X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תמריץ יציאה לעבודה לנכים

הוראת אגף השיקום מספר 70.09

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : תמריץ יציאה לעבודה לנכים
תאריך : 1.11.2004

כללי :

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 70.09 מיום 1.10.2003 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי טיפול במתן תמריץ לנכה מועמד להשמה בעבודה.

3. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל מחוז שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ר' היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות :

6. תמריץ ליציאה לעבודה, נקבע מתוך מטרה לעודד השמת נכים בעבודה, כאשר השכר בתקופת קליטתם בעבודה נמוך, או שווה לתגמול חפ"ר .

7. תמריץ ליציאה לעבודה ניתן כמענק לזכאי, בנוסף לתגמול הבסיסי שמקבל, ובנוסף לשכרו מהעבודה.

8. ניתן לאשר תמריץ למשך שלש שנים בלבד כאשר גובה התמריץ פוחת משנה לשנה.

9. לא יינתן תמריץ ליציאה לעבודה במקביל לקבלת תשלומי מחיה, לרבות עבודה במשרה חלקית וקבלת תט"ר ( עפ"י תט"ר סעיף 14 א.4')

10. לא יינתן תמריץ יציאה לעבודה בדיעבד, עם זאת ניתן לאשר התמריץ בתוך תקופה של עד 3 חודשים מתחילת העבודה.

הגדרות :

11. שכר עבודה – לעניין הוראה זו – השכר ברוטו בניכוי מס הכנסה, ביטח לאומי ומס בריאות ממלכתי. כמו כן, בשכר עבודה לא ייכלל תשלום בגין שעות נוספות.

12. שכר מינימום – לעניין הוראה זו – כפי שנקבע ע"י הגורמים המוסמכים במדינה.

זכאות :

13. נכה המוכר ע"י משהב"ט לתגמולים והטבות, שדרגת נכותו – 20% ומעלה (או - 10% ומעלה, אם הוכר לפני 1.1.96).

קריטריונים לאישור הזכאות :

14. לצורך אישור התמריץ, חייבים להתקיים כל ארבעת התנאים בסעיפים א '- ד ' שלהלן :

א. הנכה נרשם במחוז השיקום כמועמד להשמה בעבודה .

ב. הנכה עונה על הקריטריונים, המזכים אותו בתגמול חפ"ר , עפ"י הוראת אגף השיקום, 70.02 וקיבל חפ"ר לפחות חודש אחד בתקופת ההמתנה להשמה בעבודה.

ג. נמצאה עבורו תעסוקה המתאימה לכישוריו ולכושרו הרפואי.

ד. שכר העבודה המוצע לו שווה לשכר המינימום, ובכל מקרה אינו עולה על תגמול החפ"ר שקבל עד להשמתו בעבודה .

גובה הסיוע :

15. גובה התמריץ מפורט בנספח א' להוראה זו.

16. לא יינתן תמריץ ליציאה לעבודה בדיעבד (לגבי נכים אשר הושמו בעבודה ופונים למחוז בבקשה לקבלת תמריץ רטרואקטיבי) , עם זאת ניתן לאשר התמריץ בתוך תקופה של עד 3 חודשים מתחילת העבודה.

אופן הטיפול :

17. עובד ההשמה, לאחר שהציע לנכה תעסוקה מתאימה, ומצא כי הנכה עונה על כל ארבעת התנאים בסעיפי " קריטריונים לאישור הזכאות " – ימליץ על אישור התמריץ .

18. עובד ההשמה יעביר לאישור מנהל המחוז אסמכתא לתשלום בצירוף אישורים המעידים על קבלת הנכה למקום העבודה וגובה השכר המוצע לו (תלוש שכר).

19. עובד ההשמה יוודא, כי הופסק תגמול חפ"ר לנכה מתאריך תחילת עבודתו.

20. לאחר אישור וחתימת מנהל המחוז, יזין עובד ההשמה את האסמכתא לתשלום המענק ויעבירה לאשרור היח ' לחשבונאות שיקום .

21. עובד ההשמה יעקוב אחר השתלבותו של הנכה במקום העבודה, ומדי שנה (לא יותר מ – 3 שנים, סך הכל) יוציא אסמכתא מעודכנת להמשך תשלום התמריץ , בגובה המתאים. לאסמכתא יצורפו תלושי שכר (אין צורך בביצוע תחשיב ההכנסה), כדי לוודא שהזכאי עדיין עובד .

22. על המחוז להעביר רשימה חודשית של זכאים אשר מוענק להם התמריץ לר' היח' לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית .

23. אחת לחודש, תעביר יח' המחשוב, לר' היח' לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית דו"ח נגרעים ובו יופיעו הנכים שזכאותם להטבה זו עומד לפוג בחודש הקרוב.

24. אחת לחודש, תעביר יח' המחשוב דו"ח של מקבלי ההטבה (תמריץ יציאה לעבודה לנכים) וחפ"ר, לר' מערכת תגמולי נכים ומשפחות.

25. ר' היח' לתעסוקה והכשרה מקצועית יעביר את הדו"ח למחוזות לצורך מעקב וטיפול בהמשך הזכאות.

רמת השירות – משך ביצוע :

26. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

27. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

 


נספח א ' להוראה 70.09 - גובה התמריץ החודשי בש"ח

שנה לעבודה גובה התמריץ הערות
ראשונה 1,000 ₪ בנוסף לתגמול
שניה 750 ₪
שלישית 500 ₪ בנוסף לתגמול
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל