X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תגמול לנכי בריגדה

הוראת אגף השיקום מספר 40.04

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : תגמול לנכי בריגדה

תאריך:  1.1.2004

‏כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 40.04  מיום  1.7.90ובאה במקומה.  

2. הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול בתשלום תגמולים לנכים ממתנדבי היישוב (נכי בריגדה).

3. הוראה זו מתבססת על חוק הנכים (תגמולים ושיקום) , תשי"ט –1959, סעיף 2 (א'-ד') לחוק.

4. ר' תחום תביעות וקביעת זכאות במטה אגף השיקום, בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות לביצוע תקין של הוראה זו בנושא הכרה ואישור הזכאות.

5. ר' תחום תגמולי נכים במטה אגף השיקום, בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות לביצוע תקין של הוראה זו בנושא התשלומים.

6. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

7. נכה שלקה בנכות, בתקופת ועקב שירות בצבאות הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית על פי קריאת המוסדות הלאומיים בארץ ישראל זכאי לתגמול שווה לתגמול לו זכאי נכה צה"ל בדרגת נכות שווה, בהתקיים התנאים המפורטים בהוראה זו.

8. ההוראה מתייחסת למשרתים בצבאות הנ"ל בתקופה שקדמה למועד הקמת מדינת ישראל.

מידרג סמכויות אישור

9. ראש התחום לתביעות וקביעת זכאות- נכים ביחידה לתביעות וקביעת זכאות במטה אגף השיקום הינו בעל הסמכות והאחריות בכל הקשור לטיפול באישור הזכאות, בהתאם לאמור בהוראה זו.  אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור "בחתימה שנייה" של ראש היחידה לתביעות וקביעת זכאות.

10. ראש התחום לתגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות במטה אגף השיקום, בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות בכל הקשור לטיפול בחישוב התשלום של התגמולים, בהתאם לאמור בהוראה זו.

זכאות

11. נכה בדרגת נכות שאינה פחותה מ 10%, בהתקיים כל הקריטריונים המפורטים בסעיפי "קריטריונים למימוש הזכאות"

קריטריונים למימוש הזכאות

הדגשה: אישור הזכאות מחייב עמידה כל הקריטריונים הבאים גם יחד

12. שרת ביחידה של צבאות הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית על פי קריאת המוסדות הלאומיים בארץ ישראל

13. הוכיח כי הרשות המוסמכת לכך באותה הממלכה קבעה שהוא לקה בנכות בתקופת ועקב שירות זה.

14. גובה התגמול שהוא מקבל מהרשות האמורה לעיל פחותה מגובה התגמול לו זכאי נכה צה"ל בדרגת נכות שווה.

‏אופן הטיפול – אישור הזכאות

15. על הנכה להגיש תביעתו להכרת זכות נכה לתחום תביעות וקביעת זכאות- נכים על גבי טופס ש39/1/ ולצרף לתביעה:

א. אישור הקונסוליה הבריטית על דרגת נכותו שנקבעה לו על ידם

ב. גובה התשלום שהוא מקבל ממשלת בריטניה.

16. החליט ראש תחום תביעות וקביעת זכאות- נכים להכיר בתביעה, או לדחותה, ירשום החלטתו המנומקת על גבי טופס התביעה במקור ובשני העתקים ויחתום בחתימת ידו.

17. אושרה התביעה יודיע ראש תחום תביעות וקביעת זכאות- נכים החלטתו לנכה בכתב ויעביר העתק אחד של התביעה בצרוף החלטתו למחוז שבאזור מגוריו של הנכה.

18. התיק האישי בצרוף ההחלטה שניתנה לגבי הזכאות יועברו לראש תחום תגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות.

19. האחראי על בדיקת זכאות יוציא אסמכתא המפרטת את דרגת הנכות וסוגי הפגימות של הנכה בהתאם לאישור מהקונסוליה הבריטית, ויעבירה לראש תחום תגמולי נכים לאשור.

‏‏אופן הטיפול - חישוב התגמול

20. אחת לשנה ישלח חוזר בחתימת ידו של ראש תחום תגמולי נכים לנכה, בו הוא מתבקש להמציא העתק מהתשלום שקיבל בפועל מממשלת בריטניה בחודש דצמבר מידי שנה.

21. האחראי לתגמולי נכים יחשב התגמול, כאשר מהתגמול לו זכאי הנכה לפי חוק הנכים, ינוכה התשלום המשולם לו ע"י ממשלת בריטניה.

22. במקרה שעליו לקבל השלמת תגמול (ההפרש בין הסכום שזכאי לו ע"י משרדנו לסכום שמקבל ע"י ממשלת בריטניה)  - יוציא האחראי לתגמולי נכים הוראת תשלום שתיערך בחישוב שנתי

23. האחראי לתגמולי נכים יעביר החישוב לבדיקה ואישור ע"י ראש התחום /העוזר הבכיר, ורק לאחר האישור  תוזן במחשב ותועבר ליח' לחשבונאות שיקום לאשרור.

רמת השירות – משך ביצוע

24. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על קצין התגמולים לוודא השלמת הטיפול בפנייה ותשלום התגמול – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 60 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

25. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 30  יום) וע"י חשבונאות שיקום (עד 30 יום).

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל