכמים, ליצירת תיאום מלא בין כל הגורמים הלוקחים בו חלק, והבטחת ביצוע התשלומים / הטבות להם זכאי המאושפז, ולא מעבר לכך.

10. הטבות שנועדו לסייע לזכאי, והסיבה לשמה ניתנו – מפסיקה להתקיים בעת שהוא מאושפז במוסד, כמוגדר בנספח א' להוראה זו – יופסקו לתקופת משך האשפוז.

11. מועד ההפסקה של תשלום ההטבות המפורטות בנספח - כמוגדר בסעיף הגדרות.

12. זכאי המקבל דמי קיום קבועים - "תג"מ נצרך" – יופסק התשלום במועד המוגדר בסעיף הגדרות לתקופת משך האשפוז, ובמקום תשלום זה – ישולם לזכאי תשלום עפ"י "תט"ר למאושפז".

13. הדגשה: האחריות לדיווח הינה למועד תחילתו ולמועד סיומו של האשפוז הממושך.

14. על הנכה חלה החובה לדווח למרפאה המחוזית בה הינו מטופל על שחרורו מאשפוז ממושך לצורך ביצוע ההתאמות הנדרשות בתגמולים/תשלומים. (הערה: ניתן להסתייע בבן משפחתו, או אחר).

‏‏הגדרות

15. מוסד – לעניין הוראה זו – מוסד רפואי, או סיעודי, או פסיכיאטרי.

16. "אשפוז ממושך" – לעניין הוראה זו – תקופת אשפוז העולה על 3 חודשים

17. מועד הפסקת תשלום למאושפז ב"אשפוז ממושך" – לעניין הוראה זו:

א.  הטבות החל מתחילת האשפוז.

ב. עזרת זולת לנכה 100%+ מיוחדת, המאושפז עקב נכותו המוכרת,  החל מהיום   ה- 91 לאשפוז (הערה: ממועד זה יקבל תשלום התוספת הבסיסית עפ"י הוראת אגף השיקום 80.18)

ג. תגמול  –  לנכה רווק החל מהיום ה- 15 של האשפוז – דמי קיום, נצרך / תג"מ

מידרג סמכויות אישור

18. על האחראי על המרפאה במחוז השיקום מוטלת האחריות לדווח על אישפוז ממושך של נכה.

19. על המפקח המחוזי על עובדי השיקום במחוז מוטלת האחריות לדווח על אישפוז סיעודי של זכאי. חובה זו מוטלת גם על אחראי המרפאה, עפ"י הוראה 84.06.

הדגשה: עקב חשיבותו של דיווח זה, מוטלת האחריות על שני בעלי תפקיד אלה גם יחד.

20. על המקשר לבתי חולים ביחידה לשירותי שיקום מוטלת האחריות לדווח על אישפוז ממושך של נכה שהוכר במהלך אישפוזו, או שקיבל הכרה עקרונית ושוחרר מצה"ל.

21. על הממונה על הבקרה הפסיכיאטרית ביחידה לשירותים רפואיים מוטלת האחריות לדווח על אישפוז ממושך במוסד פסיכיאטרי.

22. למנהל המחלקה לתשלומי הטבות יש הסמכות והאחריות לביצוע השינויים הנדרשים בהטבות, בגין האשפוז הממושך, ולדווח לתחום תגמולי נכים ותחום רכב רפואי על האשפוז.

23. לראש התחום לתגמולי נכים, כקצין תגמולים,  יש הסמכות והאחריות לביצוע השינויים הנדרשים בתגמוליו של נכה רווק בגין אשפוז ממושך.

‏‏זכאות

24. נכה המוכר ע"י משהב"ט לתגמולים והטבות ומאושפז באשפוז ממושך, כמוגדר בסעיף "הגדרות" בהוראה זו.

‏‏שינוי בגובה הסיוע

25. השינוי בתגמולים, הטבות ותשלומים שיחולו עקב אשפוז ממושך – כמפורט בנספח א'

26. זכאי המקבל דמי קיום קבועים - "תג"מ נצרך" – יופסק התשלום במועד המוגדר בסעיף הגדרות לתקופת משך האשפוז, ובמקום תשלום זה – ישולם לזכאי תשלום עפ"י "תט"ר למאושפז".

‏אופן הטיפול – נכים מאושפזים במוסד רפואי

27. מזכירות המרפאה המחוזית תקיים מעקב אחר כל ההפניות לאשפוז המוצאות על ידה

28. בתום 10 שבועות של "אשפוז ממושך" של כל זכאי, או  בתום 4 שבועות של "אשפוז ממושך" של נכה רווק, – תבדוק האחראית על המרפאה ותוודא, האם הזכאי עדיין מאושפז.

29. לאחר וידוא, כי האשפוז נמשך, ובתום 90 יום אשפוז של כל זכאי, או  בתום 14 יום אשפוז של נכה רווק, – תוציא האחראית על המרפאה דיווח למחלקה לתשלומים והטבות ביחידה לתגמולים והטבות, ע"ג הטופס בנספח ב'.

‏אופן הטיפול – דיווחים באחריות מנהל המחלקה לתשלומי הטבות ורווחה

30. מנהל המחלקה לתשלומי הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות – יפעל כמפורט בסעיפים הבאים:

31. ידווח למערכת המידע הממוחשבת כלהלן:

א.  דיווח במסך זכאות (05) על היות הנכה מאושפז, ומאיזה מועד

ב. דיווח על השינויים הנדרשים בתשלומי התגמולים וההטבות , עפ"י המפורט בנספח א' .

32. ידווח לר' התחום לתגמולי נכים, שבסמכותו כקצין תגמולים,  יבצע השינויים הנדרשים בתגמוליו של הנכה בגין האשפוז הממושך.

33. ידווח לתחום רכב רפואי על אשפוזו של הנכה, לקבלת הנחיות להתאמת גובה דמי הניידות.

34. יבצע השינויים הנדרשים ב גובה דמי הניידות, לאחר קבלת הנחיית מתחום רכב רפואי.

המשך אופן הטיפול – שחרור נכה מ"אשפוז ממושך"

35. הנכה ידווח למרפאה המחוזית בה הינו מטופל על שחרורו מאשפוז ממושך לצורך ביצוע ההתאמות הנדרשות בתגמולים/תשלומים. (הערה: ניתן להסתייע בבן משפחתו, או אחר).

36. עם תום אשפוז כנ"ל - תוציא האחראית על המרפאה דיווח למחלקה לתשלומי הטבות, ביחידה לתגמולים והטבות, על תום האשפוז .

37. החובה לדווח על תום האשפוז חלה גם על המקשר לבתי חולים, אשר ידווח למחלקה לתשלומי הטבות על תום האשפוז הראשוני.

38. לגבי נכים קשים הזכאים למענק לציוד עזר, ועומדים לקראת שחרורם מאשפוז – ידווח על כך המקשר לבתי חולים למחלקה לתשלומי הטבות, כדי לאפשר ביצוע המענק.

‏המשך אופן הטיפול – שחרור נכה מ"אשפוז ממושך"– דיווחים באחריות מנהל המחלקה לתשלומי הטבות ורווחה

39. בעקבות הדיווח על הפסקת האשפוז - מנהל המחלקה לתשלומי הטבות ביחידה לתגמולים והטבות – מנהל המחלקה לתשלומי הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות – יפעל כלהלן:

40. ידווח למערכת המידע הממוחשבת על השינויים הנדרשים בתשלומי התגמולים וההטבות, כפי שהיו קיימים לפני האשפוז.

41. ידווח לר' התחום לתגמולי נכים, שבסמכותו כקצין תגמולים,  יבצע השינויים הנדרשים בתגמוליו של הנכה , כפי שהיו קיימים לפני האשפוז.

42. ידווח לתחום רכב רפואי על תום אשפוזו של הנכה, לקבלת הנחיות להתאמת גובה דמי הניידות.

43. יבצע השינויים הנדרשים ב גובה דמי הניידות, לאחר קבלת הנחיית מתחום רכב רפואי.

44.  נכים המאושפזים במוסדות פסיכיאטריים  - יבוצע הדיווח ע"י הממונה על הבקרה הפסיכיאטרית ביחידה לשירותים רפואיים למחלקה לתשלומים והטבות על פי סעיפי ‏"אופן הטיפול – נכים מאושפזים במוסד רפואי".

‏אופן הטיפול –מאושפזים במוסדות סיעודיים במימון משהב"ט

45. נכה, שלגביו אושר סופית הסידור המוסדי, עפ"י הוראת אגף השיקום 84.06 - יאשר הרופא המוסמך המחוזי תגמולים לפי תט"ר למאושפז.

הדגשה: זאת למעט נכה שהינו נשוי ומשפחתו ממשיכה להתגורר בביתם המשותף, ואשר ימשיך לקבל דמי קיום שקיבל לפני האשפוז.

46. אחראי המרפאה במחוז (ע' בכיר לשירותים רפואיים) ידווח על סידור הנכה במוסד סיעודי, למחלקה לתשלומי הטבות ביח' לתגמולים והטבות בצירוף העתק החלטתה של הוועדה המחוזית.

47. המחלקה לתשלומי הטבות תפסיק לנכה את תשלום ההטבות השנתיות ותעדכן את גובה דמי אחזקת רכב לפי רמה ב' , למי שיש ברשותו רכב, עפ"י הוראת הרכב, ואת התשלום למימון צרכים מיוחדים (עזרת הזולת) בהתאם לזכאותו הבסיסית ולדרגת נכותו.

‏אופן הטיפול –מאושפזים במוסדות סיעודיים שלא במימון משהב"ט

48. עובד השיקום במחוז ידווח על אישפוז סיעודי של נכה, בכל מוסד סיעודי, מיד עם קבלת המידע על כך למחלקה לתשלומים והטבות על פי סעיפי ‏"אופן הטיפול – נכים מאושפזים במוסד רפואי".

49. מנהל המחלקה לתשלומי הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות – יבצע דיווח על השינויים הנדרשים בתשלומי התגמולים וההטבות – עפ"י המפורט בנספח א' .

אופן הטיפול –נכים השוהים במלון דירות/דיור מוגן

50. לנכים השוהים לאחר אשפוזם במלון דירות, או דיור מוגן וטרם נמצא עבורם סידור קבוע ישולמו תגמולים והטבות פרט למענק חימום וקירור.

רמת השירות – משך ביצוע

51. על מנהל המחוז לוודא דיווח על אישפוז של נכה למחלקה לתשלומי הטבות ורווחה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום מהמועד שנקבע להפסקת התשלומים.

52. על הרופא המוסמך המחוזי לוודא דיווח למחלקה לתשלומי הטבות ורווחה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום מהמועד שנקבע להפסקת התשלומים.

53. על המקשר לבתי חולים ביחידה לשירותי שיקום לוודא דיווח למחלקה לתשלומי הטבות ורווחה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד תחילת האישפוז של נכה שהוכר במהלך אישפוזו, או נמצא בתהליכי הכרה.

54. על הממונה על הבקרה הפסיכיאטרית לוודא דיווח למחלקה לתשלומי הטבות ורווחה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד תחילת האישפוז ממושך במוסד פסיכיאטרי.

 

נספח א' להוראה 10.14

א'-1 - פירוט ההטבות שאין לשלמם לזכאים מאושפזים.

1. הבראה
2.  חימום
3.  קירור
4. מענק השתתפות במס הכנסה


א'-2 - פירוט הנושאים / תגמולים בהם חל שינוי עקב אשפוז ממושך 

1. התאמת סוג התגמול המשולם לזכאי רווק – תט"ר מאושפז
2. תשלום מימון צרכים מיוחדים (עזרת זולת), עפ"י הזכאות הבסיסית
3. התאמת גובה דמי הניידות החודשיים לזכאי שיש בבעלותו רכב, לרמת ניידות ב'.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל