X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

נוהל העברת הטיפול בנכה חדש לעובד שיקום

הוראת אגף שיקום נכים מספר 10.09

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : נוהל העברת הטיפול בנכה חדש לעובד שיקום
תאריך : 1.10.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 10.09 מיום 1.6.2006 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את נוהל העברת הטיפול בנכה חדש מהשלב של הטיפול הרפואי (באחריות הרופא המוסמך המחוזי) לשלב הטיפול השיקומי (באחריותו של מפקח עובדי השיקום במחוז).

3. הרופא המוסמך המחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו

4. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

5. רופא מוסמך מחוזי, המטפל בנכה חדש, יעריך מתי ניתן יהיה להתחיל בהליכי השיקום, על רקע משך הטיפולים הרפואיים שעל הנכה לעבור, ואופיים, ולאחר שיקבע את היכולת התפקודית שלו וייזום דיון משותף עם מפקח מחוזי על עובדי השיקום - נכים.

6. בדיון המשותף של הרופא המוסמך מחוזי ומפקח עו"ש מחוזי, ובהתבסס על חוו"ד הרפואית - ייקבע במשותף תהליך העברת הטיפול בנכה חדש מהשלב של הטיפול הרפואי לשלב הטיפול השיקומי, וייקבעו המועדים בהתאם.

7. מפקח עובדי שיקום המחוזי - נכים יקבל האחריות לטיפול השיקומי בנכה, ויקבע את דרכי הפעולה לטיפול שיקומי זה.

מידרג סמכויות אישור

8. לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות לקבוע את הצפי לגבי מהלך הטיפול הרפואי, התחזית למועד סיום הטיפול הרפואי ותחילת תהליך השיקום, וכן ליזום הדיון המשותף עם מפקח מחוזי על עובדי השיקום - נכים.

9. למפקח עובדי שיקום המחוזי - נכים יש סמכות ואחריות לטיפול השיקומי בנכה, ולקביעת דרכי הפעולה לטיפול שיקומי זה.

10 . במקרה של אי הסכמה בין הרופא המחוזי לבין מפקח עו"ש לגבי מועד ההפניה לשיקום, העניין יועבר להחלטת רופא מרחבי ומפקח ארצי.

זכאות

11 . נכה מוכר ע"י משהב"ט, שהוכר לראשונה ודרגת נכותו המוכרת הינה לא פחות . מ- 20%

12 . נכה שהוכר עקרונית לראשונה, אך טרם נקבעו אחוזי נכותו (מעמד 03 ) והרופא . המוסמך המחוזי מעריך כי דרגת נכותו הינה לא פחות מ- 20%

אופן הטיפול

13 . לכל נכה חדש הפונה לראשונה למחלקה לשירותים רפואיים במחוז, יבצע הרופא המוסמך המחוזי את הפעולות הבאות:

14 . הרופא המוסמך המחוזי יבחן את סדרת הטיפולים הרפואיים לה זקוק הנכה ויעריך על רקע משך הטיפולים ואופיים ויכולתו התפקודית מתי ניתן יהיה להתחיל בהליכי השיקום.

15 . עד חודשיים לפני המועד המשוער להתחלת הטיפול השיקומי ולא יאוחר מ - 6 חודשים מהגעת הנכה לטיפול המרפאה, ימלא הרופא המוסמך המחוזי הערכתו על גבי טופס 'הפניית נכה לעובד שיקום' (נספח א') ויעבירו למפקח עובדי שיקום המחוזי - נכים. טופס זה ישמש בסיס לקבלת ההחלטה המשותפת של הרופא המחוזי והמפקח המחוזי על מועד ובוג התגמול לו הנכה יהיה זכאי בתקופות אלה.

16 . עובדת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז תעביר העתק מהטופס למנהל המחוז ולתיק רפואי .

17 . מפקח עובדי שיקום המחוזי - נכים יזמן את עובד השיקום לבחינת הנתונים וקביעת דרכי הפעולה לטיפול שיקומי בנכה.

18 . מפקח עובדי שיקום המחוזי - נכים ימלא חלק ב' בטופס 'הפניית נכה לעובד שיקום' (נספח א') ויעבירו לתיוק בתיק אישי.

19 . עובד השיקום יזמן את הנכה לפגישת הכרות, עד 14 יום ממועד קבלת טופס "הפניית נכה לעו"ש" מהרופא המחוזי, עובד השיקום יבחן את הצרכים השיקומיים של הנכה (אבחון) ויקבע את המשך הטיפול בהתאם בתקופה של עד 6 חודשים (שלב "אבחון והערכה").

רמת השירות - משך ביצוע

20 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המוסמך המחוזי לוודא העברת טופס 'הפניית נכה לעובד שיקום' (נספח א') למפקח עובדי שיקום המחוזי - נכים - בתוך תקופת זמן שלא תיפחת מחודשיים לפני המועד המשוער להתחלת הטיפול השיקומי ולא יאוחר מ - 6 חודשים מהגעת הנכה לטיפול המרפאה.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל