X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מימון לימודים לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מס' 71.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מימון לימודים לנכים
תאריך : 2.4.2017

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 71.01 מתאריך 1.5.2012 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ו דרכי הטיפול במימון לימודים לנכים , לצורך שיקומם ברכישת מקצוע.

3. הוראה זו מתבססת על תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) לימודים לרכישת מקצוע, (התשמ"ח 1987).

4. מנהל מחוז שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 71.01 עוסקת בנושא : מימון לימודים לנכים, על פי ההוראה ניתן ללמוד מי זכאי למימון לימודיו על ידי אגף השיקום כחלק משיקומו המקצועי

עקרונות

6. מימון לימודים לנכים, לצורך שיקומם ברכישת מקצוע , מתקיים רק כאשר הנכות המוכרת היא 20%, ומעלה או 10% ומעלה אם הוכר לפני (1/1/96), ובתנאי שהנכה הינו חסר מקצוע, או נדרש להסב מקצוע בגין פציעתו המוכרת , או כאשר הנכה זקוק להשתלמות מקצועית לצורך ביסוסו במקום עבודתו.

7. השתתפות המשרד תכלול את דמי ההרשמה ללימודים, את שכר הלימוד בהתאם לכתוב בתקנות ואת תשלום קורסי ההשלמה באנגלית, עברית, מתמטיקה, כימיה או פיסיקה, להם יזדקק הנכה לצורך לימודיו, ואשר מהווים תנאי קבלה, ואלה יחושבו לפי תעריף של קורס אוניברסיטאי באנגלית, או לפי התשלום הספציפי, הנמוך בין שניהם.

8. תקופת המימון של שיקום לתלמיד במוסד היא התקופה המקובלת להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה, כדי לאפשר לו לגשת לבחינות הסיום או לקבלת תואר מקצועי או אקדמי שיזכהו בהתחלת התעסוקה או בהתמחות במקצוע ששימש מטרת שיקומו.

כאשר תוכנית הלימודים מתוכננת ליותר משנת לימודים אחת, על הנכה להגיש בקשה להמשך לימודים כל שנה מחדש.

9. מענק שנתי לדמי ספרים וציוד לימודי, במידה ויאושר, יהיה בהתאם לסכום שייקבע ע"י ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית ומפורט בנספח ג' להוראה זו.

10. נכה סטודנט זכאי לדמי מחייה רק אם הוא לומד לימודי יום בתכנית לימודים מלאה, כהגדרתה בסעיף הגדרות.

11. לא יינתנו דמי מחיה לסטודנט עובד, גם אם הכנסתו מיזערית , אלא אם יוכיח שהכנסתו מכל מקור שהוא, פרט לתגמול משהב "ט, פחותה ממחצית השכר הקובע , עפ"י התקנות.

12. הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד ה שיקום במחוז השיקום בו הוא מטופל . פניות שהופנו ישירות למטה - לא יטופלו ע"י המטה, אלא יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

13. הועדה המחוזית רשאית לאשר לנכה מימון לשיעורי הכנה להשגת תעודת בגרות , או תעודה אחרת, אם שוכנעו חבריה, כי השגת תעודת הבגרות או התעודה האחרת , היא המסגרת השיקומית המתאימה לנכה.

14. הועדה המחוזית רשאית לאשר מימון שנת לימודים אחת לנכה שהוכיח, כי מוסד מסויים מוכן לקבלו כתלמיד שלא מן המניין , אם שוכנעו חבריה שקיים סיכוי סביר, שבתום שנת לימודים זו, ימלא הנכה את תנאי קבלתו כתלמיד מן המניין.

15. המחוז רשאי לאשר תכנית לימודים במכינה חד שלבית, או דו שלבית (שנה, או שנתיים).

16. הטיפול בבקשות ללימודי תואר שני יטופלו עפ"י הוראה מס' 11.03 .

17. במקרה של נכה שהחל בהשתלמות או בלימודים שלא בדרך בקשת מימון השיקום תחול ההנחיה הבאה: נכה רשאי להגיש בקשה למימון המשך שיקום בכל עת ובלבד שתקופת הלימוד לא תמה והוא הוכיח לממונה כי למד ברציפות או בהפסקות קצרות מוצדקות "בנסיבות העניין". כמו כן מימון המשך השיקום יהיה לתקופה הדרושה להשלמת לימודים מיום הגשת הבקשה. באשר למימון שכר לימוד הממונה רשאי לאשר מימון שכר לימוד גם בעד התקופה שקדמה ליום הבקשה למימון הלימודים,אם הנכה החל בלימודיו במועד שבעדו משלמים תגמולים ושהגשת הבקשה באיחור נבעה מסיבות שאינן תלויות בנכה.

עקרונות - לימודים בחו"ל

18. נכה המבקש ללמוד בחו"ל, יהיה זכאי להשתתפות המשרד , רק לאחר שהוכיח כי התקבל ללימודים אקדמאיים, כתלמיד מן המניין , במוסד מוכר במקצוע אותו בחר , ורק אחרי שהמציא אישור של היחידה להערכת תארים מחו "ל, שבמשרד החינוך והתרבות כי התואר שמעניק המוסד מוכר בארץ.

19. לא יאושר מימון ללימודי הכנה /השלמה, לצורך קבלה למוסד לימודי בחו"ל, לרבות לימודי שפה.

20. הטיפול בבקשה יהיה זהה, עפ"י התנאים והבדיקות הנערכים לגבי לימודים בארץ.

21. מימון ההשתתפות בשכר הלימוד ללימודים בחו"ל - ישולם לנכה, עד לגובה הסכום המקובל בארץ במוסד מקביל.

הגדרות

22. "שכר לימוד"- לרבות אגרת לימוד דמי הרשמה למוסד ותשלומי חובה אחרים שגובה מוסד.

23. מל"ג - המועצה להשכלה גבוהה.

24. מוסד - לעניין הוראה זאת - כל אחד מאלה:

א. מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג והלימודים בו מקנים תואר אקדמי, או מתקיימים בו לימודי הכנה לקראת לימודים במוסד המקנה תואר אקדמי.

ב. מוסד שבו יכול הנכה לקבל הכשרה מקצועית כתלמיד, חניך, שוליה או עובד.

ג. מפעל של תעשייה, סחר או מלאכה, מורה פרטי שהאגף הכיר בהם כמוסד, שבו יכול הנכה לקבל הכשרה מקצועית או השכלה.

25. דמי ספרים - לעניין הוראה זאת - המענק השנתי לצורך רכישת ספרים וציוד לימודי, שייקבע ע "י ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית ומפורט בנספח ג ' להוראה זו.

26. דמי מחייה - לעניין הוראה זאת – סכום המשולם לזכאי, כדי לפנותו ללימודים מלאים. הסכום נקבע עפ"י מצבו המשפחתי ודרגת נכותו.

27. השכר הקובע – לעניין הוראה זאת – הכנסה שוות ערך לתגמול בסיסי של נכה בדרגת נכות של 100%.

28. מחצית השכר הקובע – לעניין הוראה זאת – הכנסה שוות ערך לתגמול בסיסי של נכה בדרגת נכות של 50% .

29. תכנית לימודים מלאה - לעניין הוראה זאת - לימודי יום בהיקף שאינו פחות מ – 20 שעות שבועיות פרונטליות.

30. תקופת מימון - לעניין הוראה זאת - התקופה המקובלת להכשרה מקצועית, או להשכלה גבוהה, כדי לאפשר לו לגשת לבחינות הסיום, או לקבלת תואר מקצועי, או אקדמי, שמאפשר לו להתחיל התעסקות או התמחות במקצוע ששימש מטרת שיקומו.

תקופת המימון לנכה שדרגת נכותו מ- 10% - 18% ,שזכאותו אושרה לפני ה- 1/1/96 היא מחצית תקופת הלימודים המקובלת, אך לא פחות משנתיים.

31. הכשרה פנים מפעלית -  לעניין הוראה זאת - הכשרה על מנת לרכוש מקצוע, או עיסוק/תפקיד בתוך מקום העבודה/המפעל.

32. מנות - לעניין הוראה זאת – החזר סכום כסף עבור לימודים באוניברסיטה, המועבר למוסד בתשלומים, באמצעות הזכאי, ולא באופן ישיר.

33. שיקום נכה - "השתלמותו או הכשרתו של נכה במוסד להשכלה גבוהה או במוסד לשם רכישת מקצוע שהתעסקות בו דורשת הכשרה או השתלמות ותשמש לנכה מקור תעסוקה והכנסה כדי מחייתו."

34. ממונה - לעניין הוראה זו-ר' היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית באגף שיקום נכים

35. ועדה מחוזית להכשרה מקצועית ולהשכלה גבוהה - לעניין הוראה זאת- ועדה המוסמכת לדון ולהחליט בבקשות למימון לימודים של נכה, ואשר תפעל ליד כל מחוז בהרכב הבא :

א. מנהל מחוז - יו"ר .

ב. מרכז שירות שיקום מחוזי - חבר.

ג. פקיד השמה במחוז - חבר.

ד. רופא מוסמך מחוזי - חבר.

ה. נציג אירגון נכי צה"ל - חבר.

36. ועדת ערר - לעניין הוראה זאת – ועדה שתכונס ע"י ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית, לפי הצורך, ותדון בערעורים על החלטות שניתנו ע"י הועדה המחוזית, והרכבה כלהלן:

א. ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית – יו"ר

ב. ראש היחידה הארצית לשירותי שיקום /או נציגו – חבר

ג. ראש היחידה הארצית לשירותים רפואיים /או נציגו – חבר

ד. נציג ארגון נכי צה"ל – חבר

מידרג סמכויות אישור

37. סמכות הטיפול והביצוע באישור מימון לימודים לנכים, לצורך שיקומם ברכישת מקצוע, למעט נכה משוקם, ללא כל חריגה מהוראות הוראה זו, הינה באחריותה וסמכותה הבלעדית של הועדה המחוזית להכשרה מקצועית ולהשכלה גבוהה.

38. ועדת ערר במטה האגף תהיה מוסמכת לדון בנושאים הבאים:

א. מימון תוכנית ל"נכה משוקם".

ב. שינוי תכנית לימודים לתקופה של מעבר לשנת לימודים אחת.

ג. אישור תכנית לימודים חלקית.

ד. הארכת תקופת זכאות לתקופה של מעבר לשנת לימודים אחת.

39. ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית רשאי לדון בשינוי תכנית לימודים, או בהארכת תקופת הזכאות לתקופה של עד שנה אחת, ובלבד שמצרף החלטתו כ"חתימה שנייה" להמלצה וחוות הדעת בכתב של הוועדה המחוזית שטיפלה בבקשה המקורית והמליצה לאשרה.

זכאות

40. נכה שדרגת נכותו המוכרת היא 10% עד ליום 1.1.96 ו- 20% מ- 1.1.96 ומעלה והגיש את בקשתו למימון לימודים תוך 5 שנים מהיום בו הוכרה , לראשונה, זכאותו כנכה, וכן אם בגין נכותו המוכרת התעכבה הבקשה ללימודים ניתן לאשרה ו בנוסף נתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:

א. חסר מקצוע.

ב. נדרש להסב מקצועו בגין נכותו המוכרת.

ג. זקוק להשתלמות מקצועית לצורך ביסוס במקום עבודתו.

ד. מימון לימודים לנכה משוקם – הממונה יהיה רשאי בהתאם לשיקול דעתו לאשר

מימון שיקום לנכה משוקם אם שוכנע כי התמלא אחד מהתנאים הבאים:

1) חלה החמרה בנכותו שמונעת ממנו להפסיק ולעסוק בעבודתו.

2) הסיבות להפסקת עבודתו אינן נובעות מסיבות התלויות בו.

3) הלימודים המבוקשים מהווים תנאי לשי לובו ההתחלתי או להמשך העסקתו במקום עבודתו.

נכה משוקם יגיש בקשה בכתב למנהל מחוז השיקום אליו משתייך.

41. נכה כנ"ל זכאי לסיוע בלימודים, להשלמת בגרות או מכינות.

42. נכה המקבל עזרה חלקית מהיחידה להכוונת חיילים משוחררים, יהיה זכאי להשלמה כמקובל במשהב"ט.

43. נכה צהל אשר פורש מצהל / משטרה (פנסיונר) והינו חסר מקצוע, ו/או אינו בעל תואר מקביל אחר.

אופן הטיפול

44. פונה המבקש סיוע, יפנה אל עובד השיקום במחוז בו הוא מטופל, ויגבש עימו תכנית לימודים.

45. עובד השיקום יודיע לעובד הרווחה על אישור תכנית הלימודים.

46. הפונה יפנה בקשתו בכתב על גבי טופס (ש 73/1/ א' )חדש אל עובד הרווחה אשר, ימלא את הפרטים הדרושים, בכל אחד משלבי התהליך, בטופס הבקרה המהווה נספח א' להוראה זו. לכל פנייה ימולא טופס נפרד.

47. המבקש יצרף כל המסמכים הנד רשים בהתאם לסוג הבקשה – לפי הפירוט בטבלה (שבנספח ב') אשר יימסר למבקש, או יישלח לו על פי בקשתו, כגון: אישור המוסד על נכונותו לקבל את הנכה ללימודים ותנאי הלימוד.

48. הנכה יצרף, כאמור, לטופס הבקשה אישור המוסד על קבלתו ללימודים ואישור על גובה שכר הלימוד.

49. במקרים של בקשה למימון לימודים בחו"ל ימציא הנכה הוכחה כי המוסד מוכר בחו"ל, וכן אישור של היחידה להערכת תארים מחו "ל, שבמשרד החינוך והתרבות כי התואר שמעניק המוסד מוכר בארץ.

50. עובד השיקום, יקבל מעובד הרווחה את כל המסמכים הנ"ל, תוך מילוי הפרטים הבאים בטופס:

א. השכלתו ועיסוקו של הזכאי בעבר.

ב. תיאור פציעתו, דרגת נכותו ותוקף הזכאות.

ג. המלצתו לגבי ההכשרה המבוקשת במסגרת תוכנית השיקום שגובשה לנכה בצרוף חוות דעת של מומחים.

ד. במקרה של הכשרה מקצועית תוך כדי עבודה, יצורף לטופס הבקשה זיכרון דברים שנערך בין מנהל המחוז ואחראי תעסוקה במחוז , לבין נותן העבודה שיכלול את תנאי ההכשרה כגון משך ההכשרה , שכר הלימוד, שכר עבודה ובאילו תנאים יתקבל הנכה לעבודה בתום תקופת ההכשרה.

ה. עובד השיקום יעביר את הבקשה , חתומה על ידו , להמשך טיפול ושל עובד הרווחה.

51. מצא עובד הרווחה שכל האישורים קיימים , וכי הפונה עומד בכל הקריטריונים המפורטים בהוראה זו – ירשום על גבי טופס (ש 73/1/ א' ) חדש, את זכאותו של הנכה, ויעביר את הבקשה לחוו"ד של הרופא המחוזי.

52. הרופא המחוזי ייבחן את ההמלצה אל מול נכותו של הפונה ומצבו הרפואי . החליט הרופא להצטרף להמלצה ולאשר – יחתום עליה ויעביר לבדיקה ואישור של שאר חברי הועדה המחוזית.

53. עובד הרווחה יודיע לנכה על ההחלטה לאשר, או לדחות את בקשתו ע"ג טופס ש 79/1/ , במסגרת הזמן המוקצב לטיפול והמפורט בסעיף רמת השירות – משך ביצוע.

אופן הטיפול – המשך תקופת לימודים מעבר לשנה הראשונה

54. פונה המבקש להמשיך תקופת הסיוע למימון לימודיו מעבר לשנה הראשונה שאושרה לו, יפנה בקשתו בכתב על גבי טופס (ש 74/1/ א') חדש, אל עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל.

55. עובד הרווחה המטפל בפנייה, יבדוק אם הנכה עמד בכל חובותיו לשנה הקודמת ויבקש אישור לשנת הלימודים החדשה.

56. פירוט המסמכים הנדרשים מהמבקש בהתאם לסוג הבקשה – ראה טבלה בנספח ב'

אופן הטיפול - ביצוע תשלומים

57. תשלומים שאושרו עפ"י הנחיות הוראה זו - יטופלו כמפורט להלן :

תשלום לזכאי

58. עובד הרווחה במחוז יוציא הוראת תשלום אישי לנכה, יזין הנתונים במחשב ויעביר לביצוע ליחידה לחשבונאות שיקום. במקרה הזה יבוצע התשלום באחד משני האופנים הבאים:

א. תשלום כנגד קבלות המעידות על תשלום הנכה, או

ב. תשלום ב"מנות" כנגד הגשת קבלות לאחר ביצוע התשלום על ידי היחידה לחשבונאות שיקום.

תשלום למוסד הלימודים

59. עובד הרווחה במחוז יוציא התחייבות לתשלום שכר לימוד למוסד הלימודי ע"ג טופס ש 80/1/ א'. ההתחייבות תיחתם ע"י עובד הרווחה ומנהל המחוז או מ"מ בהעדרו.

60. בכל מקרה לא תוצא התחייבות כספית למוסד בטרם התקבלה הצעת מחיר בכתב ממוסד הלימודים.

61. חשבונית שתוצא ע"י המוסד הלימודי בגין לימודי הנכה תופנה לכתובת המחוז ותועבר, לאחר שנבדקה ואושרה על-ידו, לביצוע ליח' לחשבונאות שיקום, בצרוף העתק ההתחייבות והצעת המחיר המקורית של המוסד.

אופן הטיפול - פניה לועדת ערר

62. הפונה יפנה בקשתו לעובד השיקום במחוז השיקום בו הוא מטופל, ובשום מקרה – לא ישירות למטה.

63. היה והפניה מהווה ערעור על החלטת הועדה המחוזית, – יעבירה עובד השיקום במחוז לר' היח' לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית בצירוף חוות הדעת של כל גורמי המחוז שטיפלו בבקשה המקורית וחיוו דעתם / המלצתם.

64. ועדת הערר תדון בנושא, ולאחר קבלת ההחלטה - יוחזר הנושא למחוז, אשר ימשיך בטיפול, עפ"י ההחלטה שקיבלה הועדה, ויודיע על כך לפונה.

אופן הטיפול - המשך

65. הרשמה למכינות

א. מחוז השיקום רשאי לאשר תכנית לימודים במכינה חד שלבית, או דו שלבית (שנה, או שנתיים). הרשמה למכינות הקדם אקדמאיות מתבצעת במוסד הלימודי עצמו.

יעוץ ומידע ניתן לקבל גם ביחידות להכוונת חיילים משוחררים.

ב. נכה שעונה להגדרה "חייל משוחרר", ימלא במזכירות המכינה את הטפסים הנדרשים ויצרף כל המסמכים הנדרשים, לצורך בדיקת זכאותו להטבות כחייל משוחרר.

ג. נכה שיקבל סיוע חלקי מהיחידה להכוונת חיילים משוחררים, יהיה זכאי להשלמה כמקובל במשהב"ט.

66. לימודים באוניברסיטה הפתוחה

א. זכאי הלומד במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, במתכונת הרגילה, יהיה רשאי לפרוס הלימודים למשך של עד 5 שנים, בתנאים כלהלן:

1. גובה שכ"ל יהיה כנהוג באוניברסיטאות, ובסה"כ לא יעבור את ה- 300% המקובלים לתואר.

2. נכה הבוחר בדרך זו – איננו זכאי לדמי קיום לימוד.

ב. זכאות לדמי קיום:

נכה זכאי לתשלום דמי קיום, אך ורק אם הוא עונה על הקריטריונים שלהלן:

1. נכה הלומד לפחות 4 קורסים בכל סמסטר למעט הסמסטר הראשון , בתחילת לימודיו, בו לומד 3 קורסים).

2. נכה הלומד 8 קורסים בשנת לימודים אחת, הכוללת גם סמסטר קיץ .

הערה: במקרה זה על הזכאי להציג אישור מהאוניברסיטה, כי תכנית הלימודים באותה שנת לימודים כוללת 8 קורסים.

3. הדגשה: גובה שכ"ל , גם במקרים אלו יהיה כנהוג באוניברסיטאות, ובסה"כ לא יעבור את ה- 300% המקובלים .

4. תקופה המקסימלית למימון לימודים + תשלום דמי קיום הינה 3 שנים.

67. לימודי תעודת הוראה

א. סטודנט הלומד ברצף לתואר הראשון ולתעודת הוראה בתקופה של 4 שנים, יקבל סיוע מלא בשנה הרביעית.

ב. סטודנט אשר ישלים תעודת הוראה לאחר סיום התואר הראשון יהיה זכאי לקבל סיוע בשכ"ל בלבד, בגובה של 50% בכל שנה עד שנתיים.

68. שלוחות של אוניברסיטאות חו"ל המקיימות לימודים בארץ.

א. יש לבחון היטב אם לשלוחה יש אישור של המועצה להשכלה גבוהה לפעול בארץ, אם יש לה אישור לימודים פרונטלים, לימודים מרחוק או אישור ללמד בעיר המבוקשת. (ישנם מקרים, בהם ניתן אישור למקום ספציפי). יש לקבל אישור בכתב ממשרד החינוך, או המל"ג, ורק אז לאשר הבקשה. בכל מקרה אחר – אין לאשר !

ב. כמו כן יש לעקוב אחרי השינויים שחלים בנושא, מעת לעת ובמצב של ספק – יש להתייעץ עם ר' היח' לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית במטה.

69. מימון לימודים לפורשי צבא קבע/משטרה (פנסיונר).

א. נכה צהל אשר פורש מצהל / משטרה (פנסיונר) והינו חסר מקצוע, ו/או אינו בעל תואר מקביל אחר - רשאי לפנות אל המחוז בבקשה לקבל סיוע במימון לימודים.

ב. נכה כאמור לעיל רשאי לפנות בתוך שנה מיום שחרורו מהשרות, או עד שנה לפני שחרורו כאשר יש בידו אשור מיחידת כ"א על פרישתו עם תאריך מוגדר.

ג. הפונה יצרף אישור של הצבא/משטרה על לימודיו הלא צבאיים ("נגררת לימודים") לעובד השיקום בעת הגשת הבקשה.

ד. את הבקשות וההמלצות יש להעביר לאישור ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית.

70. לימודים בין תחומיים.

זכאי המבקש ללמוד במסגרת לימודים בין תחומית זכאי לקבל סיוע במימון לתואר אחד בלבד (הארוך מביניהם) בזמן ובעלויות המקובלים לתואר אחד, ועליו לשאת עלות ההפרשים, הנובעים מהתוכנית המיוחדת.

71. השלמת תואר מהנדס להנדסאים.

נכה מדרגת נכות של 20% ומעלה אשר סיים לימודי הנדסאות והתקבל ללימודי הנדסה ברצף, ניתן לאשר לו עד שנתיים נוספות להשלמת התואר, ולא יותר מ- 4 שנים בסך הכל (שנתיים הנדסאי + שנתיים הנדסה).

72. לימודי תואר שני- פסיכולוגיה בלבד

נכה מדרגת נכות של 20% ומעלה בוגר פסיכולוגיה, שנרשם והתקבל ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה או בכל מקצוע אחר שיש לו זיקה לפסיכולוגיה, רשאי לפנות למחוז השיקום בבקשת סיוע למימון לימודי התואר השני כמקובל.

73. לימודי ראיית חשבון - תכנית לימודים מיוחדת

א. שנה"ל הרביעית בלימודי ראיית חשבון היא שנת הכנה לבחינה ללשכת רואי החשבון.

ב. היקף השעות בשנה זו הוא כ 12 - ש"ש. כמו כן נזקק הסטודנט לפחות ל- 20 שעות ההתמחות שבועיות בתשלום

ג. שנה זו תחשב חלק אינטגרלי של משך הלימודים, על אף היותה נוספת על לימודי התואר.

74. לימודי רבנות

נכה המבקש ללמוד לתואר "רב", יהיה זכאי למימון, כמקובל ללימודי תואר ראשון בהיקף של 3 שנים.

רמת השירות - משך ביצוע

75. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 21 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

76. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע "י המחוז (עד 14 ימים) וע"י יח' חשבונאות שיקום  (עד 7 ימים).

77. במקרה של דיון בועדת ערר – יתווספו 7 ימים נוספים למשך הטיפול.

חזי  משיטה

סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח ג' להוראה 71.01

תעריפים עדכניים נכון ליום 1.9.2016

  סוג המענק גובה המענק סכום מקסימלי
1 מענק שנתי לדמי ספרים וציוד לימודי 272 ₪
2 גובה שכר לימוד לשנה

22,651 ₪

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל