X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

ערעור על קביעת דרגת נכות בפני ועדה רפואית עליונה

הוראת אגף שיקום נכים מספר 30.03

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : ערעור על קביעת דרגת נכות בפני ועדה רפואית עליונה
תאריך : 1.12.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 30.03 מתאריך 1.1.2007 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול בהגשת ערעור בפני ועדה רפואית עליונה על קביעת דרגת נכות שנקבעה ע"י ועדה רפואית ראשונה, או חוזרת.

3. הוראה זו מבוססת על חוק הנכים תגמולים ושיקום תשי"ט 1959 (נוסח משולב) סעיף. 12 א. ועל תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) תשכ"ד - 1964

4. ראש היחידה למינהלת הועדות הרפואית הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ממונה ויו"ר ועדות רפואיות עליונות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. נכה אשר חולק על החלטת הועדה הרפואית המחוזית רשאי להגיש ערעור תוך 45 יום מיום קבלת הודעת קצין התגמולים המפרטת את קביעת הועדה.

7. במקרים בהם מבקש הנכה, או בא כוחו, ארכה נוספת להגשת נימוקי הערעור, ו/או חוו"ד – רשאי יו"ר לאשר ארכה נוספת של 60 יום, אשר תחילתה תהיה עם סיום התקופה של 45 יום הנ"ל, וזאת בתנאי וביקש הנכה ארכה נוספת בתוך 45 יום הקבועים בתקנות. ארכה נוספת של 30 ימים נוספים תינתן בנסיבות מיוחדות לפי החלטת יושב ראש.

8. ראש היחידה לתביעות ובדיקת זכאות, כאשר הגיע למסקנה, עפ"י שיקול דעתו, שהועדה הרפואית טעתה בהחלטתה בקביעת הפגימה, המבחן הרפואי או דרגת הנכות - רשאי לערער בפני הועדה הרפואית העליונה.

9. תביעה לערעור על קביעת דרגת נכות בפני ועדה רפואית עליונה יכולה להתקבל משלושה גורמים באגף:

א. נכה (החולק על החלטת הועדה הרפואית המחוזית) .

ב. קצין תגמולים.

ג. בתי משפט, לאחר ערעור הנכה, לביצוע פסק הדין.

10 . החלטת ועדה רפואית עליונה לגבי נכים השייכים למחוז שיקום חיפה או י- ם תובא לאישור הממונה על הועדות הרפואיות העליונות. לאחר קבלת אישורו יועבר התיק לקצין תגמולים לצורך מתן הודעה לנכה על החלטת הועדה הרפואית העליונה.

11 . נכה המרותק למיטתו באשפוז בבית חולים ו/או אינו מסוגל להתייצב בפני הועדה הרפואית מסיבות מקובלות על דעת יו"ר הועדות הרפואיות, רשאי היו"ר לאשר התכנסות הועדה הרפואית העליונה שלא במקומה הקבוע.

12 . התיקים מועברים ליו"ר ועדות עליונות באגף לצורך מיונם לפי סוג הפגימות, ובהתאם להנחיותיו תרכיב המזכירות הרפואית את הועדות, כשכל אחת מהן מורכבת לפחות מ 3- רופאים מומחים,אשר אחד מהם לפחות יהיה בתחום ההתמחות הרלוונטית לפגימה , לפי החלטת יו"ר הועדות הרפואיות העליונות.

13 . יו"ר הועדה הרפואית רשאי להפסיק את הטיפול בערעור, או לדחותו אם ראה שהערעור אינו מגלה עילה, או אינו כולל את הפרטים הנדרשים לפי התקנה, או שלא הוגשו נימוקי הערעור והמסמכים הרפואיים בתוך פרק הזמן הקבוע לכך.

14 . על המזכירות הרפואית לזמן הרופאים, ואת הנכה המערער וליידע אותם על מקום ומועד הועדה בהודעה של 7 ימים מראש, אלא אם כן מושג בהסכמה עם הנכה מועד אחר.

15 . כאשר אחד הרופאים ביטל השתתפותו בועדה, יעשה מאמץ למצוא לו מחליף, ולא - יש לבטל קיום אותה ועדה, להודיע על כך למשתתפים ולאחר מכן להודיעם על קיום הועדה במועד אחר.

16 . נכה זכאי לנוכחות מלווה בזמן בדיקתו, פרט למקרים בהם הועדה אינה מאשרת מסיבות מקצועיות, שיפורטו בפרוטוקול.

17 . לא התייצב הנכה לפני הועדה במועד ובמקום שנקבעו בהודעה- רשאית הוועדה לדון ולהחליט שלא בפניו לפי החומר שברשותה, אולם אם הודיע הנכה לועדה לפני תחילת הדיון שלא יוכל להופיע מסיבות שאין לו שליטה עליהן, רשאי יו"ר הועדה הרפואית לדחות את מועד הדיון.

18 . נכה אשר לא נענה לפניותינו, ולא הופיע לועדה , לרופא ו/או לא ביצע את הבדיקות אליהן נשלח- תישלח אליו התראה ע"י המזכירות הרפואית. אם גם לאחר מכן לא ייענה לפניה - תבוצע הפסקת הטיפול ע"י יו"ר הועדות הרפואיות.

19 . יו"ר הוועדה הרפואית רשאי להחליט, בלא צורך בהזמנת הנכה לפני הוועדה, כי דרגת נכות שנקבעה כזמנית, תהיה דרגת נכות קבועה במקרים אלה:

א.. דרגת נכותו של הנכה מ- 0% עד 9%

ב. דרגת נכותו לא השתנתה במשך שלוש השנים שקדמו לבדיקה, ומצבו הרפואי יציב, על סמך תיעוד רפואי עדכני.

20 . קצין התגמולים רשאי לערער על החלטת הועדה העליונה, תוך 30 יום מקבלת ההודעה על החלטתה, אם סבור כי טעתה הועדה טעות כלשהי בהחלטותיה או שחרגה מסמכויותיה או מסדרי עבודתה כפי שנקבעו בחוק.

21 . נכה אשר נפטר במהלך הטיפול בערעורו – תהייה רשאית משפחתו המשך טיפול בערעור עד תומו. לצורך כך תישלח הודעה למשפחתו של הנכה שנפטר אשר תיידע את המשפחה בדבר זכותה להמשיך בערעור.

הגדרות

22 . ועדה רפואית עליונה- לעניין הוראה זו - ועדה המתמנה ע"י שר הביטחון, והרכבה:

*יו"ר הועדה הרפואית העליונה
*רופאים מומחים שמונו כחברי הועדה.
*מזכיר הועדה.

23 . יו"ר ועדה רפואית עליונה - לעניין הוראה זו- רופא המתמנה ע"י שר הביטחון מתוך רשימה של רופאים, שמינה קודם לכן.

24 . מזכיר- לעניין הוראה זו- מי שראש אגף שיקום נכים/סגנו מינה אותו.

25 . הממונה על הועדה הרפואית העליונה- לעניין הוראה זו – אחד מיושבי ראש הועדה העליונה שיפקח על ביצוע תקנות אלה.

מידרג סמכויות אישור

26 . יו"ר הועדה הרפואית העליונה הינו בעל הסמכות והאחריות על תקינות התהליך של קביעת דרגת נכות שנקבעה ע"י ועדה רפואית עליונה.

זכאות - זכאים להגשת ערעור

27 . נכה (החולק על החלטת הועדה הרפואית המחוזית)

28 . קצין תגמולים, (כולל ראש תחום תביעות ובדיקת זכאות, בתפקידו כק. תגמולים, כאשר הגיע למסקנה, עפ"י שיקול דעתו, שהועדה הרפואית טעתה בהחלטתה בקביעת הפגימה, המבחן הרפואי או דרגת הנכות.)

29 . בתי משפט, לאחר ערעור הנכה לביצוע פסק הדין.

אופן הטיפול בערעור

30 . הערעור יוגש ע"י הנכה לנציג מחוז השיקום, שיעביר התיק + הערעור למינהלה הרפואית.

31 . עם קבלת התיק, יפתח העוזר המקצועי במזכירות הרפואית כרטיס אישי במערכת המידע הממוחשבת ויזין פרטים אישיים של הנכה, סוגי הפגימות ומהלך הטיפול בתיק וסיבת הערעור לקביעת דרגת הנכות ויעביר לעיונו של יו"ר ועדות רפואיות עליונות .

32 . יו"ר ועדות רפואיות עליונות יקבל התיק לעיונו, יפרט הנחיותיו, כולל הרכב הוועדה ע"ג טופס הערעור, וישבץ רופאים מתאימים לועדה בהתאם לפגימות הנכה.

33 . המזכירות הרפואית תיצור קשר עם הרופאים המתאימים ובהתאם להנחיות היו"ר/הממונה, תודיע להם על מועד ומקום הועדה הרפואית ותדאג לקבל אישור להופעתם בפועל.

34 . המזכירות הרפואית תישלח הזמנה לנכה על מועד הועדה ומיקומה ובמקביל תבצע רישום לציון פרטי הועדה הן ביומן הועדות הרפואיות והן בכרטיסו האישי של הנכה (שנפתח עם הגשת הערעור).

35 . במקרים בהם מיוצג הנכה ע"י עו"ד, תדאג המזכירות הרפואית ליידע גם את עורך- דינו על מועד הועדה וכמו"כ תדאג לזמן עו"ד שייצג את המשרד במקרים בהם ציין זאת היו"ר.

36 . במקרים בהם רופא מסויים ששובץ לועדה רפואית הודיע, כי לא יוכל להופיע לועדה, תזמן המזכירות הרפואית רופא מחליף, באותו תחום התמחות שקבע יו"ר הועדה, או לחילופין תביא לביטול הועדה והרכבתה מחדש במועד אחר. במקרה כזה תיידע את הנכה על השינוי. בועדה הרפואית יהיו נוכחים מזכיר הועדה והנכה, הנכה רשאי להגיע לועדה בנוסף לבא כוחו גם עם בן משפחה או מלווה אחר לפי רצונו בכל מקרה המלווים לא ישתתפו בדיון המקצועי של הועדה.

37 . הנכה יופיע בפני הועדה הרפואית העליונה, ובמקרים בהם הגיעה הועדה למסקנה כי יש צורך להשיג חומר רפואי נוסף לביסוס ערעורו של הנכה או לערוך בדיקות נוספות, תרשום המלצותיה בפרוטוקול הועדה ותעביר התיק למזכירות הרפואית לביצוע דרישותיה.

38 . במקרים אלו, בהם חסר חומר רפואי, יפנה עובד המזכירות הרפואית למוסדות הרפואיים להם היה בעבר קשר עם הנכה (כגון: בתי חולים, קופ''ח, צה''ל וכו'), ויבקש החומר כנדרש, או יפנה הנכה לביצוע בדיקות כנדרש.

39 . לאחר איסוף החומר יפעל עובד המזכירות הרפואית כלהלן:

א. ישלח עותק מהחומר לצורך התייחסות לנכה, או לבא כוחו, תוך ציון העובדה שעל ההתייחסות להתקבל במזכירות הרפואית בתוך פרק זמן שלא יעלה על שבועיים.

ב. ישבץ התיק שוב לועדה רפואית עליונה באותו הרכב ע"מ שזו תסכם החלטתה.

40 . המזכירות הרפואית תישלח הזמנה לנכה על מועד ומקום הועדה ובמקביל תבצע רישום לציון פרטי הועדה הן ביומן הועדות הרפואיות והן בכרטיסו האישי של הנכה במערכת המידע הממוחשבת.

41 . לא הגיע הנכה לדיון הועדה אליה זומן , רשאית הוועדה לסכם קביעתה ללא נוכחותו, אלא אם כן הודיע הנכה על כך מראש ונימוקיו התקבלו כמוצדקים ע"י יו"ר הועדה. אופן הטיפול בתיקים המועברים מהמחוזות (דן, רחובות, תל אביב, באר שבע)

42 . נציג היחידה לועדות רפואיות במחוז יעביר את התיק + ערעורו של הנכה מהמחוז לעוזר מקצועי במזכירות הרפואית.

43 . העוזר המקצועי במזכירות הרפואית יבדוק אם הערעור אכן הוגש בפרק הזמן הנקוב, ואם הערעור מתייחס לאותה פגימה שנדונה בועדה המחוזית האחרונה.

44 . לאחר הבדיקה הנ"ל, יסמן העוזר המקצועי במזכירות הרפואית בכרטיס האישי במחשב, שנפתח במרפאה המחוזית, את מועד קבלת התיק במינהלה, וקוד המרכז.

45 . יו"ר הועדות הרפואיות העליונות יקבל התיק לעיונו, יפרט הנחיותיו ע"ג טופס הערעור והתיק ישובץ לועדה בהתאם.

46 . המשך הטיפול כאמור בסעיפי "אופן הטיפול בערעור".

אופן הטיפול- ועדות רפואיות עליונות במיקום חריג

47 . החליט יו"ר הועדות הרפואיות לקיים ועדה רפואית עליונה שלא במקומה הקבוע כאמור בסעיף 11 להוראה זו, תעביר המזכירות הרפואית את התיק הרפואי לועדה הרפואית אשר תמונה ע"י היו"ר ואשר תתכנס בבית החולים בו מאושפז הנכה או במקום אחר עליו יורה יו"ר הועדות הרפואיות, באמצעות מזכיר הועדה הרפואית. זאת לאחר שיתואם עם הרופאים ועם משפחתו של הנכה מועד הועדה ומיקומה.

48 . במידה שהדבר אינו מתאפשר, תדאג המזכירות לסיכום מחלה שיכתב ע"י הרופא המטפל בביה"ח ותעביר התיק בצרוף סיכום מחלה להחלטת הועדה הרפואית העליונה לסיכום, בלא נוכחות הנכה.

49 . נכה-אסיר, אשר עליו לעמוד בפני ועדה רפואית עליונה, המזכירות הרפואית תתאם עם השב"ס את הבאת הנכה למקום הבדיקה או הועדה, בליווי שוטר מטעמם, שיהיה נוכח בזמן הועדה או הבדיקה הרפואית.

אופן הטיפול - הרכבת הועדות

50 . התיקים מועברים ליו"ר ועדות עליונות באגף. לפי סוג הפגימות, ובהתאם להנחיותיו, תרכיב המזכירות הרפואית את הועדות, כשכל אחת מהן מורכבת לפחות מ 3- רופאים מומחים אשר אחד מהם לפחות הינו בעל מומחיות בפגימה שתידון, כתנאי לקיום הועדה.

51 . על המזכירות הרפואית לזמן הרופאים, בתאום מראש עמם, ואת הנכה המערער, ו/או את בא כוחו, וליידע אותו/ם על מקום ומועד הועדה.

52 . במקרה שאחד הרופאים ביטל השתתפותו בועדה, יעשה מאמץ למצוא לו מחליף, ולא - יש לבטל קיום אותה ועדה, להודיע על כך למשתתפים ולאחר מכן להודיעם על קיום הועדה במועד אחר.

המשך אופן הטיפול ובקרה

53 . לאחר אישור פרוטוקול הועדה הרפואית העליונה ע"י היו"ר, יועבר התיק לקצין התגמולים לצורך הודעת קצין התגמולים בדבר החלטת הועדה הרפואית.

אופן הטיפול - הפסקת טיפול

54 . נכה אשר לא נענה לפניותינו ולא הופיע לועדה, ו/או לא ביצע את הבדיקות אליהן נשלח, תישלח אליו ע"י המזכירות הרפואית, התראה.

55 . במידה שהנכה יצור קשר - הוא יזומן שנית לועדה, ו/או לבדיקות, עפ"י הנהלים המפורטים בסעיפי "אופן הטיפול בערעור"

56 . במידה שלא נענה בשנית – תבוצע הפסקת הטיפול ע"י יו"ר הועדות הרפואיות.

רמת השירות- משך ביצוע

57 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים על האחראית הארצית על המינהלה הרפואית לוודא זימון וועדה בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 45 יום ממועד קבלת הפנייה במזכירות הרפואית.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל