X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

אישור הזכאות לתגמול לנכה צה"ל

הוראת אגף השיקום מספר 40.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : אישור הזכאות לתגמול לנכה צה"ל

תאריך : 1.12.2010

‏כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 40.01  מיום  1.10.2003 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי האישור של תשלום התגמולים לנכה צה"ל.

3. ביסוס משפטי: הוראה זו מתבססת על חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959 – סעיפים 14-4 ו 18- לחוק.

4. ראש התחום לתגמולי נכים במטה אגף השיקום, בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. ‏עפ"י החוק, ישולם התגמול לנכה שוועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות כמפורט בהוראה זו.

7. נקבעו אחוזי נכות זמניים – ישולם התגמול על פי אחוז הנכות שנקבע, עד לתאריך הוועדה הרפואית החוזרת.

8. האסמכתא לתשלום עוברת בדיקת כפל  בתחום לתגמולי נכים, ואישורה מחייב כי יחתמו עליה:

א. העובד האחראי

ב. בודק כפל

ג. קצין תגמולים

הגדרות

9. דרגת נכות  -  לעניין הוראה זו –  דרגת הנכות, כפי שנקבעה ע"י הועדה הרפואית המוסמכת.

10. דרגת נכות  זמנית -  לעניין הוראה זו –  דרגת הנכות, כפי שנקבעה ע"י הועדה הרפואית המוסמכת, תוך קביעת מועד לקיום וועדה רפואית חוזרת.

11. דרגת נכות  צמיתה -  לעניין הוראה זו –  דרגת הנכות, כפי שנקבעה ע"י הועדה הרפואית המוסמכת בציון "לצמיתות",  ולא קיים מועד לוועדה רפואית חוזרת.

12. תשלום יתר - לעניין הוראה זו –  תשלום שנוצר עקב שינוי באחוזי הנכות.

13. חוק הגימלאות - חוק שירות המדינה (גימלאות) תשט"ו – 1955

14. לוח תשלומי תגמולים - לעניין הוראה זו –  לוח תשלומים המתפרסם מעת לעת ע"י אגף השיקום במשהב"ט.

‏מידרג סמכויות אישור

15. ראש התחום לתגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות במטה אגף השיקום, בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות בכל הקשור לטיפול בתשלום התגמולים, בהתאם לאמור בהוראה זו.

‏זכאות

16.נכה שהגיש את תביעתו לפני 1.1.1996 וועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות של 10% ומעלה או נכה שהגיש תביעתו לאחר 1.1.1996 וועדה רפואית קבעה את דרגת נכותו ל- 20% ומעלה.

17. נכה שהגיש תביעתו לפני 1.1.1996 , ועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות נמוכה מ 10%- ובהמשך לאחר 1.1.96 עלתה דרגת נכותו עלתה ל- 10%-19% ואשר בחר לקבל תגמולים במקום מענק חד פעמי.

קריטריונים נוספים לזכאות (בחירה בזכויות) - בהתאם לסעיף 34 לחוק הגימלאות

18. אם זכאי הנכה, עקב מאורע אחד, לתגמולים לפי חוק הנכים, ולגימלה (קיצבה) לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) תש"ל 1970, הברירה בידו לבחור באחת מהן.

19. אם בחר בגימלה לפי חוק הגימלאות, יהיה זכאי לקבל בנוסף לכך 25% מגובה המקדמה / מענק, עפ"י דרגת נכותו, לפי חוק הנכים.

20. אם בחר בקיצבה של 25% ממשכורתו הקובעת לפי חוק הגימלאות, יהיה זכאי לקבל בנוסף לכך מלוא המקדמה / מענק, לפי דרגת נכותו, לפי חוק הנכים.

21. זכאי שלא עקב מאורע אחד, או זכאי מעל ל – 35% נכות,  לפי חוק הנכים, זכאי לקבל שתי הגימלאות, כלומר: גימלה מלאה לפי חוק הגימלאות ומלוא המקדמה / מענק עפ"י דרגת נכותו לפי חוק הנכים.

‏קריטריונים לקביעת תחולת הזכאות לתגמולים

(ראה סעיף 18 לחוק הנכים)

22. נכה ששירת בשירות חובה, או מילואים והגיש תביעתו תוך שנה אחת מיום שיחרורו, זכאי לתשלום התגמולים מיום שחרורו משירותו הצבאי שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו.

23. נכה כנ"ל שהגיש תביעתו לאחר שנה מיום שחרורו, יהיה זכאי לתגמולים מיום הגשת התביעה על ידו, זולת אם קבעה הועדה הרפואית תאריך תחולה מאוחר יותר.

24. נכה המשרת בשרות קבע או משטרה או שב"ס וכו', והגיש תביעה בגין חבלה - תוך שנה אחת מיום שבו ארעה החבלה, זכאי לתשלום התגמולים מיום האירוע עצמו.

25. נכה כנ"ל אשר הגיש תביעתו בגין מחלה, או שעברה יותר משנה מיום החבלה, יהיה זכאי לתגמולים מיום הגשת התביעה, זולת אם קבעה הועדה הרפואית תאריך תחולה מאוחר יותר.

גובה התגמול

26. קבעה ועדה רפואית הראשונה  - אחוזי נכות זמניים – יבוצע תשלום התגמולים, עפ"י סעיף 5 לחוק, ועל פי לוח תשלומי תגמולים, ועד מועד פוג תוקף.

27. קבעה ועדה רפואית   - אחוזי נכות לצמיתות -  יבוצע תשלום התגמולים עפ"י סעיף 5 לחוק, ועל פי לוח תשלומי תגמולים, באופן שוטף עד להחלטה אחרת של קצין תגמולים.

28. תשלום התגמולים, כאמור לעיל יבוצע עפ"י חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור . בתשלום), התשמ"ד- 1984

אופן הטיפול – בדיקה ואימות הנתונים

29. קבע קצין התגמולים ביחידה לתביעות וקביעת זכאות את זכאותו של נכה לתגמולים, וכן מועד תחילת הזכאות,  יודיע על כך לנכה בכתב באמצעות טופס הודעה ממוכן, או ע"ג טופס ש63/1/  ובו פרטים על סוגי הפגימות, אחוז הנכות הכללי, ותוקף אחוזי הנכות, ויעביר העתק מההודעה לנכה והעתק נוסף בצרוף התיק האישי והרפואי, לתחום תגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות.

30. עם קבלת האסמכתא מתחום תביעות וקביעת זכאות יבצע האחראי לתגמולי נכים בדיקה, רישום ואימות הנתונים, כמפורט להלן.

31.  האחראי לתגמולים יחתים האסמכתא בחותמת דואר נכנס וירשום התיק בספר  התיקים.

32. יבדוק התאמת נתונים בין האסמכתא לבין הנתונים בתיק: תאריך הגשת התביעה, תאריכי שחרור כגון: סדיר, מילואים, קבע, סוג וסיבת פרישה, אישור מבטל"א במידה ומדובר במחלה. מסמך בחירה בזכויות- כשמדובר בתאונת דרכים.

33. יבדוק התאמת הנתונים הרשומים בפרוטוקול הרפואי של הוועדה, לרישום באסמכתא. בסיום הבדיקה-  יאשר  הנתונים בחתימתו.

34. היה ואיתר אי- התאמה בפרט זה, או אחר -  יחזיר האסמכתא בצרוף הערותיו לתחום תביעות וקביעת זכאות לבדיקה חוזרת, ותיקון, במידת הצורך.

35. בכל מקרה יבוצע תהליך בדיקת כפל  של האסמכתא לתשלום כחלק מתהליך  אישורה ויחתמו עליה :

א. העובד האחראי

ב. קצין תגמולים

ועדה רפואית ראשונה/ חוזרת/ תקנה 9/ עליונה/ נוספת/ בימ"ש

36 . קצין תגמולים יוודא, אם אחוזי הנכות שנקבעו הינם זמניים, או לצמיתות, ויפעל בהתאם.

37 . לאחר שקבע קצין תגמולים את גובה התגמול, יזין את הוראת התשלום למערכת המידע הממוחשבת.

38 . מקור האסמכתא יועבר ליחידה לחשבונאות שיקום והעתקים יועברו לסריקה. שינוי מ- 10%-19% נכות ל- 20% נכות ומעלה

39 . נכה שקיבל מענק חד פעמי ודרגת נכותו עלתה ל 20%- ומעלה יהיה זכאי לקבל תגמול חודשי לפי דרגת נכותו העדכנית.

40 . במקרה זה, קצין התגמולים יבדוק האם ניתן לנכות את המענק או חלקו על פי הוראות סעיף 4 א (ב)לחוק הנכים או שמא לא ניתן לעשות כן לפי הוראות סעיף 4א(ד).

41 . במידה שקצין התגמולים הגיע למסקנה שניתן לערוך את הניכוי של המענק החד- פעמי, הוא יפעל בהתאם לקבוע בהוראה 40.02

42 . העובד יזין נתוני התגמול המעודכנים למערכת המידע הממוחשבת. האסמכתא המקורית תועבר ליחידה לחשבונאות שיקום. העתק אחד יועבר לסריקה, העתק שני לתחום הטבות ורווחה.

שינוי מ- 20% נכות ומעלה ל- 10-19% נכות.

43 . נכה שהגיש תביעתו לאחר 1.1.1996 ודרגת נכותו נקבעה ל 20%- ומעלה ובהמשך שונתה דרגת נכותו לדרגת נכות המזכה במענק חד- פעמי ( 10%-19% ), יפסיק קצין התגמולים את תשלום התגמולים עפ"י התאריך הקובע, ויקבע גובה המענק או המקדמה עפ"י ההחלטה החדשה.

44 . יזין גובה התגמולים לתשלום למערכת הממוחשבת. האסמכתא המקורית תועבר ליחידה לחשבונאות שיקום והעתק יועבר לסריקה.

רמת השירות - משך ביצוע

45 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על קצין התגמולים, בתחום תגמולי נכים, לוודא השלמת הטיפול בפנייה והעברת האסמכתא לתשלום ליח' לחשבונאות שיקום – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 45 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י תחום תביעות וקביעת זכאות נכים.

46 . היח' לחשבונאות שיקום – תבצע התשלום לזכאי בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד קבלת האסמכתא מתחום תגמולי נכים, או אשרור הועדה.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל