X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

אביזרים ועזרים לנכים לצורך לימודים וביצוע עבודה

הוראת אגף השיקום מספר 70.06

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : אביזרים ועזרים לנכים לצורך לימודים וביצוע עבודה
תאריך: 1.11.2013

כללי

1.  הוראה זו מחליפה הוראה מספר 70.06 מיום  1.7.2012 ובאה במקומה.

2.  הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול במתן אביזרים ועזרים כסיוע לשיקומם של נכים בעבודה ובלימודים.

3.  הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4.  מנהל מחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5.  ר' היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6.  נכה זכאי לקבל אביזרים ועזרים הדרושים לו, בגין נכותו המוכרת במשהב"ט, כסיוע לשיקומו:

א.  בלימודים שאושרו ע"י אגף השיקום.

ו/או

ב.  בביצוע עבודתו.

7.  מימוש זכאות זו מחייב עמידה חד משמעית בכל הקריטריונים הבאים גם יחד:

א.  אישור רופא מומחה מקצועי בתחום, כי העזר/אביזר הינו הציוד הנדרש לצורך הלימודים / עבודה.

ב.  תיאור מפורט ואפיון של האביזר המומלץ על ידי הרופא המומחה. 

ג.  אישור הרופא המוסמך המחוזי, המתייחס לחוו"ד המקצועית מס"ק א' לעיל והקובע, כי הציוד נדרש בגין נכותו המוכרת במשהב"ט.

ד.  לפחות 2 הצעות מחיר.

ה.  במקרה של אביזר לצורך עבודה - נדרש גם אישור ממקום העבודה שאכן האביזר/עזר נחוץ לנכה לצרכי העבודה בגין נכותו.

הגדרות

8.  ועדה מחוזית -  לעניין הוראה זו -תפעל ליד כל מחוז שיקום, ובסמכותה לדון בערעורו של הפונה על החלטת אחראי התעסוקה המחוזי,  לאשר הוצאה עד הסכום המוגדר בנספח  א', והרכבה כלהלן :

א.  מנהל המחוז - יו"ר

ב.  אחראי לנושא תעסוקה במחוז- חבר

ג.   הרופא המוסמך המחוזי- חבר.

ד. נציג אירגון נכי צה"ל - חבר

9.  ועדה עליונה במטה- לעניין הוראה זו - ועדה עליונה שתיפעל במטה האגף, ואשר בסמכותה לטפל בכל המקרים שאינם בסמכות הועדה המחוזית, ולאשר חריגה כמוגדר בנספח א' להוראה זו, והרכבה כלהלן :

א. סגן ור' היחידה לשרותי שיקום - יו"ר

ב. ראש היחידה לתעסוקה והכשרה מקצועית - חבר

ג. רופא מרחבי - חבר

ד. נציג ארגון נכי צה"ל - חבר
 
10.  אביזרים / עזרים רפואיים – לעניין הוראה זו - ציוד הדרוש לנכה על מנת לסייע בשיקומו במסגרת עבודתו, או לימודיו.

מידרג סמכויות אישור

11. לאחראי תעסוקה במחוז יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולהעבירה לדיון בועדה מחוזית ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו, ואשר ההוצאה אינה עולה על הסכום המוגדר בנספח א'.

12.  לועדה המחוזית, בראשות  מנהל מחוז השיקום יש סמכות ואחריות לדון בערעורו של הפונה על החלטת אחראי התעסוקה המחוזי, ולאשרה, בלבד שההוצאה אינה עולה על הסכום המוגדר בנספח א' להוראה זו.

13.  לועדת ערר עליונה יש סמכות ואחריות לטפל בכל המקרים שאינם בסמכות הועדה המחוזית, ולאשר חריגה כמוגדר בנספח א' להוראה זו.

14.  לאחראי על אביזרים מיוחדים במטה אגף השיקום יש סמכות ואחריות למתן מידע על מקום רכישת הציוד, והפנייה לספקים מאושרים ע"י משהב"ט.

זכאות

15.  נכה המוכר ע"י משהב"ט שדרגת נכותו אינה פחותה מ20%- בגין הפגימה אשר בגינה הוא נזקק לציוד העזר ללימודים, או לעבודה.

קריטריונים לאישור הזכאות

16.  מימוש זכאות זו מחייב עמידה חד משמעית בכל הקריטריונים הבאים גם יחד:

א.  ציוד העזר הינו, לסיוע לנכה ללימודים או לעבודה, אך ורק, בגין הפגימה המוכרת כנכותו במשהב"ט, עפ"י אישור הרופא המוסמך המחוזי.

ב.  אישור רופא מומחה מקצועי בתחום, כי העזר/אביזר הינו הציוד הנדרש לצורך הלימודים / עבודה.

ג.  תיאור מפורט ואפיון של האביזר המומלץ על ידי הרופא המומחה. 

ד.  קיימות לפחות 2 הצעות מחיר.

ה.  במקרה של אביזר לצורך עבודה יצורף גם אישור ממקום העבודה שאכן האביזר/עזר נחוץ לנכה לצרכי העבודה בגין נכותו.

אופן הטיפול

17.  ‏נכה המבקש ציוד עזר ללימודים/  עבודה יפנה לעובד התעסוקה במחוז השיקום בו הוא מטופל, בצירוף טופס "בקשה לאישור אביזרים / עזרים לצורך ביצוע עבודה" (נספח ב' להוראה זו).

18.  עובד התעסוקה יוודא, כי העזרים/אביזרים דרושים לנכה כסיוע לשיקומו לצורך לימודיו, ו/או ביצוע עבודתו, אך ורק בגין נכותו המוכרת במשהב"ט, על בסיס האישורים הבאים אותם יצרף הנכה לפנייתו (יש לוודא קיום כל 4 האישורים גם יחד):

א.  אישור רופא מומחה מקצועי בתחום

ב.  אישור הרופא המוסמך המחוזי

ג.  שתי הצעות מחיר (לפחות) של ספקים (מפרט, מחיר, תנאי ההזמנה וכו')

ד.  במקרה של אביזר לעבודה יצורף גם אישור ממקום העבודה.

19.  אם הבקשה הינה להחלפת ציוד ישן שהתבלה / אינו תקין  - הנכה יצרף לפנייתו את המסמכים הבאים:

א.  אישור הרופא המוסמך המחוזי, כי חוו"ד הקודמות ששימשו לאישור המקורי עדיין תקפות (אם לא – יש לדרוש אישורים עדכניים).

ב.  אישור ממקום העבודה.

ג.  חוות דעת של מומחה שימליץ האם לתקן, או להחליף את הציוד, ויפרט את העלויות הכרוכות בכך.

20.נוכח אחראי תעסוקה במחוז שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו, וכי הסכום אינו חורג מסמכות הועדה המחוזית כמפורט בנספח א' - יעביר הבקשה לדיון והחלטה של הועדה המחוזית. ביצוע ההחלטה תהיה בסמכות אחראי התעסוקה במחוז.

21.  נוכח אחראי תעסוקה במחוז שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו, וכי הסכום חורג מסמכות הועדה המחוזית כמפורט בנספח א' - יעביר הבקשה לדיון והחלטה של ועדה עליונה במטה. ביצוע ההחלטה תהיה בסמכות אחראי התעסוקה במחוז.

22.  אושר הסיוע בועדה המחוזית / ועדה עליונה במטה - תועבר ההחלטה להמשך טיפולו של עובד התעסוקה במחוז.

23. עובד התעסוקה יפנה לקבלת מידע על הציוד המאושר ועל הספקים המורשים מטעם משהב"ט לאחראי על אביזרים מיוחדים.

24.  אם הנכה מעוניין בקבלת הציוד שהוצע לו, עובד התעסוקה יוציא הזמנה לספק מורשה, לאחר אישורה של היח' לחשבונאות שיקום .

25. הספק יתאם ישירות מול הנכה מועד אספקת הפריט .

26.  אם הנכה מעוניין בדגם שונה ממה שהוצע לו, יידע עובד התעסוקה את הנכה על הסכום שיאושר לו במקרה בו ירכוש אותו בעצמו .

27.  הנכה ירכוש את הציוד ויעביר את הקבלה לעובד התעסוקה.

28. עובד התעסוקה ימלא טופס החזר הוצאות אישיות על פי הסכום המאושר (טופס ש/47/1) ובצירוף הקבלה יעביר ליח' לחשבונאות שיקום לביצוע ההחזר .

אופן הטיפול - התקנה במקום עבודה

29.  ‏עובד התעסוקה יערוך רישום של ציוד העזר אשר אושר לזכאי והותקן במקום עבודתו, ובמידת הצורך יערוך הסכם עם המעסיק, לגבי ציוד העזר שיותקן במקום עבודתו של הזכאי, לפיו תקבענה זכויות משהב"ט וזכויות המעסיק בהפעלת אותו ציוד והשימוש בו.

רמת השירות – משך ביצוע

30.  במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל מחוז שיקום לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

31.  מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 21 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח א' להוראה מס' 70.06

מידרג סמכויות לאישור אביזרים ועזרים לנכים לצורך לימודים וביצוע עבודה
 

הדרג המחליט סכום האישור הערות
ועדה מחוזית עד 23,500 ש"ח  
ועדה עליונה במטה מעל 23,500 ש"ח סמכות חריגה
     

       
 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל