X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

ביטול שיקום

הוראת אגף שיקום נכים מספר 60.04

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : תהליך שינוי סטטוס שיקום של נכה ("ביטול שיקום ראשון")
תאריך : 1.7.2012

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מתאריך 1.5.2010 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את אופן הטיפול בהליך השינוי של סטטוס השיקום של נכה, כחלק מתהליך שיקומו וקביעת מסלול השיקום הכולל, וכן לקבוע את דרכי עבודתה של הוועדה המחוזית לביטול שיקום ראשון.

הדגשה : הליך לביטול שיקום הינו במהותו הליך ביניים, לצורך קבלת החלטה, על פי דין, על קבלת תגמול מחיה / שיקום מחדש.

3. הוראה זו מתבססת על תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) . התשמ"ח – 1987 ) , ותקנות הנכים (כללים להוכחת חוסר פרנסה) התשי"ג – 1953

4. מנהל מחוז שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. ככלל, נכה זכאי פעם אחת בלבד לשיקום בתחומי התעסוקה, לימודים לרכישת מקצוע, או שיקום כלכלי עצמאי.

7. למרות האמור בסעיף 6, נכה רשאי להגיש בקשה לביטול שיקומו הראשון במקרה שאינו יכול להמשיך במסלול שבו שוקם, והסיבה לכך הינה החמרה במצבו הרפואי הנובעת מנכותו המוכרת או שהסיבות להפסקת עבודתו אינן נובעות מסיבות התלויות בו.

8. נכה, כמפורט בסעיף הקודם, יפנה לועדה המחוזית בכתב, תוך שהוא מנמק את הסיבות לבקשתו לביטול שיקומו, ואת בקשתו לשיקום חלופי, תוך שהוא מודע לכך שההליך לביטול שיקום הינו הליך ביניים, לצורך קבלת החלטה, על פי דין, על קבלת תגמול מחיה / שיקום מחדש.

9. הסמכות לדון ולהמליץ על ביטול שיקום ראשון הינה של הועדה המחוזית, הרשאית עפ"י שיקול דעתה, להמליץ על ביטול שיקום בתחום התעסוקה, לימודים לרכישת מקצוע, או שיקום כלכלי עצמאי ולהמליץ בפני הסמכות המתאימה על מסלול שיקום חליפי, כמוגדר בהוראות האגף, ובלבד שמתקיימים הקריטריונים המפורטים בהוראה זו. כל זאת בכפוף לתקנות הנכים לימודים לרכישת מקצוע ותקנות הנכים (כללים להוכחת חוסר פרנסה).

10 . הוועדה המחוזית רשאית לבחון, לשקול ולהמליץ בפני קצין התגמולים (יו"ר הועדה), בהסתמך על ההוכחות שהומצאו לה, כלהלן:

א. האם ובאילו תנאים יבוטל השיקום.

ב. האם ובאילו תנאים יחזיר הזכאי את הסיוע שניתן לצורך שיקומו הנוכחי, כולל צורך במכירת / השכרת העסק העצמאי של הזכאי, או לחילופין, המשך הפעלת העסק העצמאי של הזכאי באמצעות גורם אחר, ומידת השפעתם על הזכאות / אי זכאות לתגמולי מחיה.

11 . הוועדה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להמליץ על דחיית הבקשה לביטול שיקום, או לאשר לחילופין סיוע שיקומי חלקי (מבלי לבטל שיקום), כהשלמת השיקום בתחומי התעסוקה, הלימודים, או להמליץ על סיוע חלקי לשיקום כלכלי עפ"י – עצמאי, עפ"י הוראות אגף השיקום המטפלות בסיוע לשיקום כלכלי.

12 . כל זמן שלא בוטל שיקומו של נכה – אין זכאות לתגמול חפ"ר, תג"מ, או נצרך.

13 . עם זאת, קיימים מקרים חריגים בהם הוועדה ממליצה שלא לבטל שיקום,ובמקביל ממליצה בפני ועדת ערעורים עליונה לאשר סיוע חלקי –מוגבל (תגמול חפ"ר בלבד), עקב הנסיבות המיוחדות והחריגות אותן תפרט בהמלצתה. הדגשה: יודגש, שאין ועדת ערעורים עליונה מחוייבת לאמץ את ההמלצה.

14. מעבר לתקופה האמורה בסעיף ,13 ניתן להמליץ בפני ועדת ערעורים עליונה על המשך הסיוע לתקופה מוגבלת.

הדגשה: אין ועדת ערעורים עליונה מחוייבת לאמץ את ההמלצה.

15 . המלצות הועדה יתקבלו ברוב קולותיהם של חבריה, ובלבד שהשתתפו בדיון לפחות 3 חברים. היו הקולות שקולים – יכריע קולו של יו"ר הועדה.

16 . המליצה הוועדה לדחות את הבקשה לביטול שיקום, תציין בכתב את נימוקי הדחייה, את מהות השיקום לפיו נחשב הנכה כמשוקם, ואת ההשלכות, אם קיימות על תשלום / אי תשלום תגמולי מחייה.

17 . הוועדה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להמליץ על ביטול שיקום במונית, רק לאחר קבלת חוות דעת רפואית מרופא מומחה, ו/או ועדת כושר, שהנכה איבד כושרו לעבודה כנהג מונית, וכן הצגת אישור המכון לבטיחות בדרכים, שרישיונו של הנכה לנהיגה במונית נפסל, בגין נכותו המוכרת.

הדגשה: האישור ע"י הועדה המחוזית מותנה בקיומם של שני התנאים הנ"ל גם יחד.

הגדרות

18 . נכה משוקם – לעניין הוראה זו - נכה שהתקיים בו אחד מאלה, עפ"י תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) התשמ"ח – 1987 ) , ותקנות הנכים : (כללים להוכחת חוסר פרנסה) התשי"ג – 1953

א. נכה שמיום שחרורו מהצבא סודר, או הסתדר בעבודה, עסק, או מקור פרנסה אחר

ב. מיום היותו נכה קיבל מהמדינה עזרה ממשית לכינון עסק , השמה בעבודה, הכשרה מקצועית, או לימודים במוסד להשכלה גבוהה.

ג. יש לו מקור קבוע של הכנסה המספיקה למחייתו.

ד. הוא בעל השכלה, או מקצוע המאפשרים לו לעסוק בעבודתו.

19 . הוועדה המחוזית – לעניין הוראה זו - הוועדה המחוזית לביטול שיקום ראשון, שהרכבה כלהלן:

א. מנהל המחוז בסמכותו כקצין תגמולים - יו"ר

ב. הרופא המחוזי – חבר

ג. עובד השיקום המטפל בזכאי – חבר

ד. המפקח על עובדי שיקום במחוז – חבר

ה. נציג הארגון היציג _ חבר

יו"ר הועדה רשאי להזמין, לפי הצורך: הללו אינם חברים בועדה

ו. עובד שיקום עצמאי.

ז. הממונה על תעסוקה במחוז

20 . הכנסה המספיקה למחייתו– לעניין הוראה זו – השכר הקובע השווה לתגמול לנכה . שדרגת נכותו 100%

מידרג סמכויות אישור

21 . לוועדה המחוזית לביטול שיקום ראשון במחוז השיקום, יש סמכות ואחריות לטפל בבקשה לביטול שיקום ראשון ולהמליץ לאשרה, ובכלל זה ביטול שיקום ראשון של נכה, עצמאי ששוקם כלכלית באמצעות קבלת זכות ציבורית ע"י מונית,ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

22 . הסמכות להחליט על ביטול שיקום ראשון, עפ"י ההמלצה של הועדה, הינה של קצין התגמולים.

23 . במקרה של ערעור על החלטת קצין התגמולים - רשאי הפונה לערער על ההחלטה בפני וועדת ערעורים שפועלת ליד בית משפט השלום, לפי חוק הנכים.

24 . לוועדת הערעורים העליונה, יש סמכות ואחריות לטפל:

א. בהמלצת הועדה המחחוזית לאשר המשך סיוע חלקי - מוגבל (תגמול חפ"ר בלבד) מבלי לבטל שיקום, עקב הנסיבות המיוחדות והחריגות אותן הועדה המחוזית תפרט בהמלצתה.

ב. לדון בבקשה/ המלצה לבטל שיקום של זכאי אשר שוקם באמצעות קבלת זכות ציבורית למונית. וועדת ערעורים עליונה תדון בבקשה, גם אם מדובר בביטול שיקום ראשון.

זכאות

25 . נכה המוכר ע"י משהב"ט שדרגת נכותו אינה פחותה מ 20%- (או מ- 10% לגבי נכה שהגיש תביעתו לראשונה לפני 1.1.96 ) ועונה על אחד מהקריטריונים הבאים:

קריטריונים לאישור הזכאות

26 . המפעל ו/או מקום עבודתו הקבוע של הנכה חדל לפעול, נסגר, או אין אפשרות מעשית להמשך העסקתו, ובלבד שלא קיים הסדר לעובדי המפעל המאפשר להמשיך במקום עבודתם המותאמת לנכה במסגרת חלופית, או שרכש מקצוע המאפשר לו תעסוקה, ונחשב נכה משוקם.

27 . נכה משוקם אשר אינו יכול להמשיך במסלול השיקום, והסיבה לכך הינה החמרה במצבו הרפואי הנובעת מנכותו המוכרת, על פי חוות דעת רופא מומחה תעסוקתי, המאושרת ע"י הרופא המחוזי.

אופן הטיפול

28 . נכה המבקש להגיש בקשה לביטול שיקומו הראשון - יגיש בקשתו בכתב למחוז השיקום המטפל בו, תוך שהוא מנמק את הסיבות לבקשתו לביטול שיקומו, ואת בקשתו לשיקום חלופי, או לחילופין, בקשתו לתגמול מחיה, מהעדר יכולתו להשתקם, או מסיבה אחרת שתפורט בפנייה.

29 . הנכה יצרף לפנייתו מסמכים מפורטים הכוללים נתונים בדוקים על הפסקת לימודים, או עבודה, או הוכחות רשמיות על סגירת העסק במקרה של נכה עצמאי, ועל השימוש שנעשה בכספים (במקרים שהשיקום פסק למעשה.)

30 . עובד השיקום במחוז, ימלא סעיפים 1-3 בטופס הבקרה המלווה את הטיפול בתהליך לכל שלביו – נספח א' להוראה, יוודא קיום כל המסמכים המפורטים להלן, ויכין אותה לדיון בוועדה.

31 . עובד השיקום יידע את מנהל המחוז על הפניה/יות הממתינה/ות לדיון, וימליץ על כינוס הועדה המחוזית.

32 . פירוט המסמכים הנדרשים לצורך הדיון בוועדה :

  המסמכים הנדרשים עובד האחראי
א  תיק אישי של הפונה עובד השיקום
ב תיק רפואי של הפונה  הרופא המחוזי
ג חוות דעת עדכנית מרופא מומחה, ו/או החלטה של ועדת כושר הרופא המחוזי
ד טופס ש/ 178/1 , המפרט סיכום פעולות הטיפול השיקומי בזכאי * (במקרה של שיקום עצמאי - עובד השיקום העצמאי ) עובד השיקום*
ה    נתונים בדוקים על הפסקת לימודים, או עבודה, או הוכחות רשמיות על סגירת העסק, ועל השימוש שנעשה בכספים (במקרים שהשיקום פסק למעשה.)  עובד השיקום

אופן הטיפול – לאחר החלטת הועדה

33 . על הועדה המחוזית לפרט את המלצתה ולכלול בה את נימוקי ההמלצה בהרחבה, ובמקרה של אישור: המלצה למסלול שיקום חלופי, ו/או הפנייה להמשך טיפול בהקשר לזכאות / אי זכאות לתגמולים שונים, עפ"י תקנות הנכים והוראות אגף שיקום נכים.

34 . מנהל המחוז, בסמכותו כקצין תגמולים, יקבל או ידחה את ההמלצה, ובמקרה של דחייה ינמק ויודיע בכתב את החלטתו לנכה.

35 . החליט קצין התגמולים לבטל את שיקומו הראשון של הזכאי ולקבוע שיקום חילופי, יפעל המחוז לביצוע ההחלטה.

36 . עובד השיקום יסרוק העתק מההחלטה ומהמכתב, לתיקו האישי של הזכאי.

37 . הזכאי רשאי לערער על ההחלטה כאמור בסעיף 23 להוראה זו.

רמת השירות – משך ביצוע

38 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, כולל דיון בוועדה המחוזית, ומשלוח ההודעה של קצין התגמולים לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 60.04

טופס בקרה נלווה ל:

בקשה לביטול שיקום ראשון


שם הנכה  :

מספר תיק :

שלב פירוט השלב בתהליך תקין / לא תקין תאריך ביצוע הערות
1 קבלת מכתב בקשה מפורט מהפונה תקין / לא תקין    
2 בדיקת מסמכים נדרשים (על פי הטבלה שבעמוד בא) תקין / לא תקין    
3 העברת החומר לועדה מחוזית אם עומד בכל התנאים של הוראה זו - לביטול שיקום ראשוני תקין / לא תקין    
4 המלצת הועדה לאשר / לדחות    
5 דעתו לפונה החלטת מנהל המחוז / קצין תקמולים תקין / לא תקין    
6 סריקת ההחלטה של הוועדה, והעתק ממכתב במערכת הממוחשבת ההחלטה שהוצא לזכאי לתיקו האישי  תקין / לא תקין    
7 אופציונלי : הגשת ערעור ע"י הפונה תקין / לא תקין    
8 אופציונלי : העברה לדיון בועדת ערעורים עליונה תקין / לא תקין    


נספח ב' להוראה 60.04

בדיקת מסמכים נדרשים

(טופס זה יימסר לפונה, כדי להקל עליו / ה את ריכוז והמצאת כל המסמכים הנדרשים)

 מסמכים נדרשים  תקין / לא תקין  הערות
 פירוט הבקשה  תקין / לא תקין  ע"י הפונה
 תיק איש י של הפונה  תקין / לא תקין  באחריות עובד השיקום
 חוות דעת רפואית עדכנית של רופא מומחה  תקין / לא תקין  באחריות הרופא המחוזי
 תיק רפואי של הפונה  תקין / לא תקין  באחריות הרופא המחוזי
 טופס ש/ 178/1 , המפרט סיכום פעולות הטיפול בזכאי * (במקרה של שיקום עצמאי - עובד השיקום העצמאי )  תקין / לא תקין  באחריות עובד השיקום *
 במקרים שהשיקום פסק למעשה, יש לצרף גם נתונים בדוקים על הפסקת לימודים או עבודה,  תקין / לא תקין  ע"י הפונה
 עסק עצמאי: הוכחות רשמיות על סגירת העסק  תקין / לא תקין  ע"י הפונה
 הוכחות על שימוש שנעשה בכספים  תקין / לא תקין  ע"י הפונה
 פרוטוקול ו/ או ועדת כושר  תקין / לא תקין  באחריות הרופא המחוזי
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל