X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מימון שעות הקראה לנכים עיוורים

הוראת אגף השיקום מספר 70.07

מדינת ישראל - משרד הביטחון
הנושא : מימון שעות הקראה לנכים עיוורים
תאריך:1.6.2015

‏כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 70.07 מתאריך 1.9.2014 ובאה במקומה

2. הוראה זאת באה לקבוע את הזכאות והטיפול במתן תשלום חודשי עבור שעות הקראה לנכים עיוורים הלומדים או עובדים.

3. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4.  מנהל מחוז שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ר' היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע של הוראה זו.

עקרונות

6. תשלום חודשי עבור שעות הקראה לנכים עיוורים יינתן כסיוע ללימודים ולעבודה.  המשך תשלום דמי הקראה יינתן למי שפרש מהעבודה.

7. נכה שעובד במקום עבודה קבוע ובמקביל לומד במוסד להשכלה גבוהה - הזכאות לדמי הקראה הנה למסגרת אחת בלבד ולא ניתן לקבל לשתי המטרות בו זמנית.

8. מימוש הזכאות לדמי הקראה לצורכי עבודה או המשך התשלום למי שפרש לגימלאות, מותנים בפניית הזכאי למחוז השיקום. על הזכאי לפנות בבקשה  להמשך התשלום אחת לחמש שנים.

9. נכה המקבל דמי הקראה לצורכי עבודה, אשר מפסיק עבודתו, יודיע על כך מיידית לעובדת הרווחה במחוז.

זכאות

10. לתשלום עבור שעות הקראה זכאי נכה פגוע בשתי עיניו, בעל דרגת נכות 100% ומעלה , אשר עונה על אחד מהתנאים הבאים:

א. לומד במוסד להשכלה גבוהה לקראת תואר (ראשון , שני או שלישי ) או בהכשרה מקצועית.

ב. עובד שקיימים לגביו צרכים מיוחדים לביצוע תפקידיו המקצועיים.

11. המשך תשלום דמי הקראה לנכה כנ"ל שפרש מעבודה, בתנאי שאינו מקבל תגמול 'נצרך'.  

תחולת הסיוע - המשך תשלום דמי הקראה כאמור, ישולם החל מ- 1.1.2002.

גובה ומשך הסיוע

12. תשלום דמי הקראה ללימודים יקבעו לפי מס' שעות ההקראה והתקופות המפורטות בטבלה שלהלן:

  שעות הקראה בחודש תקופה מירבית
לתואר ראשון 100 שעות לתקופה של עד חמש שנים בלבד
לתואר שני 100 שעות לתקופה של עד ארבע שנים בלבד
לתואר שלישי 100 שעות לתקופה של עד חמש שנים בלבד
הכשרה מקצועית 100 שעות בתקופת ההכשרה המקצועית ולא יותר משלוש שנים
עבודה 100 שעות בתקופת העבודה (עד גיל 65) כשקיימים צרכים מיוחדים לביצוע תפקידו
המשך תשלום לאחר פרישה לגימלאות
(אינו מקבל תגמול 'נצרך')
100 שעות לצמיתות


13. תעריף שעת הקראה יהיה בגובה המפורט בנספח א' להוראה. התעריף מבוסס על תעריף שכר מינימום במשק לשעת עבודה.

14. גובה שעת הקראה יעודכן מדי שנה, בחודש נובמבר (לאחר תחילת שנת לימודים), ע"י ר' היח' לתעסוקה והכשרה מקצועית, בהתבסס על תעריף עדכני של שעת עבודה לסטודנט שנה ג'. התעריף המעודכן יועבר ליחידה לחשבונאות שיקום/ באכ"ס.

‏אופן הטיפול

15. לנכה אשר אושרו לימודים או הכשרה מקצועית, תטפל עובדת הרווחה בהענקת הטבה זו.

16. נכה עובד המבקש לראשונה תשלום עבור שעות הקראה יפנה לעובדת הרווחה במחוז המטפל בו  ויצרף לבקשתו אישור ממקום עבודתו ותיאור תפקידו.

17. עובדת הרווחה המטפלת באישור תשלום דמי הקראה, תמלא את הפרטים הדרושים בכל אחד משלבי תהליך הטיפול בטופס הבקרה המהווה נספח ב' להוראה.

18. לאישור תשלום דמי הקראה  תבצע עובדת הרווחה את הפעולות הבאות:

א. תבדוק את הזכאות ותאשר את ההטבה  עפ"י כללי הזכאות.

ב. תכין הוראת תשלום לשעות הקראה, בה יצויין סה"כ שעות ההקראה החודשיות שאושרו ותקופת התשלום כמפורט:

1) ללימודים / הכשרה מקצועית - לתקופה של שנה, במסגרת התקופה המירבית לסיוע.

2) לעבודה - לתקופה של חמש שנים.

3) לנכה שפרש לגימלאות - לצמיתות.
 
ג. תזין ההטבה למחשב בקוד  הטבה 311.

ד. תעביר הוראת התשלום ליחידה לחשבונאות שיקום/ אכ"ס.

ה. תשלח לפונה הודעה על אישור הסיוע בשעות הקראה כמפורט:

1) ללימודים/הכשרה מקצועית - תציין את אישור תשלום דמי הקראה ע"ג ההודעה לנכה על אישור הלימודים (טופס ש/ 1 / 79).

2) בבקשה של נכה עובד – תשלח הודעה על אישור ההטבה כמפורט בנספח ג'.
 
19. על עובדת הרווחה במחוז לעקוב אחר המשך הזכאות ולטפל בהארכתה לשנה נוספת, בהתאם  לבקשת הנכה להמשך לימודיו המוגשת כל שנה עד לסיום הלימודים/ ההכשרה מקצועית. 

20. במידה ועובד הרווחה דחה בקשה לתשלום דמי הקראה (הפונה לא נמצא זכאי להטבה) יודיע על כך לפונה בכתב בפירוט ההסבר לדחיית הבקשה.

21. הפסקת תשלום דמי הקראה -

א. נכה אשר הפסיק עבודתו,  יודיע על כך לעובדת הרווחה אשר תטפל בהפסקת התשלום.

יובהר כי במקרה של הפסקת עבודה עקב פרישה לגימלאות יאושר המשך התשלום, בהתאם לזכאות בסעיף 10 להוראה.

ב. במידה ואושר תגמול מחיה ('נצרך') לנכה המקבל דמי הקראה, יש להפסיק את התשלום.

משך ביצוע

22. על עובד הרווחה במחוז ומנהל המחוז/ סגנו לוודא השלמת הטיפול בבקשה – משלוח הודעה לפונה - בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד קבלת הפניה.

23. על עובד הרווחה לוודא אישרור התשלום ע"י היחידה לחשבונאות שיקום/ אכ"ס תוך 7 ימים ממשלוח הבקשה לאשרור.

סמכות חריגה

24. במקרים חריגים בהם נדרש מספר שעות הקראה ‏מעבר למפורט בהוראה או נדרש מתן סיוע לתקופת לימודים נוספת, יפנה הזכאי במכתב מנומק לגבי הצורך בהגדלת שעות הקראה (באמצעות עובדת הרווחה אל הועדה המחוזית)

25. ועדה מחוזית לעניין הוראה זו - תכלול את מנהל המחוז, עובדת רווחה, עובד/ת שיקום.

26. ועדה מחוזית מסמכת לאשר במקרים אלו,  סיוע חריג של עד 100 שעות נוספות לחודש בנוסף ל- 100 השעות בזכאות הבסיסית ( סה"כ עד 200 שעות לחודש).

26. החלטה על דמי הקראה חריגים, תכלול שתי חתימות (עובדת רווחה והחלטת ועדה מחוזית) ונימוקים מפורטים לגבי הנסיבות המיוחדות לאישור החריג.

27. ההחלטה תצורף לאסמכתא לתשלום המועברת לאשרור ליחידת חשבונאות שיקום/ אכ"ס.

28. לקבלת שעות הקראה באמצעות חברה, עבור נכה הלומד במוסד להשכלה גבוהה, ניתן לפנות בבקשה לראש היחידה.   האישור לשירות זה יינתן כחלופה לתשלום החודשי לנכה ובהתאם לכללי ההתקשרות בנושא.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח א' להוראה מספר 70.07

תעריף שעת הקראה לשנת תשע"ה

מעודכן ל -  1.4.2015

תעריף שעת דמי הקראה - 25 ש"ח.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל