X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

רשות מוסמכת לטיפול בענייני העסקת נכי מלחמה וזכאים

הוראת אגף השיקום מספר 70.03

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : רשות מוסמכת לטיפול בענייני העסקת נכי מלחמה וזכאים
תאריך : 1.7.1980

כללי

1. הוראה זו באה לקבוע את דרכי ואופן פעולותיהן של הרשויות המוסמכות להעסקת נכי מלחמה וזכאים.

2. מנהל הלשכה המחוזית בתוקף תפקידו כיו"ר הרשות המוסמכת אחראי לביצוע תקין של הוראה זו.

זכאות

3.. נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ- 10%
4. הורים שכולים.
5. אלמנות.
6. יתומים עד גיל 30 שנה.

מטרה

7. הרשות המוסמכת להעסקת נכי מלחמה וזכאים לתקנות, היא "הגוף החוקי" לפעולות האגף והלשכות בנושא תעסוקה והשמה בעבודה ומשמשת ככלי עזר חשוב ללשכה במו"מ להשגת מקומות עבודה, לדרישת נתוני דיווח, לאכיפת העסקתם של נכים וזכאים ולהחלטות בבקשות מפעלים לפיטורי נכים וזכאים.

דיווח שנתי

8. אחת בשנה, בחודשי ינואר – פברואר ישלח האחראי על התעסוקה (להלן "האחראי") דרישה למסירת פרטים (טופס ש/ 21/1 ) למפעלים שבמחוז.

9. ינהל מעקב אחר הדרישות ולפי הצורך ישתמש בסמכויות עזר של רשות מוסמכת כדי לאכוף ולוודא קבלת פרטי הדיווח.

10 . אם לא מלא המפעל אחר הדרישה גם לאחר המעקב, יבקש האחראי מהיועץ המשפטי באמצעות מנהל הלשכה, להפעיל את סעיף העונשים שבתקנות.

השגת מקומות עבודה

11 . מנהל הלשכה, בתוקף תפקידו כיו"ר רשות מוסמכת, ידאג להזמין נציגי מפעלים בפני חברי הרשות המוסמכת שבתחום פעולתו, מפעם לפעם לצורך מו"מ ואכיפת מכסה.

12 . האחראי יפנה המועמדים על יסוד המלצות הצוות (ראה הוראה 70.01).

בקשות לפיטורי נכים וזכאים

13 . בקשות של מפעלים לפיטורי נכים וזכאים מכל סיבה שהיא, תועברנה לממונה על תעסוקה והכשרה מקצועית, בתוקף תפקידו כיו"ר הרשות המוסמכת הארצית (להלן הממונה).

14 . פיטר בעל מפעל נכה או זכאי, יסב מנהל הלשכה את שימת לבו של בעל המפעל לסעיף 8 לתקנות העסקת נכי מלחמה ויעביר העתק מהודעתו לממונה.

15 . הממונה יזמן ישיבת רשות מוסמכת לדיון בבקשה בלשכה המחוזית או במרכז וישב בראשה.

16 . אם מנוע מהממונה לשבת ראש בישיבה לפי סעיף 15 דלעיל, יטיל התפקיד על יו"ר אחר ובלבד שזה לא יהיה מנהל לשכה שהנכה / זכאי נמצא בתחום טיפולו.

ישיבות הרשות המוסמכת

17 . בכל ישיבה של הרשות המוסמכת ינוהל פרוטוקול (טופס ש/ 121/1 ) שיוחתם בסיומה ע"י חברי הרשות וב"כ המפעל.

18 . העתק מכל פרוטוקול ישלח לממונה על תעסוקה והכשרה מקצועית, ובמקרה והאחרון הוא היוזם, ישלח העתק ללשכה הנוגעת בדבר.

דיווח

19 . אחת לחודש בהתחלת כל חודש, בעד החודש שעבר יעביר האחראי על תעסוקה בלשכה דו"ח על פעולות הרשויות המוסמכות לממונה.

הדו"ח יסכם את מספר הישיבות, המשתתפים, נושאי הדיון וההחלטות.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל